Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 - Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 554Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 - Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 - Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất
Bài tập trắc nghiệm phần: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
 1. Hàm số đạt GTLN tại hai giá trị x1, x2. Ta có x1.x2 bằng: 
	A. -1 	B. -2 	C. 1 	D. 2 
 2. Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số . Thì M - m gần nhất với số nào: 
	A. 0 	B. 2 	C. 1 	D. 3 
 3. Giá trị lớn nhất của hàm số là: 
	A. 2 	B. 1 	C. 	D. 
 4. Gọi M là GTLN và m là GTNN của hàm số , trong các mệnh đề sau hãy tìm mệnh đề đúng: 
	A. M = 2; m = 1 	B. M = 0, 5; m = - 2 	C. M = 6; m = 1 	D. M = 6; m = - 2
 5. Hàm số y = 2ln(x+1) - x2 + x đạt GTNL tại x bằng: 
	A. e 	B. 1 	C. 2 	D. Không có GTLN 
 6. Hàm số f(x) = 2cos2x + x, với đạt GTNL tại x bằng: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
 7. Phương trình x3 + tgx = 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc : 
	A. 1 	B. 2 	C. 3 	D. vô số nghiệm 
 8. Cho hình chữ nhật MNPQ nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính R. Chu vi hình chữ nhật lớn nhất khi tỉ số 
 bằng:
	A. 2 	B. 4 	C. 1 	D. 0,5 
 9. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 35 trên đoạn [-4; 4] là: 
	A. GTLN bằng 15; GTNN bằng 8 	B. GTLN bằng 15; GTNN bằng -41
 	C. GTLN bằng 40; GTNN bằng -41 	D. GTLN bằng 40; GTNN bằng 15 
 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số Ta có a + b bằng: 
	A. 30 	B. 40 	C. 50 	D. 20 
 11. Trong hệ toạ độ Oxy cho parabol (P): y = 1 - x2. Một tiếp tuyến của (P) di động có hoành độ dương cắt hai 
 trục Ox và Oy lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác OAB nhỏ nhất khi hoành độ của điểm M gần nhất với 
 số nào dưới đây: 
	A. 0,9 	B. 0,7 	C. 0,6 	D. 0,8 
 12. Cho hàm số y = sin4x - cos2x. Tổng GTLN và GTNN của hàm số là: 
	A. 	B. 	C. 2 	D. 0 
 13. Xét lập luận sau: Cho hàm số f(x) = ex(cosx - sinx + 2) với 
 (I) Ta có f'(x) = 2ex(1 - sinx)
 (II) f'(x) = 0 khi và chỉ khi 
 (III) Hàm số đạt GTLN tại 
 (IV) Suy ra 
Lập luận trên sai từ đoạn nào: 
	A. (IV)	B. (II) 	C. (III) 	D. Các bước trên không sai 
 14. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sinx + cosx là: 
	A. GTLN bằng 2; GTNN bằng 0 	B. GTLN bằng 2; GTNN bằng -2 
	C. 	D. GTLN bằng 1; GTNN bằng -1 
 15. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3(x - 4) là: 
	A. -9 	B. -27 	C. -18	D. Không tồ tại GTNN 
 16. Giá trị lớn nhất của hàm số là: 
	A. 3 	B. 1 	C. 4 	D. 2 
 17. Hàm số có GTLN là: 
	A. -2 	B. -4 	C. 5 	D. -1 
 18. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích S, chu vi hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là: 
	A. 	B. 4S 	C. 	D. 2S 
 19. Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = |- x3+3x2 - 3| trên đoạn [1; 3]. Thì M + m 
 gần nhất với số nào: 
	A. 4 	B. 0 	C. 2 	D. 3 
 20. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số là: 
	A. 2	B. 	C. 8 	D. Không có kết quả nào đúng 
Khởi tạo đáp án đề số : 001
	01. ; - - -	06. ; - - -	11. - - = -	16. - - - ~
	02. - - = -	07. - - = -	12. - - - ~	17. - / - -
	03. - - - ~	08. - / - -	13. - - = -	18. - - = -
	04. - - = -	09. - - = -	14. - - = -	19. - - - ~
	05. - / - -	10. - - = -	15. - / - -	20. - - = -

Tài liệu đính kèm:

  • docTRAC_NGHIEM_GIA_TRI_LON_NHAT_VA_GIA_TRI_NHO_NHAT.doc