Thi kiểm tra chất học kì I môn: Hoá học khối 8 năm học: 2015 - 2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố

doc 5 trang Người đăng tranhong Ngày đăng 28/07/2018 Lượt xem 298Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi kiểm tra chất học kì I môn: Hoá học khối 8 năm học: 2015 - 2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi kiểm tra chất học kì I môn: Hoá học khối 8 năm học: 2015 - 2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố
PHÒNG GD - ĐT BÀU BÀNG
TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ
THI KIỂM TRA CHẤT HỌC KÌ I
MÔN: HOÁ HỌC LỚP 8
Năm học: 2015 -2016
Thời gian:60phút (không kể thời gian phát đề)
A/ TRẮC NGHIỆM (3điểm):
I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng nhất (2điểm).
Câu 1: Trong cùng một điều kiện, hai chất khí có thể tích bằng nhau thì :
 A. Khối lượng bằng nhau . B. Số mol bằng nhau. 
 C. Số phân tử bằng nhau . D. Cả B, C đều đúng.
Câu 2: Dãy các công thức hóa học nào sau đây đều là hợp chất?
 A. O2, H2, SO2. B. Cl2, H2, O2.
 C. CO2, CaO, H2O. D. Al, CO2, HCl.
Câu 3: Công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố X có hóa trị II và nhóm (OH) có hóa trị I là:
 A. X2OH. B. XOH. C. X(OH)2. D. X(OH)3.
Câu 4: Quá trình nào sau đây là hiện tượng vật lí?
A. Rượu để lâu trong không khí bị chua.
B. Lưu huỳnh cháy tạo ra chất khí có mùi hắc.
 C. Sắt để trong không khí ẩm bị gỉ.
 D. Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.
Câu 5: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi gì?
Sự thay đổi liên kết giữa các phân tử.
Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử.
Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tố.
Sự thay đổi liên kết giữa các chất.
Câu 6: Thể tích của 0,15 mol khí CO2 ở (đktc) là:
 A. 33,6 lít. B. 11,2 lít. C. 6,72 lít. D. 3,36 lít.
Câu 7: 0,5 mol O2 chứa bao nhiêu phân tử O2?
 A. 6. 1023. B. 0,6. 1023. C. 3. 1023. D. 9. 1023
Câu 8: Biết: d A/B = 1,5 nhận xét nào sau đây sai?
 A. Khí A nhẹ hơn khí B 1,5 lần. B. Khí A nặng hơn khí B 1,5 lần.
 C. MA = 1,5.MB . D. câu b và c đúng.
II. Hãy điền chữ Đ cho câu đúng và chữ S cho câu sai vào ¨ trong các câu sau(1 điểm). 
	1. Trong phản ứng hoá học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn. 	¨
 2. Trong phản ứng hoá học, số phân tử của các chất được bảo toàn.	¨	
	3. Nước là hợp chất do nguyên tử H2O tạo thành	¨
	4. Nguyên tố oxi nhẹ hơn nguyên tố hiđrô	¨
B/ TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (1điểm): Viết công thức rồi tính:
a. Khối lượng của 0,25 mol Fe2O3?	b. Số mol của 4,48 lít khí CH4 (đktc)?
Câu 2 (2điểm): Lập phương trình hóa học cho các sơ đồ sau?
a) .
b) .
c) MgO + HCl MgCl2 + H2O
d) Cu(NO3)2CuO + NO2 + O2
Câu 3 (4 điểm):
Tính phần trăm khối lượng của nitơ trong hợp chất N2O5 và NH4NO3.
Cho khí A nhẹ hơn khí B là 0,875 lần, biết khí B nặng hơn không khí 1,1 lần. Hãy xác định khối lượng mol của khí A và khí B?
Hãy lập công thức hóa học của các hợp chất X có 40% S, còn lại là oxi. Khối lượng mol của X là 80g/mol. 
Cho: H = 1; C = 12 ; O = 16 ; S = 32; N = 14; Cl = 35,5; Fe= 56.
--------------------- Hết----------------------
 MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 8 NĂM 2015 - 2016
Nội dung 
kiến thức
Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng
mức cao hơn
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Chất-nguyên tử-phân tử.
- Biết được thành phần cấu tạo nguyên tử 
- Biết quy tắc hoá trị, hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.
- Biết phân biệt công thức hóa học của đơn chất và hợp chất.
Số câu: 4
1
Số điểm: 2
0,25đ
2. Phản ứng hóa học.
- Nhận biết hiện tượng vật lý.
- Biết lập PTHH của phản ứng.
- Hiểu được Định luật BTKL.
- Vận dụng được Định luật BTKL.
Số câu hỏi: 5
2
2
1
1
Số điểm: 3,5
0,5 đ
0,5 đ
2 đ
0,25 đ
3. Mol – tính toán hóa học.
- Định nghĩa về mol.
- Xác định được công thức chuyển đổi giữa lượng chất n, khối lượng chất m và thể tích của chất khí V ở (đktc).
- Tính được thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.
- Xác định được CT của hợp chất.
- Tính được 
khối lượng mol 
của một chất dựa 
vào tỉ khối, biết tra bảng để xác định CTHH.
Số câu hỏi: 5
2
2
1
2
2
1
Số điểm: 4,5
0,5đ
0,5đ
1đ
0,5đ
3đ
1đ
Tổng số câu 17
5
4
2
3
2
1
Tổng số điểm 10
1,25đ
1đ
3đ
0,75đ
3đ
1đ
PHÒNG GD – ĐT BÀU BÀNG
TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
 MÔN: HOÁ HỌC LỚP 8
 Năm học 2015-2016
A/ Trắc nghiệm khách quan (3điểm):
I. (2 điểm) Hãy khoanh tròn các chữ cái A, B, C, D cho câu trả lời đúng:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
C
C
D
B
 D
C
C
Điểm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
II. (1 điểm) Hãy điền chữ Đ cho câu đúng và chữ S cho câu sai vào ¨ trong các câu sau: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ
1.Đ 	2.S 	3.S	4.S
B/ Tự luận (7 điểm):
Câu
Ý
Đáp án
Điểm
1
a
0,5 đ
b
(Ghi đúng công thức được ½ số điểm, tính toán được ½ số điểm)
0,5 đ
2
a
0,5 đ
b
0,5 đ
c
 MgO + 2HCl MgCl2 + H2O
0,5 đ
d
 2Cu(NO3)22CuO + 4NO2 + O2
0,5 đ
3
a
%N trong N2O5
%N trong NH4NO3
0,75 đ
0,75 đ
b
Vậy B là khí oxi (O2)
Vậy A là khí nitơ (N2)
0,5đ
0,5đ
c
Gọi công thức của hợp chất X là SxOy 
%Fe =40% %O=60%
Vậy X là khí SO3
0,75 đ
0,75 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docHoa_8_HKI_15_16.doc