Đề kiểm tra môn Toán - Phần số phức

docx 3 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán - Phần số phức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Toán - Phần số phức
ĐỀ 
Câu 1. Cho số phức . Tìm phần thực và phần ảo của .
A. Phần thực bằng 0, phần ảo bằng 2.	 B. Phần thực bằng 0, phần ảo bằng -2
C. Phần thực bằng 0, phần ảo bằng 2i.	 D. Phần thực bằng 2, phần ảo bằng 0.
Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm biểu diễn cho số phức . Tìm tọa độ điểm biểu diễn cho số phức .
A. .	 B. . C. .	 D. . 
Câu 3. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây.
A. Với mọi số phức z, phần thực của z không lớn hơn môđun của z.	 
B. Với mọi số phức z, phần ảo của z không lớn hơn môđun của z.
C. Với mọi số phức z, phần thực và phần ảo của z đều không lớn hơn môđun của z.	 
D. Với mọi số phức z, số phức z luôn khác số phức liên hợp của z.
Câu 4. Số nghiệm của phương trình trên tập số phức là:
A.	B. 	 C. 	 D. 0
Câu 5. Cho số phức . Tính mô đun của số phức 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Gọi là hai nghiệm phức của phương trình . Tính ?
	A. 10	B. 7	C. 14	D. 21
Câu 7. Tính mô đun của số phức biết .
A. 	B. C. 	 D. 
Câu 8. Cho hai số phức và . Giá trị của biểu thức là
	A. 0	B. 10	C. 	D. 100
Câu 9. Gọi là các nghiệm phức của phương trình . Khi đó giá trị của biểu thức là :
	A. -23	B. 	C. 23	D. 
Câu 10. Cho số phức thỏa mãn Hỏi điểm biểu diễn củalà điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên ?
A. Điểm P. 	B. Điểm Q. 	C. Điểm M. 	D. Điểm N.
Câu 11. Gọi và là các nghiệm của phương trình . Gọi M, N là các điểm biểu diễn của và trên mặt phẳng phức. Khi đó độ dài của đoạn thẳng MN là:
A. 	 B. C. 	 D. 
Câu 12. Tập nghiệm của phương trình là:
A. B. C. 	 D. 
Câu 13. Cho số phức z thỏa mãn . Môđun của số phức z bằng:
	A. 	B. 25	C. 5	D. 
Câu 14. Cho số phức z thỏa mãn: Gọi a là phần thực và b là phần ảo của số phức z , khi đó bằng:
A. 0	 B. 1 C. 4	 D. 6
Câu 15. Tìm phần ảo của số phức biết: .
A. 1	 B. -3 C. -11	 D. 11
Câu 16. Biết lần lượt là hai điểm biểu diễn số phức trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Khi đó môđun của số phức bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17. Gọi M là điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn . Xác định tọa độ của điểm M.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18. Cho các số phức z thỏa mãn . Khẳng định nào dưới đây là đúng?
	A. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn 
	B. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn 
 	C. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường thẳng 	
	D. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn 
Câu 19. Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức . Khi đó, mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A. là tam giác cân tại B. B. là tam giác đều.
C. là tam giác vuông tại C. D. là tam giác vuông cân.
Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho T là tập hợp điểm biễu diễn số phức thỏa mãn điều kiện . Biết T là một đường tròn, hãy tìm bán kính của đường tròn T.
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 21. Tìm các số thực x, y thoã mãn: 
A. và . 	B. và . 
C. và . 	D. và . 
Câu 22. Biết số phức và là hai nghiệm của phương trình . Khi đó môdun của số phức là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23. Gọi T là tập hợp tất cả các số phức z thỏa mãn điệu kiện . Gọi a là môđun nhỏ nhất của z với mọi . Khi đó giá trị của là :
A. B. C. D. 
Câu 24. Trong mặt phẳng phức, điểm là điểm biểu diễn số phức z. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25. Xác định m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn 
A. hoặc 	 B. hoặc 	
C. hoặc 	 D. hoặc 	

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KT_SO_PHUC.docx