Đề khảo sát môn Toán Lớp 4 - Tuần 3 - Trường TH Xuân Hồng A

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 15/07/2022 Lượt xem 210Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát môn Toán Lớp 4 - Tuần 3 - Trường TH Xuân Hồng A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát môn Toán Lớp 4 - Tuần 3 - Trường TH Xuân Hồng A
 ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TOÁN LỚP 4 (TUẦN 3)- XUÂN HỒNG A
Họ và tên HS:...........................................Lớp.............
Hãy khoanh vào đáp án em cho là đúng.
CÂU 1: Số “Ba trăm linh sáu triệu hai trăm linh tám nghìn” có:
A. 3 chữ số 0	B. 4 chữ số 0	C.5 chữ số 0 D. 6 chữ số 0
CÂU 2: Trong các số dưới đây, chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000 ?
A. 71 608	B. 57 312	C. 570 064	D. 703 890 
CÂU 3: Trong các số dưới đây, chữ số 8 trong số nào có giá trị là 80 000 ?
A. 218 042 657	B. 800 006 425	C. 715 181 302	D. 325 468 603
CÂU 4 : Số “Một tỉ” có:
A. 9 chữ số 0	B. 10 chữ số 0	 C. 7 chữ số 0 D. 8 chữ số 0
CÂU 5: Số tự nhiên lớn nhất là số nào?
A. Số 1 000 000 	B. 999 999 999 C. 100 000 D. Không có số tự nhiên lớn nhất
CÂU 6: Số tự nhiên bé nhất là số nào?
A. Số 1	B. Số 0	C. Số 10	D. Số 9
CÂU 7: Dãy số nào dưới đây là dãy số tự nhiên ?
0; 1; 2; 3; 4; 5.
1; 2; 3; 4; 5...
0; 1; 2; 3; 4; 5...
0; 2; 4; 6; 8...
CÂU 8: Số liền sau số 9 090 999 là :
A. 10 000 000	B. 9 091 000 	C. 9 090 998	D. 90 910 000
CÂU 9: Cho dãy số 880; 885; 895;...
Số tiếp theo của dãy số trên là:
A. 990	B. 8910	C. 896	D. 900
Đáp án: 1-C; 2- B; 3- C; 4- A; 5-D; 6-B; 7-C; 8-B; 9-D
.............................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_mon_toan_lop_4_tuan_3_xuan_hong_a.doc