Kiểm tra học kì I - Môn Giáo dục công dân 7

doc 3 trang Người đăng haibmt Ngày đăng 25/04/2016 Lượt xem 1056Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I - Môn Giáo dục công dân 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I - Môn Giáo dục công dân 7
KIỂM TRA häc k× I
Môn: GDCD 7
 Ma trËn
 Mức độ Lĩnh vực 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TNKQ
 TL
TNKQ
 TL
TL
ThÊp
 TL cao
Sống giản dị
I-1(A)
( 0,5 ®)
I -2( C)
( 0,5 ®)
Khoan dung
II- 2
( 3 ®)
Tự tin
II -1
(2đ ) 
Đạo đức và kỉ luật
II- 3 (2 ®)
Yêu thương con người
I-1(B)
(0,5 ®)
I-2(B)
 ( 0,5 ®)
Tôn sư trọng đạo
I -2(A) ( 0,5 ®)
X©y dùng g/® v¨n hãa
I- 3( 0,5 ®)
Tổng ®iÓm
 1 
 2
 4
 3
PHÒNG GD & ĐT TAM DƯƠNG
TRƯỜNG THCS ĐẠO TÚ
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn: GDCD 7
Thời gian làm bài : 45 phút .
Đề thi này gồm : 01 trang .
I. TRẮC NGHIỆM (3 ®iÓm)
1. Điền từ ng÷ vào chỗ chấm cho thích hợp cho c¸c c©u sau ?
A. ..........................sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình, xã hội
B. Biết quan tâm giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn là ................................................
..........................................................................................................................
2. Em hãy điền những đức tính thích hợp sau các biểu hiện? 
A. Nhất tự vi sư bán tự vi sư ................................................................
B. Lá lành đùm lá rách ........................................................................
C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ...................................................................
3. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây? – Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu.
A. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai làm trụ cột. 
B. Không cần có sự phân công lao động chặt chẽ trong gia đình. 
C. Trẻ em không thể xây dựng gia đình văn hoá.
D. Con cái có thể tham gia bàn bạc công việc trong gia đình.
II. TỰ LUẬN ( 7®iÓm):
1. Tù tin lµ g× ? Tù tin cã ý nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi mçi con ngêi ?( 2 ®iÓm)
2. Em hãy kể một câu chuyện ng¾n (kho¶ng 10 -12 c©u) cã liªn quan ®Õn ®øc tÝnh khoan dung ? ( 3 ®iÓm)
3. Em hãy nêu những biểu hiện thiếu tính kỉ luật của một số bạn học sinh hiện nay và tác hại của nó? ( 2 ®iÓm)
.................................................Hết...............................................
 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh ...................................................................SBD.............................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn: GDCD 7
 ®¸p ¸n – biªu ®iÓm
I. Trắc nghiệm (3 điểm) 
1.( 0,5 điểm)
 1. A. Sống giản dị
 B. yêu thương con người 
 2. ( 2 điểm) 
 B.Tôn sư trọng đạo 
 C.Yêu thương con người 
 D.Giản dị 
3. (0,5 điểm) D. Con c¸i ®îc .............
II. Tự luận ( 7 điểm ) 
1) ( 2 điểm) 
- Kh¸i niÖm tù tin ( 1 ®iÓm)
- ý nghÜa cña tù tin ( 1 ®iÓm)
2) ( 3 điểm) 
Tuỳ thuộc vào câu chuyện kể ; ®Æc biÖt khuyÕn khÝch nh÷ng c©u chuyÖn do HS tù s¸ng t¸c .
3)Các biểu hiện: 
Vô lễ với thầy cô giáo
Đi học muộn, không đeo khăn quàng...
Nói chuyện riêng trong giờ học
Quay cóp khi kiểm tra .
Tác hại : những bạn học sinh đó sẽ không hiểu bài học, không được bạn bè và thầy cô yêu mến.

Tài liệu đính kèm:

  • docKTHK_1_GDCD7_ma_tran_dap_an.doc