Kiểm tra: 15 phút Môn: Toán học - Mã đề thi 485

doc 1 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 13/10/2020 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra: 15 phút Môn: Toán học - Mã đề thi 485", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra: 15 phút Môn: Toán học - Mã đề thi 485
 Thứ ngày tháng năm 2016 
Họ và tên:	Kiểm tra: 15 phút
Lớp: 10A	Môn: Toán học
Phiếu trả lời Mã đề thi 485
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng:
A. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9
B. Nếu a và b chia hết cho c thì a + c chia hết cho c
C. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5
D. Nếu 2 tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau
Câu 2: Cho 2 tập hợp A = , B = , chọn mệnh đề đúng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho 3 tập hợp A , B, C, khẳng định nào sau đây đúng:
 A. Nếu A Ì C và BÌ D thì (AÈC)Ì (BÈD)	B. A \(BÈ C) = (A\B)Ç(A\C)
 C. A \(BÇ C) = (A\B) Ç (A\C)	 D. 
Câu 4: Cho A = (-5; 1], B = [3; + ), C = (- ; -2) câu nào sau đây đúng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho A = , B = , C = (0; 3); câu nào sau đây sai?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6 Cho 2 tập hợp A = , B = , chọn mệnh đề sai:
 A. 	 B. 	 C. 	
 D. 
Câu 7: Tập hợp D = là tập nào sau đây?
A. (-6; 2]	B. (-4; 9]	C. 	D. [-6; 2]
Câu 8: Số tập con gồm 3 phần tử có chứa e, f của M = là:
A. 8	B. 10	C. 14	D. 12
Câu 9: Cho mệnh đề “ Nếu a + b < 2 thì một trong hai số a & b nhỏ hơn 1”, mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề đã cho?
A. Cả B & C
B. Điều kiện cần để cho một trong hai số a & b nhỏ hơn 1 là a + b < 2
C. Điều kiện đủ để a + b < 2 là một trong hai số a & b nhỏ hơn 1
D. Điều kiện đủ để cho một trong hai số a & b nhỏ hơn 1 là a + b < 2
Câu 10: Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 5, B là tập các số nguyên chia hết cho 10, C là tập các số nguyên chia hết cho 15; Lựa chọn phương án đúng:
A.  	B.  	C.  	D.  
 ------------ HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_trac_nghiem_Dai_so_10.doc