Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Đề số 2 (Kèm đáp án)

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Đề số 2 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Đề số 2 (Kèm đáp án)
ĐỀ SỐ 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
MÔN: VẬT LÝ LỚP: 8
Thời gian: 45 phút
Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi ý trả lời đúng và đầy đủ nhất mà em chọn. (3 điểm - mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
Caâu 1: Moät oâ toâ chôû haønh khaùch ñang chaïy treân ñöôøng. Neáu choïn ngöôøi laùi xe laøm coät moác thì 
OÂ tô ñứng yên 	B. Haønh khaùch ñang chuyeån ñoäng.
 C. Coät ñeøn beân ñöôøng ñang chuyeån ñoäng 	D. Ngöôøi laùi xe ñang chuyeån ñoäng.
Caâu 2: Neáu bieát ñoä lôùn cuûa vaän toác cuûa moät vaät, ta coù theå bieát ñöôïc:
 A. Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa vaät	B. Vaät chuyeån ñoäng nhanh hay chaäm
 C. Vaät chuyeån ñoäng ñeàu hay khoâng ñeàu	D. Höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät
Câu 3: Trong trường hợp dưới đây, trường hợp nào áp lực của người đứng trên mặt sàn là lớn nhất ? 
 A. Người đứng cả hai chân	
	 B. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống
 C. Người đứng co một chân
	 D. Người đứng co một chân và tay cầm quả tạ
C©u 4: Mét vËt cã khèi l­îng m = 5 kg buéc vµo mét sîi d©y. CÇn ph¶i gi÷ d©y víi mét lùc lµ bao nhiªu ®Ó vËt c©n b»ng ?
A. F > 50 N	B. F = 50 N	C. F < 50 N	D. F = 5N 
C©u 5: Một bình hình trụ cao 32cm đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:
A. 32Pa 	B. 320Pa	C. 3200Pa	D. 32000Pa
Câu 6: Trường hợp nào sau đây không có công cơ học?
Người công nhân đang dùng ròng rọc để kéo gạch lên cao
Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao
Một quả táo đang rơi từ trên cây xuống
Một em bé đang cố sức đẩy chiếc bàn nhưng chiếc bàn không dịch chuyển 
II. Tự luận (7 điểm)
C©u 7: Một ôtô chuyển động thẳng đều, lực kéo của động cơ ôtô là 5000N. Trong 5 phút xe đã thực hiện được một công là 30 000 000J. 
 a) Tính quãng đường chuyển động của xe 	(1,5 đ)
 b) Tính vận tốc chuyển động của xe 	(1 đ)
C©u 8: Một vật khi ở ngoài không khí có trọng lượng là P = 28N . Khi treo vật vào lực kế rồi nhúng chìm vật trong nước, thì lực kế chỉ giá trị là F = 15N. (biết dn = 10000N/m3) 
 a) Tính lực đẩy Acsimet lên vật 	(1,5 đ)
 b) Tính thể tích của vật 	(1 đ)
Câu 9: Tính áp suất mà nước biển gây ra tại một điểm nằm sâu 0,016 km dưới mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3. 	(2 đ)
HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: Vật lý 8
I. Phần trắc nghiệm (3đ) 
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
Đáp án
A, C
B
D
B
C
D
 Phần tự luận (7đ)
Đề lẻ
Câu
Đáp án
Biếu điểm
7
2,5 đ
a) Quãng đường chuyển động của xe là:
 S = A /F = 6000m = 6km 
b) Vận tốc chuyển động của xe là:
v = S / t = 72km /h 
1,5đ
1đ
8
2,5 đ
a) Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là:
 FA = P1 – F = 13N
b) Thể tích của vật là:
 V = FA: dn = 13 / 10 000 = 0, 0013m3 
1.5đ
1 đ
9
2đ
Đổi: 0,016km = 16m.
Áp suất mà nước biển gây ra tại điểm nằm sâu 0,02km dưới mặt nước biển là:
P = d.h = 10300 x 16 = 164800(Pa)
0,5đ
1,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_HOC_KI1_LI_82.doc