Hệ thống câu hỏi môn Vật lí lớp 8 (Có đáp án)

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hệ thống câu hỏi môn Vật lí lớp 8 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hệ thống câu hỏi môn Vật lí lớp 8 (Có đáp án)
Hệ thống câu hỏi môn vật lý 8
Câu 1 Chuyển động đều là gì ?
	Đáp án: là chuyển động có vận tốc không đổi theo thời gian
Câu 2 Chuyển động không đều là gì ?
	Đáp án: là chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian
Câu 3 Nêu công thức tính vận tốc ? Giải thích các đại lượng và nêu đơn vị của các đại lượng đó ?
	Đáp án: V = 
	Trong đó: V là vận tốc ( km/h; m/s ... )
	S là quảng đường đi được ( km; m... )
	t là thời gian đi hết quảng đường ( h; s.. )
Câu 4 Nêu công thức tính vận tốc trung bình ? Giải thích các đại lượng và nêu đơn vị của các đại 
 lượng đó ?
	Đáp án: VTB = 
	Trong đó: VTB là vận tốc ( km/h; m/s ... )
	S là quảng đường đi được ( km; m... )
	t là thời gian đi hết quảng đường ( h; s.. )
 Câu 5 Lực ma sát lăn sinh ra khi nào ? 
	Đáp án: sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
 Câu 6 Lực ma sát trượt sinh ra khi nào ? 
	Đáp án: sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác
 Câu 7 Đơn vị nào trong các đơn vị: km/h; m/s; cm/s; dm.h không phải là đơn vị của vận tốc ? 
Đáp án: dm.h
Câu 8 Nêu công thức tính áp suất gây ra bởi chất rắn và giải thích các đại lượng ? Nêu đơn vị của các 
 đại lượng đó ?
Đáp án: 	
	Trong đó: p là áp suất gây ra bởi chất rắn ( N/m2 )
	F là áp lực ( N )
	S là diện tích mặt bị ép ( m2 )
Câu 9 Đơn vị nào trong các đơn vị: N/m2; Pa; at; mmHg; N/m3 không phải là đơn vị của áp suất ?
	Đáp án: N/m3
Câu 10 Nêu công thức tính áp suất gây ra bởi chất lỏng và giải thích các đại lượng ? Nêu đơn vị của các
 đại lượng đó ?
Đáp án: 
	Trong đó: p là áp suất gây ra bởi chất lỏng ( N/m2 )
	d là trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3 )
	h là chiều cao cột chất lỏng hoặc độ sâu ( m )
Câu 11 Đơn vị nào trong các đơn vị: N/m2; N/m3; N/m; kg; N là đơn vị của trọng lượng riêng ?
	Đáp án: N/m3
Câu 12 Càng lên cao thì áp suất khí quyển thay đổi như thế nào ?
	Đáp án: Càng giảm	 
Câu 13 Nêu công thức tính độ lớn của lực đẩy ACSIMET và giải thích các đại lượng ? Nêu đơn vị của 
 các đại lượng đó ?
 	Đáp án: FA = d.V 
	Trong đó: FA là độ lớn của lực đẩy ACSIMET ( N )
	d là trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3 )
	V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( m3 )
Câu 14 Đơn vị nào trong các đơn vị: N/m; N; N/m2; N/m3; kg là đơn vị của lực đẩy AC SI MET ?
	Đáp án: N
Câu 15 Điều kiện để một vật chìm trong lòng chất lỏng là gì ?
 	Đáp án: FA < P	
Câu 16 Điều kiện để một vật nổi trên mặt chất lỏng là gì ?
 	Đáp án: FA > P	
Câu 17 Điều kiện để một vật lơ lửng trong lòng chất lỏng là gì ?
 	Đáp án: FA = P
Câu 18 Nêu công thức tính công cơ học khi vật chuyển động cùng phương với lực tác dụng và 
 giải thích các đại lượng ? Nêu đơn vị của các đại lượng đó ?
 Đáp án: A = F. S	
	Trong đó: A là công của lực F ( J )
	F là độ lớn của lực tác dụng vào vật ( N )
	S là quảng đường vật dịch chuyển ( m )
Câu 19 Đơn vị nào trong các đơn vị: N. m; J; N/m không phải là đơn vị của công cơ học ?
	Đáp án: N/m
Câu 20 Tính áp suất gây ra bởi chất rắn khi áp lực bằng 50 N và diện tích mặt bị ép là 50 dm2
	Đáp án: N/m2
Câu 21 Tính áp suất gây ra bởi chất lỏng tác dụng lên một vật bị nhúng chìm trong nước ở độ sâu
 1,5 m	?	
Đáp án: p = d. h = 10 000. 1,5 = 15 000 N/m2
Câu 22 Tính lực đẩy ACSIMET tác dụng lên một vật có thể tích 20 dm3 nhúng chìm trong nước ? 	Đáp án: FA = d.V = 10 000. 0,02 = 200 N
Câu 22 Tính lực đẩy ACSIMET tác dụng lên một vật có thể tích 20 dm3 nhúng chìm trong nước ? 	Đáp án: FA = d.V = 10 000. 0,02 = 200 N
Câu 23 Một quả táo có khối lượng 20g rơi từ trên cây cách mặt đất 5 m. Tính công của trọng lực ? 	Đáp án: A = P. h = 0,2. 5 = 1 N

Tài liệu đính kèm:

  • docCau_hoi_Vat_Ly_8.doc