Đề cương ôn thi học kì I môn Toán lớp 7

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 19/01/2021 Lượt xem 751Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi học kì I môn Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn thi học kì I môn Toán lớp 7
Dạng 1;Thực hiện phép tính
1. a) b) c) d) 
2 a) b) c) 
3. a) b) c) 
Dạng 2:Tìm x	
4. a) b) c)
5 a) x + b) c) 
6. a)
Dạng 3:Tỉ lệ thuận –Tỉ lệ nghịch –Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
6. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y = -4.
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
Tính giá trị của y khi x = -10; x = 5.
7 Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = - 6.
 a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;
 b) Hãy biểu diễn y theo x; c) Tính giá trị y khi x = 1; x = 2.
8: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x =2 thì y = 4.
 a) Tìm hệ số tỉ lệ a;
 b) Hãy biểu diễn x theo y; c) Tính giá trị của x khi y = -1 ; y = 2.
9. Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận,x1 và x2 là hai giá trị khác nhau của x, y1và y2 là hai giá rị tương ứng của y.
Tính x1, biết y1 = -3 y2 = -2 ,x2=5
10.Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết y1, y2 là hai giá trị khác nhau của y tương ứng với các giá trị x1, x2 của x.
 Tính x1 biết y1 = 10, và .
11 .Biết 8 công nhân làm một công việc trong 20 ngày thì xong.Hỏi cũng công việc đó 6 người làm xong trong bao nhiêu ngày?
12. Biết8 bạn học sinh trồng được 20 cây.Hỏi 6 công nhân trồng được bao nhiêu cây?
13.Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây xanh. Số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với các số 3, 5, 8 và tổng số cây trồng được của ba lớp là 256 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
14.Ba lớp 7A,7B,7C trồng được tất cả 180 cây. Tính số cây của mỗi lớp, biết số cây trồng của ba lớp 7A,7B,7C theo thứ tự tỉ lệ với các số 3,4,5.
15..Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy(có cùng năng suất). Biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 2 máy .
16. Cho có số đo các góc tỉ lệ với 2,3,4.Tính số đo các góc của tam giác .
Dạng 4:Hàm số
17. a) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 3. Tính f(-2) ;f(-1) ; f(0) ; f(); f().
 b) Cho hàm số y = g(x) = x2 – 1. Tính g(-1); g(0) ; g(1) ; g(2).
18. Cho hàm số y = f(x) = 2x
a/ Tính: f(-2); f(2)
b/ Các điểm sau điểm nào nằm trên đồ thị của hàm số A(2;4), B(-3;6) ;C
Dạng 5:Hình học 
19. Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Chứng minh rằng: 
1/ . 2/ AC = BD. 3/ AB vuông góc với BD. 4/ .
20. Cho , điểm là trung điểm của cạnh . Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho .
 1) Chứng minh ;
 2) Chứng minh .
 3) Gọi là một điểm trên cạnh , là một điểm trên đoạn thẳng sao cho . Chứng minh rằng ba điểm thẳng hàng.
21. Cho góc xOy khác góc bẹt.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot,kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự là A và B.
 a) Chứng minh rằng OA = OB;
 b) Lấy điểm C thuộc tia Ot, chứng minh rằng CA = CB 
22. Cho có AB=AC, điểm là trung điểm của cạnh .
 a)Chứng minh AM là tia phân giác của góc A
 b) Chứng minh 
 c) Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho . Chứng minh .

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_thi_tan_7_hk_1dai_tra.doc