Toán học - Sự đồng biến - Nghịch biến của hàm số

doc 3 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 682Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán học - Sự đồng biến - Nghịch biến của hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán học - Sự đồng biến - Nghịch biến của hàm số
SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
Câu 1.	Hàm số y = x3 - 6x2 + mx +1 đồng biến trên miền (0;+¥) khi giá trị của m là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?
	A. 	B. C. D. 
Câu 3. Hàm số y = 
 	A. Đồng biến trên khoảng (–¥; 1)	 	B. Đồng biến trên khoảng (2; +¥)
 	C. Nghịch biến trên khoảng (1,5; +¥)	 	D. Đồng biến trên khoảng (–¥; 1,5) 
Câu 4. Cho hàm số . Giá trị nguyên lớn nhất của m để hàm số đã cho nghịch biến trên là ?
	A. -1	B. -2	C. Không tồn tại	D. 1
Câu 5. Cho các hàm số: ; ; ; ; . Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên tập xác định của chúng ?
	A. 4	B. 2	C. 3	D. Kết quả khác
Câu 6. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng .
A. hoặc B. 	C. 	D. 
Câu 10. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Cho hàm số . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
	A. Hàm số nghịch biến trên 	B. Hàm số nghịch biến trên 
	C. Hàm số là hàm lẻ	D. Hàm số đồng biến trên 
Câu 12. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào ?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Cho hàm số . Tìm khẳng định đúng:
	A. Hàm số xác định trên 	B. Hàm số đồng biến trên 
	C. Hàm số có cực trị.	D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định
Câu 14. Tìm các giá trị thực của m để hàm số đồng biến trên .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên .
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Cho hàm số nghịch biến trên khoảng . Khẳng định nào đúng?
	A. .	B. .
	C. .	D. không đổi dấu trên .
Câu 17. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng .
	A. .	B.. 	C..	D..
Câu 18. Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biếntrên khoảng sao cho là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20. Hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Đồng biến trên B. Nghịch biến trên mỗi khoảng xác định
C. Đồng biến trên mỗi khoảng xác định	D. giảm trên 
Câu 21. Trong các hàm số những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó:
A. ( I ) và ( II )	B. Chỉ ( I )	C. ( II ) và ( III )	D. ( I ) và ( III)
Câu 22. Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây là SAI ?
 -2 0 
 + 0 – 0 + 
0 
 A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Hàm số đạt cực tiểu tại .
 C. Hàm số đạt cực tiểu tại . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng . 
Câu 23. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên ?
A. 	B. 	 C.	 D. 
Câu 24. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng?
	A. . 	B. . 	C. . 	 D. .
Câu 25. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = –x3 + 3x2 – mx + m nghịch biến trên .
A. m ≥ 3.	B. m ≤ 3.	C. m 2.
Câu 26. Hàm số y = x4 – 2x2 + 3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
	A. Hàm số đồng biến trên khoảng (–∞; –2) và (1; +∞).
	B. Hàm số đồng biến trên khoảng (–∞; 1) và (2; +∞).
	C. Hàm số đồng biến trên khoảng (–1; 1) và (1; +∞).
	D. Hàm số đồng biến trên khoảng (–1; 0) và (1; +∞).
Câu 27. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
A. m ≤ –1 hoặc m > 1. B. m 1. C. m < –1 hoặc m ≥ 1.	 D. –1 < m < 1.
Câu 28. Hàm số đồng biến trên khoảng
A. 	B. 	C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDBNB_va_cuc_tri_chon_tu_cac_de_thi_thu.doc