Toán học 6 - Tiết 18: Kiểm tra 1 tiết

docx 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 697Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán học 6 - Tiết 18: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán học 6 - Tiết 18: Kiểm tra 1 tiết
Ngày soạn: 26/9/2016
Tuần: 6
Tiết: 18
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương.
2. Kỹ năng: Biết trình bày bài giải rõ ràng,
3. Thái độ: Rèn khả năng tư duy. Rèn kỹ năng tính toán, chính xác, hợp lý.
II. Hình thức kiểm tra: KT viết
III. Ma trận đề:
Các chủ đề
Các mức độ cần đánh giá
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TNKQ
TNKQ
TL
TL
1.Tập hợp N
Tìm số phần tử của TH
Viết số tự nhiên
Số câu
1
1
2
Số điểm
0,5
1
1,5
Tỷ lệ
5%
10%
15%
2. Các phép tính trong N
Tính lũy thừa
Vận dụng công thức nhân chia hai LT cùng cơ số
Thực hiện các phép tính, nhân, chia hai LT cùng cơ số
Tìm x
Số câu
2
1
2
1
6
Số điểm
1
0,5
5
2
8,5
Tỷ lệ
10%
5%
50%
20%
85%
Tổng
3
1,5
15%
1
0,5
5%
3
6
60%
1
2
20%
8
10
100%
IV: Nội dung đề:
ĐỀ 1: 
I. Phần trắc nghiệm (2đ)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1 : Cho tập hợp A = {2; 4; 6; 8,9}. Số phần tử của tập hợp A là: 
A. 4 phần tử 	B. 10 phần tử 	 C. 41 phần tử D. 5 phần tử 
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng
 A. 23 = 32	B. 24 = 42	C. 25 = 10	D. 23.32 = 65
Câu 3 : Tính 142 được kết quả là: 
 A. 28 B. 16 C. 96 D. 196
Câu 4: Kết quả của phép tính 85 : 83 viết dưới dạng lũy thừa là:
	A . 82 B. 815 C. 88 D.8 15 
II. Phần tự luận (8đ)
Câu 1: (1đ)
Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số 
Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau
Câu 2: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa (2đ)
38: 35 
98 : 92 
103.104.105 
43 . 42 . 4 
Câu 3: Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể) (3 đ):
 4.8 . 25. 10 
25 . 76 + 25. 24 
90 : [27 + (12 – 32)]
Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết (2đ) 
10 + 2x = 45: 43
V. Đáp án:
Phần trắc nghiệm (2đ)
Câu
1
2
3
4
Đáp án
D
B
D
A
Phần tự luận (8đ)
Câu
Nội dung
Điểm
1
9999
0,5đ
9876
0,5đ
2
a) 38: 35 = 33
b) 98 : 92 = 96
c) 103.104.105 = 1012
d) 43 . 42 . 4 = 46
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
3
a) 4.8 . 25. 10 = (4.25).(8.10)
 = 100.80
 = 8 000
b)25 . 76 + 25. 24 = 25.(76 + 24)
 = 25. 100
 = 2500
c)90 : [27 + (12 - 32)] = 90: [27 + (12 – 9)]
 = 90: [27 + 3]
 = 90: 30
 = 3 
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
4
10 + 2x = 45: 43
10 + 2x = 42
2x = 16 – 10 
2x = 6
 x = 6: 2 = 3
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
VI. Kiểm tra đề: 
TỔ KHỐI
Tân Long, ngày 26 tháng 9 năm 2016
NGƯỜI SOẠN
Trường THCS Tân Long
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp: 61 
Thứ ...... ngày ...... tháng ...... năm 2016
 KIỂM TRA 1 TIẾT (HKI)
MÔN: SỐ HỌC 6
NĂM HỌC 2016-2017
Điểm
Lời phê
ĐỀ 1: 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Cho tập hợp A = {2; 4; 6; 8,9}. Số phần tử của tập hợp A là: 
A. 4 phần tử 	B. 10 phần tử 	 C. 41 phần tử D. 5 phần tử 
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng
 A. 23 = 32	B. 24 = 42	C. 25 = 10	D. 23.32 = 65
Câu 3 : Tính 142 được kết quả là: 
 A. 28 B. 16 C. 96 D. 196
Câu 4: Kết quả của phép tính 85 : 83 viết dưới dạng lũy thừa là:
	A . 82 B. 815 C. 88 D.8 15 
II. PHẦN TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1: (1đ)
a)Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số 
........................................................................................................................................
 b)Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau
........................................................................................................................................
Câu 2: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa (2đ)
38: 35 = .....
98 : 92 = .....
103.104.105 = ...
43 . 42 . 4 = .. 
Câu 3: Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể) (3 đ):
 4.8 . 25. 10 = .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
25 . 76 + 25. 24 = 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
90 : [27 + (12 – 32)] = ...
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết (2đ) 
10 + 2x = 45: 43
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_KT_so_hoc_6_lan_1_tiet_18.docx