Hình học 10 - Tiết 1 đến tiết 41

doc 78 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 23/02/2019 Lượt xem 3Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hình học 10 - Tiết 1 đến tiết 41", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình học 10 - Tiết 1 đến tiết 41
Tiết: 1
Ns:12/08/2010
 Chöông I: VÉC TƠ
Bài 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA
A/ Muïc tieâu:
Veà kieán thöùc: naém vöõng caùc khaùi nieäm vectô ,ñoä daøi vectô,vectô khoâng, phöông höôùng vectô, hai vectô baèng nhau.
Veà kyõ naêng: döïng ñöôïc moät vectô baèng moät vectô cho tröôùc,chöùng minh hai vectô baèng nhau,xaùc ñònh phöông höôùng vectô.
Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: bieát tö duy linh hoaït trong vieäc hình thaønh khaùi nieäm môùi ,giaûi caùc ví duï.
reøn luyeän tính caån thaän, tích cöïc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh, lieân heä ñöôïc kieán thöùc vaøo trong thöïc teá. 
B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:
Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, baûng phuï,thöôùc.
Hoïc sinh: xem bài trước, bảng phụ theo nhóm.
 Phöông phaùp daïy hoïc:
 Vaán ñaùp gôïi môû, neâu vaán ñeà,dieãn giaûi, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm.
C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc :
 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt )
 2/ Baøi môùi:
TG
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG GHI BẢNG
HÑ1: Hình thaønh khaùi nieämvectô 
 Cho hoïc sinh quan saùt H1.1
Noùi: töø hình veõ ta thaáy chieàu muõi teân laø chieàu chuyeån ñoäng cuûa caùc vaät. Vaäy neáu ñaët ñieåm ñaàu laø A , cuoái laø B thì ñoaïn AB coù höôùng AB .Caùch choïn nhö vaäy cho ta moät vectô AB.
Hoûi: theá naøo laø moät vectô ?
GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi. Noùi:veõ moät vectô ta veõ ñoaïn thaúng cho daáu muõi teân vaøo moät ñaàu muùt, ñaët teân laø :A (ñaàu), B(cuoái).
Hoûi: vôùi hai ñieåm A,B phaân bieät ta veõ ñöôc bao nhieâu vectô?
Nhaán maïnh: veõ hai vectô qua A,B
Quan saùt hình 1.1 hình dung höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät.
Hoïc sinh traû lôøi
Vectô laø ñoaïn thaúng coù höôùng
Hoïc sinh traû lôøi
Veõ hai vectô.
I. Khaùi nieäm: vectô:
ÑN:vectô laø moät ñoaïn thaúng coù höôùng
KH: (A ñieåm ñaàu, B ñieåm cuoái)
Hay ,,,,,
 B
A
HÑ2: Khaùi nieäm vectô cuøng phöông ,cuøng höôùng.
Cho hoïc sinh quan saùt H 1.3 gv veõ saün.
Hoûi: xeùt vò trí töông ñoái caùc giaù cuûa vectô vaø; vaø;vaø. 
Noùi: vaø cuøng phöông.
 vaø cuøng phöông.
vaäy theá naøo laø 2 vectô cuøng phöông?
Yeâu caàu: xaùc ñònh höôùng cuûa caëp vectô vaø; vaø .
Nhaán maïnh: hai vectô cuøng phöông thì môùi xeùt ñeán cuøng höôùng hay ngöôïc höôùng
Hoûi:cho 3 ñieåm A,B,C phaân bieät.
thaúng haøng thì , coù goïi laø cuøng phöông khoâng? 
Hoïc sinh quan saùt hình veõ vaø traû lôøi .
vaø cuøng giaù
 vaø giaù song son
vaø giaù caét nhau.
Hai vectô coù giaù song song hoaëc truøng nhau thìcuøng phöông.
vaø cuøng höôùng
 vaø ngöôïc höôùng
A,B,C thaúng haøng thì 
 vaø cuøng phöông vaø ngöôïc laïi
II .Vectô cuøng phöông cuøng höôùng:
ÑN:hai vectô ñöôïc goïi laø cuøng phöông neáu giaù cuûa chuùng song song hoaëc truøng nhau.
Hai vectô cuøng phöông thì coù theå cuøng höôùng hoaëc ngöôïc höôùng
 Nhaän xeùt:ba ñieåm A,B,C phaân bieät thaúng haøng KVCK vaø cuøng phöông.
HÑ3: giôùi thieäu ví duï:
Hoûi : khi naøo thì vectô cuøng phöông vôùi vectô ?
Noùi : vaäy ñieåm A naèm treân ñöôøng
thaúng d qua O vaø coù giaù song song hoaëc truøng vôùi giaù cuûa vectô 
Hoûi : khi naøo thì ngöôïc höôùng vôùi vectô ?
Noùi : vaäy ñieåm A naèm treân nöûa ñöôøng thaúng d sao cho ngöôïc höôùng vôùi vectô 
TL: khi A naèm treân ñöôøng thaúng song song hoaëc truøng vôùi giaù vectô 
 hoïc sinh ghi vaøo vôû
TL:khi A naèm treân nöûa ñöôøng thaúng d sao cho ngöôïc höôùng vôùi vectô 
Hoïc sinh ghi vaøo vôû
Ví duï:
Cho ñieåm O vaø 2 vectô 
Tìm ñieåm A sao cho :
a/ cuøng phöông vôùi vectô 
b/ ngöôïc höôùng vôùi vectô 
 GIAÛI
a/ Ñieåm A naèm treân ñöôøng
thaúng d qua O vaø coù giaù song song hoaëc truøng vôùi giaù cuûa vectô 
b/ Ñieåm A naèm treân nöûa ñöôøng thaúng d sao cho ngöôïc höôùng vôùi vectô 
3. Củõng coá:
 Cho 5 ñieåm phaân bieät A,B,C,D,E , coù bao nhieâu vectô khaùc khoângcoù ñieåm ñaàu vaø cuoái laø caùc ñieåm ñoù 
4.Daën doø: -Laøm baøi taäp 1,2 .SGK T7.
*Rút kinh nghiệm: 
Tiết: 2
Ns:12/08/2010 
C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 
 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt )
 2/ Kieåm tra baøi cuû:
 Caâu hoûi: Theá naøo laø hai vectô cuøng phöông ? cho 4 ñieåm A,B,C,D coù taát caû bao 
 nhieâu vectô khaùc khoâng coù ñieåm ñaàu vaø cuoái laø caùc ñieåm ñoù?keå ra 
 3/ Baøi môùi:
Tg
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG GHI BẢNG
HÑ1:Hình thaønh khaùi nieäm hai vectô baèng nhau.
 Giôùi thieäu ñoä daøi vectô.
Hoûi: hai ñoaïn thaúng baèng nhau khi naøo? Suy ra khaùi nieäm hai vectô baèng nhau.
Hoûi: = ñuùng hay sai?
GV chính xaùc khaùi nieäm hai vectô baèng nhau cho hoïc sinh ghi.
.
Hoïc sinh traû lôøi .
Khi ñoä daøi baèng nhau vaø cuøng höôùng.
Hoïc sinh traû lôøi 
Laø sai.
III Hai vectô baèng nhau:
ÑN:hai vectô vaø ñöôc goïi laø baèng nhau neáu vaø cuøng höôùng vaø cuøng ñoä daøi.
KH: =
Chuù yù:vôùi vaø ñieåm o cho tröôùc toàn taïi duy nhaát 1 ñieåm A sao cho=
HÑ2:Hình thaønh khaùi nieäm hai vectô baèng nhau.
Hoûi: cho 1 vectô coù ñieåm ñaàu vaø cuoái truøng nhau thì coù ñoä daøi bao nhieâu?
Noùi: goïi laø vectô khoâng
Yeâu caàu: xñ giaù vectô khoâng töø ñoù ruùt ra kl gì veà phöông ,höôùng vectô khoâng.
GV nhaán maïnh cho hoïc sinh ghi.
Hoïc sinh traû lôøi
Coù ñoä daøi baèng 0
Vectô coù phöông höôùng tuyø yù.
III Vectô khoâng:
ÑN: laø vectô coù ñieåm ñaàu vaø cuoái truøng nhau
KH: 
QU:+moïi vectô khoâng ñeàu baèng nhau.
 +vectô khoâng cuøng phöông cuøng höôùng vôùi moïi vectô.
HÑ3: giôùi thieäu ví duï:
Gv veõ hình leân baûng 
 A
 D F
 E
 B C
Hoûi: khi naøo thì hai vectô baèng nhau ?
Vaäy khi caàn coù ñk gì?
Döïa vaøo ñaâu ta coù DE = AF ?
GV goïi 1 hoïc sinh leân baûng trình baøy lôøi giaûi
Gv nhaän xeùt söõa sai
 Hoïc sinh veõ vaøo vôû
TL: khi chuùng cuøng höôùng , cuøng ñoä daøi
TL: caàn coù DE = AF vaø
 cuøng höôùng
TL: döïa vaøo ñöôøng trung bình tam giaùc
Hoïc sinh leân thöïc hieän
Ví duï :
Cho tam giaùc ABC coù D,E,F laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB,BC,CA 
Cmr :
 Giaûi
Ta coù DE laø ñöôøng TB 
cuûa tam giaùc ABC
neân DE =AC=AF
 DE AF
Vaäy 
4. Cuõng coá:Baøi toaùn:cho hình vuoâng ABCD .Tìm taát caû caùc caëp vectô baèng nhau coù ñieåm ñaàu vaø cuoái laø caùc ñænh hình vuoâng.
 Cho hoïc sinh laøm theo nhoùm.
5.Daën doø:
 -Hoïc baøi 
 -Laøm baøi taäp3,4 SGK T7.
*Rút kinh nghiệm: ..
Tiết: 3
Ns: 26/08/2010 
 A/ Muïc tieâu:
Veà kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm vectô toång, vectô hieäu, caùc tính chaát, naém ñöôïc quy taéc ba ñieåm vaø quy taéc hình bình haønh.
Veà kyõ naêng: Hoïc sinh xaùc ñònh ñöôïc vectô toång vaø vectô hieäu vaän duïng ñöôïc quy taéc hình bình haønh, quy taéc ba ñieåm vaøo giaûi toaùn.
Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: bieát tö duy linh hoaït trong vieäc hình thaønh khaùi nieäm môùi, trong vieäc tìm höôùng ñeå chöùng minh moät ñaúng thöùc vectô.
reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc, linh hoaït trong caùc hoaït ñoäng, lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo trong thöïc teá. 
B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:
Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, baûng phuï, thöôùc.
Hoïc sinh: xem bài trước, thöôùc.
 Phöông phaùp daïy hoïc:
 Vaán ñaùp gôïi môû, neâu vaán ñeà,dieãn giaûi, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm.
C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc :
 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt )
 2/ Kieåm tra baøi cuû: 
	Caâu hoûi: Hai vectô baèng nhau khi naøo?
	 Cho hình vuoâng ABCD, coù taát caû bao nhieâu caëp vectô baèng nhau?
	 Cho so saùnh vôùi 
 3/ Baøi môùi:
TG
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG GHI BẢNG
HÑ1: hình thaønh khaùi nieäm toång hai vectô 
GV giôùi thieäu hình veõ 1.5 cho hoïc sinh hình thaønh vectô toång.
GV veõ hai vectô baát kì leân baûng.
Noùi: Veõ vectô toång baèng caùch choïn A baát kyø, töø A veõ:
 ta ñöôïc vectô toång 
Hoûi: Neáu choïn A ôû vò trí khaùc thì bieåu thöùc treân ñuùng khoâng?
Yeâu caàu: Hoïc sinh veõ trong tröôøng hôïp vò trí A thay ñoåi.
Hoïc sinh laøm theo nhoùm 1 phuùt
Goïi 1 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän.
GV nhaán maïnh ñònh nghóa cho hoïc sinh ghi.
Hoïc sinh quan saùt hình veõ 1.5
Hoïc sinh theo doõi
Traû lôøi: Bieåu thöùc treân vaãn ñuùng.
Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm.
Moät hoïc sinh leân baûng thöïc hieän.
I. Toång cuûa hai vectô :
Ñònh nghóa: Cho hai vectô . Laáy moät ñieåm A tuyø yù veõ . Vectô ñöôïc goïi laøtoång cuûa hai vectô 
KH: 
Vaäy 
Pheùp toaùn treân goïi laø pheùp coäng vectô.
 B
 C
 A 
HÑ2: Giôùi thieäu quy taéc hình bình haønh.
Cho hoïc sinh quan saùt hình 1.7
Yeâu caàu: Tìm xem laø toång cuûa nhöõng caëp vectô naøo? 
Noùi: laø qui taéc hình bình haønh.
GV cho hoïc sinh ghi vaøo vôõ.
Hoïc sinh quan saùt hình veõ.
TL: 
II. Quy taéc hình bình haønh: 
 B C
 A D
Neáu ABCD laø hình bình haønh thì 
HÑ3: Giôùi thieäu tính chaát cuûa pheùp coäng caùc vectô.
GV veõ 3 vectô leân baûng.
Yeâu caàu : Hoïc sinh thöïc hieän nhoùm theo phaân coâng cuûa GV.
1 nhoùm: veõ 
1 nhoùm: veõ 
1 nhoùm: veõ 
1 nhoùm: veõ 
1 nhoùm: veõ vaø 
Goïi ñaïi dieän nhoùm leân veõ.
Yeâu caàu : Hoïc sinh nhaän xeùt caêp vectô 
* vaø 
* vaø 
* vaø 
GV chính xaùc vaø cho hoïc sinh ghi
Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm
III. Tính chaát cuûa pheùp coäng vectô :
Vôùi ba vectô tuyø yù ta coù:
 = 
 = 
 = 
	4/ Cuõng coá: Naém caùch veõ vectô toång
	 Naém ñöôïc qui taéc hình bình haønh.
	5/ Daën doø: Hoïc baøi
	 Xem tieáp baøi: “Toång Vaø Hieäu Cuûa Hai Vectô”.
*Rút kinh nghiệm: 
Ngày soạn:26/08/2010 
Tiết:4
C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc :
 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt )
 2/ Kieåm tra baøi cũû: 
	Caâu hoûi: Vôùi 3 ñieåm M, N, P veõ 3 vectô trong ñoù coù 1 vectô laø toång cuûa 2 vectô coøn laïi. 
 Tìm Q sao cho töù giaùc MNPQ laø hình bình haønh. 
 3/ Baøi môùi:
TG
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG GHI BẢNG
HÑ1: hình thaønh khaùi nieäm vectô ñoái. 
GV veõ hình bình haønh ABCD leân baûng.
Yeâu caàu : Hoïc sinh tìm ra caùc caëp vectô ngöôïc höôùng nhau treân hình bình haønh ABCD
Hoûi: Coù nhaän xeùt gì veà ñoä daøi caùc caëp vectô ?
Noùi: laø hai vectô ñoái nhau. Vaäy theá naøo laø hai vectô ñoái nhau?
GV chính xaùc vaø cho hoïc sinh ghi ñònh nghóa.
Yeâu caàu: Hoïc sinh quan saùt hình 1.9 tìm caëp vectô ñoái coù treân hình.
GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi.
Giôùi thieäu HÑ3 ôû SGK.
Hoûi: Ñeå chöùng toû ñoái nhau caàn chöùng minh ñieàu gì?
Coù töùc laø vectô naøo baèng ? Suy ra ñieàu gì?
Yeâu caàu : 1 hoïc sinh leân trình baøy lôøi giaûi.
Nhaán maïnh: Vaäy 
Traû lôøi: 
Traû lôøi: 
Traû lôøi: hai vectô ñoái nhau laø hai vectô coù cuøng ñoä daøi vaø ngöôïc höôùng.
Hoïc sinh thöïc hieän.
Traû lôøi: chöùng minh cuøng ñoä daøi vaø ngöôïc höôùng.
Töùc laø 
Suy ra cuøng ñoä daøi vaø ngöôïc höôùng.
IV. Hieäu cuûa hai vectô :
Vectô ñoái:
Ñònh nghóa: Cho , vectô coù cuøng ñoä daøi vaø ngöôïc höôùng vôùi ñöôïc goïi laø vectô ñoái cuûa.
KH: 
Ñaëc bieät: vectô ñoái cuûa vectô laø 
VD1: Töø hình veõ 1.9
 Ta coù:
Keát luaän: 
HÑ2: Giôùi thieäu ñònh nghóa hieäu hai vectô. 
Yeâu caàu: Neâu quy taéc tröø hai soá nguyeân hoïc ôû lôùp 6?
Noùi: Quy taéc ñoù ñöôïc aùp duïng vaøo pheùp tröø hai vectô.
Hoûi: 
GV cho hoïc sinh ghi ñònh nghóa.
Hoûi: Vaäy vôùi 3 ñieåm A, B, C cho ta: 
GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi.
GV giôùi thieäu VD2 ôû SGK.
Yeâu caàu : Hoïc sinh thöïc hieän VD2 (theo quy taéc ba ñieåm) theo nhoùm
Goïi hoïc sinh ñaïi dieän 1 nhoùm trình baøy. 
GV chính xaùc, söõa sai.
Traû lôøi: Tröø hai soá nguyeân ta laáy soá bò tröø coäng soá ñoái cuûa soá tröø.
Traû lôøi: 
Xem ví duï 2 ôû SGK.
Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm caùch giaûi theo quy taéc theo quy taéc ba ñieåm.
Moät hoïc sinh leân baûng trình baøy. 
2. Ñònh nghóa hieäu hai vectô :
 Cho vaø . Hieäu hai vectô , la ømoät vectô 
KH: 
Vaäy 
Pheùp toaùn treân goïi laø pheùp tröø vectô. 
Quy taéc ba ñieåm: Vôùi A, B, C baát kyø. Ta coù:
* Pheùp coäng:
*Pheùp tröø:
VD2: (xem SGK)
Caùch khaùc:
HÑ3: Giôùi thieäu phaàn aùp duïng.
Yeâu caàu : 1 hoïc sinh chöùng minh I laø trung ñieåm AB 
1 hoïc sinh chöùng minh I laøtrung ñieåm AB
Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm caâu a).
2 hoïc sinh leân baûng trình baøy.
V. Aùp Duïng:
Hoïc sinh xem SGK
Keát luaän: 
a) I laø trung ñieåm AB 
b) G laø troïng taâm 
	4/ Cuõng coá: Nhaéc laïi caùc quy taéc ba ñieåm, quy taéc hình bình haønh.
	 Nhaéc laïi tính chaát trung ñieåm, tính chaát troïng taâm.
	5/ Daën doø: Hoïc baøi
	 Laøm baøi taäp ôû SGK.
*Rút kinh nghiệm: 
Ngày soạn:3/09/10 
Tiết: 5-6
LUYỆN TẬP
A/ Muïc tieâu:
Veà kieán thöùc: Hoïc sinh bieát caùch vaän duïng caùc quy taéc ba ñieåm vaø quy taéc hình bình haønh, caùc tính chaát veà trung ñieåm, troïng taâmvaøo giaûi toaùn, chöùng minh caùc bieåu thöùc vectô.
Veà kyõ naêng: reøn luyeän hoïc sinh kyõ naêng laäp luaän logic trong caùc baøi toaùn, chöùng minh caùc bieåu thöùc vectô.
Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: bieát tö duy linh hoaït trong vieäc tìm höôùng ñeå chöùng minh moät ñaúng thöùc vectô vaø giaûi caùc daïng toaùn khaùc.
Hoïc sinh tích cöïc chuû ñoäng giaûi baøi taäp, bieát lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo trong thöïc teá. 
B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:
Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, thöôùc.
Hoïc sinh: laøm bài trước, thöôùc.
 Phöông phaùp daïy hoïc:
 Vaán ñaùp gôïi môû, dieãn giaûi, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm.
C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc :
 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt )
 2/ Kieåm tra baøi cuû: 
	Caâu hoûi: Cho 3 ñieåm baát kyø M, N, Q
	HS1	Neâu quy taéc ba ñieåm vôùi 3 ñieåm treân vaø thöïc hieän baøi taäp 3a?
	HS2 Neâu quy taéc tröø vôùi 3 ñieåm treân vaøthöïc hieän baøi taäp 3b)
 3/ Baøi môùi:
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG GHI BẢNG
HÑ1: Giôùi tieäu baøi 1
Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, 1 nhoùm veõ vectô , 1 nhoùm veõ vectô 
Goïi ñaïi dieän 2 nhoùm leân trình baøy.
GV nhaän xeùt söõa sai.
Hoïc sinh veõ vectô theo nhoùm.
Ñaïi dieän 2 nhoùm leân trình baøy
Hoïc sinh theo doõi
1) * 
Veõ 
Veõ hình.
 * 
Veõ hình.
HÑ2: giôùi thieäu baøi 5
Gv gôïi yù caùch tìm -
Noùi: ñöa veà quy taéc tröø baèng caùch töø ñieåm A veõ 
Yeâu caàu : hoïc sinh leân baûng thöïc hieän veõ vaø tìm ñoä daøi cuûa 
Gv nhaän xeùt, cho ñieåm, söõa sai
1 hoïc sinh leân baûng tìm
Veõ theo gôïi yùvaø tìm ñoä daøi
5) veõ hình
+ = 
 ==AC=a 
+ Veõ 
=
 = 
Ta coù CD=
 = =a 
vaäy 
HÑ3: Giôùi thieäu baøi 6
Gv veõ hình bình haønh leân baûng
Yeâu caàu: hoïc sinh thöïc hieän baøi taäp 6 baèng caùch aùp duïng caùc quy taéc 
Goïi töøng hoïc sinh nhaän xeùt 
Gv cho ñieåm vaø söõa sai
4 hoïc sinh leân baûng moãi hoïc sinh thöïc hieän 1 caâu
caùc hoïc sinh khaùc nhaän xeùt
6) a/ 
Ta coù: neân:
b/ ta coù:
c/ 
(hn)
d/ 
VT= 
HÑ4: Giôùi thieäu baøi 8
Hoûi: suy ra ñieàu gì?
Khi naøo thì ?
Töø ñoù keát luaän gì veà höôùng vaø ñoä daøi cuûa vaø 
Hoïc sinh traû lôøi
Suy ra 
 vaø cuøng ñoä daøi , ngöôïc höôùng
vaäy vaø ñoái nhau
8)ta coù : 
Suy ra 
 vaø cuøng ñoä daøi , ngöôïc höôùng
vaäy vaø ñoái nhau
HÑ5: Giôùi thieäu baøi 10
Yeâu caàu:nhaéc laïi kieán thöùcvaätlí ñaõ hoïc, khi naøo vaät ñuùng yeân ?
Gv veõ löïc
Vaäy 
Hoûi: khi naøo thì ?
KL gì veà höôùng vaø ñoä lôùn
 Cuûa ?
Yeâu caàu: hoïc sinh tìm 
TL: vaät ñuùng yeân khi toång löïc baèng 0
TL:khiø ñoái nhau
 cuøng ñoä daøi , ngöôïc höôùng
=ME
=2.=100N
10) veõ hình
ta coù: 
 cuøng ñoä daøi , ngöôïc höôùng
=ME
=2.=100N
	4/ Cuõng coá:Hoïc sinh naém caùch tính vectô toång , hieäu
 Naém caùch xaùc ñònh höôùng, ñoä daøi cuûa vectô 
	5/ Daën doø: xem baøi tieáp theo “tích cuûa vectô vôùi 1 soá”
*Rút kinh nghiệm: 
Ngày soạn:12/09/10 
Tiết: 7
Bài 3: TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VÉC TƠ
A/ Muïc tieâu:
Veà kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu ñöôïc ñònh nghóa tích cuûa vectô vôùi moät soá vaø caùc tính chaát cuûa noù bieát ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai vectô cuøng phöông, tính chaát cuûa trung ñieåm, troïng taâm. 
Veà kyõ naêng: Hoïc sinh bieát bieåu dieãn ba ñieåm thaúng haøng, tính chaát trung ñieåm, troïng taâm. Hai ñieåm truøng nhau baèng bieåu thöùc vectô vaø vaän duïng thaønh thaïo caùc bieåu thöùc ñoù vaøo giaûi toaùn.
Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: Hoïc sinh nhôù chính xaùc lyù thuyeát, vaän duïng moät caùch linh hoaït lyù thuyeát ñoù vaøo trong thöïc haønh giaûi toaùn.
Caån thaän, chính xaùc, tö duy logic khi giaûi toaùn vectô, giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn töông töï. 
B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:
Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, baûng phuï, thöôùc.
Hoïc sinh: xem bài trước, baûng phuï cho nhoùm.
 Phöông phaùp daïy hoïc:
 Vaán ñaùp gôïi môû, neâu vaán ñeà, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm.
C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc :
 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt )
 2/ Kieåm tra baøi cuû: 
	Caâu hoûi: Cho boán ñieåm A, B, C, D. Chöùng minh: .
 3/ Baøi môùi:
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG GHI BẢNG
HÑ1: hình thaønh ñònh nghóa. 
Noùi: Vôùi soá nguyeân a ta coù: a+a=2a. Coøn vôùi 
Yeâu caàu: Hoïc sinh tìm vectô . Goïi 1 hoïc sinh leân baûng
GV Nhaän xeùt söõa sai.
Nhaán maïnh: laø 1 vectô coù ñoä daøi baèng , cuøng höôùng .
Yeâu caàu: hoïc sinh ruùt ra ñònh nghóa tích cuûa với k.
GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi.
Yeâu caàu: Hoïc sinh xem hình 1.13 ôû baûng phuï tìm:
Goïi hoïc sinh ñöùng leân traû lôøi vaø giaûi thích. 
Traû lôøi: 
 laø 1 vectô cuøng höôùng coù ñoä daøi baèng 2 laàn vectô .
Hoïc sinh ruùt ra ñònh nghóa.
Hoïc sinh xem hình veõ 1.13
Traû lôøi: 
I. Ñònh nghóa :
Cho soá k vaø 
Tích cuûa vectô vôùi k laø moät vectô.KH: cuøng höôùng vôùi neáu k > 0 vaø ngöôïc höôùng vôùi neáu k < 0 vaø coù ñoä daøi baèng 
* Quy öôùc: 
VD: hình 1.13 (baûng phuï)
HÑ2: Giôùi thieäu tính chaát.
Noùi: Tính chaát pheùp nhaân vectô vôùi 1 soá gaàn gioáng vôùi tính chaát pheùp nhaân soá nguyeân. 
Hoûi: (t/c gì ?)
 (t/c gì ?)
 (t/c gì ?)
 (t/c gì ?)
 (t/c gì ?) 
GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi.
 Hoûi: Vectô ñoái cuûa laø?
Suy ra vectô ñoái cuûa vaø laø?
Goïi hoïc sinh traû lôøi.
GV nhaän xeùt söõa sai. 
Hoïc sinh nhôù laïi tính chaát pheùp nhaân soá nguyeân
Hoïc sinh traû lôøi laàn löôït töøng caâu
Traû lôøi:vectô ñoái cuûa laø 
Vectô ñoái cuûa laø- 
Vectô ñoái cuûa laø 
II. Tính chaát:
Vôùi2 vectô vaø baát kì.Vôùi moïi soá h, k ta coù:
HÑ3: Giôùi thieäu trung ñieåm ñoaïn thaúng vaø troïng taâm tam giaùc. 
Yeâu caàu : Hoïc sinh nhaéc laïi tính chaát trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ôû baøi tröôùc.
Yeâu caàu : Hoïc sinh aùp duïng quy taéc tröø vôùi M baát kyø.
GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi.
Yeâu caàu: Hoïc sinh nhaéc laïi tính chaát troïng taâm G cuûa vaø aùp duïng quy taéc tröø ñoái vôùi M baát kyø.
GV chính xaùc vaø cho hoïc sinh ghi
Traû lôøi: 
Hoïc sinh thöïc hieän:
 Traû lôøi: 
III. Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng vaø troïng taâm tam giaùc :
a) Vôùi M baát kyø, I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB, thì:
b) G laø troïng taâm thì:
HÑ4: Neâu ñieàu kieän ñeå 2 vectô cuøng phöông.
Noùi: Neáu ta ñaët 
Yeâu caàu:Hoïc sinh coù nhaän xeùt gì veà höôùng cuûa vaø döïa vaøo ñ/n.
Hoûi: khi naøo ta môùi xaùc ñònh ñöôïc vaø cuøng hay ngöôïc höôùng?
Nhaán maïnh: Trong moãi tröôøng hôïp cuûa k thì vaø laø 2 vectô cuøng phöông.Do vaäy ta coù ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå , laø: 
Yeâu caàu: Suy ra A, B, C thaúng haøng thì coù bieåu thöùc vectô naøo?
Traû lôøi: vaø cuøng höôùng khi k > 0.
 vaø ngöôïc höôùng khi k < 0.
Traû lôøi: , cuøng phöông
Traû lôøi:
IV. Ñieàu kieän ñeå hai vectô cuøng phöông :
Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai vectô vaø() cuøng phöông laø coù moät soá k ñeå .
Nhaän xeùt:ba ñieåm A, B, C phaân bieät thaúng haøng ñeå 
HÑ5: Höôùng daãn phaân tích 1 vectô theo 2 vectô khoâng cuøng phöông.
GV höôùng daãn caùch phaân tích 1 vectô theo , nhö SGK töø ñoù hình thaønh ñònh lí cho hoïc sinh ghi.
GV giôùi thieäu baøi toaùn veõ hình leân baûng.
Hoûi: theo tính chaát troïng taâm .Vaäy 
Yeâu caàu: Töông töï thöïc hieän caùc vectô coøn laïi theo nhoùm.
Hoûi: 
Töø ñoù ta keát luaän gì?
Hoïc sinh chuù yù theo doõi.
Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn veõ hình vaøo vôõ.
Traû lôøi:
Hoïc sinh thöïc hieän caùc vectô coøn laïi.
C, I, K thaúng haøng
V. Phaân tích moät vectô theo hai vectô khoâng cuøng phöông:
Ñònh lyù: Cho hai vectô , khoâng cuøng phöông. Khi ñoù moïi vectô ñeàu phaân tích ñöôïc moät caùch duy nhaát theo vaø , nghóa laø:
 sao cho 
Baøi toaùn: (SGK)
	4/ Cuõng coá: Naém ñònh nghóa, tính chaát cuûa pheùp nhaân vectô vôùi moät soá. 
	 Naém caùc bieåu thöùc vectô cuûa trung ñieåm ñoaïn thaúng vaø troïng taâm tam giaùc.
 Naé

Tài liệu đính kèm:

  • docToan_hinh_10_CB.doc