Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 1 môn Giải tích 12 - Mã đề 209

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 464Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 1 môn Giải tích 12 - Mã đề 209", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 1 môn Giải tích 12 - Mã đề 209
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - CHƯƠNG 1- GT12 (45 PHÚT)
Mã đề thi 209
Câu 1: Số điểm cực trị của hàm số y = x3 – 2x2 + 3x – 5 là :
A. 2	B. 1	C. 3	D. 0
Câu 2: Hàm số có 2 cực trị khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng
A. 3	B. 2	C. 1	D. 0
Câu 4: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. 	B. .	C. 	D. 
Câu 5: Cho hàm số , giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là
A. 	B. 	C. 2	D. 0
Câu 6: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Cho hàm số y=-x3+3x2+9x+2. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm
A. (1;12) B. (1;0) C. (1;13) D(1;14)	
Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3x3 - x2 - 7x +1 trên đoạn [0;2] là: 
A. 7 	B. - 4 	C. 1 	D. 4	
Câu 9: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 	B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x= 1	D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
Câu 10: Cho hàm số . Tiếp tuyến tại tâm đối xứng của đồ thị hàm số có pt:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Cho hàm số y= x3-4x. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng
A. 4	B. 2	C. 0	D. 3
Câu 12: Cho Hàm số (C) Chọn phát biểu đúng :
A. Hs luôn nghịch biến trên miền xác định	B. Hs luôn đồng biến trên R
C. Hs luôn đồng biến trên miền xác định	D. Đồ thị hs có tập xác định 
Câu 13: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 15: GTLN và GTNN của hàm số lần lượt là
A. 1 và 0	B. 4 và 1	C. 3 và 0	D. 4 và 0
Câu 16: Cho hàm số y=-x2-4x+3 có đồ thị (P) . Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số góc bằng 8 thì hoành độ điểm M là
A. -1	B. 5	C. 6	D. 12
Câu 17: Cho hàm số . Định m để hàm số luôn luôn tăng trên R
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của m thì phương trình 
có ba nghiệm phân biệt. Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A( - 1 ; 0) có hệ số góc bằng
1/6 B. -1/6 C. 6/25 D. -6/25
Câu 21: Cho hàm số .Hàm số có
A. một cực tiểu và một cực đại	B. một cực đại và hai cực tiểu
C. một cực tiểu và hai cực đại	D. một cực đại và không có cực tiểu
Câu 22: Cho hàm số . Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm
A. (1;2)	B. (1;-1)	C. (2;1)	D. (-1;1)
Câu 23: Cho hàm số . Khi đó 
A. 6	B. -2	C. -1 / 2	D. 
Câu 24: Hàm số (C) có khoảng nghịch biến là:
A. 	B. 	C. 	D. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • doc12_01_209.doc