Đề kiểm tra chất lượng học kú i năm học 2010 - 2011 môn: Toán 9

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 19/02/2019 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kú i năm học 2010 - 2011 môn: Toán 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kú i năm học 2010 - 2011 môn: Toán 9
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC Kú I NĂM HỌC 2010-2011
Môn: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
 Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)
Chọn câu trả lời đúng và ghi kết quả vào bài làm
Câu 1. Số nghịch đảo của số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Với 0 < a < b, biểu thức có kết quả rút gọn là:
A. 3a	B. – a 	C. – 3a	D. a
Câu 3. Đường thẳng không thể: 
A. Đi qua điểm K(2;1)	B. Song song với đường thẳng 
C. Trùng với đường thẳng 	D. Cắt đường thẳng 
Câu 4. Nếu 0o < x < 90o, thì cosx bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Cho đường tròn (O;2cm), dây AB = 2 cm. Khoảng cách từ O đến dây AB bằng:
A. cm	B. cm 	C. 1 cm 	D. cm
 Phần II: TỰ LUẬN (7,5 điểm)
Bài 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức 
1. Rút gọn Q
2. Tính giá trị của Q khi x = 9 - 4
3. Tìm x biết rằng - = 0
Bài 2. (1,5 điểm) Cho đường thẳng (d): y = x + 3a + 5 (với a là tham số)
1. Tìm a để đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;10)
2. Tìm a để đường thẳng (d) cắt đường thẳng (Δ): y = 2 – 2x tại điểm B(x;y) thoả mãn 
 x2 + y2 = 40.
Bài 3. (3,0 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. Vẽ một phần tư đường tròn tâm A bán kính bằng 1 nằm trong hình vuông, trên đó lấy điểm K khác B và D. Tiếp tuyến tại K với đường tròn cắt cạnh BC ở E, cắt cạnh CD ở F.
1. Chứng minh rằng: 
2. Gọi P là giao điểm của AE và BK, Q là giao điểm của AF và DK 
a) Chứng minh PQ // BD
b) Tính độ dài đoạn PQ
3. Chứng minh rằng: 
Bài 4. (0,5 điểm) Cho x ≥ –1, y ≥ 1 thoả mãn .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x4 + y2 – 5(x + y) + 2020.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_01_thi_vao_10_Thai_Binh.doc