Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 (Đại số)

doc 1 trang Người đăng nguyenlan45 Ngày đăng 27/11/2017 Lượt xem 340Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 (Đại số)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 (Đại số)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 7 (ĐẠI SỐ)
Câu 1: Nếu thì m bằng :
A. 	B.	C. 	D.
Câu 2: Số thuộc tập hợp nào: 
A. 	B.	C.	D.
Câu 3: Làm tròn số 0,8134 đến chữ số thập phân thứ ba:
A.0,813	B.0,814 	C.0,812 	D.0,815 
Câu 4: Cho và thì :
A.	B.	C.	D.
Câu 5:Tìm x và y biết = và x + y = – 15 
A. x= 6 ; y = 9 	B. x= -7 ; y = -8 	C. x= 8 ; y = 12 	D. x= -6 ; y = -9 
Câu 6: Số hữu tỉ x trong tỉ lệ thức là :
A. 0,4	B. 0,8	C. 0,4 và -0,4 	D. 0,8 và -0,8
Câu 7 : Rút gọn về dạng lũy thừa ta được:
A. 	B. 	C.	D.
Câu 8 : Giá trị của biểu thức tại ; bằng:
A. 2,8	B. 28	C. -2,8	D. -28
Câu 9 : Thực hiện phép tính ta được :
A. 216	B. -216	C. -18	D. 18 
Câu 10 : Cho các số hữu tỉ cách sắp xếp nào sau đây là đúng: 
A.	B.	C.	D.
II- Tự luận
Câu 1. Tính (2 điểm) 
Câu 2. (1,5 điểm) Trên một công trường xây dựng có ba đội công nhân làm việc. Biết rằng số công nhân dội 1 bằng số công nhân dội 2 và bằng số công nhân dội 3. Số công nhân đội 1 ít hơn tổng số công nhân đội 2 và đội 3 là 18 người. Tính số công nhân mỗi đội ?
 Câu 3. (1,5 điểm) Tìm x, y biết:
a) b) c) và 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_1_TIET_TOAN_7_CHUONG_1.doc