Hướng dẫn ôn tập học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2012-2013

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn ôn tập học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn ôn tập học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2012-2013
NOÄI DUNG HÖÔÙNG DAÃN OÂN TAÄP VAÄT LÍ 8 - NAÊM HOÏC : 2012-2013
I/LYÙ THUYEÁT:
Baøi 1:CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ HOÏC
- Söï thay ñoåi vò trí cuûa moät vaät theo thôøi gian so vôùi vaät khaùc (chọn làm mốc) goïi laø chuyeån ñoäng cô hoïc.
-Chuyeån ñoäng vaø ñöùng yeân coù tính töông ñoái tuyø thuoäc vaøo vaät ñöôïc choïn laøm moác.Ngöôøi ta thöôøng choïn nhöõng vaät gaén vôùi maët ñaát laøm vaät moác.
Baøi 2:VAÄN TOÁC
- Ñoä lôùn cuûa vaän toác cho bieát söï nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng.ñöôïc xaùc ñònh baèng quaõng ñöôøng trong moät ñôn vò thôøøi gian.
. COÂNG THÖÙÙC: v= 	 => s = v. t vaø 
 s: quaõng ñöôøng (km, m) ; t: thôøi gian (h, ph, s); v: vaän toác (km/h, m/s)
 - Ñôn vò hôïp phaùp cuûa vaän toác laø m/s vaø km/h
Baøi 3 :CHUYEÅN ÑOÄNG ÑEÀU – CHUYEÅN ÑOÄNG KHOÂNG ÑEÀU
- CÑ ñeàu laø CÑ maø vaän toác coù ñoä lôùn khoâng thay ñoåi theo thôøi gian.
-Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu laø CÑ maø vaän toác coù ñoä lôùn thay ñoåi theo thôøi gian
. Vaän toác trung bình cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñeàu: Coâng thöùc: 
S: tổng QÑ ñi ñöôïc (m,km); t: tổng thôøi gian ñi heát quaõng ñöôøng ñoù (s,h); Vtb: Vaän toác bình thöôøng treân QÑ (m/s, km/h)
Baøi 4 :BIEÅU DIEÃN LÖÏC
-Löïïc taùc duïng leân vaät coù theå laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät ñoù hoaëc laøm noù bieán daïng.
.1. Löïc laø moät ñaïi löôïng vectô vì coù 3 yeáu toá: Ñieåm ñaët - Phöông chieàu - Ñoä lôùn
2. Caùch bieåu dieãn vaø kí hieäu vectô löïc:
a. Ta bieåu dieãn vectô löïïc baèng moät muõi teân coù:
+ Gốc: điểm đặt của lực.
+ Phương chiều trùng với phương chiều của lực.
+ Độ dài của mũi tên biểu thị độ lớn của lực theo tỷ xích cho trước.
b. - Kí hieäu cuûa vectô löïc laø: 
 - Cöôøng ñoä cuûa löïïc kí hiệu là : F
Baøi 5 :SÖÏÏ CAÂN BAÈNG LÖÏC - QUAÙN TÍNH
-Hai löïc caân baèng laø hai löïc cuøng ñaët leân moät vaät, coù cöôøng ñoä baèng nhau, phöông naèm treân cuøng moät ñöôøng thaúng, chieàu ngöôïc nhau	
-Döôùi taùc duïng cuûa caùc löïïc caân baèng, moät vaät ñang ñöùng yeân seõ tieáp tuïc ñöùng yeân; ñang chuyeån ñoäng seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Chuyeån ñoäng naøy ñöôïc goïi laø chuyeån ñoäng theo quan tính.
-Khi coù löïc taùc duïng, moïi vaät khoâng theå thay ñoåi vaän toác ñoät ngoät ñöôïïc vì coù quaùn tính.
Baøi 6 :LÖÏC MA SAÙT
1. Löïc ma saùt tröôït
Löïc ma saùt tröôït sinh ra khi moät vaät tröôït treân leà maët moät vaät khaùc. VD: Khi keùo leâ thuøng haøng treân saøn nhaø
2. Löïc ma saùt laên:
Löïc ma saùt laên sinh ra khi moät vaät laên treân beà maët cuûa vaät khaùc. VD: Ñaù quaû boùng laên treân saân.
3.Löïc ma saùt nghæ:
Löïc ma saùt nghæ giöõ cho vaät khoâng tröôït khi vaät bò taùc duïng cuûa löïc khaùc.
VD: Ta taùc duïng 1 löïc leân quyeån saùch ñaët treân baøn nhöng quyeån saùch khoâng chuyeån ñoäng
* Löïc ma saùt trong ñôøi soáng vaø kyõ thuaät.
1. Löïc ma saùt coù theå coù haïi : 
2. Löïc ma saùt coù theå coù lôïi :
Baøi 7 :AÙP SUAÁT
-AÙp löïc laø löïc eùp coù phöông vuoâng goùc vôùi maët bò eùp.
-AÙp suaát laø ñoä lôùn cuûa aùp löïc treân moät ñôn vò dieän tích bò eùp. Coâng thöùc: 
F: AÙp löïc (N) S: dieän tích bò eùp (m2) P: aùp suaát (N/ m2hoặc Pa)
Baøi 8 :AÙP SUAÁT CHAÁT LOÛNG -BÌNH THOÂNG NHAU
 P = h.d : P aùp suaát ôû ñaùy coät chaát loûng (N/m2 , Pa); d: Troïng löôïng rieâng cuûa chaát loûng (N/m3); h: chieàu cao coät chất lỏng (m)
* Trong bình thoâng nhau chöùa cuøng moät chaát loûng ñöùng yeân, caùc maët thoaùng cuûa chaát loûng ôû caùc nhaùnh khaùc nhau ñeàu ôû cuøng moät ñoä cao.
Baøi 9 :AÙP SUAÁT KHÍ QUYEÅN
-Traùi ñaát vaø moïi vaät treân traùi ñaát ñeàu chòu taùc duïng cuûa aùp suaát khí quyeån theo moïi phöông.
Baøi 10 :LÖÏC ÑAÅY AC-SI-MET
- Moät vaät nhuùng trong chaát loûng bò chaát loûng taùc duïng moät löïc ñaåy höôùng töø döôùi leân theo phöông thaúng ñöùng goïi laø löïc ñaåy Acsimet.
- Moät vaät nhuùng vaøo chaát loûng bò chaát loûng ñaåy thaúng ñöùng töø döôùi leân vôùi 1 löïc coù ñoä lôùn baèng troïng löôïng cuûa phaàn chaát loûng maø vaät chieám choã, löïc naøy goïi laø löïc ñaåy Acsimet.
FA = d.V
** Coâng thöùc tính ñoä lôùn löïc ñaåy Acsimet 
 Trong ñoù: 
d: troïng löôïng rieâng cuûa chaát loûng (N/m3); V: theå tích cuûa phaàn chaát loûng bò vaät chieám choã (m3)
F: ñoä lôùn cuûa löïc ñaåy Acsimet (N)
Baøi 12 : SÖÏ NOÅI: Nhuùng 1 vaät vaøo chaát loûng thì :
	P > F hay vaät chìm ; P = F hay : vaät lô löûng ; P < F hay : vaät noåi
* Khi vaät noåi treân maëét thoaùng chaát loûng thì löïc ñaåy AÙc-si-meùt baèng troïng löôïng cuûa vaät: P = F
Bài 13 : CÔNG CƠ HỌC:
Khi có một lực F tác dụng vào một vật làm cho vật đó dịch chuyển một quãng đường S thì ta nói lực đó đã thực hiện một công cơ học. A = F.S
Trong đó: A: công (J hay Nm); F: lực tác dụng (N); S: quãng đường vật dịch chuyển (m).
II. BÀI TẬP	
Câu 1. Đổi các đơn vị sau:
 a. 54km/ h = ........... m/s b. 15m/s =..... km/h 
	 c. 300cm2 = ...m2 ; 798dm2 = .........m2 ; 200cm3 = ...m3
Câu 2: Một người đi xe đạp lên một cái dốc dài 6km hết 0,5 giờ ; sau đó xuống dốc dài 3km hết 0,2 giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trên đoạn đường lên dốc, đoạn đường xuống dốc và trên cả hai quãng đường.
Câu 3: Một người có khối lượng 60kg đứng trên nền đất mềm. Biết diện tích tiếp xúc của mỗi bàn chân với mặt đất là 4dm2.
	 a) Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi đứng bằng hai chân. Kết quả tìm được có ý nghĩa gì?
	b) Nếu mặt đất chỉ chịu được áp suất 10000Pa thì khi đi trên mặt đất người này có bị lún không?
Câu 4: Hãy biểu diễn trọng lực tác dụng vào quả nặng có khối lượng 2,5kg (Tỉ xích tùy chọn). 
Câu 5: Một bể dạng hình hộp chữ nhật cao 1,2m chứa đầy dầu. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3 
	 Tính áp suất của dầu klên đáy bể và lên một điểm M cách đáy bể 0,4m.
Câu 6: Một vật có trọng lượng 6 N và trọng lượng riêng d = 10500 N/m3 được thả vào chậu nước. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.
	 a. Vật chìm xuống đáy hay nổi trên mặt nước? Tại sao? Tính lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật.
	 b. Tính công tối thiểu để kéo vật ra khỏi nước. Biết độ cao cột nước trong chậu là 20cm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_hkI_ly_8.doc