Đề kiểm tra môn: Giải tích khối: 12 - Mã đề 159

doc 3 trang Người đăng tranhong Lượt xem 561Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn: Giải tích khối: 12 - Mã đề 159", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn: Giải tích khối: 12 - Mã đề 159
Đề kiểm tra môn : Giải tích
Khối : 12
Thời gian : 45’
Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời . Hãy khoanh tròn phương án đúng.
Họ và tên : Lớp: (M· ®Ò 159)
C©u 1 : 
Hàm số f(x) = đạt cực trị tại điểm:
A.
x = e
B.
x = 
C.
x = 
D.
x = 
C©u 2 : 
Tìm m để phương trình 4x - 2(m - 1).2x + 3m - 4 = 0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x1 + x2 = 3 .
A.
B.
C.
D.
C©u 3 : 
Cho f(x) = . Đạo hàm f’(0) bằng:
A.
2ln2
B.
ln2	
C.
Kết quả khác
D.
2
C©u 4 : 
Tính: , ta được:
A.
12
B.
16
C.
24
D.
18
C©u 5 : 
Biểu thức K = viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là :
A.
B.
C.
D.
C©u 6 : 
Nếu (a > 0, a ¹ 1) thì x bằng:
A.
B.
8
C.
16
D.
C©u 7 : 
Cho biểu thức A = . Nếu a = và b = thì giá trị của A là:
A.
2
B.
4
C.
3
D.
1
C©u 8 : 
Đạo hàm của hàm số: là:
A.
B.
C.
D.
C©u 9 : 
Số nghiệm của phương trình là :
A.
0
B.
3
C.
2
D.
1
C©u 10 : 
Đạo hàm của hàm số là.
A.
B.
C.
D.
C©u 11 : 
Đạo hàm của hàm số là:
A.
B.
C.
D.
C©u 12 : 
Rút gọn biểu thức (a > 0), ta được :
A.
3 a
B.
4 a
C.
a
D.
2 a
C©u 13 : 
Cho 0 < a < 1Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A.
Nếu x1 < x2 thì 
B.
 > 0 khi 0 < x < 1
C.
 1
D.
Đồ thị hàm số y = có tiệm cận đứng là trục tung
C©u 14 : 
Phương trình: có nghiệm là:
A.
x= 3
B.
x = 4
C.
x = 2
D.
x = 1
C©u 15 : 
Cho 0 < a < 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A.
Nếu x1 < x2 thì 
B.
0 0
C.
ax > 1 khi x < 0
D.
Trục hoành là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = ax
C©u 16 : 
Rút gọn biểu thức (x > 0), ta được:
A.
B.
C.
D.
C©u 17 : 
Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?
A.
y = 
B.
y = 
C.
y = 
D.
y = 
C©u 18 : 
Với giá trị nào của x thì biểu thức có nghĩa?
A.
-1 < x < 1
B.
0 < x < 2
C.
x < 3
D.
x > 2
C©u 19 : 
Hàm số có tập xác định là R khi:
A.
B.
C.
D.
C©u 20 : 
Giải phương trình ta có nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
C©u 21 : 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng:
A.
e
B.
1
C.
D.
C©u 22 : 
 bằng:
A.
B.
C.
3
D.
2
C©u 23 : 
Cho pa > pb. Kết luận nào sau đây là đúng?
A.
a > b
B.
a.b = 1
C.
a + b = 0
D.
a < b
C©u 24 : 
Phương trình: có tập nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
C©u 25 : 
Giá trị lớn nhất của hàm số trên bằng:
A.
B.
0
C.
2
D.

Tài liệu đính kèm:

  • doc159.doc