Toán 9 - Bài tập trắc nghiệm về hàm số

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 1789Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán 9 - Bài tập trắc nghiệm về hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 9 - Bài tập trắc nghiệm về hàm số
HÀM SỐ y = ax2
M1
	Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
 Câu 1. Cho hàm số y = ax2 (a0).Câu nào sau đây không đúng
 A. Nếu a>0 thì y>0 với mọi số thực x0
 B. Nếu a<0 thì y<0 với mọi số thực x0
 C. Nếu x = 0 thì y = 0 với mọi số a
 D. Cả ba câu trên đều đúng. 
M1
Câu 2. hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. Hàm số đồng biến khi x>0 và nghịch biến khi x<0.
 B. Hàm số nghịch biến khi x>0 và đồng biến khi x<0.
 C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là y=0 khi x=0.
 D. Hàm số có giá trị dương khi x0.
M1
Câu 3.Cho hàm số y = 2x2. Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. Hàm số đồng biến khi x<0.
 B. Hàm số nghịch biến khi x>0.
 C. Khi x = -1 thì y = -2.
 D. khi x = -2 thì y = 8.
M1
Câu 4. Cho hàm số y = -3x2. Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. Khi x = -1 thì y = 3.
 B. Khi x0.
 C. Khi x0 thì y<0.
 D. khi x>0 thì y>0.
M1
Câu 5. Cho hàm số . Câu nào sau đây sai?
 A. Hàm số nghịch biến khi x0.
 B. Hàm số xác định với mọi số thực x, có hệ số a = 4.
 C. f(-4) = 4, f(0) = 0,f(-a) = f(a).
 D. Nếu f(x) = 0 thì x = 0 và f(x)=1 thì x =2.
M1
Câu 6. Cho hàm số . Kết luận nào sau đây sai?
 A. Hàm số xác định với mọi số thực x, nghịch biến khi x>0 và đồng biến khi x<0.
 B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0 khi x = 0
 C. Hàm số có giá trị âm khi x0
 D. Hàm số có giá trị âm khi x< 0
M2
Câu 7. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?
 A. Nếu f(x) = 2 thì.	
 B. f(x) = f(-x) với m ọi x.
 C. khi x 0.	
 D. f(x) 0 với mọi x
M2
Câu 8. Cho hàm số y = (2-m)x2. Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. Hàm số đồng biến khi x>0, m>2.
 B. Hàm số nghịch biến khi x>0, m<2.
 C. Khi x = 0, y = 1 => m = 0.
 D. Khi x = 1, y = 0 => m = 2.
M3
Câu 9. Cho hàm số y = f(x) = (2m-1)x2. Kết luận nào sau đây đúng?
 A. Hàm số f(x) nghịch biến với mọi x.
 B. Nếu f(x) = 8 khi x = -2 thì m = -.
 C. Khi m<thì giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=0.
M3
 D. Hàm số f(x) đồng biến khi m>
Câu 10. Cho hàm số y = (m-4)x2. Kết luận nào sau đây là sai?
 A. Hàm số đồng biến khi m>4 và x>0.
 B. Hàm số có giá trị lớn nhất là 0 khi m<4.
 C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0 khi m>4.
 D. Hàm số có giá trị là 4 khi x = 1, m = 4.
ĐÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
B
D
C
B
B
C
D
A
D
ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y= ax2 (a0)
M1
 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1. Hình vẽ sau đây là đồ thị biểu diễn hàm số nào?
 A. y = -	
 B. y = -	
 C. y = -
 D. y = - x2
M1
Câu 2. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 
 A. y = x2
 B. y = 
 C. y = 
O
 D. y = 
M1
Câu 3. Cho hàm số y = ax2 có đồ thị là (P). Đồ thị (P) đi qua điểm M(-2; 8) khi hệ số a là?
 A. a = 2	
 B. a = - 4
 C. a = 4	 
 D. a = 1
M1
Câu 4. Cho hàm số y = ax2 có đồ thị là (P). Đồ thị (P) đi qua điểm A() khi hệ số a là?
 A. a =	
 B. a = -
 C. a = -2	
 D. a = 2
M1
Câu 5. Điểm A(-2; -1) thuộc đồ thị hàm số nào?
 A. y = 	
 B. y = -
 C. y = -	
 D. y = 
M1
Câu 6. Các điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -?
 A. (-2; 2)	
 B. (2; 2)
 C. (4; -8)	
 D. (-4; 8)
M1
Câu 7. Cho hàm số y = có đồ thị là (P). Câu nào sau đây sai?
 A. Hàm số y = nghịch biến khi x0.
 B. Điểm A(-4; 4) thuộc đồ thị (P).
 C. Hàm số có giá trị là 0 khi x = 0.
 D. Đồ thị (P) nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.
M2
Câu 8. Cho hàm số y = f(x) = ax2 có đồ thị là Parabol (P). Kết luận nào sau đây là sai?
 A. Nếu điểm M(; 6) (P) thì a = -2.
 B. Nếu điểm N(-2; 10) (P) thì a =.
 C. Nếu điểm P(m; n) (P) thì điểm Q(-m; n) (P).
 D. f(x) = f(-x) với mọi x.
M2
Câu 9. Cho hàm số y = - 0,5x2. Phát biểu nào sau đây là sai?
 A. Đồ thị hàm số là một parabol đỉnh là gốc toạ độ O, trục đối xứng là trục Oy.
 B. Đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; -2),B(1; -), C(-2;-2), D(-1;- ).
 C. Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.
 D. Đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.
M2
Câu 10. Cho hàm số y = -x2. Phát biểu nào sau đây là sai?
 A. Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.
 B. Đồ thị hàm số là một parabol đỉnh là gốc toạ độ O, trục đối xứng là trục Oy.
 C. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=2x tại hai điểm phân biệt.
M3
 D. Đồ thị hàm số đi qua các điểm .
Câu 11. Cho hàm số y = f(x) = -2x2 có đồ thị là parabol (P). Dùng đồ thị (P), hãy xét xem phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Khi -1x4 thì giá trị lớn nhất của hàm số f(x) là f(4) = 32 và giá trị nhỏ nhất là f(0) = 0.
 B. Khi -3x0 thì giá trị lớn nhất của hàm số f(x) là f(-3) = 18.
 C. Khi 0x3 thì giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) là f(0) = 0.
 D. Khi -2x2 thì giá trị nhỏ nhất của hàm số là f(2) = -4.
M3
Câu 12. Cho parabol (P): y=-x2 và điểm M(2; -4); điểm M’(-2; -4). Khẳng định nào sau đây sai?
 A. M(P) và M’(P) và OM = 2.
 B. OMM’ là tam giác cân tại O.
 C. Diện tích tam giác MOM’ là 16 đơn vị diện tích.
 D. Chu vi tam giác MOM’ là .
ĐÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
B
A
B
C
C
D
A
C
D
D
C
MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
M1
 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1. Tam giác nào sau đây vuông, nếu độ dài 3 cạnh là:
 A. 9cm; 41cm; 40cm.
 B. 7cm; 8cm; 12cm.
 C. 11cm; 13cm; 6cm.
 D. 12cm; 9cm; 16cm.
M1
Câu 2. Tam giác ABC vuông tại A, BC = 29; AC = 21. Độ dài cạnh AB là:
 A. 26	
 B. 19
 C. 20	
 D. 23
M1
Câu 3. Tính x, y trong hình vẽ. Chọn kết quả đúng.
 A. x=8; y=12	
 B. x=9; y=11
 C. x=7,2; y=12,8	
 D. x=6,5; y=13,5
Câu 4. Tính x trong hình vẽ. Chọn kết quả đúng.
M1
 A. x=3	
 B. x=6
 C. x=18	
 D. x=13
M2
Câu 5. Một tấm bìa hình tam giác có độ dài ba cạnh là 7cm, 24cm, 25cm. Diện tích của tấm bìa này bằng:
 A. 64cm2	
 B. 72 cm2
 C. 84 cm2	
 D. 90 cm2
M2
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, , BC =39cm. Độ dài cạnh AB, AC là:
 A. AB=15cm; AC=36cm	
 B. AB=10cm; AC=24cm
 C. AB=6cm; AC=14,4cm	
 D. AB=5cm; AC=12cm
M3
 Câu 7. Tính chu vi của tam giác ABC ở hình vẽ. Kết quả nào sau đây đúng? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)
 A. 14,28 cm	
 B. 19,28 cm
 C. 21,26 cm	
 D. 22,50 cm
ĐÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
A
C
C
B
C
A
B
TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
M1
	Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A trong đó AB = 4,5 cm, AC = 6 cm. Khẳng định nào sau đây sai?
 A. Sin B = 0,8	
 B. Cos B = 0,6
 C. Tg B = 0,25	
 D. Cotg B = 0,75
M1
Câu 2. Câu nào sau đây sai?
 A. Sin 600 = Cos 300	
 B. tg 450 . cotg 450=1 
 C. Sin = cos (900 - )	
 D. 
M1
Câu 3. Kết quả của phép tính: sin2 600 + cos2 600 là:
 A. 0	
 B. 1 
 C. 2	
M1
 D. 4
Câu 4. Khẳng định nào sau đây sai?
 A. 	
 B. sin 410 – cos 490 = 0
 C. 	
M2
 D. tg 71018’ – cotg 18042’ =0
Câu 5. Biết sin = . Vậy cos = ? Chọn kết quả đúng:
 A. 	
 B. 
 C. 	
 D. 
M2
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. 	
 B. 
 C. 	
 D. 
M3
Câu 7. Cho tam giác ABC có AB = 1,4 cm; AC = 4,8 cm; BC = 5cm. Số đo góc B bằng (làm tròn đến độ)
 A. 740	
 B. 760
 C. 800	
 D. 810
ĐÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
C
D
B
C
D
B
A

Tài liệu đính kèm:

  • docBAITRACNGHIEM DS - HH.doc