Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Toán lớp 7

doc 23 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 23512Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Toán lớp 7
	TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
PHÒNG GD& ĐÀO TẠO ĐIỆN BÀN
 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
	TOÁN LỚP 7 
 A/ PHẦN ĐẠI SỐ
 I ) Chương I : SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC 
* Bài 1 : TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
 	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng: 
 1/ Điền kí hiệu ( , , ) thích hợp vào ô vuông. 
	A. -7  N 	 B.  Z	 C. -7  Q	 D.  Q
 2/ Cho a,b Z , b0, x = ; a,b cùng dấu thì: 
 A. x = 0	 B. x > 0	C. x < 0	 D. Cả B,C đều sai
 3/ Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa và 
	A. 	 B. 	C. 	 D. 
 4/ Chọn câu sai : Các số nguyên x, y mà là : 
	A. x = 1, y = 6 	 B. x=2, y = -3	 C. x = - 6, y = - 1	 D. x = 2, y = 3
 	Đáp án : 
1
2
3
4
A
B
C
D
B
C
B
	* Bài 2 : CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
 Câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng: 
 1/ 
	A. 	B. 	C. 	D. 
 2/ 
	A. 	B. 	C. -1 	D. 
 3/ Cho biết : x + thì : 
	A x = 	B. x = 	 C. x = 	D. x = 
 4/ Giá trị của biểu thức bằng : 
	A. 	 B. 	 C. 	D. 
Đáp án 
1
2
3
4
B
C
A
B
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 3: NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ 
 	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ - 0,35 . 
	A - 0,1	B. -1	C. -10 	D. -100
 2/ 
	A. -6	B. 	C. 	D. 
 3/ Kết quả phép tính là : 
	A. 	B. 	C. 	D. 
 4/ Số x mà : x : là :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Đáp án : 
1
2
3
4
A
C
B
C
 * Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ 
 CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN
Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng	
 1/ Nối mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng : 
	Với x Q : 
	A. Nếu x > 0 thì 	1. | x | < x 
	B. Nếu x = 0 thì 	2. | x | = x
	C. Nếu x < 0 thì 	3. | x | = 15,1 
	D. Với x = - 15,1 thì 	4. | x | = - x 
 	5. | x | = 0
 2/ Cho | x | = thì 
	A. x = 	B. x = 	C. x = hoặc x = - 	D. x = 0 hoặc x = 
 3/ Giá trị của biểu thức : | - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2 là :
	A. - 1,8 	B. 1,8 	C. 0	D. - 2,2 
 4/ Cho dãy số có quy luật : . Số tiếp theo của dãy số là 
	A. 	B . 	C. 	D. 
Đáp án : 
1
2
3
4
A
B
C
D
2
5
4
3
C
B
C
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 5: LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ 
Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng 
 1/ = 
 	A. 	B. 	C. 	D. 
 2/ Số x12 không bằng số nào trong các số sau đây ?
	A. x18 : x6 ( x 0 )	B. x4 . x8 	 C. x2 . x6	 	D. (x3 )4
 3/ Số a mà : a : là :
	A. 	B. 	C. 	D. 
 4/ Số x mà 2x = (22)3 là : 
	A. 5 	B. 6	 	C. 26 	D. 8 	
	Đáp án : 
1
2
3
4
A
C
B
B
	* Bài 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ ( TIẾP THEO )
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ ( 0,125) 4 . 84 = 
	A. 1000	B, 100 	C. 10 	D. 1 
 2/ Số 224 viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là: 
	A. 88 	B. 98 	C. 68 	D. Một đáp số khác
 3/ Cho 20n : 5n = 4 thì :
	A. n = 0	B. n = 1	C. n = 2 	D. n = 3 
 4/ = 
	A. 	B. 	C. 	D. 
	Đáp án : 
1
2
3
4
D
A
B
C
	 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	 HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 7 : Tỉ LỆ THỨC 
Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Cho tỉ lệ thức thì :
	A. x = 	B. x = 4 	C. x = -12 	D . x = -10
 2/ Các tỉ lệ thức nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức? 
	A. và 	B. và 	C . và 	D. và 
 3/ Tìm x trong tỉ lệ thức sau : 
	A. x = 	B. x = 	C. x = ± 	D. x = ± 
 4/ Chỉ ra đáp án sai . Từ tỉ lệ thức ta có tỉ lệ thức sau : 
	A. 	B. 	C. 	D. 
	Đáp án : 
1
2
3
4
C
A
D
C
	* Bài 8: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Cho ; a + b - c = - 8 thì : 
	A. a = - 22 ; b = - 30 ; c = - 60	B. a = 22 ; b = 30 ; c = 60 
	C. a = - 22 ; b = - 30 ; c = - 44	D. a = 22 ; b = 30 ; c = 44
 2/ Ba số a ; b ; c tỉ lệ với các số 3 ; 5 ; 7 và b - a = 20 . Điền vào chỗ trống : 
	A. Số a bằng .......	B. Số b bằng .......	C. Số c bằng .......
 3/ Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo , Ngân tỉ lệ với 3 ; 1 ;2 . Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24 . Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là 
	A. 6 	B. 7 	 C 8 	D. 9 
 4/ Biết rằng x : y = 7 : 6 và 2x - y = 120 . Giá trị của x và y bằng : 
	A. x = 105 ; y = 90 	B x = 103 ; y = 86 	C.x = 110 ; y = 100 	D. x = 98 ; y = 84 
	Đáp án : 	
1
2
3
4
A
B
C
C
30
50
70
C
A
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN, SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Viết số thập phân 0,16 dưới dạng phân số tối giản là
	A. 	B. 	C. 	D. Cả 3 câu đều đúng
 2/ So sánh hai số 0,53 và 0,( 53) 
 A 0,53 = 0,( 53)	 B. 0,53 0,( 53) 	D. Hai câu B và C sai
 3. Số nào trong các số dưới đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn
	A. 	 B. 	 C. 	D. 
 4/ Viết dưới dạng thập phân =
	A. 0,25 	 B. 0,2(5) 	 C. 0, (25) 	D. 0, (025)	Đáp án : 
1
2
3
4
A
B
D
C
* Bài 10: 	LÀM TRÒN SỐ 
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là
	A. 0, 712	B. 0, 713 	C. 0, 710	D. 0, 700
 2/ Làm tròn số 674 đến hàng chục là : 
	A. 680 	B. 670 	C. 770	D. 780 
 3/ Thực hiện phép tính 13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:
	A. 0,50	B. 0,48 	C. 0,49 	D. 0, 47 
 4/ Cho biết 1 inh sơ = 2,54 cm .Vậy Ti vi loại 17 inh sơ , thì đường chéo màn hình khoảng 
	A. 51cm 	B . 36 cm 	C . 45 cm 	D. 43 cm
	Đáp án : 	
1
2
3
4
B
B
B
D
* Bài 11 : 	SỐ VÔ TỈ - KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ bằng :
	A. 98 	B. -98 	C. ± 14 	D . 14 
 2/ Trong các số sau đây số nào là số vô tỉ ? 
 	A. 	B. 0, 121212....	C . 0,010010001... 	D. - 3,12(345)
 3/ Nếu thì a2 bằng : 
	A. 3 	B. 81 	C. 27 	 D. 9 
 4/ Chọn câu trả lời sai . Nếu thì x bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. - 
	Đáp án : 	
1
2
3
4
D
C
B
D
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 12: 	SỐ THỰC 
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Chọn câu đúng 
	A. x Z thì x R	B. x R thì x I	C. x I thì x Q	D. x Q thì x I
 2/ Chọn chữ số thích hợp điền vào ô vuông - 5,07< - 5,□ 4 
	A. 1; 2; ...9	B. 0; 1; 2; ...9	C.. 0	D. 0; 1
 3/. Điền vào chỗ (.....) .Trong các số ; ; 0; (-5) ; 0,6789....; . 
 A. Số lớn nhát là....... B. Số nhỏ nhất là ...... C.Số dương nhỏ nhất là ..... D Số vô tỉ nhỏ nhất là .....
 4/ R ∩ I = 
	A. R	B. I 	C. 	D. Q
Đáp án : 	
1
2
3
4
A
B
C
D
A
C
-5
2/3
0,6789....
B
	***	ÔN TẬP CHƯƠNG I
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ 
	A. 1 	B. -1 	C. 0 	D. 2
 2/ Cho tỉ lệ thức (a, b, c, d ≠ 0; a ≠ b ; c ≠ d). Ta có thể suy ra được 	
	A. 	B. 	C. 	D. 
 3/ Cho thì : 
	A. x = 	B. x = 	C. x = 	D. x = 
 4/ Nếu thì x2 bằng :
	A. 9	B. 3	C. 81 	D. 27
	Đáp án : 	
1
2
3
4
B
B
C
A
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
II ) Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 
	* Bài 1: 	ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 5 thì y = 15 . Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là
	A. 3	B. 75 	C. 1/3 	D. 10 
 2/ Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị của y là 
	A. -10 	B. - 2,5 	C. -3 	D. -7
 3/ Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b (a;b ≠ 0 ) thì: 
	A. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 	B. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ ab
	C. .y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 	D. Cả ba câu A; B; C đều sai
 4/ / Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Giá trị của ô trống trong bảng 
x
-3
-1
1
3
y
2
2/3
-2
	là: 
	A. 	B. 	C. - 2 	D. - 6 
	Đáp án : 	
1
2
3
4
A
B
B
B
	* Bài 2: 	MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 	
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại? 
	A. 76	B. 78 	C. 72 	D. 74
 2/ Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3 . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam . Thanh thứ nhất nặng : 
	A. 266gam 	B. 322gam 	C. 232gam 	D. 626gam
 3/ Học sinh khối 7 tham gia trồng ba loại cây : phượng ,bạch đàn, phi lao. Số cây phượng , bạch đàn, phi lao tỉ lệ với các số 2; 3; 5 . Biết hai lần số cây phượng cộng với ba lần số bạch đàn thì nhiều hơn số phi lao là 48 cây .
	Hãy điền vào chỗ tróng :
A. Số cây phượng đã trồng được là.........	B. Số cây bạch đàn đã trồng được là.......
 C. Số cây phi lao đã trồng được là..........
 4/ Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ; c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng: 
	A. 8 : 12 : 15 : 13	B. 16 : 24 : 32 : 35	C. 4 : 12 : 6 : 7	 D. 16 : 24 : 30 : 35
Đáp án : 	
1
2
3
4
A
B
C
C
B
16
24
40
D
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = 10 thì y = 6 . Hệ số tỉ lệ a là
	A. 	B. 	 C.. 60	D. Một đáp số khác 
 2/ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau . Biết rằng x = 0,4 thì y = 15. 
	Khi x = 6 thì y bằng :
 	A. 1	B. 0 	 C. 6 	D. 0,6
 3/ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = - 6 thì y = 8 
	Giá trị của y = 12 khi x bằng:
	A. - 4	B. 4 	 C. 16 	D. - 16 
 4/ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau Hãy chọn câu trả lời sai 
	A. xy = m ( m là hằng số, m ≠ 0 ) 	B . y = ( m là hằng số, m ≠ 0 )	
	C. Cả A và B đều đúng	D. Cả A và B đều sai 
Đáp án : 	
1
2
3
4
C
A
A
D
	* Bài 4: 	MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Các máy cày có cùng năng suất cày trên các cánh đồng có cùng diện tích thì : 
Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc 
Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc
Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy
Cả A, C đều sai 
 2/ Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là :
	A. 24	B. 21 	C. 12	D. 48
 3/ 12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau ) 
	A. 2	B. 3 	C. 4 	D. 5 
 4/ Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, Biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I ? 
	A. 39	B. 40 	C. 41 	D. 42 
Đáp án : 	
1
2
3
4
A
A
B
B
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 5: 	HÀM SỐ 
Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Cho hàm số y = f (x) = 2x2 +3 . Ta có :
	A. f (0) = 5 	B. f (1) = 7 	C. f (-1) = 1	D. f(-2) = 11
 2/ Cho hàm số y = - 1 . Nếu y = 5 thì x bằng 
	A. 6 	B. 36 	C. 16 	D. 25
 3/ Chọn bảng các giá trị mà đại lượng y là hàm số của đại lượng x
	Bảng 1 	A . Bảng 1 
x
-2
-1
-2
3
y
4
1
-4
9
	Bảng 2 	 	 B . Bảng 2 
x
-1
1
2
3
y
7
7
7
7
	Bảng 3 	C. Bảng 3
x
-2
-1
-2
5
y
-6
-3
6
15
	Bảng 4 	D. Bảng 4
x
6
-3
6
10
y
-6
-10
5
3
 4/ Cho bảng giá trị :
x
-3
-2
-1
0
1
2
3
y = f(x)
9
6
3
0
3
6
9
	Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức : 
	A. y= 3x	B. y = - 3x 	C. y = 3 x 	D. y = -3. x	Đáp án : 	
1
2
3
4
D
B
B
C
	* Bài 6:	MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :
 	A. Hoành độ 	 B. 0 	C. 1	D. -1 
 	 y
 2/ Cho hình vẽ sau . Ta có : 	 
	A. M ( 2; 3 )	B . M ( 2 ; 0 ) 	 2	 M
	C. M ( 0; 3 ) 	D. M ( 3 ; 2 )	 	 
 O 3 x 
 3/ Hai điểm đối xứng qua trục hoành thì
 A. Có hoành độ bằng nhau 	 B.Có tung độ đối nhau C.Cả A, B đều sai D.Cả A, B đều đúng
 4/ Hai điểm đối xứng qua trục tung thì :
 	A. Có tung độ bằng nhau 	B.Có hoành độ bằng nhau 
 	C.Có tung độ đối nhau 	 	D.Cả A, B, C đều sai	 	Đáp án : 	
1
2
3
4
B
D
D
A
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 7: 	ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = a x ( a ≠ 0)	 
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Đồ thị hàm số y = a x ( a ≠ 0) là : 
 	A. Một đường thẳng 	B. Đi qua gốc tọa độ 	
C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ 	D. Cả ba câu đều đúng
 2/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y = - 2x là :
	A. M ( - 1; -2 ) 	B. N ( 1; 2 )	C. P ( 0 ; -2 )	D. Q ( -1; 2 )
 3/ Đồ thị của hàm số y = x là đường thẳng OA với O ( 0 ; 0 ) và 
	A. A.( 1 ; 3 ) 	B. A.( -1 ; -3 )	C. A.( 3 ; 1 )	D. A.(-3 ; 1 )
 4/ Cho hình vẽ . Đường thẳng OK là đồ thị của hàm số: 	 y
	A. y = - 2 x 	B. y = - 0,5x 	
	 O 2	 x 
	C. y = x 	D. y = 2 x 	. 	 -1	 K	 
	Đáp án : 
1
2
3
4
C
D
C
B
	*** 	ÔN TẬP CHƯƠNG II
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Cho hàm số y = f (x) = x2 - 1 thì : 
	A. f(0) = 	B. f(3) = -1	C. . f(-1) = 	D. f(-1) = -1
 2/ Hàm số y = x nhận giá trị dương khi 
	A. x 0 	C. x = 0 	D. không xác định 
 3/ Cho hàm số y = f (x) = - 3x . Hai điểm M, N thuộc đồ thị hàm số 
Nếu M có hoành độ là -1 thì tung độ của điểm M là 3
Nếu N có tung độ là 2 thì hoành độ của điểm N là 
Đường thẳng MN đi qua gốc tọa độ O
Cả A, B, C đều đúng	
 4/ Cho điểm A (a; - 0,2 ) thuộc đồ thị hàm số y = 4x . Ta có :
	A. a = - 0,5 	B. a = - 0,05 	C. a = - 0,005	D. a = -1
	Đáp án : 
1
2
3
4
C
A
D
B
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
 B. 	PHẦN HÌNH HỌC 
	I) Chương I : 	ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
 	 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
	* Bài 1 : 	HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Góc đối đỉnh với góc khi : 
Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy là tia đối của tia Oy’
Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và 
Tia Ox’ là tia đối của tia Oy và tia Oy’ là tia đối của tia Ox 
Cả A, B, C đều đúng
 2/ Chọn câu trả lời sai :
	Hai đường thẳng aa’; bb’ cắt nhau tại O và .Ta có : 
	A. 	B. 	C. 	D. 
 3/ Chọn câu phát biểu đúng
Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh 
Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành ba cặp góc đối đỉnh 
Bốn đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh 	
Cả A, B, C đều đúng
 4/ Hai tia phân giác của hai góc đối dỉnh là : 	
	A. Hai tia trùng nhau	B. Hai tia vuông góc 	C. Hai tia đối nhau	 D. Hai tia song song
	Đáp án : 	 	
1
2
3
4
D
C
A
C
	* Bài 2 :	HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi: 
	A. 	 B. 	C. 	 D. Cả A, B, C đều đúng
 2/ Chọn câu phát biểu đúng 
	A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc 	
B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
	C.Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông
	D. Hai dường thẳng vuông góc tạo thành hai góc vuông
 3/ Nếu đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì : 
xy AB tại I và I là trung điểm của đoạn thẳng AB	 B. xy AB 
C . xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB	 D.Cả A, B, C đều đúng
 4/ Đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại M. Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD khi
	A. AB CD	B. AB CD và MC = MD
	C. AB CD ; M ≠ A; M ≠ B 	 D. AB CD và MC +MD = CD
	Đáp án : 	
1
2
3
4
A
B
D
B
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG 
	Câu hỏi : 
 1/ Cho hình vẽ ( H 1) . Hãy điền vào chỗ trống	 c
Góc và ...... là hai góc đồng vị	 A1 2	 a
Góc và ......là hai góc đối dỉnh	 4 3
Góc và ......là hai góc so le trong 	 3 2 
Góc và ......là hai góc trong cùng phía	 4	 B 1	 b 	Hình1
 2/ Đáp án nào sau đây không đúng? Trong hình 1, các cặp góc đồng vị là : 
 A. Góc A1 và góc B3	 B. Góc A3 và góc B1 	 C. Góc A4 và góc B4 	 D. Góc A3 và góc B3 
 3/ Chọn câu trả lời sai 
	Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng , trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau . Khi đó 
	A. Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau	 B. Mỗi cặp góc đồng vị bù nhau
C. Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau	 D. Mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau
 4/ Chọn câu trả lời sai. Cho hình bên Biết thì 
	A. 	B. 
	C. D. 
	Đáp án : 	
1
2
3
4
A
B
C
D
D
B
D
* Bài 4: 	HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG	
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: 
	A. a và b song song với nhau 	 B. Đường thẳng a cắt đường thẳng b
	C. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b	 D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b
 2/ Chọn câu phát biểu đúng nhất 
Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song với nhau
Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung 
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung
Cả A, B,C đều đúng 
 3/ Vẽ cặp góc so le trong xAB và yBA sao cho . Ta có : 
	A. Ax // By	 B. Ax cắt By	 C. Ax By	 	 D. Cả A, B,C đều sai
 4/ Cho hình vẽ , biết và 	 .
 Có các đường thẳng song song là
	A. Hx //Ky	 	 B. Ky // Ez	 
 C. Hx // Ky và Ky // Ez và Hx // Ez
	D. Cả ba câu A, B, C đều đúng 
	Đáp án : 	
1
2
3
4
A
A
B
D
	 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
* Bài 5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG	
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là : 
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó 
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó
 2/ Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b .Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó :
	A. c b	B. c cắt b	C. c // b	D. c trùng với b
 3/ Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là : 
Qua một điểm ở ngoài đường thẳng a,có nhiều nhất một đường thẳng song song với a
Nếu qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau
Qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với a
Cả ba câu A,B,C đều đúng 
 4/ Cho hình vẽ, biết : ME // ND. Số đo góc bằng: 
	A. 500 	B. 550 	
 	C. 600 	D. 650 	
	Đáp án : 	
1
2
3
4
A
B
D 
C
	* Bài 6 	TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi :
	A. a và b cùng cắt c	B. a c và b c	C.a cắt c và a c	 D. a c và a cắt c
 2/ Cho tam giác ABC.Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC ,thì 
	A. m chỉ cắt đường thẳng AB 	B. . m chỉ cắt đường thẳng AC
	B. m cắt cả hai đường thẳng AB và AC	C. Cả A, B, C đều đúng
 3/ Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB ,thì: 
	A. m cắt cạnh AC	B .m // AC	C. mAC	D. Cả A,B,Cđều dúng	
 4 / Cho hình vẽ , biết :
d MQ, d NP và .
 Số đo x của góc NPQ bằng : 
 	A. 600 	B. 700 
C, 800 	D. 900
Đáp án : 	
1
2
3
4
B
B
A 
B
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
	* Bài 7: ĐỊNH LÝ
Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Chứng minh định lí là : 
	A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận 	B. Dùng hình vẽ để suy ra kết luận 
	C. Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết	D. Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận 
 2/ Cho định lí : “ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông 
 góc với đường thẳng kia” 	 
 Giả thiết và kết luận của định lí này là : 
 A.	 B. 	C.	D.
 GT c b 	 GT c b , a // b 	 GT a // b; c a	 GT c b ; c a
 KL a // b , c a	 KL c // a 	 KL c b	 KL a // b 
 3/ Điền dấu x vào ô thích hợp : 
Câu
Đúng
Sai
A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
B. Hai góc bằng nhau thì đối dỉnh 
C. Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì MA = MB 
D . Nếu MA = MB thì M là trung điểm của AB
 4/ Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng
	A. Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song 	1 . thì chúng vuông góc với nhau 
	B. Nếu tia Ot là tia phân giác của góc xOy	2. thì chúng là hai tia trùng nhau
	C. Nếu Oa, Ob là các tia phân giác của hai góc kề bù 	3. thì 
	D. Nếu Oa,Ob là hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh	4. thì các góc so le trong bằng nhau
	5. thì chúng là hai tia đối nhau
	Đáp án : 
1
2
3
4
A
C
A
B
C
D
A
B
C
D
Đ
S
Đ
S
4
3
1
5
	***	ÔN TẬP CHƯƠNG I 
	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng
 1/ Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng thứ ba c. Để có một cặp góc so le trong bằng nhau thì điều gì sau đây không thể xảy ra:
	A. Các cặp góc đồng vị bằng nhau	B. Các cặp góc so le ngoài bằng nhau
	C. Các cặp góc ngoài cùng phía bằng nhau	D. Các cặp góc trong cùng phía bù nhau 
 2/ Cho hình vẽ . 
Biết = 50 0 . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi :
	A. = 50 0 	B.. = 130 0
	C. = 50 0	D. Cả A, B,C đều đúng
 3/ Cho 4 đường thẳng phân biệt a, b,c, d . Biết a b ; b c; c d 
	Điền dấu x vào ô thích hợp 
Câu
Đúng
Sai
A. a // c
B. a c
C. b d 
D. b // d
 TRẮC NGHIỆM TOÁN 7	HỒ THỊ BẠCH MAI
4/ C

Tài liệu đính kèm:

  • doccau hoi tac nghiem khach quan toan lop7.doc