Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 4 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 06/11/2023 Lượt xem 219Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 4 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 4 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 7
Thời gian làm bài 45 phút
 Họ và tên: . Ngày tháng năm 2017
Điểm
Lời phê của thầy giáo
ĐỀ 4
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm) 
1- Điền vào chỗ trống (..) để được một khẳng định đúng:
 a) Nếu b// c và ab thì ...
 b) Nếu a// b và c// a thì 
2- Hãy điền dấu X vào ô trống mà em chọn:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
1
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
2
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
3
Đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.
4
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
II- TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Bài 1: (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB. Trình bày rõ cách vẽ.
Bài 2: (2.0 điểm) Cho hình vẽ: Biết a // b. A = 700, C = 900. 
Tính số đo của góc B1 và D1
Bài 3: (4 điểm) Xem hình vẽ, cho biết a// b và ca
a) Đường thẳng c có vuông góc với đường thẳng b 
không? Vì sao?
b) Cho đường thẳng d cắt hai đường thẳng a và b tại 
A và B. Cho biết góc A1= 1150. 
 Tính số đo các góc B2; B3; A3.
c) Gọi Ax và By lần lượt là tia phân giác của các góc
A1 và B3. Chứng minh: Ax //By.
-------------*-------------
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 7 ĐỀ 4
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm) 
1- a) ac (0.5đ)
 b) b//c (0.5đ)
2- Hãy điền dấu X vào ô trống mà em chọn: Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
1
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
X
2
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
X
3
Đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.
X
4
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
X
II- TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Bài 1: (2 điểm) 
 a) Học sinh vễ hình đúng (1đ)
 b) Cách vẽ: (1đ)
 - Vẽ đoạn AB = 4cm.
 - Lấy O AB sao cho OA = OB = 4cm
 (hay lấy O là trung điểm AB)
 - Vẽ xy AB tai O
Suy ra xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Bài 2: (2 điểm) 
Ghi đúng giả thiết – kết luận
GT: a // b. A = 700, C = 900. 
KL: B1 = ?; D1 = ? 
+ Tính: D1 = ?
+ Tính: B1 = ?
a // b mà A và B1 là cặp góc trong cùng phía nên: A + B1 = 1800 B1 = 1100 
Bài 3: (4 điểm) 
 a) Vì a//b (gt) và ca (gt) nên cb (1đ)
 b) Ta có: a//b (câu a)
 B2 + A1 = 1800 (hai góc trong cùng phía)
 B2 = 1800 – A1 = 1800 – 1150 = 650 (1đ)
 và B3 = A1 = 1150 (hai góc so le trong) (0,5đ) 
* A3 = A1 = 1150 ( 0,5đ)
c) Ta có: xAB = A1 (1) (vì Ax là tia phân giác A1) (0,25đ)
 yBA = B3 (2) (vì By là tia phân giác B3) (0,25đ)
 Vì a//b nên A1 = B3 (3) (hai góc so le trong) (0,25đ)
Từ (1); (2), (3) suy ra: xAB = yBAAx//By (vì cặp góc so le trong bằng nhau) (0,25đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_i_mon_hinh_hoc_lop_7_de_4_nam_hoc_2017_20.doc