Ôn tập thi học sinh gỏi môn Vật lý

doc 1 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 1208Lượt tải 8 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập thi học sinh gỏi môn Vật lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn tập thi học sinh gỏi môn Vật lý
Câu 1.
m1
m2
A
B
C
 Hai vận động viên Hải và Đức bơi thuyền ngược chiều nhau và cùng xuất phát tại hai vị trí trên dòng Sông Lô hướng tới gặp nhau .Vận động viên Hải bơi thuyền từ một vị trí trên sông ở xã Bạch Lưu ,vận động viên Đức bơi thuyền từ một vị trí trên sông ở xã Cao Phong, biết vận tốc của các thuyền khi nước đứng yên là như nhau, coi vận tốc của dòng nước so với bờ không thay đổi, và hai thuyền chuyển động thẳng, khoảng cách ban đầu giữa hai vận động viên trên sông là 30km. Hai vận động viên gặp nhau sau 1giờ 30 phút .Tính vận tốc của thuyền so với nước .
Bài 2.
 Cho hệ thống như hình vẽ vật m1 có khối lượng 4 kg,	
vật m2 có khối lượng 8 kg. 
 a. xác định vị trí của B để hệ thống cân bằng.
b. Tính lực tác dụng lên xà treo.
Bài 3.
 Trong bình hình trụ,tiết diện S chứa nước có chiều cao H = 15cm .Người ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi trong nước thì mực nước dâng lên một đoạn h = 8cm.
 a. Nếu nhấn chìm thanh hoàn toàn thì mực nước sẽ cao bao nhiêu ?(Biết khối lượng riêng của nước và thanh lần lượt là D1 = 1g/cm3 ; D2 = 0,8g/cm3
 b. Tính công thực hiện khi nhấn chìm hoàn toàn thanh, biết thanh có chiều dài l = 20cm ; tiết diện S’ = 10cm2.
Bài 4.
 Đổ 738g nước ở nhiệt độ 15oC vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 100oC. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 17oC. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng.
Bài 5.
 Cho 2 g­¬ng ph¼ng M vµ N cã hîp víi nhau mét gãc vµ cã mÆt ph¶n x¹ h­íng vµo nhau. A, B lµ hai ®iÓm n»m trong kho¶ng 2 g­¬ng. H·y tr×nh bµy c¸ch vÏ ®­êng ®i cña tia s¸ng tõ A ph¶n x¹ lÇn l­ît trªn 2 g­¬ng M, N råi truyÒn ®Õn B trong c¸c tr­êng hîp sau:
 a. lµ gãc nhän
 b. là gãc tï
 c. Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó phÐp vÏ thùc hiÖn ®­îc.
Bài 6.
 Trình bày phương án xác định khối lượng riêng (gần đúng) của một chất lỏng x với các dụng cụ sau đây. Một thanh cứng, đồng chất, một thước thẳng có thang đo, dây buộc không thấm nước, một cốc nước( đã biết Dn), Một vật rắn không thấm nước( có thể chìm được trong cả hai chất lỏng), Cốc đựng chất x. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hsg_vat_li.doc