Bài kiểm tra giữa kì : môn sinh học thời gian : 45 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 782Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra giữa kì : môn sinh học thời gian : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra giữa kì : môn sinh học thời gian : 45 phút
Thø 2 ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2015
Bµi kiÓm tra GIỮA KÌ : M«n SINH häc
 Thêi gian : 45 phót
Hä vµ tªn :.............................................................................Líp 75
§iÓm
NhËn xÐt cña gi¸o viªn
C©u 1: (3 điểm): Em h·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ c¸i a, b, c, d mµ em cho lµ c©u tr¶ lêi ®óng:
1, Trùng roi di chuyển như thế nào?
a, Đầu đi trước ; b, Đuôi đi trước; c, Vừa tiến vừa xoay ; d, Thẳng tiến
2, Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là:
a,Tự dưỡng; b, Dị dưỡng; c,Tự dưỡng và dị dưỡng; d, Kí sinh.
3, Chất bã sau quá trình tiêu hóa được Thủy tức thải ra ngoài qua:
a, Hậu môn; b, Lỗ huyệt; 
c, Miệng; d, Ruột
4, Bên ngoài cơ thể của giun đũa có lớp bảo vệ bằng chất:
a, Đá vôi; b, Ki tin; c, Cuticun; d, Dịch nhờn
5, Đặc điểm của Sán lá gan thích nghi với lối ssống kí sinh là:
a, Mắt phát triển; b, Giác bám phát triển; 
c, Lông bơi phát triển ; d, Cả a, b, c đều đúng
6, Hệ thần kinh của giun là:
a, Thần kinh lưới; b, Thần kinh ống; 
c, Thần kinh chuỗi; d, Tất cả đều đúng
Câu 2:(3 điểm): 
a) Vẽ và trình bày sơ đồ vòng đời của sán lá gan 
b) Từ đó đề ra biện pháp phòng tránh bệnh do sán lá gan gây ra.
Câu 3: (3 điểm): Nêu cách bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng biến hình.
Câu 4:(1 điểm): Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành ruột khoang phải có phương tiện gì?
 Thø 2 ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2015
Bµi kiÓm tra GIỮA KÌ : M«n SINH häc
 Thêi gian : 45 phót
Hä vµ tªn :.............................................................................Líp 75
§iÓm
NhËn xÐt cña gi¸o viªn
C©u 1: (3 điểm): Em h·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ c¸i a, b, c, d mµ em cho lµ c©u tr¶ lêi ®óng:
1, Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình?
a,Tự dưỡng; b, Dị dưỡng; c,Tự dưỡng và dị dưỡng; d, Kí sinh.
2, Nơi kí sinh của trùng sốt rét là:
a, Ruột động vật; b, Máu người; 
c, Phổi người; d, Khắp mọi nơi trong cơ thể người
3, Cơ thể Thủy tức có dạng:
a, Hình xoắn; b, Hình tròn; 
c, Hình trụ; d, Hình thoi
4, Bên ngoài cơ thể của giun đũa có lớp bảo vệ bằng chất:
a, Đá vôi; b, Ki tin; c, Cuticun; d, Dịch nhờn
5, Đặc điểm của Sán lá gan thích nghi với lối ssống kí sinh là:
a, Mắt phát triển; b, Giác bám phát triển; 
c, Lông bơi phát triển ; d, Cả a, b, c đều đúng
6, Loài ruột khoang có hình thức sống cố định, không di chuyển là:
a, Sứa; b, Hải quỳ; 
c, San hô; d, Hải quỳ và san hô
Câu 2:(3 điểm): 
a) Giun kim gây ra những tác hại gì với sức khoẻ con người? 
b) Vẽ và trình bày sơ đồ vòng đời của giun kim.
Câu 3: (3 điểm): Nêu vai trò của ngành ruột khoang đối với tự nhiên và đời sống con người.
Câu 4:(1 điểm): Thủy tức có ruột hình túi( ruột túi) nghĩa là chỉ có một lỗ miệng duy nhất thông với ngoài vậy chúng thải bã bằng cách nào?

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_1tiet_mon_sinh_7.doc