Toán - Chuyên đề: Mũ – lôgarit - Đề 05

docx 8 trang Người đăng tranhong Lượt xem 583Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán - Chuyên đề: Mũ – lôgarit - Đề 05", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán - Chuyên đề: Mũ – lôgarit - Đề 05
GROUP NHÓM TOÁN
NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT 2017
CHUYÊN ĐỀ : MŨ – LÔGARIT
ĐỀ 05
C©u 1 : 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn là:
A.
B.
C.
D.
C©u 2 : 
Logarit cơ số 3 của số nào : 
A.
B.
C.
D.
C©u 3 : 
Số nghiệm của phương trình là
A.
2
B.
0
C.
1
D.
Đáp số khác
C©u 4 : 
Đạo hàm của hàm số là:
A.
B.
C.
D.
C©u 5 : 
Phương trình có hai nghiệm . Giá trị A= là 
A.
B.
1
C.
D.
Đáp số khác
C©u 6 : 
Số nghiệm của phương trình là 
A.
2
B.
0
C.
1
D.
Đáp số khác
C©u 7 : 
Cho hàm số . Hệ thức nào sau đây là đúng? 
A.
B.
C.
D.
C©u 8 : 
Tập xác định của hàm số là: 
A.
B.
C.
D.
C©u 9 : 
Tìm m để phương trình x4-6x2-log2m=0 có 4 nghiệm phân biệt trong đó có 3 nghiệm lớn hơn -1
A.
129<m<1 
B.
129≤m<1 
C.
Đáp án khác
D.
125<m<1 
C©u 10 : 
Số nghiệm của phương trình là
A.
3
B.
2
C.
1
D.
0
C©u 11 : 
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A.
Cơ số của logarit là một số dương khác 1
B.
Cơ số của logarit là một số nguyên
C.
Cơ số của logarit là một số thực bất kỳ
D.
Cơ số của logarit là một số nguyên dương
C©u 12 : 
Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình: . Tổng x1 + x2 là: 
A.
5
B.
3
C.
4
D.
2
C©u 13 : 
Số nghiệm của pt là
A.
1
B.
0
C.
2
D.
3
C©u 14 : 
Tập xác định của hàm là:
A.
(0;1)
B.
C.
D.
C©u 15 : 
Hãy tìm logarit của theo cơ số 3 
A.
B.
C.
D.
C©u 16 : 
tính đạo hàm của hàm số sau: fx=ex+13x-2
A.
f'x=ex+13x-2 
B.
f'x=5(3x-2)2.ex+13x-2 
C.
f'x=x+13x-2ex+13x-2 
D.
f'x=-5(3x-2)2.ex+13x-2 
C©u 17 : 
Cho hàm số Gọi là đạo hàm cấp 2. Ta có bằng
A.
3e
B.
2e
C.
0
D.
1
C©u 18 : 
Chọn câu sai:
A.
Hàm số y=ex không chẵn cũng không lẻ
B.
Hàm số y=ln(x+x2+1) là hàm số lẻ
C.
Hàm số y=ex có tập giá trị là (0;+∞)
D.
Hàm số y=ln(x+x2+1) không chẵn cũng không lẻ
C©u 19 : 
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt:
 12log2x+3+14log4(x-1)8=3log8(4x)
A.
0
B.
1
C.
3
D.
2
C©u 20 : 
Số nghiệm của phương trình là
A.
3
B.
1
C.
0
D.
2
C©u 21 : 
Cho hàm số . Biểu thức bằng: 
A.
B.
1
C.
D.
2
C©u 22 : 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn 
A.
1
B.
C.
0
D.
C©u 23 : 
Biết thì tính theo a và b bằng: 
A.
B.
C.
D.
C©u 24 : 
Cho m > 0. Biểu thức bằng: 
A.
B.
C.
D.
C©u 25 : 
Tập xác định của hàm số là: 
A.
B.
C.
D.
C©u 26 : 
Đạo hàm của hàm số bằng:
A.
B.
C.
D.
C©u 27 : 
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A.
Chỉ có logarit của một số thực dương
B.
Có logarit của một số thực bất kỳ
C.
Chỉ có logarit của một số thực dương khác 1
D.
Chỉ có logarit của một số thực lớn hơn 1
C©u 28 : 
Tập nghiệm của phương trình (m là tham số) là
A.
2m
B.
−m
C.
m
D.
−2m
C©u 29 : 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên 
A.
22e
B.
C.
D.
C©u 30 : 
Giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn [0;2] là: 
A.
1
B.
C.
2
D.
C©u 31 : 
Đạo hàm của hàm số là: 
A.
B.
C.
D.
C©u 32 : 
Giá trị của biểu thức bằng: 
A.
-7
B.
C.
7
D.
C©u 33 : 
Số nghiệm của phương trình là
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
C©u 34 : 
Viết dưới dạng lũy thừa thì số: bằng: 
A.
B.
C.
D.
C©u 35 : 
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt:
log2x-2-log12x+5-log28=0
A.
2
B.
3
C.
1
D.
4
C©u 36 : 
Số nghiệm của phương trình là 
A.
0
B.
2
C.
1
D.
3
C©u 37 : 
Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số sau: 
A.
B.
C.
D.
C©u 38 : 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn [1;3] là: 
A.
- 5e	
B.
-3e2	
C.
e3	
D.
-5e2	
C©u 39 : 
Tìm a để phương trình: x4-4x2+log3a+3=0 có 4 nghiệm thực phân biệt:
A.
127<a<3 
B.
127≤a<3 
C.
1<a<3 
D.
1≤a<3 
C©u 40 : 
Hàm số gọi là đạo hà của hàm số. Khẳng định nào sau đây đúng
A.
B.
C.
D.
C©u 41 : 
Cho phương trình . Tổng các nghiệm của phương trình là:
A.
-1
B.
0
C.
1
D.
2
C©u 42 : 
Nghiệm của bất phương trình là
A.
2<x<5
B.
1<x<2
C.
Đáp số khác
D.
2<x<3
C©u 43 : 
Số nghiệm của phương trình là
A.
0
B.
Đáp số khác
C.
2
D.
1
C©u 44 : 
Giá trị của biểu thức bằng: 
A.
16
B.
8
C.
1
D.
C©u 45 : 
Nghiệm của phương trình là
A.
100
B.
10;100
C.
20;100
D.
10
C©u 46 : 
Đạo hàm của hàm số là: 
A.
B.
C.
D.
C©u 47 : 
Cho phương trình . Tổng các nghiệm của phương trình là:
A.
-1
B.
2
C.
0
D.
1
C©u 48 : 
Phương trình có hai nghiệm . Giá trị A= là 
A.
1
B.
C.
D.
Đáp số khác
C©u 49 : 
Tìm giá trị lớn nhất M và nhỏ nhất m của hàm số y=4sin2x+4cos2x
A.
Đáp án khác
B.
M=5;m=2 
C.
M=4;m=2 
D.
M=5;m=4 
C©u 50 : 
Giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn 
A.
B.
5e
C.
D.
C©u 51 : 
Bất phương trình có nghiệm là
A.
B.
C.
D.
C©u 52 : 
Nghiệm của bất phương trình là
A.
1<x<2
B.
2<x<5
C.
2<x<3
D.
Đáp số khác
C©u 53 : 
Số nghiệm của phương trình 
A.
3
B.
2
C.
1
D.
0
C©u 54 : 
Giải bất phương trình:
 log3x2-5x+6+log13x-2>12log13(x+3)
A.
x>5 
B.
x>3 
C.
3<x<5 
D.
x>10 
C©u 55 : 
Số nghiệm của phương trình 
A.
0
B.
2
C.
1
D.
3
C©u 56 : 
Số nghiệm của phương trình là
A.
2
B.
3
C.
1
D.
0
C©u 57 : 
Tìm m để phương trình x4-5x2+4=log2m có 8 nghiệm phân biệt:
A.
Không có giá trị m
B.
-429<m<429 
C.
0<m<429 
D.
1<m<429 
C©u 58 : 
Số nghiệm của phương trình là 
A.
2
B.
0
C.
Đáp số khác
D.
1
C©u 59 : 
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [ 2; 3] là 
A.
Đáp số khác
B.
e
C.
1
D.
4-2ln2
C©u 60 : 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn là: 
A.
e
B.
0
C.
e3
D.
e2
C©u 61 : 
Số nghiệm của phương trình là 
A.
0
B.
2
C.
1
D.
3
C©u 62 : 
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [ 2; 3] là 
A.
Đáp số khác
B.
e
C.
4-2ln2
D.
1
C©u 63 : 
Đạo hàm của hàm số là: 
A.
B.
C.
D.
C©u 64 : 
Phương trình có nghiệm là kết quả nào sau đây
A.
Vô nghiệm
B.
2
C.
D.
3
ĐÁP ÁN
01
{ ) } ~
28
) | } ~
55
{ | ) ~
02
{ ) } ~
29
{ | ) ~
56
{ | ) ~
03
{ | ) ~
30
{ ) } ~
57
{ | } )
04
{ ) } ~
31
{ ) } ~
58
{ | } )
05
{ | ) ~
32
{ ) } ~
59
{ | } )
06
{ | ) ~
33
{ | ) ~
60
{ ) } ~
07
{ ) } ~
34
) | } ~
61
{ | ) ~
08
) | } ~
35
{ | } )
62
{ | ) ~
09
{ | } )
36
{ | ) ~
63
{ ) } ~
10
{ | ) ~
37
{ | } )
64
) | } ~
11
) | } ~
38
{ ) } ~
12
) | } ~
39
{ | } )
13
) | } ~
40
) | } ~
14
{ ) } ~
41
{ | ) ~
15
) | } ~
42
{ | } )
16
{ | } )
43
{ | } )
17
) | } ~
44
) | } ~
18
{ | } )
45
) | } ~
19
{ | } )
46
{ ) } ~
20
{ | } )
47
{ | } )
21
) | } ~
48
{ | ) ~
22
{ ) } ~
49
{ | } )
23
{ ) } ~
50
{ | ) ~
24
) | } ~
51
) | } ~
25
{ ) } ~
52
{ | ) ~
26
{ ) } ~
53
{ | ) ~
27
) | } ~
54
{ | } )

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE-005.docx