Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học 6 (tiết 68, tuần 22) - Đề số: 2

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 278Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học 6 (tiết 68, tuần 22) - Đề số: 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học 6 (tiết 68, tuần 22) - Đề số: 2
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS : ..	MÔN : SỐ HỌC 6 ( tiết 68 tuần 22 )
Đề số : 2	 ( Tiết : 93. Tuần : 31 theo PPCT )
Họ và tên : 
Lớp : 6 
Điểm
Lời phê của thầy ( cô ) giáo
TRẮC NGHIỆM 
| 30 | bằng :
A. -30 	B. 30	C. 	D. Một đáp án khác
	2. Số đối của -20 là :
	A. -20	B. 20	C. 2	D. Một kết quả khác
	3. a – ( b – c ) bằng:
	A. a – b + c 	B. a + b + c	C. ( a – b ) – c 	D. a + b + c 
	4. – 3 – 8 bằng :
	A. 5	B. 24	C. -11	D. -5
	5. -52 bằng :
	A. 25	B. 10	C. -10	D. -25
	6. Kết quả của 21 – ( 11 – 5 ) bằng : 
	A. 15	B. -5	C. 5	D. -15
	II. TỰ LUẬN 
Tính :
( -47 ) + ( -53 )
( -5 ).( -12 )
Tính bằng cách hợp lý : 
8.25.14.( -4 ).125
23.57 + 57.77
18.17 – 3.6.7
Tìm x biết :
3x – 21 =15 
| x – 3 | = 5
Tính giá trị của biểu thức :
A = 15 + ( -40 ) + 2y với y = 6 
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS : ..	MÔN : SỐ HỌC 6 ( tiết 68 tuần 22 )
Đề số : 2	 
TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM ) : Mỗi câu đúng được 0.5đ
TỰ LUẬN 
Tính : 
a) ( -47 ) + ( - 53 ) = -100	1 điểm
b) ( -5 ) . ( -12 ) = 60	1 điểm
2. Tính bằng cách hợp lý :
a) 8.125.25.( - 4 ).14 = 1000. ( -100 ).14 = -1400000	1 điểm
b) 23.57 + 57.77 = 57( 23 + 77 ) = 57.100 = 5700	1 điểm
c) 18. 17 – 3.6.7 = 18.17 – 18.7 = 18.( 17 – 7 )= 18.10 = 180 0.5 điểm
3. Tìm x biết :
a) 3x – 21 = 15 
 3x = 15 + 21
 3x = 36
 x = 36 : 3
	 x = 12	 1 điểm	
b) = 5
• x - 3 = 5 
 x = 5 + 3
 x = 8
• x – 3 = -5
 x = -5 + 3
 x = -2	 0.5 điểm
4. Tính giá trị của biểu thức :
A = 15 + ( -40) + 2y
 = -25 + 2y
Thay y = 6 vào biểu thức : -25 + 2.6 = -25 + 12 = - 13 0.5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 13.doc