Bài tập trắc nghiệm ôn tập Quang học Vật lí lớp 11 - Trương Hồng Minh

doc 5 trang Người đăng dothuong Lượt xem 2047Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm ôn tập Quang học Vật lí lớp 11 - Trương Hồng Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập trắc nghiệm ôn tập Quang học Vật lí lớp 11 - Trương Hồng Minh
KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. ChiÕt suÊt tØ ®èi cña m«i tr­êng chiÕt quang nhiÒu so víi m«i tr­êng chiÕt quang Ýt th× nhá h¬n ®¬n vÞ.
B. M«i tr­êng chiÕt quang kÐm cã chiÕt suÊt tuyÖt ®èi nhá h¬n ®¬n vÞ.
C. ChiÕt suÊt tØ ®èi cña m«i tr­êng 2 so víi m«i tr­êng 1 b»ng tØ sè chiÕt suÊt tuyÖt ®èi n2 cña m«i tr­êng 2 víi chiÕt suÊt tuyÖt ®èi n1 cña m«i tr­êng 1.
D. ChiÕt suÊt tØ ®èi cña hai m«i tr­êng lu«n lín h¬n ®¬n vÞ v× vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng lµ vËn tèc lín nhÊt.
2. Víi mét tia s¸ng ®¬n s¾c, chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña n­íc lµ n1, cña thuû tinh lµ n2. ChiÕt suÊt tØ ®èi khi tia s¸ng ®ã truyÒn tõ n­íc sang thuû tinh lµ:
A. n21 = n1/n2	B. n21 = n2/n1	C. n21 = n2 – n1	D. n12 = n1 – n2
3. Trong hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng:
A. gãc khóc x¹ lu«n bÐ h¬n gãc tíi.	B. gãc khóc x¹ lu«n lín h¬n gãc tíi.
C. gãc khóc x¹ tØ lÖ thuËn víi gãc tíi.	D. khi gãc tíi t¨ng dÇn th× gãc khóc x¹ còng t¨ng dÇn.
4. ChiÕt suÊt tØ ®èi gi÷a m«i tr­êng khóc x¹ víi m«i tr­êng tíi
A. lu«n lín h¬n 1.
B. lu«n nhá h¬n 1.
C. b»ng tØ sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng tíi.
D. b»ng hiÖu sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng tíi.
5. Khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr­êng trong suèt n1 tíi mÆt ph©n c¸ch víi m«i tr­êng trong suèt n2 (víi n2 > n1), tia s¸ng kh«ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch th×
A. tia s¸ng bÞ g·y khóc khi ®i qua mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr­êng. 
B. tÊt c¶ c¸c tia s¸ng ®Òu bÞ khóc x¹ vµ ®i vµo m«i tr­êng n2.
C. tÊt c¶ c¸c tia s¸ng ®Òu ph¶n x¹ trë l¹i m«i tr­êng n1.
D. mét phÇn tia s¸ng bÞ khóc x¹, mét phÇn bÞ ph¶n x¹.
6. ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña mét m«i tr­êng truyÒn ¸nh s¸ng
A. lu«n lín h¬n 1.	B. lu«n nhá h¬n 1.
C. lu«n b»ng 1.	D. lu«n lín h¬n 0.
7. ChiÕu mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i tõ kh«ng khÝ vµo m«i tr­êng cã chiÕt suÊt n, sao cho tia ph¶n x¹ vu«ng gãc víi tia khóc x¹. Khi ®ã gãc tíi i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc
A. sini = n	B. sini = 1/n	C. tani = n	D. tani = 1/n
8. Tính góc khúc xạ lớn nhất khi ánh sáng truyền từ không khí qua mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh, biết chiết suất thủy tinh là 1,5.Chọn câu trả lời đúng:
 	A. 41,8o.	B. 48,2o.	C. 33,70o.	D. 56,3o.	
9. Tia sáng đi từ nước có chiết suất sang thủy tinh có chiết suất . Biết góc tới 30o. Góc khúc xạ là: 
	A. 26o30'.	B. 26o.	C. 25o30'.	D. 25o.	
10. Một tia sáng chiếu vào một bể đầy nước dưới một góc không đổi nào đó. Nước có chiết suất 1,33; góc khúc xạ là 20o. Cho đường vào nước đến khi nhận được góc khúc xạ là 16,8o mà góc tới không đổi. Hãy tính chiết suất của dung dịch nước đường?
	 A. 0,39.	B. 1,57.	C. 1,12.	D. 1,45.	
11. Vận tốc ánh sáng trong một chất lỏng trong suốt bằng 3/4 vận tốc ánh sáng trong không khí. Chiết suất của chất đó là?
	 A. 1,33	 	B. 0,75.	C. 2.	D. 1,4.	
12. Một tia sáng đơn sắc chiếu lên bề mặt của một gương phẳng bằng thủy tinh. Chiết suất thủy tinh là 1,5. Góc tới là 60o góc phản xạ của tia là:
 	A. 60o	B. 65o	C. 30o	D. 35o	
12. Chọn câu sai khi đề cập đến định luật khúc xạ ánh sáng:
 	A. Tia khúc xạ ở bên khi pháp tuyến so với tia tới.	
	 B. Góc tới và góc khúc xạ phụ thuộc bản chất của 2 môi trường truyền tia sáng.	
	 C. Góc tới luôn lớn hơn góc khúc xạ.	
	 D. Tia khúc xạ và tia tới cùng thuộc 1 mặt phẳng.	
13. Một tia sáng chiếu xiên từ nước sang thủy tinh. Góc tới trong nước là i1, góc khúc xạ trong thủy tinh là i2. Đẳng thức nào sau đây đúng? Cho n1, n2 lần lượt là chiết suất của nước và thủy tinh.
	A. n1sin i2 = sini1	B. n2sin i1 = n1sin i2	
	C. n1sin i1 = sin i2	D. n2sin i2 = n1sin i1	
14.Chọn công thức đúng: 
	A. 	B. 	C. 	D. 	
15. Khi một chùm ánh sáng đi từ một môi trường kém chiết quang đến một môi trường chiết quang hơn như thủy tinh và có góc tới bằng 0, thuộc tính nào sau đây của chùm ánh sáng không thay đổi.
	A. Bước sóng.	B. Hướng.	C. Biên độ.	D. Tốc độ.	
16.Chọn công thức đúng:Chọn câu trả lời đúng:
 	A. 	B. 	
 	C. Tất cả đều sai.	D. 	
15. Mét bÓ chøa n­íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n­íc trong bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n­íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph­¬ng nghiªng gãc 300 so víi ph­¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn mÆt n­íc lµ 
A. 11,5 (cm)	B. 34,6 (cm)	C. 63,7 (cm)	D. 44,4 (cm)
16. Mét bÓ chøa n­íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n­íc trong bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n­íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph­¬ng nghiªng gãc 300 so víi ph­¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn ®¸y bÓ lµ: 
A. 11,5 (cm)	B. 34,6 (cm)	C. 51,6 (cm)	D. 85,9 (cm)
17. Mét ®iÓm s¸ng S n»m trong chÊt láng (chiÕt suÊt n), c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 12 (cm), ph¸t ra chïm s¸ng hÑp ®Õn gÆp mÆt ph©n c¸ch t¹i ®iÓm I víi gãc tíi rÊt nhá, tia lã truyÒn theo ph­¬ng IR. §Æt m¾t trªn ph­¬ng IR nh×n thÊy ¶nh ¶o S’ cña S d­êng nh­ c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 10 (cm). ChiÕt suÊt cña chÊt láng ®ã lµ
A. n = 1,12	B. n = 1,20	C. n = 1,33	D. n = 1,40
18. Cho chiÕt suÊt cña n­íc n = 4/3. Mét ng­êi nh×n mét hßn sái nhá S m»n ë ®¸y mét bÓ n­íc s©u 1,2 (m) theo ph­¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n­íc, thÊy ¶nh S’ n»m c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng
A. 1,5 (m)	B. 80 (cm)	C. 90 (cm)	D. 1 (m)
19. Mét ng­êi nh×n hßn sái d­íi ®¸y mét bÓ n­íc thÊy ¶nh cña nã d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng 1,2 (m), chiÕt suÊt cña n­íc lµ n = 4/3. §é s©u cña bÓ lµ:
A. h = 90 (cm)	B. h = 10 (dm)	C. h = 15 (dm)	D. h = 1,8 (m)
20. Mét ng­êi nh×n xuèng ®¸y mét chËu n­íc (n = 4/3). ChiÒu cao cña líp n­íc trong chËu lµ 20 (cm). Ng­êi ®ã thÊy ®¸y chËu d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng
A. 10 (cm)	B. 15 (cm)	C. 20 (cm)	D. 25 (cm)
21. Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dµy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 khi ®ã tia lã khái b¶n sÏ
A. hîp víi tia tíi mét gãc 450.	B. vu«ng gãc víi tia tíi.
C. song song víi tia tíi.	D. vu«ng gãc víi b¶n mÆt song song.
22. Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dµy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 . Kho¶ng c¸ch gi÷a gi¸ cña tia tíi vµ tia lã lµ:
A. a = 6,16 (cm).	B. a = 4,15 (cm).	C. a = 3,25 (cm).	D. a = 2,86 (cm).
23. Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dµy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm s¸ng S c¸ch b¶n 20 (cm). ¶nh S’ cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch S mét kho¶ng
A. 1 (cm).	B. 2 (cm).	C. 3 (cm).	D. 4 (cm).
24. Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dµy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm s¸ng S c¸ch b¶n 20 (cm). ¶nh S’ cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch b¶n hai mÆt song song mét kho¶ng
A. 10 (cm).	B. 14 (cm).	C. 18 (cm).	D. 22(cm).
PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
1. Chiếu một tia sáng từ nước ra ngoài không khí. Biết góc tới bằng 60o. Chiết suất của nước là 4/3. Thì góc khúc xạ là:
 	A. 40o.	B. 60o.	C. Không có tia khúc xạ.	D. 45o.	
2. Hai môi trường trong suốt A và B có mặt phân cách phẳng. Vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường A là 2,0.108m/s còn trong môi trường B là 2,25.108m/s. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng đi từ môi trường A đến môi trường B bằng:
 	A. 62,7o.	B. 37,3o.	C. 41,6o.	D. 53,1o.	
3.Chọn câu đúng:
 A. Tất cả các phương án đưa ra đều đúng.	
B. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng xảy ra khi một tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.	
 C. Tia tới và tia khúc xạ luôn nằm trong hai môi trường khác nhau.	
 D. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia tới và tia khúc xạ luôn có hướng khác nhau nếu góc tới lớn hơn 0o.	
4.Nguyên nhân của hiện tượng ảo tượng trên sa mạc là gì?
 A. Do ánh sáng phát ra từ vật truyền đi theo đường cong đến mắt người quan sát.	
 B. Do ánh sáng từ vật phát ra bị phản xạ trên sa mạc trước khi truyền đến mắt người quan sát.	
 C. Do ánh sáng Mặt Trời truyền theo đường cong tới mắt người quan sát.	
 D. Do ánh sáng phát ra từ vật truyền thẳng đến mắt người quan sát.	
5.Một tia sáng hẹp đi từ môi trường trong suốt vào không khí. Tia sáng hợp với mặt phân cách một góc bằng 60o. Khi đó tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Góc tới giới hạn của môi trường này có sin bằnChọn câu trả lời đúng:
 	A. 	B. 	 C. 	 D. 
6. Chọn câu đúng
 A. Khi góc tới là 90o thì góc khúc xạ cũng bằng 90o.	
 B. Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang thì góc tới lớn hơn góc khúc xạ.	
 C. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.	
 D. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.	
7. Phản xạ toàn phần bên trong có thể xảy ra giữa hai môi trường trong suốt nếu chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường tới so với môi trường khúc xạ:
 A. Đôi khi lớn hơn 1. Thay đổi tùy theo bước sóng của ánh sáng được sử dụng.	
 B. Lớn hơn 1.	
 C. Nhỏ hơn.	
 D. Bằng 1.	
8. Một tia sáng từ môi trường (1) có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân giới của môi trường (2) có chiết suất n2 = 4/3. Biết góc tới i = 70o. Góc khúc xạ là:
	 A. 61o45'.	B. 16o54'.	
	C. Một giá trị khác.	D. Không có kết quả nào thỏa mãn.	
9. Một tia sáng từ môi trường (1) có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách của môi trường (2) có chiết suất n2 = 4/3. Biết góc tới i = 30o. Góc khúc xạ là:Chọn câu trả lời đúng:
 	A. 34o14'.	B. 36o.	 	C. 35o.	D. Một giá trị khác.	
10. Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là:
 	A. n1 > n2 và i1 > igh	 B. n1 igh	 C. n1 n2 và i1 < igh	
11. Khi ¸nh s¸ng ®i tõ n­íc (n = 4/3) sang kh«ng khÝ, gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn cã gi¸ trÞ lµ:
	A. igh = 41048’.	B. igh = 48035’.	C. igh = 62044’.	D. igh = 38026’.
12. Tia s¸ng ®i tõ thuû tinh (n1 = 1,5) ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi n­íc (n2 = 4/3). §iÒu kiÖn cña gãc tíi i ®Ó kh«ng cã tia khóc x¹ trong n­íc lµ: 
	A. i ≥ 62044’.	B. i < 62044’.	C. i < 41048’.	D. i < 48035’.
13. Cho mét tia s¸ng ®i tõ n­íc (n = 4/3) ra kh«ng khÝ. Sù ph¶n x¹ toµn phÇn x¶y ra khi gãc tíi:
	A. i 420.	C. i > 490.	D. i > 430.
LĂNG KÍNH
1. Cho lăng kính tam giác ABC có góc A = 60o, chiết suất n = 1,53 đặt trong không khí. Xác định góc tới i để góc lệch cực tiểu:
	A. i = 34,5o.	 	B. i = 40o.	C. i = 50o.	D. i = 55,5o.	
2. Lăng kính có chiết suất n = 1,55 và góc chiết quang A. Một chùm tia sáng hẹp đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. Chùm tia ló sát mặt sau của lăng kính. Góc chiết quang là:
	A. A = 0,7o.	B. A = 32,8o.	C. A = 40,1o.	D. A = 49,8o.	
3. Cho một lăng kính có chiết suất và có tiết diện thẳng là một tam giác đều. Chiếu một tia sáng nằm trong một tiết diện thẳng của lăng kính, vào mặt bên của nó, với trường hợp góc lệch là cực tiểu. Góc tới là:
 	A. 45o.	B. 30o.	C. 60o.	D. 50o.	
4. Một lăng kính có chiết suất n = 1,5. Tiết diện thẳng là tam giác ABC có góc ở đỉnh A = 60o, chiếu tới mặt AB một chùm tia song song SI với góc tới i1 = 45o. Góc ló i2 là:
 	A. 39o50'.	B. 50o39'.	C. 52o39'.	D. 52o.	
5. Một tia sáng đi qua một lăng kính có góc chiết quang A = 60o và chiết suất n = 1,5 cho chùm tia sáng đi trong lăng kính song song với cạnh đáy của lăng kính. Độ lệch cực tiểu là:
	A. 30o.	B. 37o01'.	 C. 35o10'.	D. 37o10'.	
6. Tiết diện chính của một lăng kính là một tam giác cân ABC với AB = AC. Mặt AC được mạ bạc. Một tia sáng chiếu tới vuông góc với mặt AB sau hai lần phản xạ ló ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc với BC. Góc chiết quang của lăng kính là:
 	A. 72o.	B. 36o.	C. 30o.	D. 60o.	
7. Lăng kính có chiết suất n = 1,6 và góc chiết quang A = 30o. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. Góc lệch của chùm tia sáng sau khi qua lăng kính:
	A. 18,2o.	B. 11,8o.	C. 53,1o.	D. 23,1o.	
8. Lăng kính có góc chiết quang A = 60o, các mặt bên là AB và AC. Trong tiết diện thẳng của lăng kính, người ta chiếu một chùm tia sáng song song lướt là trên mặt AB và từ đáy. Khi đó góc ló ra khỏi mặt AC bằng 21o24' (sin21o24' = 0,365). Chiết suất n là:Chọn câu trả lời đúng:
 	A. n = 2.	B. n = 1.	C. n = 1,413.	D. n = 3/4.	
9. Một lăng kính thủy tinh có dạng nêm, góc chiết quang là 6o coi là góc nhỏ và chiết suất là 1,6. Chiếu một tia sáng vào mặt bên dưới góc tới nhỏ. Biểu thức góc lệch là:
	A. D = A(n + 1).	B. D = A(n + 2).	C. Một biểu thức khác.	D. D = A(n - 1).	
10. Cho một lăng kính thủy tinh có dạng nêm, góc chiết quang là 6o coi là góc nhỏ và chiết suất n =1,6. Chiếu một tia sáng vào mặt bên dưới góc tới nhỏ. Giá trị của góc lệch của tia ló là: 
	A. 2o63'.	B. 2o.	C. 36o3'.	D. 3o36'.	
11. Cho mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600 vµ thu ®­îc gãc lÖch cùc tiÓu Dm = 600. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ
	A. n = 0,71	B. n = 1,41	C. n = 0,87	D. n = 1,51
12. Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 gãc chiÕt quang A. Tia lã hîp víi tia tíi mét gãc lÖch D = 300. Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh lµ
	A. A = 410.	B. A = 38016’.	C. A = 660.	D. A = 240.
13. Mét tia s¸ng tíi vu«ng gãc víi mÆt AB cña mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt vµ gãc chiÕt quang A = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng qua l¨ng kÝnh lµ:
	A. D = 50.	B. D = 130.	C. D = 150.	D. D = 220.
14. Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5, tiÕt diÖn lµ mét tam gi¸c ®Òu, ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tia s¸ng SI tíi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh víi gãc tíi i = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng khi ®i qua l¨ng kÝnh lµ:
	A. D = 2808’.	B. D = 31052’.	C. D = 37023’.	D. D = 52023’.
15. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu lµ Dm = 420. Gãc tíi cã gi¸ trÞ b»ng
	A. i = 510.	B. i = 300.	C. i = 210.	D. i = 180.
16. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu lµ Dm = 420. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ:
	A. n = 1,55.	B. n = 1,50.	C. n = 1,41.	D. n = 1,33.

Tài liệu đính kèm:

  • docTrac_nghiem_on_tap_quang_hoc.doc