Kiểm tra học kỳ I - Năm học 2015 – 2016 môn Toán 8 - Trường THCS Hòa Bình

doc 15 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 18/02/2019 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I - Năm học 2015 – 2016 môn Toán 8 - Trường THCS Hòa Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I - Năm học 2015 – 2016 môn Toán 8 - Trường THCS Hòa Bình
Trường THCS Hũa Bỡnh 
KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 – 2016
Họ và tờn :
MễN TOÁN 8
Lớp 8A
Thời gian làm bài 90 phỳt
Điểm
Lời phờ của cụ giỏo
Chữ kớ của PHHS
ĐỀ BÀI
Cõu 1: (1,0đ) a/ Nờu tớnh chất đường trung bỡnh của tam giỏc?
b/ Cho ABC. Gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, biết BC = 10cm. Tớnh MN.
Cõu 2: (2,0đ) Phõn tớch cỏc đa thức sau thành nhõn tử.
a/ 3a +3b – a2 – ab	b/ x2 + x + y2 – y – 2xy	c/ - x2 + 7x – 6
Cõu 3: (2,0đ) Thực hiện phộp tớnh.
a/ 	b/ 
Cõu 4: (2,0đ) Cho phõn thức A = 
a/ Tỡm điều kiện của x để giỏ trị của phõn thức xỏc định.
b/ Tỡm giỏ trị của x để phõn thức cú giỏ trị bằng 2.
Cõu 5: (3,0đ) Cho ABC vuụng tại A (AB < AC). Gọi I là trung điểm BC. Qua I vẽ IM AB tại M và IN AC tạ N.
a/ Tứ giỏc AMIN là hỡnh gỡ? Vỡ sao?
b/ Gọi D là điểm đối xứng của I qua N. Chứng minh ADCI là hỡnh thoi.
c/ Đường thẳng BN cắt DC tại K. Chứng minh .
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án chấm:
 Bài 1 (1đ) x khác 2 và -2
 Bài 2 (1đ) 
Bài 3: (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
a)
1
b)
x - 1
1
Bài 4 : (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
a)
Rút gọn được A = 
1
b)
 Thay x = - 4 vào biểu thức A = tính được A = 
0,5
c)
Chỉ ra được A nguyên khi x-2 là ước của – 3 và tính được
 x = -1; 1; 3; 5.
0,5
Bài 5: (3điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
a)
-Vẽ hình đúng, ghi GT, KL
- Chứng minh AB // DM và AB = DM => ABDM là hình bình hành
- Chỉ ra thêm ADBM hoặc MA = MD rồi kết luận ABDM là hình thoi
0,5
0,5
0,5
b)
- Chứng minh M là trực tâm của ADC => AM CD
1
c)
- Chứng minh HNM + INM = 900 => IN HN
0,5
Đề khảo sát chất lượng học kỳ i
Môn: Toán lớp 8
Năm học: 2011 - 2012
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề 01
I/ Trắc nghiệm khắc quan (2điểm)
 Câu 1 (1 điểm) Chọn kết quả đúng
a. - x2 + 6x - 9 Bằng: A, (x- 3 )2; B, - (x- 3 )2 C, (3 - x )2; D, (x+ 3 )2
b. (x - 1)2 Bằng: A, x2 + 2x -1; B, x2 + 2x +1; C, x2 - 2x -1; D, x2 - 2x +1.
c. (x + 2)2 Bằng: A, x2 + 2x + 4; B, x2 - 4x + 4; C, x2 + 4x + 4; D, x2 - 4x + 4.
d. (a - b)(b - a) Bằng: A, - (a - b)2; B, -(b + a)2; C, (a + b)2; D, (b + a)2. 
Câu 2 (1 điểm): Trong các câu sau, câu nào đúng? câu nào sai?
Câu
Nội dung
a
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
b
Trong hình thoi, hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau
c
Trong hình vuông hai đường chéo là đường phân giác của các góc của hình vuông.
d
Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
Câu 3 (1 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
y3 + y2 – 9y - 9
y2 + 3y + 2.
Câu 4 (3 điểm) Cho biểu thức N = .
Rút gọn N
Tính giá trị của N khi .
Tìm giá trị của y để N luôn có giá trị dương.
Câu 5 (4 điểm) Cho hình bình hành MNPQ có NP = 2MN. Gọi E, F thứ tự là trung điểm của NP và MQ. Gọi G là giao điểm của NF với ME, H là giao điểm EQ với PF, K là giao điểm của tia NF với tia PQ.
Chứng minh tứ giác NEQK là hình thang.
Tứ giác GFHE là hình gì? Vì sao?
Hình bình hành MNPQ có thêm điều kiện gì để GFHE là hình vuông?./.
Biểu điểm và hướng dẫn chấm Đề 01
Toán 8 Năm học 2011- 2012
I/ Trắc nghiệm khắc quan (2điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Phương án chọn
a
b
c
d
Câu 1(chọn)
B
D
C
A
Câu 2 (chọn)
S
S
Đ
Đ
	Câu 3 (1 điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)
y3 + y2 - 9y - 9 = ( y3 + y2) - ( 9y + 9) = y2( y + 1) - 9( y + 1) 0,25 điểm
 = (y + 1)( y2 - 9) = (y + 1)(y + 3)( y - 3) 0,25 điểm
y2 + 3y + 2 = y2 + y + 2y + 2 = ( y2 + y) +(2y + 2) 0,25 điểm
 = y( y + 1) +2(y+ 1) = ( y + 1)( y + 2) 0,25 điểm
Câu 4 (3 điểm) a. Rút gọn N
 N = = (0,5 điểm)
 (0,5 điểm)
M
N
Q
P
F
G
H
K
E
 = = =2y + 1 (0,5 điểm)
Vậy N= 2y + 1(0,5 điểm)
b. Khi thì N = 2y + 1 = 2+ 1 = 2. (0,5 điểm) 
c. N > 0 Khi 2y + 1 > 0 => y > - . (0,5 điểm) 
Câu 5 (4 điểm) Vẽ hình đúng (0,5 điểm) 
a. Chứng minh được tứ giác NEQF 
P
M
N
E
Q
H
G
F
K
là hình bình hành => EQ // FN (1,0 điểm)
- Xét tứ giác NEQK có EQ // FN 
 mà N, G, F, K thẳng hàng => EQ // NK
 => Tứ giác NEQK là hình thang (0,5 điểm) 
b. Chứng minh được tứ giác GFHE là hình chữ nhật (1,0 điểm) 
c. Hình bình hành MNPQ cần thêm điều kiện
 có một góc vuông 
Thì GFHE là hình vuông.(0,5 điểm)
 Vẽ lại hình có chứng minh đúng (0,5 điểm) 
Đề khảo sát chất lượng học kỳ i
Môn: Toán lớp 8
Năm học: 2011 - 2012
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề 02
I/ Trắc nghiệm khắc quan (2điểm)
 Câu 1 (1 điểm) Chọn kết quả đúng
a. (x - 1)2 Bằng: A, x2 + 2x -1; B, x2 + 2x +1; C, x2 - 2x -1; D, x2 - 2x +1.
b. (x + 2)2 Bằng: A, x2 + 2x + 4; B, x2 - 4x + 4; C, x2 + 4x + 4; D, x2 - 4x + 4.
c. (a - b)(b - a) Bằng: A, - (a - b)2; B, -(b + a)2; C, (a + b)2; D, (b + a)2. 
d. - x2 + 6x - 9 Bằng: A, (x- 3 )2; B, ; - (x- 3 )2 C, (3 - x )2; D, (x+ 3 )2
Câu 2 (1 điểm): Trong các câu sau, câu nào đúng? câu nào sai?
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
a
Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
b
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
c
Trong hình thoi, hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau
d
Trong hình vuông hai đường chéo là đường phân giác của các góc của hình vuông.
II.Tự luận: (8 điểm)
Câu 3 (1 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
a)x3 + x2 - 9x – 9 b) x2 + 3x + 2.
Câu 4 (3 điểm) Cho biểu thức M = 
Rút gọn M
Tính giá trị của M khi .
Tìm giá trị của x để M luôn có giá trị dương.
Câu 5 (4 điểm) Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của BC và AD. Gọi P là giao điểm của AM với BN, Q là giao điểm của MD với CN, K là giao điểm của tia BN với tia CD.
Chứng minh tứ giác MDKB là hình thang.
Tứ giác PMQN là hình gì? Vì sao?
Hình bình hành ABCD có thêm điều kiện gì để PMQN là hình vuông?./.
Biểu điểm và hướng dẫn chấm Đề 02
Toán 8 Năm học 2011 - 2012
I/ Trắc nghiệm khắc quan (2điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Phương án chọn
a
b
c
d
Câu 1(chọn)
D
C
A
B
Câu 2 (chọn)
Đ
S
S
Đ
Câu 3 (1 điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)
x3 + x2 - 9x – 9 = ( x3 + x2) - ( 9x + 9) = x2( x + 1) - 9( x + 1) 0,25 điểm
 = (x + 1)( x2 - 9) = (x + 1)(x + 3)( x - 3) 0,25 điểm
x2 + 3x + 2 = x2 + x + 2x + 2 = ( x2 + x) +(2x + 2) 0,25 điểm
 x( x + 1) +2( x+ 1) = ( x + 1)( x + 2) 0,25 điểm
Câu 4 (3 điểm) a. Rút gọn M
 M = = (0,5 điểm)
 (0,5 điểm)
A
B
D
C
N
P
Q
K
M
 = = = (0,5 điểm)
Vậy M = (0,5 điểm)
b. Khi thì M = = 2+ 1 = 2. (0,5 điểm) 
c. M > 0 Khi > 0 => x > - . (0,5 điểm) 
Câu 5 (4 điểm) Vẽ hình đúng (0,5 điểm) 
C
A
B
M
D
Q
P
N
K
a. Chứng minh được tứ giác BMDN 
là hình bình hành => MD // BN (1,0 điểm)
- Xét tứ giác MDKB có MD // BN
 mà B, N, K thẳng hàng => MD // BK
 => Tứ giác MDKB là hình thang (0,5 điểm) 
b. Chứng minh được tứ giác PMQN là hình chữ nhật (1,0 điểm) 
c. Hình bình hành ABCD cần thêm điều kiện
 có một góc vuông 
Thì PMQN là hình vuông. (0,5 điểm) 
Vẽ lại hình có chứng minh đúng (0,5 điểm) 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè I NĂM HỌC 2010 – 2011
MễN: TOÁN 8
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Cõu 1: (1,0đ) a/ Nờu tớnh chất đường trung bỡnh của tam giỏc?
b/ Cho ABC. Gọi M là trung điểm của AB, N là

Tài liệu đính kèm:

  • docTap_de_kiem_tra_hoc_ki_I_toan_8.doc