40 câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm

doc 6 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 534Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "40 câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
40 câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm
40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM
Câu 1
Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
A
Câu 2
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R ?
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
B
Câu 3
Hàm số nghịch biến trên khoảng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
D
Câu 4
Hàm số nghịch biến trên khoảng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
B
Câu 5
Hàm số đồng biến trên khoảng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
C
Câu 6
Hàm số đồng biến trên khoảng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
D
Câu 7
Hàm số nghịch biến các khoảng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
B
Câu 8
Hàm số nghịch biến các khoảng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
D
Câu 9
Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (1 ;2) ?
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
C
Câu 10
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng (-1 ;1) ?
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
B
Câu 11
Cho hàm số .Mệnh đề nào sau đây sai ?
A) 
Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞ ;0) .
B)
Hàm số đồng biến trên khoảng (2 ;+∞) .
C) 
Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ;+∞) 
D) 
Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2) 
Đáp án 
C
Câu 12
Cho hàm số .Mệnh đề nào sau đây sai ?
A) 
Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞ ;0)(2;+∞)  
B)
Hàm số đồng biến trên R.
C) 
Hàm số có tập xác định là R\{1}
D) 
Hàm số nghịch biến trên các khoảng (0 ;1)(1;2)  
Đáp án 
B
Câu 13
Cho hàm số .Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A) 
Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;0) .
B)
Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞ ;0) 
C) 
Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1 ;1) 
D) 
Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;+∞) 
Đáp án 
D
Câu 14
Cho hàm số .Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A) 
Hàm số đồng biến trên R.
B)
Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞ ;-1)(-1;+∞)  
C) 
Hàm số nghịch biến trên R
D) 
Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞ ;-1)(-1;+∞)  
Đáp án 
B
Câu 15
Cho hàm số .Mệnh đề nào sau đây sai ?
A) 
Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1 ;1)(1;3)  
B)
Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞ ;1)(1;+∞)  
C) 
Hàm số có tập xác định là R\{1}
D) 
Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞ ;-1)(3;+∞)  
Đáp án 
B
Câu 16
Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A) 
0
B)
1
C) 
2
D) 
3
Đáp án 
A
Câu 17
Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A) 
0
B)
1
C) 
2
D) 
3
Đáp án 
B
Câu 18
Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A) 
0
B)
1
C) 
2
D) 
3
Đáp án 
C
Câu 19
Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A) 
0
B)
1
C) 
2
D) 
3
Đáp án 
A
Câu 20
Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu?
A) 
0
B)
1
C) 
2
D) 
3
Đáp án 
C
Câu 21
Hàm số nào sau đây có cực tiểu?
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
C
Câu 22
Hàm số nào sau đây có cực đại?
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
A
Câu 23
Hàm số có điểm cực đại :
A) 
x = - 1
B)
x = 1
C) 
x = 0
D) 
x = ± 1
Đáp án 
C
Câu 24
Hàm số có điểm cực đại :
A) 
x = - 1
B)
x = -3
C) 
x = 1
D) 
x = 3
Đáp án 
D
Câu 25
Hàm số có điểm cực đại :
A) 
x = 0
B)
x = 2
C) 
x = 1
D) 
x = 0 và x = 2
Đáp án 
A
Câu 26
Hàm số có điểm cực tiểu:
A) 
x = -3
B)
x = -1
C) 
x = 1
D) 
x = 1 và x = -3
Đáp án 
C
Câu 27
Đồ thị của hàm số có điểm cực đại là:
A) 
(-7;2)
B)
(0;-3)
C) 
(2;-7)
D) 
(0;3)
Đáp án 
B
Câu 28
Đồ thị của hàm số có điểm cực đại là:
A) 
(3;0)
B)
C) 
(1;3)
D) 
(3;1)
Đáp án 
D
Câu 29
Cho hàm số .Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng:
A) 
2
B)
1
C) 
4
D) 
3
Đáp án 
A
Câu 30
Cho hàm số .Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng:
A) 
0
B)
1
C) 
3
D) 
2
Đáp án 
D
Câu 31
Cho hàm số .Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng:
A) 
0
B)
2
C) 
1
D) 
3
Đáp án 
C
Câu 32
Cho hàm số .Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng:
A) 
4
B)
2
C) 
1
D) 
3
Đáp án 
D
Câu 33
Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
B)
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
C) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 
D) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
Đáp án 
C
Câu 34
Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
B)
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
C) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 
D) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
Đáp án 
D
Câu 35
Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
B)
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
C) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 
D) 
Đồ thị hàm số không có tiệm cận 
Đáp án 
B
Câu 36
Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
B)
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
C) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
D) 
Đồ thị hàm số không có tiệm cận 
Đáp án 
C
Câu 37
Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) 
Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là 
B)
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
C) 
Đồ thị hàm số không có tiệm cận 
D) 
Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên
Đáp án 
D
Câu 38
Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây sai ?
A) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
B)
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
C) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 
D) 
Tập xác định hàm số R\{0}
Đáp án 
C
Câu 39
Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
B)
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
C) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 
D) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
Đáp án 
B
Câu 40
Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
B)
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
C) 
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 
D) 
Đồ thị hàm số không có tiệm cận 
Đáp án 
C

Tài liệu đính kèm:

  • doc40_CAU_HOI_TRAC_NGHIEM_UNG_DUNG_CUA_DAO_HAM.doc