Kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 9 chương 1

doc 6 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1003Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 9 chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 9 chương 1
Ngày soạn: 20/10/2015
Ngày giảng: 23/10/2015
Tiết 18: Kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức cơ bản của chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba.
 2. Kỹ năng:
- Vận dụng được kiến thức vào các bài tập dạng cơ bản như: thực hiện phộp tớnh, rút gọn ...
- Trình bày bài kiểm tra khoa học.
3. Thái độ: 
- Có ý thức làm bài nghiêm túc, cẩn thận, chính xác.
II. hình thức đề kiểm tra:
 Viết bài kết hợp TNKQ và tự luận 
III. ma trận đề kiểm tra
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Cấp độ
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Căn thức bậc hai, Hằng dẳng thức 
Căn bậc hai của một số.Khai căn bậc hai 
Khi nào thỡ cú nghĩa.
Vận dụng Hằng dẳng thức 
Số cõu: 
Số điểm 
2(C1,C4)
1
1(C7a-pisa)
1
1 (C2) 
0,5
Số cõu: 3 
2,5 điểm 
2. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
Hiểu và vận dụng cỏc phộp biến đổi làm bài tập tớnh toỏn cú chứa căn bạc hai
Vận dụng cỏc phộp biến đổi để tỡm x.
Tớnh giỏ trị của căn thức
(Pisa) 
Số cõu: 
Số điểm 
3(C5)
3
2 (C6,C7b)
2
Số cõu: 6 
5điểm
3. Rỳt gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Tỡm ĐKXĐ của biểu thức 
Áp dụng cỏc phộp biến đổi làm toỏn rỳt gọn biểu thức chứa căn thức
Số cõu: 
Số điểm 
1(C8b)
0,5
1(C8a)
1,5
Số cõu: 2 
2 điểm 
4.Căn bậc ba
Biết tỡm căn bậc ba
Số cõu: 
Số điểm 
1( C3)
0,5
Số cõu: 1 
0.5 điểm
Tổng số cõu
Tổng số điểm
3
2,5 điểm
6
4 điểm
3
3,5 điểm
12
10 điểm
IV: ĐỀ KIỂM TRA
Đấ1 
I.Trắc nghiệm (2đ)
Lựa chọn đỏp ỏn đỳng cho mỗi cõu sau : 
Cõu 1: Căn bậc hai của 9 là : 
A. -3	B. 3	C. 9	D.3
Cõu 2: Kết quả của (với a <0) là: 
A. 6a	B. -6a	C. -6	D. 36a 
Cõu 3: Kết quả của phộp tớnh là: 
A.2	B.-2 	 C. 	D. 
 Cõu 4 : Giỏ trị của x để cú nghĩa là:
 A. x 	B. x	C.x	D. x 
 II. Tự luận(8đ)
Cõu 5:(3đ) Thực hiợ̀n phép tính:
	b, 
c) 
Cõu 6 (1đ): Tỡm x biết:
 Cõu 7: (Pisa 2đ). Căn bậc hai
Lan cú biểu thức: 
Hóy khai căn bậc hai của Lan khi x=10?
 b. Muốn biểu thức của Lan cú giỏ trị là 12 thỡ x bằng bao nhiờu?
 Cõu 8: (2đ) Cho biểu thức: 
	a,Tỡm ĐKXĐ của Q
	b, Rỳt gọn Q
Đấ 2
I.Trắc nghiệm (2đ)
Lựa chọn đỏp ỏn đỳng cho mỗi cõu sau : 
Cõu 1: Căn bậc hai của 16 là : 
A. -4	B. 4	C. 4	D.16
Cõu 3: Kết quả của (với a > 0) là: 
A. 9a	B. -9a	C. -9	D. 81a 
Cõu 4: Kết quả của phộp tớnh là: 
A.1	B.-1 	 C. 	D. -
Cõu 2: Giỏ trị của x để cú nghĩa là:
A. x 	B. x	C.x	D. x 
Phần II. Tự luận: (8 điểm)
Cõu 5: Thực hiợ̀n phép tính: (3đ)
 b, 
c, 
Cõu 6: (1đ): Tỡm x biết:
Cõu 7: (Pisa 2 đ). Căn bậc hai
Bạn Bỡnh cú biểu thức: 
Hóy khai căn bậc hai của Bỡnh khi x= 27?
 b. Muốn biểu thức của Bỡnh cú giỏ trị là 10 thỡ x bằng bao nhiờu?
Cõu 8: (2đ) Cho biểu thức: 
a,Tỡm ĐKXĐ của Q
b, Rỳt gọn Q
V. HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ 1
TRẮC NGHIỆM (mỗi cõu 0,5 đ)
1-D ; 2-B ; 3-A ; 4 - A
Cõu 
Nội dung
Điểm
5
b, 
c) = 
= = 
1 điểm
1 điểm
1 điểm
6
0,5điểm
0,5điểm
 7
a) Thay x = 10 vào ta cú: = = 3
1 điểm
b) Để cú giỏ trị bằng 12 thỡ ta cú:
 = 12 x-1 = 12.12 x = 144+1 x= 145
1 điểm
 8
a) ĐKXĐ : a >0
0,5 điểm
b) 	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
ĐỀ 2
TRẮC NGHIỆM (mỗi cõu 0,5 đ)
1-C ; 2-A ; 3-B ; 4 - A
Cõu 
Nội dung
Điểm
5
b)
1 điểm
1 điểm
1 điểm
6
0,5 điểm
0,5 điểm
 7
b) Thay x = 27 vào ta cú: = = 5
1 điểm
c) Để cú giỏ trị bằng 10 thỡ ta cú:
 = 10 x-2 = 10.10 x = 100+2 x= 102
1 điểm
 8
a) ĐKXĐ : a >0
0,5 điểm
b) 	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Chỳ ý : HS cú cỏch làm khỏc, nếu đỳng vẫn cho điểm tối đa cõu, bài đú.
* Tổng kết, hướng dẫn về nhà
 Thu bài nhận xột giờ kiểm tra 
 Chuẩn bị bài mới: Ôn lại khái niệm hàm số học lớp 7.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_dai_so_9.doc