Bài kiểm tra chương I môn: Đại số 7

docx 7 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1303Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra chương I môn: Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra chương I môn: Đại số 7
Họ và tên: ..
Lớp: 7..
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1: a) Thế nào là căn bậc hai của một số không âm?
	b) Áp dụng tính: 
Bài 2: Tính sao cho hợp lí: 
 a) b) 	
 c) 
Bài 3: Tìm x, biết:
	b) 2. 
c) 5x.3x = 225	d) 
Bài 4: Ba lớp 7A, 7B, 7C có tất cả 126 học sinh. Biết số học sinh của các lớp theo thứ tự tỉ lệ với các số 6, 7, 8. Tính số học sinh mỗi lớp?
Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
	A = 
Họ và tên: ..
Lớp: 7..
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1: Tính sao cho hợp lí:
	b) 
c) 	d) 
Bài 2: Tìm x, biết:
	b) 2: 
c) 10x:5x = 32	d) 
Bài 4: Số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự tỉ lệ với các số 6, 7, 8. Biết số học sinh lớp 7A ít hơn số học sinh lớp 7B là 12 em. Tính số học sinh mỗi lớp?
Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
	A = 
Họ và tên: ..
Lớp: 7..
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1: Tính sao cho hợp lí: 
	b) 
c) 
Bài 2: Tìm x, biết:
	b) 
c) 2x + 2x+3 = 144	d) 
Bài 3: Ba kho thóc có tất cả 240 tấn thóc. Sau khi bán đi số thóc ở kho thứ nhất, số thóc ở kho thứ hai, số thóc ở kho thứ ba thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Tính số thóc ở mỗi kho lúc đầu.?
Bài 4: Cho tỉ lệ thức: . Chứng minh rằng: . (Giả sử các tỉ lệ thức đều có nghĩa).	
Họ và tên: ..
Lớp: 7..
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1: Tính sao cho hợp lí: 
	b) 
c) 	d) 
Bài 2: Tìm x, biết:
	b) 
c) 	d) 
Bài 3: Ba tổ học sinh trồng được 179 cây xung quanh trường. Số cây tổ I trồng so với số cây tổ II trồng bằng 6:11, so với số cây tổ III trồng bằng 7:10. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?
Bài 4: Cho tỉ lệ thức: . Chứng minh rằng: . (Giả sử các tỉ lệ thức đều có nghĩa).	
Họ và tên: ..
Lớp: 7..
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1: a) Thế nào là căn bậc hai của một số không âm?
	b) Áp dụng tính: 
Bài 2: Tính sao cho hợp lí: 
	b) 
c) 	
Bài 3: Tìm x, biết:
	b) 
c) 5x+4 – 3.5x+3 = 2.59	d) 
Bài 4: Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 1020 cây. Số cây lớp 7B trồng được bằng số cây lớp 7A trồng được. Số cây lớp 7C trồng được bằng số cây lớp 7B trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Bài 5: Cho . Chứng minh rằng: .(Giả sử các tỉ số đều có nghĩa).	
Họ và tên: ..
Lớp: 7..
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1: Tính sao cho hợp lí: 
	b) 
c) 	d) 
Bài 2: Tìm x, biết:
	 	b) 
c) x10 : x7 = 	d) 0,4: x = x : 0,9
Bài 3: Ba lớp 7A, 7B, 7C có 117 bạn đi trồng cây. Số cây mỗi bạn học sinh của lớp 7A, 7B, 7C được theo thứ tự là 2, 3, 4 cây và số cây mỗi lớp trồng là bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây?
Bài 4: Tính x, y, z biết: 
Họ và tên: ..
Lớp: 7..
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1: Tính sao cho hợp lí: 
	b) 
c)	d) 
Bài 3: Tìm x, biết:
	b) 2: 
c) 	
Bài 4: Ba tổ học sinh trồng được 179 cây. Số cây tổ I trồng so với số cây tổ II trồng bằng 6:11, so với số cây tổ III trồng bằng 7:10. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?
Bài 5: Cho 31 số hữu tỉ sao cho bất kì 3 số nào trong chúng cũng có tổng là một số âm. Chứng minh rằng tổng của 31 số đó là một số âm.

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_toan_7.docx