Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý (thời gian 45 phút)

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý (thời gian 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý (thời gian 45 phút)
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Vật lý (Thời gian 45’)
Mã đề: 52341
A/ Trắc nghiệm: (6 điểm)
Câu 1. Công thức nào sau đây là công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo chiều dương?
	A. v = 5 - 2t.	B. v = 5 - 2t2 .	C. v = 5 + 2t.	D. v = 5 + 2t2 .
Câu 2. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng đều theo thời gian:
	A. Đường đi.	B. Vận tốc.	C. Tọa độ.	D. Gia tốc.
Câu 3. Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu, gia toác höôùng taâm ñaëc tröng cho:
	A. Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác daøi.	B. Söï nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng.	
	C. Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác goùc.	D. Söï bieán thieân veà höôùng cuûa vec tô vaän toác.
Câu 4. Caùc phöông trình sau, phöông trình naøo bieåu dieãn phöông trình chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu:
	A. x= 20 + 8t + t2.	B. x= -5 + 3t.	C. x= 10 - 4t.	D. x= -12 + t - 2t2.
Câu 5. Moät chieác xe ñaïp chaïy vôùi vaän toác 40m/s treân 1 voøng ñua coù baùn kính 100m. Ñoä lôùn gia toác höôùng taâm
	A. 4m/s2.	B. 16m/s2.	C. 0.4m/s2.	D. 1.6m/s2 .
Câu 6. Trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi, vectô vaän toác vaø vec tô gia toác:
	A. luoân truøng nhau.	B. luoân cuøng höôùng.	
	C. luoân cuøng phöông.	D. luoân vuoâng goùc vôùi nhau.
Câu 7. Một cánh quạt quay đều, trong một phút quay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số của quạt.
	A. 1 phút và 120 vòng/phút.	B. 0,5s và 120 vòng/phút.	
	C. 1 phút và 2 vòng/s.	D. 0,5 s và 2 vòng/s.
Câu 8. Chuyeån ñoäng naøo sau ñaây laø chuyeån ñoäng troøn ñeàu?
	A. Chuyeån ñoäng quay cuûa moät ñieåm treân caùnh quaït khi quaït ñang chaïy oån ñònh.	
	B. Chuyeån ñoäng quay cuûa baùnh xe oâtoâ khi vöøa môùi khôûi haønh.	
	C. Chuyeån ñoäng cuûa moät con laéc ñoàng hoà.	
	D. Chuyeån ñoäng cuûa moät maét xích xe ñaïp.
Câu 9. Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường tròn, đường đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là:
	A. 2R và pR.	B. pR và pR.	C. pR và 2R.	D. pR và 0.
Câu 10. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm?
	A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục.	B. Giọt nước mưa đang rơi.	
	C. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly.	D. Ô tô đang đi chuyển động trong sân trường.
Câu 11. Khi vaät rôi töï do thì:
	A. Vaän toác cuûa vaät taêng daàn ñeàu theo thôøi gian.	B. Vaät chuyeån ñoäng ñeàu.	
	C. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu.	D. Coù gia toác baèng 0.
Câu 12. Moät gioït nöôùc rôi töï do töø ñoä cao 45m xuoáng. Cho g=10m/s2 .Thôøi gian vaät rôi tôùi maët ñaát laø:
	A. 2,1s.	B. 4,5s	C. 3s.	D. 9s.
B/ Tự luận: (4 điểm)
40
20
0
10
20
30
t(s)
v(m/s)
A
B
C
D
	Bµi 1: Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s2. Trong 2s cuèi cïng vËt r¬i ®­îc 180m. TÝnh thêi gian r¬i cña vËt lµ bao nhiªu?
	Bµi 2: Mét vËt chuyÓn ®éng nh­ h×nh vÏ:
	1/ Cho biÕt d¹ng chuyÓn ®éng cña vËt trªn
®o¹n AB; BC; CD?
	2/ ViÕt ph­¬ng tr×nh vËn tèc cña vËt trªn
®o¹n AB; BC; CD?
	3/ TÝnh qu·ng ®­êng AB; BC; CD?
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Vật lý (Thời gian 45’)
Mã đề: 46742
A/ Trắc nghiệm: (6 điểm)
Câu 1. Moät gioït nöôùc rôi töï do töø ñoä cao 45m xuoáng. Cho g=10m/s2 .Thôøi gian vaät rôi tôùi maët ñaát laø:
	A. 4,5s	B. 9s.	C. 2,1s.	D. 3s.
Câu 2. Chuyeån ñoäng naøo sau ñaây laø chuyeån ñoäng troøn ñeàu?
	A. Chuyeån ñoäng quay cuûa moät ñieåm treân caùnh quaït khi quaït ñang chaïy oån ñònh.	
	B. Chuyeån ñoäng cuûa moät con laéc ñoàng hoà.	
	C. Chuyeån ñoäng cuûa moät maét xích xe ñaïp.	
	D. Chuyeån ñoäng quay cuûa baùnh xe oâtoâ khi vöøa môùi khôûi haønh.
Câu 3. Caùc phöông trình sau, phöông trình naøo bieåu dieãn phöông trình chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu:
	A. x= 20 + 8t + t2.	B. x= 10 - 4t.	C. x= -5 + 3t.	D. x= -12 + t - 2t2.
Câu 4. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng đều theo thời gian:
	A. Gia tốc.	B. Tọa độ.	C. Đường đi.	D. Vận tốc.
Câu 5. Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu, gia toác höôùng taâm ñaëc tröng cho:
	A. Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác goùc.	B. Söï bieán thieân veà höôùng cuûa vec tô vaän toác.	
	C. Söï nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng.	D. Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác daøi.
Câu 6. Một cánh quạt quay đều, trong một phút quay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số của quạt.
	A. 0,5 s và 2 vòng/s.	B. 1 phút và 120 vòng/phút.	
	C. 1 phút và 2 vòng/s.	D. 0,5s và 120 vòng/phút.
Câu 7. Trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi, vectô vaän toác vaø vec tô gia toác:
	A. luoân truøng nhau.	B. luoân cuøng höôùng.	
	C. luoân cuøng phöông.	D. luoân vuoâng goùc vôùi nhau.
Câu 8. Công thức nào sau đây là công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo chiều dương?
	A. v = 5 - 2t.	B. v = 5 - 2t2 .	C. v = 5 + 2t.	D. v = 5 + 2t2 .
Câu 9. Khi vaät rôi töï do thì:
	A. Coù gia toác baèng 0.	B. Vaät chuyeån ñoäng ñeàu.	
	C. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu.	D. Vaän toác cuûa vaät taêng daàn ñeàu theo thôøi gian.
Câu 10. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm?
	A. Ô tô đang đi chuyển động trong sân trường.	B. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly.	
	C. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục.	D. Giọt nước mưa đang rơi.
Câu 11. Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường tròn, đường đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là:
	A. 2R và pR.	B. pR và 0.	C. pR và pR.	D. pR và 2R.
Câu 12. Moät chieác xe ñaïp chaïy vôùi vaän toác 40m/s treân 1 voøng ñua coù baùn kính 100m. Ñoä lôùn gia toác höôùng taâm
	A. 16m/s2.	B. 1.6m/s2 .	C. 0.4m/s2.	D. 4m/s2.
B/ Tự luận: (4 điểm)
40
20
0
10
20
30
t(s)
v(m/s)
A
B
C
D
Bµi 1: Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s2. Trong 2s cuèi cïng vËt r¬i ®­îc 60m. TÝnh thêi gian r¬i cña vËt lµ bao nhiªu?
	Bµi 2: Mét vËt chuyÓn ®éng nh­ h×nh vÏ:
	1/ Cho biÕt d¹ng chuyÓn ®éng cña vËt trªn
®o¹n AB; BC; CD?
	2/ ViÕt ph­¬ng tr×nh vËn tèc cña vËt trªn
®o¹n AB; BC; CD?
	3/ TÝnh qu·ng ®­êng AB; BC; CD?
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Vật lý ( Thời gian 45’)
Mã đề: 67243
A/ Trắc nghiệm: (6 điểm)
Câu 1. Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường tròn, đường đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là:
	A. 2R và pR.	B. pR và 0.	C. pR và 2R.	D. pR và pR.
Câu 2. Chuyeån ñoäng naøo sau ñaây laø chuyeån ñoäng troøn ñeàu?
	A. Chuyeån ñoäng quay cuûa moät ñieåm treân caùnh quaït khi quaït ñang chaïy oån ñònh.	
	B. Chuyeån ñoäng quay cuûa baùnh xe oâtoâ khi vöøa môùi khôûi haønh.	
	C. Chuyeån ñoäng cuûa moät con laéc ñoàng hoà.	
	D. Chuyeån ñoäng cuûa moät maét xích xe ñaïp.
Câu 3. Trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi, vectô vaän toác vaø vec tô gia toác:
	A. luoân cuøng höôùng.	B. luoân truøng nhau.	
	C. luoân vuoâng goùc vôùi nhau.	D. luoân cuøng phöông.
Câu 4. Moät chieác xe ñaïp chaïy vôùi vaän toác 40m/s treân 1 voøng ñua coù baùn kính 100m. Ñoä lôùn gia toác höôùng taâm
	A. 16m/s2.	B. 1.6m/s2 .	C. 4m/s2.	D. 0.4m/s2.
Câu 5. Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu, gia toác höôùng taâm ñaëc tröng cho:
	A. Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác goùc.	B. Söï bieán thieân veà höôùng cuûa vec tô vaän toác.	
	C. Söï nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng.	D. Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác daøi.
Câu 6. Một cánh quạt quay đều, trong một phút quay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số của quạt.
	A. 1 phút và 120 vòng/phút.	B. 1 phút và 2 vòng/s.	
	C. 0,5 s và 2 vòng/s.	D. 0,5s và 120 vòng/phút.
Câu 7. Công thức nào sau đây là công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo chiều dương?
	A. v = 5 - 2t2 .	B. v = 5 + 2t.	C. v = 5 - 2t.	D. v = 5 + 2t2 .
Câu 8. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng đều theo thời gian:
	A. Gia tốc.	B. Đường đi.	C. Vận tốc.	D. Tọa độ.
Câu 9. Moät gioït nöôùc rôi töï do töø ñoä cao 45m xuoáng. Cho g=10m/s2 .Thôøi gian vaät rôi tôùi maët ñaát laø:
	A. 3s.	B. 9s.	C. 4,5s	D. 2,1s.
Câu 10. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm?
	A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục.	B. Giọt nước mưa đang rơi.	
	C. Ô tô đang đi chuyển động trong sân trường.	D. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly.
Câu 11. Khi vaät rôi töï do thì:
	A. Coù gia toác baèng 0.	B. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu.	
	C. Vaät chuyeån ñoäng ñeàu.	D. Vaän toác cuûa vaät taêng daàn ñeàu theo thôøi gian.
Câu 12. Caùc phöông trình sau, phöông trình naøo bieåu dieãn phöông trình chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu:
	A. x= -12 + t - 2t2.	B. x= -5 + 3t.	C. x= 10 - 4t.	D. x= 20 + 8t + t2.
B/ Tự luận: (4 điểm)
40
20
0
10
20
30
t(s)
v(m/s)
A
B
C
D
	Bµi 1: Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s2. Trong 2s cuèi cïng vËt r¬i ®­îc 180m. TÝnh thêi gian r¬i cña vËt lµ bao nhiªu?
	Bµi 2: Mét vËt chuyÓn ®éng nh­ h×nh vÏ:
	1/ Cho biÕt d¹ng chuyÓn ®éng cña vËt trªn
®o¹n AB; BC; CD?
	2/ ViÕt ph­¬ng tr×nh vËn tèc cña vËt trªn
®o¹n AB; BC; CD?
	3/ TÝnh qu·ng ®­êng AB; BC; CD?
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Vật lý (Thời gian 45’)
Mã đề: 57834
A/ Trắc nghiệm: (6 điểm)
Câu 1. Moät gioït nöôùc rôi töï do töø ñoä cao 45m xuoáng. Cho g=10m/s2 .Thôøi gian vaät rôi tôùi maët ñaát laø:
	A. 3s.	B. 2,1s.	C. 4,5s	D. 9s.
Câu 2. Trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi, vectô vaän toác vaø vec tô gia toác:
	A. luoân truøng nhau.	B. luoân cuøng phöông.	
	C. luoân vuoâng goùc vôùi nhau.	D. luoân cuøng höôùng.
Câu 3. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm?
	A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục.	B. Giọt nước mưa đang rơi.	
	C. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly.	D. Ô tô đang đi chuyển động trong sân trường.
Câu 4. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng đều theo thời gian:
	A. Gia tốc.	B. Đường đi.	C. Tọa độ.	D. Vận tốc.
Câu 5. Caùc phöông trình sau, phöông trình naøo bieåu dieãn phöông trình chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu:
	A. x= -12 + t - 2t2.	B. x= -5 + 3t.	C. x= 20 + 8t + t2.	D. x= 10 - 4t.
Câu 6. Công thức nào sau đây là công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo chiều dương?
	A. v = 5 - 2t.	B. v = 5 - 2t2 .	C. v = 5 + 2t.	D. v = 5 + 2t2 .
Câu 7. Khi vaät rôi töï do thì:
	A. Coù gia toác baèng 0.	B. Vaän toác cuûa vaät taêng daàn ñeàu theo thôøi gian.	
	C. Vaät chuyeån ñoäng ñeàu.	D. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu.
Câu 8. Một cánh quạt quay đều, trong một phút quay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số của quạt.
	A. 1 phút và 120 vòng/phút.	B. 0,5s và 120 vòng/phút.	
	C. 1 phút và 2 vòng/s.	D. 0,5 s và 2 vòng/s.
Câu 9. Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường tròn, đường đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là:
	A. pR và pR.	B. pR và 0.	C. pR và 2R.	D. 2R và pR.
Câu 10. Moät chieác xe ñaïp chaïy vôùi vaän toác 40km/h treân 1 voøng ñua coù baùn kính 100m. Ñoä lôùn gia toác höôùng taâm
	A. 1.6m/s2 .	B. 16m/s2.	C. 0,4m/s2.	D. 4m/s2.
Câu 11. Chuyeån ñoäng naøo sau ñaây laø chuyeån ñoäng troøn ñeàu?
	A. Chuyeån ñoäng cuûa moät maét xích xe ñaïp.	
	B. Chuyeån ñoäng quay cuûa baùnh xe oâtoâ khi vöøa môùi khôûi haønh.	
	C. Chuyeån ñoäng cuûa moät con laéc ñoàng hoà.	
	D. Chuyeån ñoäng quay cuûa moät ñieåm treân caùnh quaït khi quaït ñang chaïy oån ñònh.
Câu 12. Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu, gia toác höôùng taâm ñaëc tröng cho:
	A. Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác daøi.	B. Söï bieán thieân veà höôùng cuûa vec tô vaän toác.	
	C. Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác goùc.	D. Söï nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng.
B/ Tự luận: (4 điểm)
40
20
0
10
20
30
t(s)
v(m/s)
A
B
C
D
	Bµi 1: Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s2. Trong 2s cuèi cïng vËt r¬i ®­îc 60m. TÝnh thêi gian r¬i cña vËt lµ bao nhiªu?
	Bµi 2: Mét vËt chuyÓn ®éng nh­ h×nh vÏ:
	1/ Cho biÕt d¹ng chuyÓn ®éng cña vËt trªn
®o¹n AB; BC; CD?
	2/ ViÕt ph­¬ng tr×nh vËn tèc cña vËt trªn
®o¹n AB; BC; CD?
	3/ TÝnh qu·ng ®­êng AB; BC; CD?

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_1t_cb.doc