Đề ôn tập Toán lớp 6 học kì I

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 15/02/2019 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập Toán lớp 6 học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập Toán lớp 6 học kì I
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ I
Đề số 1
Câu 1 (2 điểm): Cho tập hợp A gồm các số nguyên lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 4.
Viết tập hợp A bằng 2 cách.
Tập A có bao nhiêu phần tử?
Tính tổng các phần tử của tập hợp A. (bằng cách nhanh nhất)
Viết tập B gồm các số tự nhiên mà B A.
Câu 2 ( 2 điểm):
Tìm x biết:
.
(23x – 7).710 = 712
Tính nhanh: 190 . 64 + 190 . 36
Câu 3 (3 điểm): Học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều thừa 1 bạn . Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh, biết rằng số học sinh trong khoảng 180 đến 200 bạn.
Câu 4 (2 điểm): Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
Tính độ dài đoạn thẳng AB.
Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?.
Câu 5 (1 điểm): Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35+  + 32012 có chia hết cho 120 không? Vì sao?
Đề số 2
Câu 1 (2,5 điểm): 
Tìm số đối của các số sau: -9, 17
Tính giá trị của các lũy thừa sau: 63, 70
Tính: (-19) – 17; 35 + (-63)
Câu 2 (2,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức: (Tính nhanh nếu có)
18 : 32 + 5.23
53.25 + 53.75 – 200
(-123) + + -17
Câu 3 (2 điểm): Số học sinh của một trường là một số có ba chữ số lớn hơn 900. Mỗi lần xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
Câu 4 (2 điểm): Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 4cm, OC = 2cm.
Tính độ dài đoạn thẳng AB.
Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Câu 5 (1 điểm): Chứng minh rằng abcabc chia hết cho 7, 11, 13.
Đề số 3
Câu 1 (1,5 điểm): Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
ƯCLN(75;120) là:
A. 15 B. 30 C. 25 D. 5
Cho a, b, c, d là các số nguyên, khi đó a – (b – c + d) bằng:
A. a – b + c + d B. a – b + c – d 
C. a + b – c + d D. a – b – c + d
Số nào sau đây không phải là số nguyên tố:
A. 19 B. 29 C. 39 D. 59 
Tập hợp Z là tập hợp nào dưới đây:
A. {; -3; -2; -1; 1; 2; 3;} 
B. {0; 1; 2; 3;}
C. {; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;} 
D. {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;}
Khi nào AM + MB = AB?
A. Khi A nằm giữa M và B 
B. Khi M nằm giữa A và B
C. Khi M nằm giữa và cách đều A, B 
D. Khi A, M, B thẳng hàng
f. Cho a và b là bội của m. Đáp án nào dưới đây đúng:
A. a + b chia hết cho m 
 B. a + b không chia hết cho m
C. a – b không chia hết cho m 
D. a + m chia hết cho b
Câu 2: (2,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
91 – 3x = 61
72 : (4x – 3) = 23
2x + 1 = 32
Câu 3: (2,5 điểm) Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 24 quyển vở, 48 bút chì và 36 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở? Bao nhiêu bút chì? Bao nhiêu tập giấy?
Câu 4: (2,5 điểm) Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn AB, OM.
Câu 5 (1 điểm): Chứng minh rằng 2n + 3 và 3n + 5 là hai số nguyên tố cùng nhau (n N*) 

Tài liệu đính kèm:

  • doc3_de_thi_toan_6_hk1.doc