Bài tập ôn luyện kiểm tra môn Tiếng anh khối 5

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 402Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn luyện kiểm tra môn Tiếng anh khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập ôn luyện kiểm tra môn Tiếng anh khối 5
ENGLISH GRADE 5 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoanh tròn 1 từ khác loại với những từ còn lại.
a. sing
b. classroom
c. swim
d. dance
a. football
b.song
c.basketball
d. chess
a. play
b. draw
c. Monday 
d. write
a. ruler
b. black
c. green
d. red
a. is
b. am
c. are
d. a
1.
2. 
3.
4.
 5.
II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. He ( like ). coffee and tea.
2. They ( not study) English at present.
3. What ..you ( do) now? – I’m watching television.
4. They (be) ..from Japan.
5. She often ..(go) to school by bus.
6. Where.. he (live)? – He (live) in Hanoi.
7. Lan (visit) her grandparents on Sunday.
8. The children (play).. soccer in the park now.
9. There (be)  a pen, a ruler and two pencils on the desk.
10. Mr Nam (not travel).to Ha Noi by train.
III. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.
1. Thanh ________ his bike now.
A. Rides B. riding C. is riding D. is ride 
2. Does Lien ______ the housework after school.
A. Play B. do C. read D. listen 
3. How many desks _________? - _________ one.
A. are there – there are B. is there – there is 
C. there are – there is D. are there – there is
4. Are there ______ in your yard?
A. any flower B. any flowers C. some flowers D. flower 
6. Is this my book? + ____________.
A. No. It is my book. B. Yes. It is. C. Yes. It’s my book. D. Yes, this is. 
7. He goes to school at _______.
A. 6 p.m B. forty to six C. half to six D. six thirty 
8. What are you doing, Nam? - I’m _______ music.
A. listen to B. Listenin C. listening to D. listen 
IV- Cho dạng đúng của từ trong ngoặc
1- My mother is (old) .than my teacher.
2- Nga and Lan are (short).. than Minh. 
3- My mother is (young) than my father. 
4- Ha Noi is (small).than Ho Chi Minh city.
5- This boy is (tall)..than that boy. 
V.Chọn một đáp án đúng để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau.
 This 33.my family.There are four people in 34family.My 35..is 40 years old.He is 36.engineer.He works in a 37..near my house .My mother is 35 years old. She is a teacher. She(38)__in a school. My sister is 15 years old. She is a student. She is(39)__grade eight. I am eleven years old. I am in gade six. I go (40)__Vo Thi Sau school. I love my family very much.
33.
A. is
B. am
C. are
D. be
34.
A. I
B. me
C. my
D. mine
35.
A. sister
B. mother
C. father
D. friend
36.
A. a
B. an
C. the
D. 0
37.
A. school
B. factoy
C. hospital
D. bookstore
38.
A. are working
B. work
C. work
D. is working
39.
A. in
B. at
C. on
D. for
40.
A. in
B. with
C. for
D. to

Tài liệu đính kèm:

  • docON_TAP_ANH_5.doc