Bài tập về Thì hiện tại tiếp diễn Tiếng anh lớp 4

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 09/02/2021 Lượt xem 502Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập về Thì hiện tại tiếp diễn Tiếng anh lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập về Thì hiện tại tiếp diễn Tiếng anh lớp 4
THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present progressive)
Cấu trúc: 
KĐ: 	S + am / is / are + V-ing
 PĐ: S + am / is are + not + V-ing
 NV: Am / Is / Are + S + V-ing?
	 (Wh- +) am / is / are + S + V-ing?
Cách sử dụng: 
- Dùng để chỉ một hành động đang diễn ra trong lúc nói.
	Ex: 	Listen! The bird is singing.
	I am studying now.
- Một hành động dự kiến trong tương lai gần đã được sắp xếp xong.
	Ex: They are playing tennis next week.
- Hai hành động xảy ra song song ở hiện tại
Ex: She is cooking dinner while her husband is watching T.V now.
* Dấu hiệu nhận biết:
- Câu bắt đầu bằng một mệnh lệnh như: 	Listen!
 	Look!
	Keep silent! 
	Be quiet!....
hoặc các cụm từ: now, right now, at the moment, at the present, today
 _______________________________________BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để hoàn thành các câu sau
 The boy / brush / his teeth They / watch / TV.
 He / have / breakfast. Mrs. Brown / wash/ the dishes.
 She / play / soccer 	 They / do / housework. 
 Her brother / go / to school The baby / have / a bath 	
 She/ fly kites	 My brother / swim 
 The elephant / jump rope	 Peter and Mary / do / puzzle
II. Chia các câu sau ở thì hiện tại tiếp diễn
Example:
1. We (play) _are playing_ chess.
2. They (have) __________ breakfast now.
3. My mother (cook) ____________ dinner right now.
4. ____________the children (wash) ____________ their clothes?
5. She (brush) ____________ her teeth at present.
6. Mr and Mrs Smith (travel) ____________ to Ho Chi Minh city.
7. My sister (not do) ____________ her homework. She (sleep) ___________
8. His parents (not work) ___________ in the factory. They (do) ___________the gardening.
9. The girl (not do) ____________ the housework. She (watch) ____________ TV.
10. ____________Nga (read) ____________ a book now?
11. ____________they (play) ____________ a game in the yard?
12. My students (do) ____________ their homework.
13. ____________your mother (travel) ____________ to Danang now?
14. What ______Mr Hung (read) _______ now? - He (listen) ____________ to the radio.
15. ____________she (travel) ____________ to work by car?
III. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh
1. is / What / doing / she / now?
2. cooking / My mother / the kitchen / in.
3. are / flying kites / They
4. learning English / are / The students
5. is / My father/ not / TV / watching. He / a / is/ book / reading
6. puzzle / is / He / doing
7. playing / The boys / soccer / are
THE END

Tài liệu đính kèm:

  • docTHE_PRESNT_CONT_TENSE_ENGLISH_4.doc