20 Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)

doc 57 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 18/09/2023 Lượt xem 253Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "20 Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20 Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)
ĐE 1 
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2017-2018
Môn Toán - (Thời gian làm bài 90 phút)
Bài I. (3,0 điểm):
Tìm x, biết: 
 a) ; b) ;
Bài II. (6,0 điểm):
1. Tính:
a) b) 
2. Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; .; 97,9; 99,0.
a) Số thứ 50 của dãy là số nào?
b) Dãy số này có bao nhiêu số?
c) Tính nhanh tổng của dãy số trên.
Bài III. (3,0 điểm):
 Tổng của hai số là 201. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 và dư 3. Tìm hai số đó.
Bài IV.( 3,0 điểm):
 Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B dự định hết 4 giờ. Nếu mỗi giờ ô tô đi thêm 14 km thì thời gian đi từ A đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Hãy tính khoảng cách AB giữa hai tỉnh.
Bài V. (5,0 điểm):
 Hình thang ABCD có đáy AD dài gấp 3 lần đáy BC. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở I.
 a) Tìm các cặp tam giác tạo thành trong hình thang có diện tích bằng nhau (Yêu cầu có giải thích).
 b) Tính diện tích tam giác AIB, biết diện tích hình thang là 48cm.
--------------------- Hết -------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM -ĐẾ 1
Bài I.
Hướng dẫn giải
Điểm
Hướng dẫn giải
Điểm
Tìm x:
a) 
;
0,5
0,5
0,5
b) 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài II.
1. Tính:
Hướng dẫn giải
Điểm
Hướng dẫn giải
Điểm
a) 
= 
= 
= 
0,5
0,5
0,5
b) 
=
==
=
0,5
0,5
0,5
2. Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; .; 97,9; 99,0.
a) Hiệu của hai số liền nhau: 2,2 – 1,1 = 1,1 (cho 0,25đ)
Số thứ 50 của dãy số: ; (cho 0,75 đ)
b) Số các số của dãy số trên là:
(số) (cho 1,0 đ)
c) Tổng các số của dãy số trên là:
. (cho 1,0 đ)
Bài III.
Giải thích: Thương hai số là 5 và dư 3 có nghĩa là số lớn bớt đi 3 thì phần còn lại gấp 5 lần số bé. (cho 0,5 đ)
Ta có sơ đồ: 
Số lớn (cho 0,5 đ) 
Số bé 
Giải: Số bé là: 201 – 3 : (5 + 1) = 33 (cho 0,75 đ)
 Số lớn là: 335 + 3 = 168 (cho 0,75 đ)
 Đáp số: Số lớn: 168 
 Số bé: 33 (cho 0,5 đ)
Bài IV.
Vẽ hình biểu diễn đúng, (cho 0,5 đ)
Khi mỗi giờ vận tốc tăng thêm 14 km thì thời gian đi từ A đến B là: 4 – 1 = 3 (giờ).
 (cho 0,5 điểm)
Trong thời gian 3 giờ quãng đường ô tô đi thêm được là: 
14 km 3 = 42 km; (cho 0,75 điểm)
số km đi thêm được đó chính bằng số km ô tô đi được trong 1 giờ khi vận tốc chưa tăng.(cho 0,5 điểm)
Khoảng cách AB giữa hai tỉnh là: 42km 4 = 168km. (cho 0,75 điểm)
Bài V.
a) Chỉ ra mỗi cặp và có giải thích đúng cho 1 điểm. Nếu chi ra được mà không giải thích hoặc giải thích sai cho 0,5 đ.
Các cặp tam giác có diện tích bằng nhau là: (S là ký hiệu diện tích)
 * SABC = SBDC (Vì cùng chiều cao và cùng đáy BC)
 * SBAD = SCAD (Vì cùng chiều cao hình thang và cùng đáy AD)
 * SBIA = SCID (Vì 2 tam giác ABC và DBC có diện tích bằng nhau mà hai tam giác này có chung tam giác BIC).
b) Vì AD gấp 3 lần BC nên SCAD gấp 3 lần SABC.
 SABC = 48 : (3+1) = 12(cm)
 SCAD = 12 3 = 36(cm)
Mà SCAD = SBAD nên SBAD = 36cm. (cho 0,5 đ)
* Xét và : 2 tam giác này cùng đáy AC
SCAD gấp 3 lần SBAC => chiều cao CAD gấp 3 lần chiều cao BAC.(cho 0,5đ)
* Xét BAI và DAI: 2 tam giác này cùng đáy AI.
 DAI có cùng chiều cao với DAC
 BAI có cùng chiều cao với BAC
Suy ra chiều cao DAI gấp 3 lần chiều cao BAI (cho 0,5 đ)
=> diện tích DAI gấp 3 lần diện tích BAI . 
Mà SBAD = 36cm
Vậy diện tích tam giác AIB là: 36 : (3 + 1) = 9(cm) (cho 0,5 đ)
Lưu ý: - Điểm toàn bài là tổng các điểm thành phần không làm tròn, lấy đến hai chữ số thập phân.
- Trên đây chỉ nêu ra một cách giải, nếu học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa; riêng ý 2.c) bài II học sinh giải bằng cách thông thường chỉ cho 0,5 đ.
 ĐỀ 2
PHÒNG GD&ĐT 
®Ò tuyÓn sinh vµo líp 6 
N¨m häc 2017 – 2018
M«n To¸n (Thêi gian lµm bµi 90 phút)
C©u 1. (6 ®iÓm):
1) TÝnh b»ng c¸ch hîp lý:
 a); b) 10,11 + 11,12+ 12,13 ++ 97,98 + 98,99 + 99,100.
2) T×m x, biÕt: 
 a) ; b) ; c) x + x : 57,5 + x : 29 = 315.
C©u 2. (4 ®iÓm):
 Cuèi n¨m häc 2009 – 2010 kÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc cña häc sinh khèi 5 mét tr­êng TiÓu häc ®¹t ®­îc sè em lo¹i giái, sè em lo¹i kh¸, 70 em lo¹i trung b×nh, kh«ng cã em nµo xÕp lo¹i yÕu, kÐm.
a) TÝnh sè häc sinh khèi 5 cña tr­êng?	
b) TÝnh sè häc sinh xÕp lo¹i giái; kh¸? 
C©u 3. (2 ®iÓm):
 Mét th¸ng nµo ®ã cña mét n¨m cã ba ngµy chñ nhËt lµ ngµy ch½n. Nh­ vËy ngµy 20 cña th¸ng ®ã lµ ngµy thø mÊy trong tuÇn?
C©u 4. (4 ®iÓm):
 Mai vµ Lan cã nhµ c¸ch nhau 1200 m, ®i vÒ phÝa nhµ b¹n. Mai ®i lóc 9 giê, Lan ®i sau 5 phót. Däc ®­êng kh«ng tr«ng thÊy nhau. Mçi ng­êi cø ®Õn nhµ b¹n råi lËp tøc quay l¹i. LÇn nµy hai b¹n gÆp nhau. Hái lóc gÆp nhau ®ã lµ mÊy giê, biÕt r»ng mçi phót Mai ®i ®­îc 60 m, Lan ®i ®­îc 90 m.
C©u 5. (4 ®iÓm):
 Cho tam gi¸c ABC. Trªn AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = AB vµ trªn BC lÊy ®iÓm E sao cho EC = BC. Nèi A víi E, C víi D chóng c¾t nhau ë I.
a) So s¸nh diÖn tÝch hai tam gi¸c AID vµ CIE.
b) Nèi D víi E. Chøng tá DE song song víi AC.
ĐỀ 2
h­íng dÉn chÊm ®Ò to¸n tuyÓn sinh vµo líp 6
C©u
ý
H­íng dÉn gi¶i
BiÓu ®iÓm
1
1
TÝnh b»ng c¸ch hîp lý:
a) = 
= = = 1
0,75
0,75
b) NhËn xÐt: D·y c¸c sè tõ 10,11 ®Õn sè 98,99 cã tÊt c¶ 89 sè ®­îc viÕt theo quy luËt c¸ch ®Òu, sè ®øng sau lín h¬n sè ®øng tr­íc liÒn kÒ 1,01. Riªng sè 99,100 kh«ng thuéc quy luËt cña d·y sè trªn. V× sè 99,100 lín h¬n sè 98,99 lµ 0,11.
Ta cã thÓ viÕt d·y tæng c¸c sè trªn nh­ sau: 
 10,11 + 11,12 + 12,13 +  + 97,98 + 98,99 + (100 – 0,9)
= 10,11 + 11,12 + 12,13 +  + 97,98 + 98,99 + 100 – 0,9
Khi ®ã sè 100 thuéc quy luËt cña d·y sè trªn, khi ®ã d·y sè nµy cã 90 sè.
VËy tæng trªn ®­îc tÝnh lµ:
 = (10,11 + 100)45 – 0,9 
 = 4954,95 – 0,9 = 4954,05
0,5
0,5
0,5
2
T×m x, biÕt:
 a) = => x = 5
 b) 
 = 
 c) 
1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2
Tæng sè phÇn xÕp lo¹i giái vµ lo¹i kh¸ cña häc sinh khèi 5 lµ:               
70 em xÕp lo¹i trung b×nh øng víi sè phÇn lµ:
 1 - (sè häc sinh khèi 5)
a) Sè häc sinh khèi 5 lµ: 70 : 7 15 = 150 (em)
b) Sè häc sinh xÕp lo¹i giái lµ: 150 = 30 (em)
Sè häc sinh xÕp lo¹i kh¸ lµ: 150 = 50 (em)
§¸p sè: a) 150 em; b) Giái: 30 em, Kh¸: 50 em.
0,75
0,75
1,0
0,5
0,5
0,5
3
- V× cã ba ngµy chñ nhËt lµ nh÷ng ngµy ch½n nªn th¸ng ®ã ph¶i cã 5 ngµy chñ nhËt (kh«ng thÓ cã 4 ngµy chñ nhËt, trong ®ã cã 3 ngµy “ch½n” vµ 1 ngµy “lΔ. vi c¸c ngµy chñ nhËt trong th¸ng lµ ngµy “ch½n” “lΔ nèi tiÕp nhau).
- Ngµy chñ nhËt ®Çu tiªn cña th¸ng ®ã ph¶i lµ ngµy mång 2 cña th¸ng ®Ó cã 3 ngµy chñ nhËt lµ ngµy “ch½n”.
Ngµy chñ nhËt
I
II
III
IV
V
Ngµy trong th¸ng
2
9
16
23
30
(NÕu ngµy chñ nhËt ®Çu tiªn cña th¸ng r¬i vµo ngµy mång 1 hay ngµy mång 3 cña th¸ng th× sÏ cã 3 ngµy chñ nhËt lµ ngµy “lΔ. Ngµy chñ nhËt ®Çu tiªn kh«ng thÓ r¬i vµo ngµy mång 4 v× nh­ vËy th¸ng ®ã chØ cã 4 ngµy chñ nhËt).
- C¨n cø vµo b¶ng nªu trªn ngµy 20 cña th¸ng ®ã lµ ngµy thø n¨m trong tuÇn.
0,5
0,5
0,5
0,5
4
Trong 5 phót Mai ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ:
 60 5 = 300 (m)
Mai vµ Lan gÆp nhau sau khi Lan ®i ®­îc mét thêi gian lµ:              (1200 – 300) : (60 + 90) = 6 (phót).
Mai vµ Lan gÆp nhau lÇn thø nhÊt vµo lóc:
 9 giê 5 phót + 6 phót = 9 giê 11 phót
Mai vµ Lan céng l¹i ®i ®­îc 2 lÇn kho¶ng c¸ch 1200 m trong mét thêi gian lµ:
 12002 : (60 + 90) = 16 phót.
Mai vµ Lan gÆp nhau lÇn thø hai vµo lóc:
 9 giê 11 phót + 16 phót = 9 giê 27 phót.
 §¸p sè: 9 giê 27 phót. 
0,5
1,0
0,5
1,0
0,75
0,25
5
VÏ h×nh ®óng.
a) DiÖn tÝch tam gi¸c ACD = diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
DiÖn tÝch tam gi¸c AEC = diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
VËy diÖn tÝch tam gi¸c ACD = diÖn tÝch tam gi¸c AEC.
Mµ hai tam gi¸c ACD vµ AEC cã chung tam gi¸c AIC.
VËy diÖn tÝch tam gi¸c AID b»ng diÖn tÝch tam gi¸c EID.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
b) DiÖn tÝch tam gi¸c ADC b»ng diÖn tÝch tam gi¸c AEC. Hai tam gi¸c nµy cã chung c¹nh ®¸y AC nªn chiÒu cao cña hai tam gi¸c trªn h¹ tõ ®Ønh D vµ E còng b»ng nhau.
Suy ra tø gi¸c ACED lµ h×nh thang vµ DE vµ AC lµ ®¸y bÐ vµ ®¸y lín nªn chóng song song víi nhau.
VËy DE song song víi AC.
1,0
0,5
ĐỀ 3
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
MÔN : Toán 
Thời gian làm bài : 60 phút
Họ và tên : ......................................................... ........ ......... Lớp : ........
A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Chọn đáp án đúng ghi vào giấy thi cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Tỉ số phần trăm của 135 và 200 là:
A. 67,5 %	B. 29,8%	C. 13,5% 	D. 6,75%
Câu 2: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 144 m. Chiều dài bằng chiều rộng. Tìm chiều dài vườn hoa đó?
	A. 90m	B. 27m	C. 45m	D. 54m
Câu 3: Chữ số cần viết vào ô trống của số 17c để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là bao nhiêu?
	A. 4	B. 0	C. 7	D. 6
Câu 4: Trong các phân số : ; ; ; phân số nào nhỏ nhất? 
A. 	B. C. 	D. 
B: TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau:
(32,5 + 28,3 2,7 – 108,91) 2013
Câu 2. (1 điểm)	Tìm x:
a/ x - = 	b/ : x + = 
Câu 3. (2 điểm) 
T¹i mét kho g¹o, lÇn thø nhÊt ng­êi ta xuÊt ®i 25 tÊn g¹o, lÇn thø hai ng­êi ta xuÊt ®i 20 tÊn g¹o. Sè g¹o cßn l¹i trong kho b»ng 97% sè g¹o cã lóc ®Çu. Hái lóc ®Çu trong kho cã bao nhiªu tÊn g¹o ?
Câu 4. (2 điểm)
	Cho tam giác MNQ vuông ở M, có cạnh MN bằng 21cm, MQ bằng 20cm. Điểm K nằm trên cạnh MN sao cho KM bằng 5,25cm. Từ K kẻ đường thẳng song song với MQ cắt cạnh NQ ở E. Tính độ dài đoạn KE?
Câu 5. (1 điểm) Tính nhanh
BiÓu ®iÓm chÊm:ĐỀ 3
A. Trắc nghiệm: 
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
D
C
A
D
B. Tự luận: 
Câu 1. (1 điểm) 
 (32,5 + 28,3 2,7 – 108,91) 2013
= (32,5 + 76,41 – 108,91) 2013
= ( 108,91 – 108,91) 2013
= 0 2013
= 0
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 2: 2 điểm	
a/ x - = 
 x = 0,5 điểm
 x = 0,5 điểm
b/ : x + = 
 : x = 0,25 điểm
 : x = 0,25 điểm
 x = 0,25 điểm
 x = 0,25 điểm
Câu 3: (2 điểm): 
Sè g¹o xuÊt ®i trong hai lÇn lµ:
 25 + 20 = 45 (tÊn)
Sè g¹o xuÊt ®i chiÕm sè phÇn tr¨m sè g¹o ban ®Çu lµ:
 100 - 97 = 3 (%)
Sè g¹o lóc ®Çu trong kho cã lµ:
 45 : 3 X 100 = 1500 (tÊn)
 §¸p sè: 1500 tÊn
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,5 ®
0,25 ®
Câu 4. (2 điểm): GV tự chia nhỏ thang điểm. 
 N
 K E
 M Q
- Từ E hạ đường cao EH vuông góc với MN thì độ dài đoạn thẳng EH bằng độ dài đoạn thẳng KM và bằng 5,25cm.
- Diện tích tam giác EMQ là:
 (20 x 5,25) : 2 = 52,5 (cm2)
- Diện tích tam giác MNQ là:
 (20 x 21) : 2 = 210 (cm2)
- Diện tích tam giác EMN là: 
 210 – 52,5 = 157,5 (cm2)
- Độ dài đoạn thẳng KE là:
 157,5 x 2 : 21 = 15 (cm)
 Đáp số: 15 cm
Câu 5. (1 điểm) GV tự chia nhỏ thang điểm. 
= (1-) + (1-) + (1-) + (1-) + (1-) + (1-) + (1-) + (1-) + (1-)
= (1+1+1+1+1+1+1+1+1) – (++++++++)
= 9 – ()
= 9 – (1-)
= 9 – (1 - )
= 9 - 
= 
ĐỀ 4
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THCS
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHỌN LỚP ĐẦU NĂM
MÔN TOÁN – LỚP 6
Bài 1 : (2 điểm ) Tính 
a,= b, 65,42x3,5:3434,55=
c, (27,09 + 258,91) 25,4 d, (25,4 – 12,34) :0,5 
Bài 2 : (2 điểm ) Tính nhanh 
a, 17,6-5,3+16,8-7,6+15,3-6,8
b,3,54x73+0,46x25+3,54x26+0,46x75+3,54
Bài 3: (3 điểm ) Một thửa ruộng hình thang ABCD ; AB =36m là đáy nhỏ ,CD là đáy lớn có CD=2AB .Nếu kéo dài CD thêm một đoạn CM=6m ta được diện tích tam giác BCM =48 m2 
a, Tính chiếu cao của hình thang ABCD?
b, Tính diện tích hình thang ABCD 
c, Thửa ruộng được trồng lúa tính xem số lúa thu hoạch được của thửa ruộng biết rằng mỗi a thu hoạch được 45 kg lúa ( Mỗi a=100 m2)
Bài 4: (4 3 điểm ) Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 6cm trên đoạn BD lấy điểm E và D sao cho BE=ED=PD 
a, Tính diện tích hình vuông ABCD 
b, Tính diện tích hình AECP 
c, M là điểm chính giữa cạnh PC N là điểm chính giữa DC ,MD và NP cắt nhau tại I .So sánh diện tích tam giác IPM và tam giác IDN 
Đáp án- ĐỀ 4: 
Bài 1 : a, b, 15 c, 7264,4 d, 26,12
Bài 2 : a,=30 b,=354
Bài 3 : a, Diện tích tam giác BCM =48 =
h cũng chính là chiều cao của hình thang ABCD 
B, Diện tích hình thang ABCD = mà CD=2AB=2.36=72m
Vậy diện tích hình thang ABCD=
C,Tính số lúa thu hoạch được : Đổi 864m2:100=8,64 a
Vậy số lúa thu hoạch được là : 8,64.45=388,8 kg 
Bài 4 : Giải : a, diện tích hình vuông ABCD =6x6=36 (cm2 )
b, Diện tích hình AECP : 
Diện tích tam giác ABD =36 :2=18 (cm2) 
Có ba tam giác ABE,AEP,APD có cùng chiều cao hạ từ A xuống cạnh BD mà BE=EP=PD nên ba tam giác này có cùng diện tích bằng nhau nên diện tích tam giác AEP =18 : 3=6cm2 mà diện tích hình AECP =2 lần diện tích tam giác AEP 
Vậy diện tích hình AECP=2x6=12 (cm2 )
C, Vì N là trung điểm của DC Nên diện tích tam giác PCN = diện tích tam giác DPN =6:2=3 cm2 (hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ P xuống CD)
Vì M là trung điểm của PC Nên diện tích tam giác PMD = diện tích tam giác DMC =6:2=3 cm2 (hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ D xuống CP)
Diện tích tam giác DMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( vì hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ M xuống CD và DN=NC)
Diện tích tam giác PMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( vì hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ N xuống CP và PM=MC)
ĐỀ 5
ĐỀ (&ĐA) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀU NĂM LỚP 6 MÔN: TOÁN
I) PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy chọn và ghi A, B hoặc C đặt trước đáp án đúng trong các câu sau:.
Câu 1: Chữ số 3 trong số 2,103 có giá trị là:
 A. 3 B. 3/100 C. 3/1000
Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 2014 dm3 = ...... m3 là:
 A. 20,14 B. 2,014 C.201,4
Câu 3: Số bé nhất trong các số sau: là:
Câu 4: Diện tích của hình tròn có bán kính 10 cm là:
 A. 3,14 cm2 B. 31,4 cm2 C. 314 cm2
Câu 5: Tổ em có 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Vậy tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ so với số bạn nam là:
 A. 80% B. 0,8 % C. 45%
Câu 6: Nếu cạnh của một hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó thay đổi như thế nào?
 A. Gấp lên 2 lần B. Gấp lên 4 lần C. Gấp lên 8 lần
 Đáp án Phần I
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
C
B
A
C
A
C
II) PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm):
a) 73,53- 41,08
b) 21,8 x 4,3
c) 91,44 : 3,6
d) 2 giờ 35 phút + 4 giờ 15 phút
Giải:
 a/ 73,53- 41,08 = 32,45
b) 21,8 x 4,3 = 93,74
c) 91,44 : 3,6 = 26,4
d) 2 giờ 35 phút + 4 giờ 15 phút = 6 giờ 50 ‘
Câu 2: Tim x, biết: (1 điểm) 
 ĐA: x = 1/4
Câu 3:
 Thư viện trường Trung học cơ sở M mới nhận về tổng số 728 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó số sách giáo khoa bằng 2/5 số sách tham khảo. Tính số sách giáo khoa, số sách tham khảo? (2 điểm)
Giải: Tông số SGK + STK = 2 + 5 = 7 (phần)
 Số SGK là (728:7) x 2 = 208n (quyển)
 Số STK là ( 728: 7) x 5 = 520 (quyển) ĐS 208 và 520
Câu 4: Cho tam giác ABC có cạnh đáy BC dài 30 cm. Chiều cao AH bằng 2/3 độ dài đáy BC. (2 điểm)
a) Tính diện tích tam giác ABC. 
b) Kéo dài đáy BC về phía C một đoạn CM (Như hình vẽ). Tính độ dài đoạn CM, biết diện tích tam giác ACM bằng 20% diện tích tam giác ABC.
 Bài giải chi tiết (của NST)
 Câu 1 Đáp số
 A = 62,2 B = 590/66
 Câu 2:
 Theo hình vẽ : 
Hình Tròn = 5 hình tam giác à 1 tam giác = 1250:5 = 250 (g)
 1 hình lập phương = 3 hình tam giác à 1 hình lập phương =250 x3 = 750 (g) 
 1 hình bán nguyệt = 2 hình lập phươngàHình bán nguyệt = 750x2 = 1500 (g)
 1 hình bán nguyệt + 1 hình lập phương = 1500 + 750 = 2250 (g) 
 è Quả cân = 2250 – 1250 = 1000 (g) (ĐS) 
Câu 3: Theo đề ta có sơ đồ sau:
è Có 4 người được nhận 8 cái kẹo
Câu 4 : Theo đề co 5 đội đấu vòng bảng à tổng số có 10 trận đấu
Nếu trận đấu có thắng thua thì 2 đội tương ứng có 3 + 0 = 3 điểm
Nếu trận đấu hòa thi 2 đội có tổng điểm 1 + 1 = 2 điểm
Nếu 10 trận đều phân thắng bại thì phải có 10 x 3 = 30 điểm. Nhưng thực tề
Chỉ có 29 điểm à suy ra có 1 trận hòa* (xem bảng liệt kê dưới đây:)
 Tên đội
Đội A
Đội B
Đội C
Đội D
Đội E
 Số điểm
10
7
6
6
0
Tổng sô : 29
Số trận thắng
3
2
2
2
Số trận thua
3
3
5
Số trận hòa
1
1
Giải thích cho bảng kê trên:
Đội E có 0 điểm à đội này 5 trận đều thua
Đội C và D có 6 điểm àmỗi điị có 2 thắng 3 thua. Hai đội này không có trận hòa, vì nếu thế thì đã có 3 trận hòa ( điều này trái với xác định tại (*) trên
Đội A và Đội B có số điểm chia cho 3 dư 1à đây chính là trận hòa nêu trên
 è ĐA: a/bảng đấu có 1 trận hòa. b/ Trận hòa duy nhất giữa đội A và B
Câu 5:
 Theo hình vẽ thì chu vi hình lớn = 4 cạnh huyền tam giác + 4 đoạn DB. 
Vì CB là cạnh huyền do đó:
 CB = (Chu vi hình lớn - 4.DB): 4
 CB = (24 – 4 ): 4 = 5 (cm)
Vì 4 tam giác vuông bằng nhau nên CA =AD
Chu vi tam giác ABC – (CB + DB) = 2 AD
à AD = 1/2 (12 – 5 – 1) = 3 (cm)
è AB = AD + DB = 3 + 1 = 4 (cm) 
 ĐS: AB = 4 cm
 PHH sưu tầm & viết lời giải 7 - 2017
 Chiều cao tam giác ABC là 30 x 2/3 = 20 (cm)
 Diên tích tam giác ABC là ½( 30 x 20) = 300 (cm2)
 Diên tích tam giác ACM là 300 x 2/3 = 200 (cm)
 Độ dài đoạn CM là (200 : 20) x 2 = 20 (cm)
 Đáp số: a/ 300 cm2 và 20 cm
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2017-2018
ĐỀ 6
 Môn toán 6-Thời gian:60’ 
Bài 1.(2,5 đ) Thực hiện phép tính : ( Tính hợp lí nếu có thể)
 a) 25,97 + 6,54 + 103,46 b) c) 
Bài 2.(2 đ) Tìm x biết : 
a) b) 
Bài 3. (2 đ) So sánh các phân số sau:
a) và b) và c) và 
Bài 4.(1,5 đ) Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 210 km.
Tính vận tốc của mỗi ôtô biết vận tốc của ôtô đi từ A 
lớn hơn vận tốc ôtô đi từ B là 5km/h ?
Bài 5:.(2 đ) Cho tam giác ABC có MC = BC, 
BK là đường cao của tam giác ABC, 
MH đường cao của tam giác AMC có 
AC là đáy chung. So sánh độ dài BK và MH ?
 çççççç “ çççççç
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2017-2018
ĐỀ 7
 Môn toán 6 - Thời gian:60’ 
Bài 1: Thực hiện phép tính : ( Tính hợp lí nếu có thể)
 a) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 b) 17,58 . 43 + 57 . 17,58
c) (1 + 3 + 5 +  + 2007 + 2009 + 2011)(125125.127 – 127127.125)
Bài 2: Thực hiện phép tính 
a) b) 
Bài 3: Tìm x biết:
a) b) (7.13 + 8.13): ( - x) = 39 c) 
Bài 4: Cho phân số có b - a = 21. Phân số sau khi rút gọn thì được phân số . 
Tìm phân số ?
Bài 5: So sánh hai số A và B biết
	; 
Bài 6: Cho hình vuông ABCD có cạnh 9cm. Trên đoạn BD lấy điểm E và P sao cho BE = EP = PD.
a) Tính diện tích hình vuông ABCD. b) Tính diện tích hình AECD
ĐỀ 6
ĐÁP ÁN 
Bài 1.(2,5 đ) Thực hiện phép tính : ( Tính hợp lí nếu có thể)
 a) 25,97 + 6,54 + 103,46 = 25,97 + ( 6,54 + 103,46) ( 0,25đ )
 = 25,97 + 110 = 135, 97. ( 0,5đ )
 b) = 75.(136 + 64) ( 0,25đ )
 = 75. 200 = 15 000 ( 0,5đ )
 c) = ( 0,5đ )
 = ( 0,5đ )
Bài 2.(2 đ) Tìm x biết : 
a) ( 0,5đ )
 ( 0,5đ )
 b) ( 0,5đ )
 ( 0,5đ )
Bài 3. (2 đ) So sánh các phân số sau:
a) và ( 0,25đ )
Vì nên < ( 0,25đ )
b) và Vì nên < ( 0,5đ )
 c) Ta có : và ( 0,5đ )
 nên ( 0,5đ )
Bài 4.(2 đ) Tổng vận tốc của hai xe : 210 : 2 = 105 km/h ( 0,5đ )
 Vận tốc của ô tô đi từ A : ( 105 + 5 ) : 2 = 55 km/h ( 0,5đ )
 Vận tốc của ô tô đi từ A : ( 105 - 5 ) : 2 = 50 km/h ( 0,5đ )
Bài 5:.(2 đ) Cho tam giác ABC có MC = BC, 
BK là đường cao của tam giác ABC, 
MH đường cao của tam giác AMC có 
AC là đáy chung. So sánh độ dài BK và MH ?
Vì tam giác ABC và tam giác AMC có cùng chiều cao ứng với đỉnh A
Mà MC = BC nên SABC = 4SAMC. ( 1 đ )
Mặt khác : BK và MH là 2 chiều cao ứng với cạnh AC ( 0,5đ )
Nên BK = 4MH. ( 0,5đ )
ĐÁP ÁN ĐỀ 7
Bài 1: Thực hiện phép tính : ( Tính hợp lí nếu có thể)
 a) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 = ( 11,3 + 8,7 ) + ( 6,9 + 13,1)
 = 20 + 20 = 40 
 b) 17,58 . 43 + 57 . 17,58 = 17,58 . ( 43 + 57 ) = 17,58 . 100 = 1758. 
 c) (1 + 3 + 5 +  + 2007 + 2009 + 2011)(125125.127 – 127127.125)
= (1 + 3 + 5 +  + 2007 + 2009 + 2011)(125.1001.127 – 127.1001.125)
= (1 + 3 + 5 +  + 2007 + 2009 + 2011)(125.127 – 127.125).1001
= (1 + 3 + 5 +  + 2007 + 2009 + 2011).0.1001 = 0
Bài 2: Thực hiện phép tính 
a) 
 = 
 b) 
Bài 3: Tìm x biết:
a) 
 b) (7.13 + 8.13): ( - x) = 39 
c) 
Vậy x + 1 = 2013 
Bài 4: Cho phân số có b - a = 21. Phân số sau khi rút gọn thì được phân số . 
Tìm phân số ? Sơ đồ đoạn thẳng 
Vì b - a = 21 và mẫu nhiều hơn tử 7 phần 
Giá trị 1 phần : 21 : 7 = 3
Vậy tử số : 16. 3 = 48; mẫu số : 23. 3 = 69, phân số cần tìm : 
Bài 5: So sánh hai số A và B biết
Ta có : 
Vậy B > A.
Bài 6: Cho hình vuông ABCD có cạnh 9cm. Trên đoạn BD lấy điểm E và P sao cho BE = EP = PD.
a) Tính diện tích hình vuông ABCD. b) Tính diện tích hình AECD
a) Diện tích hình vuông :
SABCD = AB2 = 92 = 81.
b) SAECD = SAED + SCDE 
 mà và có cùng chiều cao đỉnh A.
 AE = BD
Nên SAED 
Tương tự : SCED 
Nên SAECD = SAED + SCDE 
ĐỀ 8
ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN TOÁN- LỚP 6
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn toán 6-Thời gian:90’ 
Bài 1: 

Tài liệu đính kèm:

  • doc20_de_kiem_tra_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_6_co_dap_an.doc