Kiểm tra tập trung HKII Môn: Toán 11 - ĐS>

doc 8 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 23/02/2019 Lượt xem 30Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra tập trung HKII Môn: Toán 11 - ĐS>", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra tập trung HKII Môn: Toán 11 - ĐS>
Sở GD-ĐT Quảng Nam	 Kiểm tra tập trung HKII - Năm học 2016-2017
 Trường THPT Lê quý Đơn	 Mơn: Tốn 11 - ĐS> - Thời gian: 45 phút 
 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 11C: . . .......Ngày:...................
Lưu ý5: Học sinh tơ bằng bút chì vào bảng trả lời.
 	01. ; / = ~	04. ; / = ~	07. ; / = ~	10. ; / = ~
	02. ; / = ~	05. ; / = ~	08. ; / = ~
	03. ; / = ~	06. ; / = ~	09. ; / = ~ 
 Câu 1. Tính :	
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 2. Tính : :
	A. 1 	B. 2 	C. 0 	D. 3 
 Câu 3. Cho hàm số f(x) chưa xác định tại x = 0: . Để f(x) liên tục tại x = 0, phải gán cho f(0) giá trị bằng bao nhiêu?
	A. 3	B. 2	C. 0	D. 1
 Câu 4. Tính :	
	A. 	B. 	C. 	 D. 	
 Câu 5. Tìm ta được:	
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 6. Tính là:
	A. 2	B. 0	C. 1	D. 3
 Câu 7. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu: 	
	A. 0	B. 3	C. 	D. 
 Câu 8. Tính 	
	A. 	B. 	C. 0	D. 	
 Câu 9. Tính :
	A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 10. Cho hàm số : . Xét phương trình: f(x) = 0 (1) trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?
	A. (1) cĩ nghiệm trên khoảng (0; 1)	B. (1) Vơ nghiệm
	C. (1) cĩ nghiệm trên R	D. (1) cĩ nghiệm trên khoảng (-1; 1)	
Tự luận:
Bài 1(3điểm): Tính các giới hạn sau:
	 a/	b/ 	 c/
 Bài 2(2điểm): a/ Định m để hàm số: fx=mx2+1 nếu x≥3x2-4x+3x-3 nếu<3 liên tục tại x = 3.
 	 b/ Chứng minh phương trình: luơn cĩ nghiệm trên R.
 Sở GD-ĐT Quảng Nam	 Kiểm tra tập trung HKII - Năm học 2016-2017
 Trường THPT Lê quý Đơn	 Mơn: Tốn 11 - ĐS> - Thời gian: 45 phút 
 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 11C: . . .......Ngày:...................
Lưu ý6: Học sinh tơ bằng bút chì vào bảng trả lời.
 	01. ; / = ~	04. ; / = ~	07. ; / = ~	10. ; / = ~
	02. ; / = ~	05. ; / = ~	08. ; / = ~
	03. ; / = ~	06. ; / = ~	09. ; / = ~ 
 Câu 1. Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 2. Cho hàm số . Xét phương trình: f(x) = 0 (1) trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?
	A. (1) Vơ nghiệm	B. (1) cĩ nghiệm trên khoảng (-1; 1)	
	C. (1) cĩ nghiệm trên khoảng (0; 1)	D. (1) cĩ nghiệm trên R	
 Câu 3. Cho hàm số: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
	A. B. f liên tục tại x0 = 0	C. 	D. 
 Câu 4. Tìm ta được:	 
	A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 5. Tính :
	A. 	 B. 	C. 	D. 
 Câu 6. Giá trị của bằng:
	A. 1	B. -2	C. 2	D. 3
 Câu 7. Tính :
	A. 	 B. 	C. 	D. 	
 Câu 8. Tìm ta được: 
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 9. Tính :	
	A. 	B. 0	C. 1	D. 	
 Câu 10. Tính 	
	A. ∞ 	B. 2	C. 0	D.1	
Tự luận:
Bài 1(3điểm): Tính các giới hạn sau:
	 a/	 b/ 	 c/
Bài 2(2điểm): a/ Định m để hàm số: fx=x2-2m nếu x≥-1x2-x-2x+1 nếu<-1 liên tục tại x = 
 	 b/ Chứng minh phương trình: luơn cĩ nghiệm trên R.
 Sở GD-ĐT Quảng Nam	 Kiểm tra tập trung HKII - Năm học 2016-2017
 Trường THPT Lê quý Đơn	 Mơn: Tốn 11 - ĐS> - Thời gian: 45 phút 
 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 11C: . . .......Ngày:...................
Lưu ý7: Học sinh tơ bằng bút chì vào bảng trả lời.
 	01. ; / = ~	04. ; / = ~	07. ; / = ~	10. ; / = ~
	02. ; / = ~	05. ; / = ~	08. ; / = ~
	03. ; / = ~	06. ; / = ~	09. ; / = ~ 
 Câu 1. bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 0	
 Câu 2. Giới hạn của hàm số sau đây bằng bao nhiêu: 
	A. Khơng cĩ giới hạn	B. 	C. 24	D. 0	
 Câu 3. Cho hàm số f(x) chưa xác định tại x = 0: . Để f(x) liên tục tại x = 0, phải gán cho f(0) giá trị bằng bao nhiêu?	
	A. 2	B. 0	C. 3	D. 1	
 Câu 4. Cho hàm số : . Xét phương trình: f(x) = 0 (1) trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?
	A. (1) cĩ nghiệm trên khoảng (0; 1)	B. (1) cĩ nghiệm trên khoảng (-1; 1)	C. (1) cĩ nghiệm trên R	D. (1) Vơ nghiệm
 Câu 5. Tính :	
	A. 3	B. 	C. 	D. 	 	
 Câu 6. Tính :	
	A. 	B. 	C. 1	D. 0
 Câu 7. Tính :
	A. 2 	B. 0 	C. 3 	D. 1 
 Câu 8. ta được: 	
	A. 1 	B. 	C. 	D. 
 Câu 9. Tính bằng:	 
	A.0	B. 	C. 	D. 
 Câu 10. Tìm ta được:	
	A. 	B. 	C. 	D. 	
Tự luận:
Bài 1(3điểm): Tính các giới hạn sau:
 a/ b/ c/ 
Bài 2(2điểm): a/ Định m để hàm số: fx=2m+3x nếu x≥2x2-3x+2x-2 nếu<2 liên tục tại x = 2.
 	 b/ Chứng minh phương trình: luơn cĩ nghiệm trên R.
 Sở GD-ĐT Quảng Nam	 Kiểm tra tập trung HKII - Năm học 2016-2017
 Trường THPT Lê quý Đơn	 Mơn: Tốn 11 - ĐS> - Thời gian: 45 phút 
 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 11C: . . .......Ngày:...................
Lưu ý8: Học sinh tơ bằng bút chì vào bảng trả lời. 
 	01. ; / = ~	04. ; / = ~	07. ; / = ~	10. ; / = ~
	02. ; / = ~	05. ; / = ~	08. ; / = ~
	03. ; / = ~	06. ; / = ~	09. ; / = ~ 
 Câu 1. Cho phương trình: . Xét phương trình: f(x) = 0 (1) trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng ?
	A. (1) cĩ ít nhất một nghiệm 	B. (1) cĩ 4 nghiệm trên R	
	C. (1) Vơ nghiệm	D. (1) khơng cĩ nghiệm trên khoảng (0; 1)
 Câu 2. Cho hàm số: để f(x) liên tục trên tồn trục số thì a bằng?
	A. -2	B. -1	C. 0	D. 1
 Câu 3. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào khơng tồn tại:
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 4. bằng:
	A. 	B. 	C. 0	D. 	
 Câu 5. Tìm ta được:
	A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 6. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu: 
	A. 1	B. 	C. 	D. 0	
 Câu 7. Tính :	
	A. 	B. 0	C. 	D. 
 Câu 8. Giá trị của bằng:
	A. 1	B. -2	C. 3	D. 2
 Câu 9. Tính :	
	A. 1	B. 2	C. 	D. 
 Câu 10. Tính 
	A. -2	B. 0	C. 	D. 	
Tự luận:
Bài 1(3điểm): Tính các giới hạn sau:
 a/	 b/ c/ 
 Bài 2(2điểm): a/Định m để hàm số: fx=2m+2x nếu x≥1x2-3x+2x-1 nếu<1 liên tục tại x = 1.
	 b/ Chứng minh phương trình: cĩ nghiệm trên R.

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_45_PHUT_DAI_SO_11_CHUONG_IV.doc