Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán - Trường THTP Ngô Gia Tự

doc 25 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 398Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán - Trường THTP Ngô Gia Tự", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán - Trường THTP Ngô Gia Tự
SỞ GDĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:.................................................................... .
Lớp: . 
Điểm..
Câu 1: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt với m
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 3: Hàm số có 2 cực trị khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Hàm số 
A. Đồng biến trên (1; +∞)	B. Nghịch biến trên tập xác định
C. Đồng biến trên TXĐ	D. Đồng biến trên (-5; +∞)
Câu 5: Số giao điểm của đường cong y=x3-2x2+2x+1 và đường thẳng y = 1-x bằng
A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 6: Cho hàm số: . Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Hàm số chỉ đạt cực đại mà không có cực tiểu với m:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Cho hàm số có đồ thị là (H). Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (H) với trục hoành là:
A. y = 2 x – 4	B. y = - 3x + 1	C. y = - 2x + 4	D. y = 2 x
Câu 9: Cho hàm số . Phương trình y’ = 0 có 2 nghiệm x1 , x2. Khi đó x1.x2 =
A. - 8	B. 8	C. 5	D. - 5
Câu 10: Cho hàm số , khi đó bằng:
A. 0	B. - 4	C. 	D. 
Câu 11: Cho đồ thị . Tìm m để cắt Ox tại 4 điểm phân biệt ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho hàm số. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng
A. 2	B. 1	C. 0	D. 
Câu 13: Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số :
A. Có cực đại và không có cực tiểu	B. Đạt cực tiểu tại x = 0
C. Có cực đại và cực tiểu	D. Không có cực trị.
Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ 
x0 = - 1 bằng:
A. - 2	B. 2	C. 0	D. Đáp số khác
Câu 16: Miền xác định của hàm số là:
A. D = R	B. D = 	C. D = R\{3}	D. D = (3; )
Câu 17: Cho hàm số y = f(x) = x.cotgx. Đạo hàm f’(x) của hàm số là :
A. cotx	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
A. Đáp án khác	B. m - 2	D. m < 1
Câu 19: Định m để hàm số luôn luôn giảm khi:
A. 2 - 2	C. m =1	D. 
Câu 20: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 cực trị:
A. 	B. m < 0	C. m = 0	D. m 
Câu 21: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên
A. 	
B. 	
C. 	
D. 
Câu 22: Cho hàm số Các phát biểu sau, phát biểu nào Sai ?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng ;
B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng .
D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm có hoành độ là ;
Câu 23: Gọi (C) là đồ thị của hàm số . Có hai tiếp tuyến của (C) cùng song song với đường thẳng y = -2x + 5. Hai tiếp tuyến đó là :
A. y = -2x + và y = -2x + 2 ;	B. y = -2x + 4 và y = -2x – 2 ;
C. y = -2x - và y = -2x – 2 ;	D. y = -2x + 3 và y = -2x – 1.
Câu 24: Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất bằng :
A. 3	B. - 4	C. 0	D. - 3
Câu 25: Cho hàm số y = f(x)= ax3+bx2+cx+d, a0 .Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành	B. Hàm số luôn có cực trị
C. 	D. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng.
TRƯỜNG THPT A THANH LIEM
 (25 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:.................................................................... .
Lớp: . 
Điểm..
Câu1: Hàm số có GTLN trên đoạn [0;2] là:
A. -1/3	B. -13/6	C. -1	D. 0
Câu 2: Cho hàm số . Các giá trị của m để hàm số nghịch biến trong khoảng (0;1) là:
 A . 	B. m>2 C. -2<m<2	D. Kết quả khác.
Câu 3: Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây:
A. 	B. 	C. 	D. Đồng biến trên R
Câu 4: . Đường thẳng là tiếp tuyến của đường cong khi m bằng
A. 1 hoặc -1	B. 4 hoặc 0	C. 2 hoặc -2	D. 3 hoặc -3
Câu 5: Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 6: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:
A. Y=1	B. y=-1	C. x=-1	D. x=1
Câu 7: Hàm số có điểm cực đại là :
A. (-1 ; 2)	B. ( -1;0)	C. (1 ; -2)	D. (1;0)
Câu 8: Hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Luôn đồng biến trên R 
C. Luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định	B. Đồng biến trên từng khoảng xác định 
 D. Luôn giảm trên R
Câu 9: Hàm số , có số giao điểm với trục hoành là:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 10: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A( - 1 ; 0) có hệ số góc bằng
A. 1/6	B. -1/6	C. 6/25	D. -6/25
Câu 11: Cho hàm số (C). Tìm m để đường thẳng cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho độ dài MN nhỏ nhất
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:
A. Hàm số không có tiệm cận ngang
B. Hàm số không có giao điểm với đường thẳng y = -1
C. Hàm số có tập xác định là 
D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại 2 điểm
Câu 13: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Nhìn bảng biến thiên sau đây, hãy điền từ còn thiếu vào các câu hỏi 15,16,17,18
x
y’
y
-4
-4
Câu 15: Hàm số có....................cực đại và.........................cực tiểu. 
Câu 16: Hàm số đồng biến trên khoảng.........................................................., nghich biến trên khoảng.................................................................
Câu 17: Đây là bảng biến thiên của hàm số bậc.........................
Câu 18: Ghi lại ba điểm cực trị: A(....;......), B(....;......), C(....;......) 
Câu 19: . Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn bằng 1 khi
A. m=1	B. m=0	C. m=-1	D. m= 2
Câu 20: Hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp hai trong khoảng (x0 – h ; x0+h), h > 0. Khi đó , hàm số sẽ đạt cực tiểu tại điểm x0, nếu:..........................................và...............................................
Câu 21: Chọn đáp án sai
A. Đồ thị của hàm số nhận giao điểm của hai tiệm cận làm tâm đối xứng
B. Số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) với đường thẳng d: y = g(x) là số nghiệm của phương trình f(x) = g(x)
C. Bất kỳ đồ thị hàm số nào cũng đều phải cắt trục tung và trục hoành
D. Số cực trị tối đa của hàm trùng phương là ba
Câu 22: Cho hàm số có điểm cực đại là A(-2;2), Cực tiểu là B(0;-2) thì phương trình có hai nghiệm phân biêt khi:
A. m = 2 hoặc m = -2 C. m 2 D. -2 < m < 2
Câu 23: Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số: 
A. song song với đường thẳng x = 1 C. Song song với trục hoành
B. Có hệ số góc dương D. Có hệ số góc bằng -1
Câu 24: Để hàm số luôn nghịch biến, các giá trị của a là:
A. a>1	B. a>2	C. 0<a<2	D. a<1
Câu 25: Cho hàm số . Để hàm số đạt cực trị tại , thỏa mãn thì giá trị cần tìm của m là:
A. m = 2 hay m = 2/3	B. m = -1 hay m = -3/2	C. m = 1 hay m = 3/2	D. m = -2 hay m = -2/3
------------------
TRƯỜNG THPT A THANH LIEM
 (25 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:.................................................................... .
Lớp: . 
Điểm..
Câu 1: Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hàm số . Phương trình có hai nghiệm . Khi đó tổng bằng ?
A. 5	B. 8	C. 	D. 
Câu 3: Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của m thì phương trình 
có hai nghiệm phân biệt. Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. Một kết quả khác
Câu 4: Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3;	B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là ;
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 	D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Câu 7: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. thì hàm số có hai điểm cực trị;	B. thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
C. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.	D. thì hàm số có cực trị;
Câu 8: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó: 
A. ( I ) và ( II )	B. Chỉ ( I )	C. ( II ) và ( III )	D. ( I ) và ( III)
Câu 9: Cho hàm số y=3sinx-4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảngbằng
A. 7	B. 3	C. 1	D. -1
Câu 10: Khoảng đồng biến của hàm số là: Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. (0 ; 1)	C. (1 ; 2 )	D. 
Câu 11: Trong các hàm số sau , hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (1 ; 3) ? Chọn 1 câu đúng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. Chọn 1 câu sai
A. f(x) giảm trên khoảng ( - 1 ; 1)
B. f(x) giảm trên khoảng 
C. f(x) tăng trên khoảng (1 ; 3) C. f(x) giảm trên khoảng 
Câu 13: Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. 
Điền vào chỗ trống:
Câu 14: Tìm giá trị nhỏ nhất của m để hàm số đồng biến trên R.
Điền vào chỗ trống:
Câu 15 Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng .
Điền vào chỗ trống:
Câu 16: Tìm m để hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông.
Điền vào chỗ trống:
Câu 17 Hai đồ thi hàm số và tiếp xúc nhau khi và chỉ khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ 2 ; 3 ] bằng. Chọn 1 câu đúng.
A. 0	B. – 2	C. 1	D. – 5
Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng. Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 2	D. Số khác
Câu 120: Số đường tiệm cận của hàm số là. Chọn 1 câu đúng.
A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Câu 21: Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm M(2 ; 3) là.
Chọn 1 câu đúng.
A. 2	B. – 2	C. 3	D. 0
Câu 24: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. B. C. 	D. 
Câu 25: Câu25: Giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại x = - 1 là . Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
TRƯỜNG THPT A THANH LIEM
 (25 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:.................................................................... .
Lớp: . 
Điểm..
Câu 1: Cho đồ thị . Tìm m để cắt Ox tại 4 điểm phân biệt ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số :
A. Có cực đại và không có cực tiểu	B. Có cực đại và cực tiểu
C. Không có cực trị.	D. Đạt cực tiểu tại x = 0
Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 5: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt với m
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Hàm số chỉ đạt cực đại mà không có cực tiểu với m:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Hàm số 
A. Đồng biến trên (1; +∞)	B. Đồng biến trên (-5; +∞)
C. Đồng biến trên TXĐ	D. Nghịch biến trên tập xác định
Câu 8: Cho hàm số . Phương trình y’ = 0 có 2 nghiệm x1 , x2. Khi đó x1.x2 =
A. - 8	B. 5	C. 8	D. - 5
Câu 9: Hàm số có 2 cực trị khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Cho hàm số , khi đó bằng:
A. - 4	B. 0	C. 	D. 
Câu 11: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ 
x0 = - 1 bằng:
A. - 2	B. Đáp số khác	C. 0	D. 2
Câu 12: Cho hàm số y = f(x)= ax3+bx2+cx+d, a0 .Khẳng định nào sau đây sai ?
A. 	B. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành
C. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng.	D. Hàm số luôn có cực trị
Câu 13: Số giao điểm của đường cong y=x3-2x2+2x+1 và đường thẳng y = 1-x bằng
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 14: Cho hàm số có đồ thị là (H). Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (H) với trục hoành là:
A. y = 2 x – 4	B. y = 2 x	C. y = - 3x + 1	D. y = - 2x + 4
Câu 15: Cho hàm số y = f(x) = x.cotgx. Đạo hàm f’(x) của hàm số là :
A. 	B. 	C. cotx	D. 
Câu 16: Cho hàm số Các phát biểu sau, phát biểu nào Sai ?
A. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng .
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng ;
D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm có hoành độ là ;
Câu 17: Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
A. Đáp án khác	B. m - 2	D. m < 1
Câu 18: Định m để hàm số luôn luôn giảm khi:
A. 2 - 2	C. m =1	D. 
Câu 19: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 cực trị:
A. 	B. m < 0	C. m = 0	D. m 
Câu 20: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên
A. 	
B. 	
C. 	
D. 
Câu 21: Cho hàm số. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng
A. 1	B. 	C. 0	D. 2
Câu 22: Gọi (C) là đồ thị của hàm số . Có hai tiếp tuyến của (C) cùng song song với đường thẳng y = -2x + 5. Hai tiếp tuyến đó là :
A. y = -2x + và y = -2x + 2 ;	B. y = -2x + 4 và y = -2x – 2 ;
C. y = -2x - và y = -2x – 2 ;	D. y = -2x + 3 và y = -2x – 1.
Câu 23: Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất bằng :
A. 3	B. - 3	C. 0	D. - 4
Câu 24: Cho hàm số: . Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Miền xác định của hàm số là:
A. D = R	B. D = 	C. D = R\{3}	D. D = (3; )
TRƯỜNG THPT A THANH LIEM
 (25 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:.................................................................... .
Lớp: . 
Điểm..
Câu 1: Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây:
A. Đồng biến trên R	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 2	B. 1	C. 3	D. 0
Câu 3: Cho hàm số có điểm cực đại là A(-2;2), Cực tiểu là B(0;-2) thì phương trình có hai nghiệm phân biêt khi:
A. m = 2 hoặc m = -2 B. m 2 D. -2 < m < 2
Câu 4: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:
A. y=-1	B. x=-1	C. Y=1	D. x=1
Câu 5: Để hàm số luôn nghịch biến, các giá trị của a là:
A. 02	C. a>1	D. a<1
Câu 6: Hàm số có điểm cực đại là :
A. (-1 ; 2)	B. ( -1;0)	C. (1 ; -2)	D. (1;0)
Câu 7: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:
A. Hàm số không có tiệm cận ngang
B. Hàm số không có giao điểm với đường thẳng y = -1
C. Hàm số có tập xác định là 
D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại 2 điểm
Câu 8: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A( - 1 ; 0) có hệ số góc bằng
A. -1/6	B. 6/25	C. -6/25	D. 1/6
Câu 9: Cho hàm số . Các giá trị của m để hàm số nghịch biến trong khoảng (0;1) là:
 A . 	B. m>2 C. -2<m<2	D. Kết quả khác.
Câu 10: Cho hàm số (C). Tìm m để đường thẳng cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho độ dài MN nhỏ nhất
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Hàm số có GTLN trên đoạn [0;2] là:
A. 0	B. -1	C. -13/6	D. -1/3
Câu 12: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Câu 104: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Nhìn bảng biến thiên sau đây, hãy điền từ còn thiếu vào các câu hỏi 15,16,17
x
y’
y
-4
-4
Câu 14: Hàm số có....................cực đại và.........................cực tiểu. 
Câu 15: Hàm số đồng biến trên khoảng.........................................................., nghich biến trên khoảng.................................................................
Câu 16: Đây là bảng biến thiên của hàm số bậc.........................
Câu 17: Ghi lại ba điểm cực trị: A(....;......), B(....;......), C(....;......) 
Câu 18: . Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn bằng 1 khi
A. m=-1	B. m=0	C. m=1	D. m= 2
Câu 19: Hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Đồng biến trên từng khoảng xác định B. Luôn giảm trên R	 
 C. Luôn đồng biến trên D. Luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định
Câu 20: Hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp hai trong khoảng (x0 – h ; x0+h), h > 0. Khi đó , hàm số sẽ đạt cực tiểu tại điểm x0, nếu:..........................................và...............................................
Câu 21: Chọn đáp án sai
A. Đồ thị của hàm số nhận giao điểm của hai tiệm cận làm tâm đối xứng
B. Số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) với đường thẳng d: y = g(x) là số nghiệm của phương trình f(x) = g(x)
C. Bất kỳ đồ thị hàm số nào cũng đều phải cắt trục tung và trục hoành
D. Số cực trị tối đa của hàm trùng phương là ba
Câu 22: . Đường thẳng là tiếp tuyến của đường cong khi m bằng
A. 1 hoặc -1	B. 2 hoặc -2	C. 3 hoặc -3	D. 4 hoặc 0
Câu 23: Hàm số , có số giao điểm với trục hoành là:
A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu24 : hàm số . Để hàm số đạt cực trị tại , thỏa mãn thì giá trị cần tìm của m là:
A. m = 2 hay m = 2/3	B. m = -1 hay m = -3/2	C. m = 1 hay m = 3/2	D. m = -2 hay m = -2/3
Câu 25: Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số: 
A. song song với đường thẳng x = 1 C. Song song với trục hoành
B. Có hệ số góc dương D. Có hệ số góc bằng -1
TRƯỜNG THPT A THANH LIEM
 (25 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:.................................................................... .
Lớp: . 
Điểm..
Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ 2 ; 3 ] bằng. Chọn 1 câu đúng.
A. – 5	B. 1	C. 0	D. – 2
Câu 2: Câu25: Giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại x = - 1 là . Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. 
Điền vào chỗ trống:
Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của m để hàm số đồng biến trên R.
Điền vào chỗ trống:
Câu 5 Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng .
Điền vào chỗ trống:
Câu 6: Tìm m để hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông.
Điền vào chỗ trống:
Câu 7 Hai đồ thi hàm số và tiếp xúc nhau khi và chỉ khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng. Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 2	C. 	D. Số khác
Câu 11: Khoảng đồng biến của hàm số là: Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. (0 ; 1)	C. (1 ; 2 )	D. 
Câu 12: Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: 1 hàm số y=3sinx-4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảngbằng
A. 1	B. -1	C. 7	D. 3
Câu 14: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 15: Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm M(2 ; 3) là.
Chọn 1 câu đúng.
A. – 2	B. 3	C. 2	D. 0
Câu 16: Câu1 2: Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. Chọn 1 câu sai
A. f(x) giảm trên khoảng ( - 1 ; 1)
B. f(x) giảm trên khoảng 
C. f(x) tăng trên khoảng (1 ; 3) C. f(x) giảm trên khoảng 
Câu 17: Cho hàm số . Phương trình có hai nghiệm . Khi đó tổng bằng ?
A. 5	B. 	C. 8	D. 
Câu 18: Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Trong các hàm số sau , hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (1 ; 3) ? Chọn 1 câu đúng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của m thì phương trình 
có hai nghiệm phân biệt. Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. Một kết quả khác
Câu 21: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. thì hàm số có hai điểm cực trị;	B. thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
C. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.	D. thì hàm số có cực trị;
Câu 23: Số đường tiệm cận của hàm số là. Chọn 1 câu đúng.
A. 3	B. 1	C. 0	D. 2
Câu 24: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3;	B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là ;
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 	D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Câu 25: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó: 
A. ( I ) và ( III)	B. ( II ) và ( III )	C. Chỉ ( I )	D. ( I ) và ( II )
-----------------------------------------------
TRƯỜNG THPT A THANH LIEM
 (25 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:.................................................................... .
Lớp: . 
Điểm..
Câu 1: Hàm số 
A. Đồng biến trên (1; +∞)	B. Nghịch biến trên tập xác định
C. Đồng biến trên (-5; +∞)	D. Đồng biến trên TXĐ
Câu 2: Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số :
A. Đạt cực tiểu tại x = 0	B. Có cực đại và không có cực tiểu
C. Có cực đại và cực tiểu	D. Không có cực trị.
Câu 4: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt với m
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 cực trị:
A. 	B. m 	C. m = 0	D. m < 0
Câu 6: Cho hàm số có đồ thị là (H). Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (H) với trục hoành là:
A. y = 2 x	B. y = - 2x + 4	C. y = 2 x – 4	D. y = - 3x + 1
Câu 7: Định m để hàm số luôn luôn giảm khi:
A. 2 - 2	C. m =1	D. 
Câu 8: Hàm số có 2 cực trị khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_CI.doc