Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 03

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 03", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 03
ĐỀ KIỂM TRA 45’
ĐỀ SỐ 03
CÂU 1. Các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập R?
A. y = x4	B. y = x5 – x	C. y = sinx	D. 
CÂU 2.Hàm số y = - x3+3x2+2 đồng biến trên khoảng nào?
A. (0;2)	B. (-∞;0) và (2; +∞) 	C. (2; +∞)	D. (-∞;0)
CÂU3.Cho hàm số y =1-x3, khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số không có cực trị.	B. Hàm số có đúng 1 cực tiểu. 
C. Hàm số có đúng 1 cực đại.	D. Hàm số có 1cực đại và 1 cực tiểu.
CÂU4.Hàm số y = x4-6x2 nghịch biến trên:
A. 	B. 	C.	D. 	
CÂU5. Cho hàm số . Đồ thị hàm số:
A. Không có tiệm cận.	B. Có 1 tiệm cận. 	C. Có 2 tiệm cận. 	D. Có 3 tiệm cận. 
CÂU6. Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang?
A. 	B. 	C. 	C. 
CÂU7. Đồ thị của hàm số nào sau đây có đúng 1 tiệm cận?
A. 	B. 	C. 	D.
CÂU8. Số giao điểm của đồ thị hàm số với 2 trục toạ độ là:
A. 1 điểm.	B. 2 điểm.	C. 3 điểm .	D. 4 điểm.
CÂU9. Đồ thị hàm số có tính chất gì?
A. Không có tính chất đối xứng.	B. Nhận O làm tâm đối xứng.
C. Nhận Oy làm trục đối xứng.	D. Nhận I(1;-1) làm tâm đối xứng.
CÂU10.Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là:
A. (0;0) 	B. (0;) 	C. (-1;0)	D.(-2;1) 
CÂU11. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A. (-2;0)	B. (-2;-1) và (-1;0)	C. (-;-2) và (0;+)	D. (-2;-1) È (-1;0)
CÂU12.Cho hàm số . Khi đó hàm số:
A. Chỉ đạt cực tiểu tại x=2	B. Chỉ đạt cực đại tại x=2
C. Đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu x=2 	D. Đạt cực đại tại x=0 và x=2
CÂU13. Để đồ thị hàm số y = ax3+bx2 nhận điểm I(-1;-2) làm tâm đối xứng thì a, b nhận giá trị nào sau đây ?
A.	B. 	C. 	D.
CÂU14.Để đường thẳng y = 3x+m tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x2+x-1 thì m nhận giá trị là:
A. m = 0	B. m = 1	C. m = 2	D. m = -2
CÂU15.Với giá trị nào của m đồ thị 2 hàm số y = x3-2x và y = x+m cắt nhau tại 3 điểm phân biệt?
A. 	B. 	C. 	D. 
CÂU16.Số các điểm có toạ độ nguyên trên đồ thị hàm số là:
A. 3	B.4	C. 5	D. 6
CÂU17.Để hàm số đồng biến trên (0;1) thì a thoả mãn điều kiện nào sau đây?
A.	B.	C.	D.
CÂU18. Hàm số đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên [-2; 2] là:
A. 	B.	C.	D.
CÂU19.Cho hàm số . Để hàm số có cực đại và cực tiểu thì m thoả mãn :
A. 	B.	C.	D.
CÂU20.Cho hàm số .Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A.1	B.2	C.	D.
CÂU21.Cho có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) kẻ từ A(1; 0) là:
A. x-4y-1=0 	B. x+4y+1=0 	C. x+4y-1=0	D. x-4y+1=0 
CÂU22.Để đồ thị hàm số y = kx-2 cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt thì k phải thoả mãn điều kiện:
A. 	B.	C. 	D. 
CÂU 23.Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 0 	B. 2 	C. 3 	D. 
CÂU 24.Đồ thị hàm số có có mấy điểm cực tiểu:
A. 1 	B. 2 	C. 3 	D. 0
CÂU25.Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định của nó khi và chỉ khi
A. m £ -2	B. m > -2	C. m < -2	D. m ³ -2

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_45_GT12_SO_3_CO_DA.doc