Sáng kiến kinh nghiệm Dạy tiếng Anh qua trò chơi

doc 10 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 11/07/2022 Lượt xem 236Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Dạy tiếng Anh qua trò chơi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy tiếng Anh qua trò chơi
 PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò
Tiếng Anh ngày nay được giảng dạy rộng rãi trong nhà trường , khắp mọi nơi trên đất nước và còn là một trong những môn học thường được chọn là môn thi trong nhiều kỳ thi tuyển các cấp . Do vậy việc dạy và học tiếng Anh như thế nào để có hiệu quả còn nhiều điều đáng được quan tâm .Trong những năm gần đây , yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề cấp bách và thiết thực , đòi hỏi mỗi giáo viên phải linh hoạt và sáng tạo hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng , phong phú , có sức hấp dẫn , phù hợp với đặc trưng của bài học , với đặc điểm và trình độ của học sinh , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng lớp , từng trường , từng địa phương. Riêng tôi , nhận thấy rằng đổi mới trong phương pháp dạy học với việc tạo ra các trò chơi trong học tiếng Anh đã mang lại bầu không khí học tập hứng thú cho học sinh .
Mçi m«n häc cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ®Æc thï riªng. §èi víi viÖc gi¶ng d¹y m«n Ngo¹i ng÷ nãi chung vµ víi m«n TiÕng Anh nãi riªng th× ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ph¶i lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §Ó cã mét tiÕt häc TiÕng Anh cã chÊt l­îng tèt, t¹o cho häc trß mét sù høng khëi khi tiÕp thu bµi häc th× ng­êi gi¸o viªn gi¶ng d¹y ph¶i thùc sù cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®éc ®¸o, hÊp dÉn ( §Æc biÖt ®èi víi häc sinh THCS).
	Häc Ngo¹i ng÷ ®ßi hái ph¶i cã tÝnh høng thó (enjoyable) c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ gióp ta thùc hiÖn ®iÒu nµy. Ng­êi d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ kh«ng nªn nghÜ r»ng ch¬i c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ lµ phÝ ph¹m thêi gian häc tËp. Ngay c¶ víi tiÕng mÑ ®Î còng sÏ ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé rÊt nhiÒu th«ng qua viÖc sö dông c¸c trß ch¬i ng«n ng÷. Häc sinh sÏ häc ngo¹i ng÷ rÊt tèt th«ng qua c¸c trß ch¬i ng«n ng÷. C¸c trß ch¬i ng«n ng÷ gióp thay ®æi kh«ng khÝ trong tiÕt häc vµ lµm cho c¸c bµi häc bít c¨ng th¼ng vµ dÔ hiÓu h¬n, ®«i khi gióp ng­êi häc dÔ nhí vµ tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch s©u s¾c.
V× nh÷ng lÝ do nªu trªn. T«i xin tr×nh bÇy d­íi ®©y nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ mµ m×nh ®· ¸p dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. T«i nghÜ r»ng ®©y lµ nh÷ng trß ch¬i rÊt dÔ ¸p dông v× tÝnh ®¬n gi¶n nh­ng l¹i rÊt hiÖu qu¶ .
Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm naỳ được đúc kết từ kinh nghiệm bản thân trong thời gian vừa qua . Đứng trước mục tiêu giáo dục hiện nay và đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm ,tôi đã áp dụng và ghi chép lại những gì rút ra được trong thời gian đứng lớp .Rất mong sự góp ý của quý thầy cô,các đồng nghiệp và những người tâm huyết với vấn đề này .
 PhÇn II: Néi dung
Game 1 :Ai nhanh hơn .
Đây là trò chơi dùng để dạy phát âm .Cần chuẩn bị trước 10 ghế rời hoặc 2 băng dài . Chia lớp làm hai đội , mỗi đội 4 hoặc 5 học sinh, mỗi học sinh là một âm tiết của từ .Giáo viên đọc từ, trọng âm rơi ở từ nào thì học sinh đó đứng dậy, có bao nhiêu âm thì bấy nhiêu học sinh ngồi lại , học sinh thừa phải về chỗ.Nếu thiếu thì học sinh trong nhóm phải chạy lên thêm vào .Đội nào làm dúng , nhanh hơn thì được hai điểm. Kết thúc trò chơi đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng .
Ví dụ : Giáo viên đọc từ “environment “ thì có 4 học sinh ở lại , học sinh thứ hai đứng dậy .
Game 2 : Về đích .
Trò chơi này đòi hỏi học sinh phải có “ vốn từ “ khá , thích hợp với học sinh lớp 8 và 9 .Giáo viên đưa ra các chữ cái yêu cầu học sinh tìm những từ ở các cột còn lại , bắt đầu bằng chữ cái đó .
Ví dụ :
 letter
 country
 transport
 sport
 job
Food or drink
 B
Britain
 bus
basketball
businessman
banana
 T
Thailand
 truck
 tennis
 teacher
tea
 C
China
 car
chees
 clerk
cake
Game 3 : Chúng em chấp hành luật lệ giao thông .
(Trò chơi này dành cho học sinh lớp 6 khi học bài 8 ) . 
Trò chơi này cần một chỗ rộng .Giáo viên có thể làm thêm đèn giao thông , và một số biển báo thường gặp khác nữa , nhằm giáo dục các em tính chấp hành luật lệ giao thông và ý nghĩa của các biển báo .Chọn một em làm “policeman “, chia lớp làm hai đội , mỗi đội có 5 hoặc 6 em “policemen “lần lượt đưa ra các biển báo , hai đội làm theo. Đội nào làm nhanh ,làm đúng thì được 2 điểm.Kết thúc ,đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng .
Ví dụ :Hai đội xếp hàng dọc ,chủ trò đưa ra biển báo “Đèn xanh “ ,hai đội được quyền đi.Chủ trò đưa ra biển báo “Cấm rẽ trái “ ,hai đội phải đi thẳng hoặc rẽ phải .
Game 4 : Vượt chướng ngai vật .
(Giống như ở “Đường lên dỉnh OLYMPIA “.) Giáo viên phải chuẩn bị trước ô chữ .
Chia lớp làm hai (hoặc ba -bốn ) đội ,tuỳ thuộc vào lượng từ đưa ra nhiều hay ít .Lần lượt các đội chọn ô chữ , giáo viên đọc gợi ý hoặc có thể dùng tranh ảnh . Đúng một từ hàng ngang được 3 điểm , hết một lượt lựa chọn , các đội có quyền đưa ra tín hiệu xin đoán từ hàng dọc . Nếu đúng được 10 điểm , nếu sai bị loại khỏi trò chơi . (Từ hàng dọc được tô màu khác để học sinh dễ nhận ra ).
 M
 A 
 R
 K 
 E 
 T
 1
 2
 H
 O
 T
 E
 L
 F
 L
 O
 W
 E
 R
 S
 4 
 B
 A
 N
 K
Where can we sell or buy something ?
What is that ? (picture )
What are these ? ( relia )
What is that ? (picture )
 Game 5: Car racing ( §ua xe) 
§©y lµ mét trß ch¬i rÊt hay, gióp häc sinh võa häc võa ch¬i mµ l¹i lµ mét ph­¬ng ph¸p «n luyÖn tõ vùng hiÖu qu¶.
C¸ch thùc hiÖn: ( Gi¸o viªn cã thÓ lµm trªn b¶ng hoÆc chuÈn bÞ ë b¶ng phô)
KÎ ba ®­êng th¼ng ®Ó t¹o ra hai ®­êng ®ua song song vµ chia ®­êng ®ua thµnh nh÷ng « ch÷ nhËt b»ng nhau. ( Häc sinh cã thÓ thùc hiÖn trªn giÊy nh¸p) ®Ó ch¬i ®­îc l©u tïy theo thêi gian cho phÐp b¹n cã thÓ kÎ thªm nhiÒu ®­êng ®ua kh¸c nhau. 
VÝ dô: 
Racer I
run
tear
draw
eat
enter
equip
err
exact
end
Racer II
Hit
need
wake
take
refuse
phone
rise
teach
drive
Ban ®Çu hai “tay ®ua” ( vÝ dô sè 1 ghi “run” cßn sè 2 ghi “ hit” ) sau ®ã bèc th¨m ®i tr­íc sÏ ghi tõ cã ch÷ c¸i ®Çu cña m×nh lµ ch÷ c¸i cuèi cña tõ cña ®èi thñ, nh­ vÝ dô trªn nÕu II ®i tr­íc sÏ ghi tõ cã ch÷ “N” ë ®Çu ( vÝ dô “need” vµo « tiÕp theo cña m×nh v× ë trªn tõ “run” cã ch÷ cuèi lµ “N”, t­¬ng tù ®Õn l­ît I ®i th× ghi tõ “tear” ch¼ng h¹n (hit – tear), ®Õn l­ît II ®i “draw” (need – down), ®Õn l­ît I ®i “ride” (tear – ride) . LÇn l­ît nh­ vËy trß ch¬i sÏ t¹o thµnh hai chuçi dÝch d¾c, ®an xen gåm c¸c tõ nèi ®Çu - ®u«i (run – need – draw – wake – enter – refure.). cuéc ®ua sÏ kÕt thóc khi mét tay ®ua bÞ “næ lèp” tøc lµ ghi sai tõ, hay hÕt x¨ng (kh«ng t×m ®­îc tõ tiÕp theo n÷a). Ban ®Çu c¸c b¹n cã thÓ cho häc sinh dïng tõ bÊt k×, sau ®ã n©ng cao b»ng c¸c tõ quy ®Þnh chØ dïng ®éng tõ, tÝnh tõ, hay danh tõ hoÆc tõ trong mét bµi häc nµo ®ã bÊt k× võa häc.hay cã thÓ nh­ ®ua F1 (giíi h¹n thêi gian suy nghÜ). C¸c tay ®ua ®iªu luyÖn cßn biÕt c¸ch “Ðp xe” tøc lµ dïng c¸c ®u«i khã nh­: x, y, u..hay chØ dïng mét lo¹i ®u«i ®Ó Ðp ®èi thñ vµ giµnh chiÕn th¾ng. Gi¸o viªn cã thÓ lµm träng tµi, cho ®iÓm vµ chia líp thµnh hai ®éi ®ua víi nhau hoÆc hai c¸ nh©n ë hai bªn, hoÆc mét nam mét n÷.Gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông trß ch¬i nµy khi b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc bµi d¹y hoÆc ®Ó cñng cè trong c¸c bµi «n tËp.
Game 6: Guessing – word (§o¸n ch÷)
	§©y lµ trß ch¬i gièng nh­ trong ch­¬ng tr×nh “ChiÕc nãn k× diÖu” tøc lµ ®o¸n ch÷ trong « ch÷ nh­ng h¬i kh¸c mét chót.
Yªu cÇu: Tèi thiÓu cã hai ng­êi ch¬i.
LuËt ch¬i: Ng­êi chñ trß (Gi¸o viªn hoÆc mét häc sinh) lÊy mét c¸i tªn hoÆc tõ theo mét chñ ®Ò cho tr­íc råi viÕt lªn b¶ng hoÆc ra giÊy mét sè « vu«ng t­¬ng øng víi sè ch÷ c¸i cña c¸i tªn ®ã hoÆc tõ ®ã, ng­êi ch¬i sÏ ®o¸n mçi lÇn mét ch÷ c¸i, nÕu ch÷ c¸i ®ã cã trong « ch÷ th× chñ trß sÏ viÕt ch÷ c¸i Êy vµo ®óng vÞ trÝ. Ai t×m ra tªn th× ng­êi ®ã th¾ng. Ng­îc l¹i sau 5 lÇn ®o¸n sai (Sè lÇn lµ do ng­êi chñ trß vµ ng­êi ch¬i quy ®Þnh) mµ ch­a t×m ra th× ng­êi ch¬i sÏ thua. Cã thÓ hai hay nhiÒu häc sinh lµm chñ trß thay nhau. Ai th¾ng nhiÒu lÇn th× sÏ th¾ng trung cuéc.
VÝ dô: 
Gi¸o viªn ( T ) lµm chñ trß. Gi¸o viªn cho biÕt « ch÷ mµ hai häc sinh ch¬i lµ mét « ch÷ gåm 7 ch÷ c¸i, ®©y lµ một danh từ chỉ nghề nghiệp. Gi¸o viªn vẽ 7 « ch÷ lªn b¶ng . 
Ch¼ng h¹n ng­êi ch¬i I ®o¸n tr­íc lµ ch÷ “B” ng­êi chñ trß nãi lµ kh«ng cã ch÷ “B”, nh­ vËy ng­êi thø II sÏ ®Õn l­ît, Ng­êi thø II ®o¸n ch÷ “E” ng­êi chñ trß nãi cã hai ch÷ “E” vµ viÕt vµo vÞ trÝ ®óng trong « ch÷. 	
 E
 E
Ng­êi II l¹i ®­îc tiÕp tôc ®o¸n, nÕu ®o¸n ®óng ng­êi chñ trß sÏ lµm nh­ trªn, nÕu ®o¸n sai th× ng­êi I l¹i ®­îc ®o¸n. Cø nh­ thÕ cho ®Õn khi t×m ra tõ. Trong tr­êng hîp mét trong hai ng­êi ch¬i ®· biÕt ch¾c ch¾n ®ã lµ tõ g× th× cã thÓ nãi víi ng­êi chñ trß ngay vµ giµnh chiÕn th¾ng. Cßn nÕu ®o¸n sai c¶ tõ sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i vµ ng­êi cßn l¹i sÏ tiÕp tôc ®o¸n. NÕu nh­ c¶ hai cïng kh«ng ®o¸n ra th× sÏ nhê “ cæ ®éng viªn” ®o¸n ra tõ ®ã.
	§©y lµ mét trß ch¬i rÊt vui vµ bæ Ých, HS sÏ rÊt thÝch thó v× nã võa gÇn gòi víi c¸c em võa ph¸t huy kh¶ n¨ng t­ duy cña chóng. ®Ó trß ch¬i thªm phong phó ng­êi chñ trß cã thÓ chän nhiÒu chñ ®Ò kh¸c nhau nh­: giíi tõ, ®éng tõ bÊt quy t¾c, ca nh¹c, v¨n häc, thÓ thao,.
	§Æc biÖt trß ch¬i nµy nªn ¸p dông khi gi¸o viªn vµo bµi ®äc hiÓu, mét bµi héi tho¹i ®Ó giíi thiÖu chñ ®Ò thu hót häc sinh. Më réng ra cã thÓ ¸p dông trong c¸c ch­¬ng tr×nh ngo¹i kho¸, c©u l¹c bé tiÕng Anh, hoÆc khuyÕn khÝch häc sinh luyÖn tËp theo nhãm..
Game 7: Making sentence 
§©y lµ mét trß ch¬i rÊt vui vµ chóng ta cã thÓ ¸p dông khi th­ gi·n hoÆc ¸p dông trong c¸c buæi d¹ héi, sinh ho¹t c©u l¹c bé thËm chÝ cã thÓ dïng khi b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc mét tiÕt häc.
Yªu cÇu: Cµng nhiÒu ng­êi ch¬i th× cµng vui.
C¸ch ch¬i: Mçi b¹n tham gia ch¬i cÇn mét tê giÊy nhá. §Çu tiªn c¸c b¹n tr¶ lêi c©u hái sau vµo giÊy cña m×nh.
C©u hái: What’s the time?
Tr¶ lêi:	At ..(Trong dÊu “” b¹n cã thÓ ®iÒn bÊt k× giê nµo mµ b¹n muèn VD: 2 pm).
Sau ®ã gÊp phÇn giÊy cã c©u tr¶ lêi l¹i. Ng­êi chñ trß thu l¹i c¸c tê giÊy mµ c¸c b¹n ®· ghi c©u tr¶ lêi råi l¹i ph¸t cho c¸c b¹n kh¸c (ph¸t lung tung), ng­êi nhËn ®­îc giÊy kh«ng ®­îc më ra xem néi dung bªn trong vµ tr¶ lêi tiÕp c©u sau: Who? Tr¶ lêi (dÊu “..”®iÒn tªn mét ng­êi trong sè c¸c b¹n ch¬i) råi l¹i gÊp vµo tiÕp. Sau ®ã l¹i thu l¹i cho ng­êi chñ trß. Cø lµm nh­ vËy vµ tr¶ lêi tiÕp c¸c c©u sau:
	What is he/ she doing?
Tr¶ lêi: Is .. (Lµm g×)
	With whom? With.(®iÒn tªn ng­êi)
	Where? At/ in/ on(®iÒn ®Þa ®iÓm)
Cuèi cïng ng­êi chñ trß sÏ thu l¹i tÊt c¶ c¸c tê giÊy vµ ®äc to tïng tê. §©y míi lµ lóc næ ra nh÷ng trµng c­êi “vì bông”. 
VÝ dô: Chóng ta h·y nghe mét tê giÊy ghi:
At 12 p.m I am talking with my Great-grandma at the school. HoÆc At 10 p.m he is washing my face in the classroom .
B¹n h·y thö ®i!
Game 8: Tam sao thất bản .
C¸ch ch¬i: Chia lµm hai nhãm. Ng­êi chñ trß sÏ ®­a cho mét b¹n ë ®éi I mét c©u bÊt k×, b¹n sÏ nãi thÇm víi ng­êi tÕp theo cø thÕ ng­êi cuèi cïng ph¶i diÔn t¶ l¹i néi dung ®Çy ®ñ cña c©u nãi ®ã b»ng hµnh ®éng ®Ó ®éi II ®o¸n ®­îc. §éi nµo ®o¸n ®­îc nhiÒu h¬n th× ®éi ®ã th¾ng. ThËt khã lµ bëi v× chóng ta ph¶i nãi rÊt nhá ®Ó ®éi b¹n kh«ng nghe thÊy thÕ nªn ®Õn b¹n cuèi cïng sÏ cã nh÷ng hµnh ®éng k× quÆc mµ cã khi b¹n ®Çu tiªn ch­a ch¾c ®· ®o¸n ®­îc vµ víi trÝ t­ëng t­îng phong phó th× c¸c em sÏ ®­îc nghe nh÷ng c©u hoÆc nh÷ng hµnh ®éng buån c­êi vµ thó vÞ.
Game 9: Tra tõ ®iÓn ng­îc.
C¸ch ch¬i: Chia lµm hai ®éi, mçi ®éi cö 2 b¹n. Ng­êi chñ trß sÏ ph¸t cho mçi b¹n mét tê giÊy cã ghi c¸c tõ. B¹n ®ã sÏ ph¶i gi¶i nghÜa b»ng tiÕng Anh ®Ó ®éi m×nh hiÓu vµ ®o¸n ®­îc tõ ®ã. Trß nµy tuy khã nh­ng hiÖu qu¶ l¹i rÊt cao. Chóng ta nªn ¸p dông vµo phÇn gi¶i nghÜa tõ ®Æc biÖt víi häc sinh khèi 9 .
Game 10 : Chain game .
-Chia lớp thành nhóm từ 8-10 em .Học sinh ngồi quay mặt với nhau .
-Em đầu tiên trong các nhóm lặp lại câu của giáo viên .
-Học sinh thứ hai lặp lại câu của học sinh thứ nhất và thêm vào một ý khác .
-Học sinh thứ ba lặp lại câu của học sinh thứ nhất ,thứ hai và thêm vào một ý khác và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi trở lại với học sinh thứ nhất trong nhóm .
 Ví dụ : 
 GV : - In my town ,there is a bank .
 HS1: -In my town, there a bank and a hotel .
 HS2 : -In my town, there a bank, a hotel and a supermarket .
 Etc .
 -Nếu học sinh giỏi , giáo viên có thể cho học sinh làm hai vòng .
	 PhÇn III: kÕt qu¶
Đây là những trò chơi tập thể , tất cả các em đều có thể tham gia, đều có quyền được nói lên tiếng nói của mình , không nên chỉ tập trung ở một số em. Làm thế nào để mỗi hoạt động của lớp tạo không khí thoải mái và vui vẻ để các em học tốt hơn .
Như vậy việc đưa những trò chơi vào giờ học là cần thiết. Và để có kết quả cao trong giờ học , đòi hỏi phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố , đặc biệt người giáo viên phải nhiệt tình , linh động , có trách nhiệm với học sinh trong mỗi hoạt động , tạo điều kiện để các em phát huy tính chủ động , sáng tạo trong học tập và rèn luyện hàng ngày . Nắm vững những đặc điểm của học sinh , yêu cầu của từng bài , từng tiết học người giáo viên sẽ tổ chức tốt các tiết dạy và từ chỗ “thầy thiết kế -trò thi công “ đến chỗ “trò tự thiết kế -tự thi công “và điều đó phải thực hieej một cách có hiệu quả theo phương pháp đổi mới hiện nay .
	Trong n¨m häc nµy t«i ®­îc giao trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh khèi 6 trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t¹i ®¬n vÞ, t«i ®· ¸p dông nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ nªu trªn vµo c¸c tiÕt häc. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc t¸c dông cô thÓ cña trß ch¬i ®èi víi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh khèi 6 t«i ®· ph©n líp ®Ó ¸p dông trß ch¬i: Khèi 6 t«i chän 6A vµ 6C vµ kÕt qu¶ thu ®­îc cã phÇn khÝch lÖ: 
	T«i nhËn thÊy r»ng nh÷ng trß ch¬i nµy ®· t¹o cho c¸c em mét c¸ch häc bæ Ých, võa ch¬i l¹i võa häc kh«ng chØ ë trªn líp mµ cßn ë mäi n¬i, mäi chç. Häc sinh rÊt høng thó khi ®Õn giê häc, hiÓu bµi s©u h¬n vµ tù nhiªn h¬n bít ®i nh÷ng rôt rÌ vèn cã. Cßn víi líp 6B là líp t«i Ýt ®­a trß ch¬i vµo trong c¸c giê häc th× kÕt qu¶ lµ thùc sù cã h¹n chÕ dã lµ: C¬ b¶n häc sinh ng¹i nãi, kiÕn thøc kh«ng s©u, e ng¹i khi ®Õn giê häc, kh«ng thËt sù høng thó vÒ m«n häc.
 PhÇn iv: kÕt luËn
	Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy r»ng nh÷ng trß ch¬i nµy ®· t¹o cho c¸c em mét c¸ch häc bæ Ých. 
Vµ ®Æc biÖt khi ¸p dông trß ch¬i ng«n ng÷ vµo bµi gi¶ng t«i nhËn thÊy HS yªu tiÕt häc h¬n, kh«ng khÝ líp s«i næi h¬n. HS cã c¬ héi luyÖn tËp TiÕng Anh nhiÒu h¬n. Song còng ph¶i nãi thªm r»ng bÊt k× mét ph­¬ng ph¸p nµo, mét c¸ch thøc nµo còng ®Òu cã mÆt tr¸i cña nã, kh«ng cã g× thùc sù hoµn chØnh. Víi nh÷ng trß ch¬i mµ t«i ®· tr×nh bµy th× ph¶i cÇn cã sù chuÈn bÞ, bè trÝ thêi gian thÝch hîp, linh ho¹t.
Víi bé m«n TiÕng Anh ®«i phót ån µo trong líp lµ kh«ng tr¸nh khái song ®ã lµ phót ån µo cã Ých. Nh­ng trong giờ học sù ån µo nµy sÏ lµm ¶nh h­ëng tíi c¸c líp häc kh¸c v× ®«i khi thùc hiÖn trß ch¬i, t©m lý häc sinh rÊt nh¹y c¶m vµ hiÕu ®éng ®«i khi các em kh«ng lµm chñ ®­îc m×nh, cã khi c­êi rÊt to, vç tayNh­ vËy GV ph¶i thùc sù lµ ng­êi chñ trß n¨ng ®éng, gi¶i quyÕt mäi t×nh huèng bÊt ngê cã thÓ x¶y ra th× míi mong thùc hiÖn trß ch¬i mét c¸ch hiÖu qu¶ ®­îc.
Theo ý kiÕn chñ quan cña m×nh t«i nghÜ nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ nªn ®­îc ¸p dông vµ s¸ng t¹o nhiÒu h¬n n÷a sao cho phï hîp víi ®èi t­îng HS mµ m×nh gi¶ng d¹y. 
Trên đây là một số trò chơi ngôn ngữ mà tôi đã đúc kết trong thời gian vừa qua . Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành sáng kiến này, song chắc hẳn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Một lần nữa, rất mong ý kiến đóng góp của quí thầy cô để sáng kiến này hoàn thiện hơn.
V. Bµi häc rót ra tõ tiÕt d¹y:
§èi víi gi¸o viªn:
Ph¶i thÈm thÊu bµi gi¶ng, tiÕt gi¶ng.
Ph¶i tham kh¶o c¸c lo¹i s¸ch, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi d¹y vµ tiÕt d¹y ®Ó chän trß ch¬i cho phï hîp.
Cã t©m huyÕt, tr¸ch nhiÖm víi häc sinh.
Giáo viên phải động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh được tham gia một cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức, chú ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của học sinh, tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho học sinh, giúp các em phát triển tối đa năng lực, tiềm năng của bản thân. 
Giáo viên phải thiết kế, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú có sức hấp dẫn với đặc trưng bài học, với đặc điểm và trình độ học sinh, với điều kiện cụ thể của lớp, trường và địa phương .
Ph¶i cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o vÒ ph­¬ng tiÖn vµ ®å dïng.
§èi víi häc sinh:
Ph¶i cã ý thøc chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp.
Ph¶i cã ®ñ c¸c lo¹i s¸ch vë phôc vô cho tiÕt häc.
Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng thái độ và hành vi đúng đắn .
Mạnh dạn trình bày quan điểm của mình, tích cực thảo luận các yêu cầu của giáo viên .
Biết tự đánh giá kết quả của mình và của bạn .
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch học tập phù hợp với khả năng và điều kiện .
Tu©n thñ c¸c h­íng dÉn vµ chØ ®¹o cña thÇy.
 Đức Phú, ngày10/02/2010
 Hồ Tú Anh

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_day_tieng_anh_qua_tro_choi.doc