Một số đề thi học sinh giỏi lý 8

doc 6 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1396Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số đề thi học sinh giỏi lý 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số đề thi học sinh giỏi lý 8
 MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 8
ĐỀ 1
Baøi 1: (4 ñieåm)
Coù hai chieác coác baèng thuyû tinh gioáng nhau cuøng ñöïng 100g nöôùc ôû nhieät ñoä t1 = 1000C. Ngöôøi ta thaû vaøo coác thöù nhaát moät mieáng nhoâm 500g coù nhieät ñoä t2 (t2 < t1) vaø coác thöù hai moät mieáng ñoàng coù cuøng nhieät ñoä vôùi mieáng nhoâm. Sau khi caân baèng nhieät thì nhieät ñoä cuûa hai coác baèng nhau.
Tính khoái löôïng cuûa mieáng ñoàng.
Tröôøng hôïp nhieät ñoä ban ñaàu cuûa mieáng nhoâm laø 200C vaø nhieät ñoä khi ñaït caân baèng laø 700C.
Haõy xaùc ñònh khoái löôïng cuûa moãi coác.
Cho bieát nhieät dung rieâng cuûa thuỷ tinh, nöôùc, nhoâm, ñoàng, laàn löôït laø C1 = 840J/kg.K, C2 = 4200J/kg.K, C3 = 880J/kg.K, C4 = 380J/kg.K
B
A
Baøi 2: (5 ñieåm)
Trong hai heä thoáng roøng roïc nhö hình veõ (hình 1 vaø hình 2) hai vaät A vaø B hoaøn toaøn gioáng nhau. Löïc keùo F1 = 1000N, F2 = 700N. Boû qua löïc ma saùt vaø khoái löôïng cuûa caùc daây treo. Tính:
Khoái löôïng cuûa vaät A.
Hieäu suaát cuûa heä thoáng ôû hình 2.
Baøi 3: (5,5 ñieåm)
Moät oâtoâ coù coâng suaát cuûa ñoäng cô laø 30000W chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 48km/h. Moät oâtoâ khaùc coù coâng suaát cuûa ñoäng cô laø 20000W cuøng troïng taûi nhö oâtoâ tröôùc chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 36km/h. Hoûi neáu noái hai oâtoâ naøy baèng moät daây caùp thì chuùng seõ chuyeån ñoäng vôùi vaän toác bao nhieâu?
Baøi 4: (5,5 ñieåm)
Ba ngöôøi ñi xe ñaïp treân cuøng moät ñöôøng thaúng. Ngöôøi thöù nhaát vaø ngöôøi thöù hai ñi chieàu, cuøng vaän toác 8km/h taïi hai ñòa ñieåm caùch nhau moät khoaûng l. Ngöôøi thöù ba ñi ngöôïc chieàu laàn löôït gaëp ngöôøi thöù nhaát vaø thöù hai, khi vöøa gaëp ngöôøi thöù hai thì laäp töùc quay laïi ñuoåi theo ngöôøi thöù nhaát vôùi vaän toác nhö cuõ laø 12km/h. Thôøi gian keå töø luùc gaëp ngöôøi thöù nhaát vaø quay laïi ñuoåi kòp ngöôøi thöù nhaát laø 12 phuùt. Tính l.
ĐỀ 2
C©u1.(2,5®iÓm) 
Trªn mét ®o¹n ®­êng th¼ng cã ba ng­êi chuyÓn ®éng, mét ng­êi ®i xe m¸y, mét ng­êi ®i xe ®¹p vµ mét ng­êi ®i bé ë gi÷a hai ng­êi ®i xe ®¹p vµ ®i xe m¸y. ë thêi ®iÓm ban ®Çu, ba ng­êi ë ba vÞ trÝ mµ kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi ®i bé vµ ng­êi ®i xe ®¹p b»ng mét phÇn hai kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi ®i bé vµ ng­êi ®i xe m¸y. Ba ng­êi ®Òu cïng b¾t ®Çu chuyÓn ®éng vµ gÆp nhau t¹i mét thêi ®iÓm sau mét thêi gian chuyÓn ®éng. Ng­êi ®i xe ®¹p ®i víi vËn tèc 20km/h, ng­êi ®i xe m¸y ®i víi vËn tèc 60km/h vµ hai ng­êi nµy chuyÓn ®éng tiÕn l¹i gÆp nhau; gi¶ thiÕt chuyÓn ®éng cña ba ng­êi lµ nh÷ng chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. H·y x¸c ®Þnh h­íng chuyÓn ®éng vµ vËn tèc cña ng­êi ®i bé?
C©u2. (2,5®iÓm)
Mét c¸i nåi b»ng nh«m chøa n­íc ë 200C, c¶ n­íc vµ nåi cã khèi l­îng 3kg. §æ thªm vµo nåi 1 lÝt n­íc s«i th× nhiÖt ®é cña n­íc trong nåi lµ 450C. H·y cho biÕt: ph¶i ®æ thªm bao nhiªu lÝt n­íc s«i n­íc s«i n÷a ®Ó nhiÖt ®é cña n­íc trong nåi lµ 600C. Bá qua sù mÊt m¸t nhiÖt ra m«i tr­êng ngoµi trong qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt, khãi l­îng riªng cña n­íc lµ 1000kg/m3. 
C©u3.(2,5®iÓm)
Mét qu¶ cÇu cã träng l­îng riªng d1=8200N/m3, thÓ tÝch V1=100cm3, næi trªn mÆt mét b×nh n­íc. Ng­êi ta rãt dÇu vµo phñ kÝn hoµn toµn qu¶ cÇu. Träng l­îng riªng cña dÇu lµ d2=7000N/m3 vµ cña n­íc lµ d3=10000N/m3.
 a/ TÝnh thÓ tÝch phÇn qu¶ cÇu ngËp trong n­íc khi ®· ®æ dÇu.
 b/ NÕu tiÕp tôc rãt thªm dÇu vµo th× thÓ tÝch phÇn ngËp trong n­íc cña qu¶ cÇu thay ®æi nh­ thÕ nµo?
C©u4.(2,5®iÓm) G1
Hai g­¬ng ph¼ng G1 vµ G2 ®­îc bè trÝ hîp víi
nhau mét gãc nh­ h×nh vÏ. Hai ®iÓm s¸ng A
.
 A
. 
 B
vµ B ®­îc ®Æt vµo gi÷a hai g­¬ng.
 a/ Tr×nh bµy c¸ch vÏ tia s¸ng suÊt ph¸t	
tõ A ph¶n x¹ lÇn l­ît lªn g­¬ng G2 ®Õn g­¬ng
G1 råi ®Õn B.
 b/ NÕu ¶nh cña A qua G1 c¸ch A lµ
12cm vµ ¶nh cña A qua G2 c¸ch A lµ 16cm. G2
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ¶nh ®ã lµ 20cm. TÝnh gãc .
ĐỀ 3
A.Tr¾c nghiÖm 3 ®iÓm
C©u 1(1,5 ®iÓm): Mét xe chuyÓn ®éng trªn ®o¹n ®­êng AB. Nöa thêi gian ®Çu xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V1= 30 km/h, nöa thêi gian sau xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V2= 40km/h. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng AB lµ:
 A/ 70km/h B/ 34,2857km/h C/ 30km/h D/ 40km/h
C©u 2 (1,5 ®iÓm): Mét vËt chuyÓn ®éng trªn ®o¹n AB chia lµm hai giai ®o¹n AC vµ CB víi AC = CB víi vËn tèc t­¬ng øng lµ V1vµ V2. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng AB ®­îc tÝnh bëi c«ng thøc nµo sau ®©y? H·y chän ®¸p ¸n ®óng vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ m×nh chän.
 A/. Vtb=
 B/. Vtb=
C/. Vtb=
D/. Vtb=
B.Tù l­Ën 7 ®iÓm
C©u 3 (1,5 ®iÓm): Mét Can« ch¹y tõ bÕn A ®Õn bÕn B råi l¹i trë l¹i bÕn A trªn mét dßng s«ng.TÝnh vËn tèc trung b×nh cña Can« trong suèt qu¸ tr×nh c¶ ®i lÉn vÒ? 
C©u 4 (2 ®iÓm): Lóc 6 giê s¸ng mét ng­êi ®i xe g¾n m¸y tõ thµnh phè A vÒ phÝa thµnh phè B ë c¸ch A 300km, víi vËn tèc V1= 50km/h. Lóc 7 giê mét xe « t« ®i tõ B vÒ phÝa A víi vËn tèc V2= 75km/h.
a/ Hái hai xe gÆp nhau lóc mÊy giê vµ c¸ch A bao nhiªu km?
b/ Trªn ®­êng cã mét ng­êi ®i xe ®¹p, lóc nµo còng c¸ch ®Òu hai xe trªn. BiÕt r»ng ng­êi ®i xe ®¹p khëi hµnh lóc 7 h. Hái.
-VËn tèc cña ng­êi ®i xe ®¹p?
B
A
k
-Ng­êi ®ã ®i theo h­íng nµo?
-§iÓm khëi hµnh cña ng­êi ®ã c¸ch B bao nhiªu km?
C©u 5(2 ®iÓm): Hai h×nh trô A vµ B ®Æt th¼ng ®øng cã tiÕt diÖn lÇn l­ît lµ 100cm2 vµ 200cm2 ®­îc nèi th«ng ®¸y b»ng mét èng nhá qua kho¸ k nh­ h×nh vÏ. Lóc ®Çu kho¸ k ®Ó ng¨n c¸ch hai b×nh, sau ®ã ®æ 3 lÝt dÇu vµo b×nh A, ®æ 5,4 lÝt n­íc vµo b×nh B. Sau ®ã më kho¸ k ®Ó t¹o thµnh mét b×nh th«ng nhau. TÝnh ®é cao mùc chÊt láng ë mçi b×nh. Cho biÕt träng l­îng riªng cña dÇu vµ cña n­íc lÇn l­ît lµ: d1=8000N/m3 ; d2= 10 000N/m3;
Bµi 6 (1,5 ®iÓm): Mét chiÕc vßng b»ng hîp kim vµng vµ b¹c, khi c©n trong kh«ng khÝ cã träng l­îng P0= 3N. Khi c©n trong n­íc, vßng cã träng l­îng P = 2,74N. H·y x¸c ®Þnh khèi l­îng phÇn vµng vµ khèi l­îng phÇn b¹c trong chiÕc vßng nÕu xem r»ng thÓ tÝch V cña vßng ®óng b»ng tæng thÓ tÝch ban ®Çu V1 cña vµng vµ thÓ tÝch ban ®Çu V2 cña b¹c. Khèi l­îng riªng cña vµng lµ 19300kg/m3, cña b¹c 10500kg/m3.
ĐỀ 4
A Tr¾c nghiÖm 3 ®iÓm
C©u 1 (1,5 ®iÓm): Mét vËt chuyÓn ®éng trªn hai ®o¹n ®­êng víi vËn tèc trung b×nh lµ V1 vµ V2. Trong ®iÒu kiÖn nµo th× vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®­êng b»ng trung b×nh céng cña hai vËn tèc trªn? H·y chän ®¸p ¸n ®óng vµ gi¶i thÝch ph­¬ng ¸n m×nh chän.
 A/ t1 = t2 ;
 B/ t1 = 2t2 ;
 C/ S1 = S2 ;
 D/ Mét ®¸p ¸n kh¸c
 C©u2(1,5®iÓm): 
A(J)
S(m)
M 
N 
 –
 –
 Cho ®å thÞ biÓu diÔn c«ng A t¸c dông lùc F theo qu·ng ®­êng s. So s¸nh ®é lín cña lùc t¸c dông vµo vËt t¹i hai thêi ®iÓm ®­îc biÓu diÔn b»ng hai ®iÓm M vµ N trªn ®å thÞ.
A/ FN > FM B/ FN=FM 
C/ FN < FM D/ Kh«ng so s¸nh ®­îc
B.Tù luËn 7 ®iÓm
C©u 3(1,5®iÓm): 	
Mét ng­êi ®i tõ A ®Õn B. qu·ng ®­êng ®Çu ng­êi ®ã ®i víi vËn tèc v1, thêi gian cßn l¹i ®i víi vËn tèc v2. Qu·ng ®­êng cuèi ®i víi vËn tèc v3. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña ng­êi ®ã trªn c¶ qu·ng ®­êng?
C©u 4 ( 2®iÓm): 
 Ba èng gièng nhau vµ th«ng ®¸y, ch­a ®Çy. §æ vµo cét bªn tr¸i mét cét dÇu cao H1=20 cm vµ ®æ vµo èng bªn ph¶i mét cét dÇu cao 10cm. Hái mùc chÊt láng ë èng gi÷a sÏ d©ng cao lªn bao nhiªu? BiÕt träng l­îng riªng cña n­íc vµ cña dÇu lµ: d1= 10 000 N/m3 ; d2=8 000 N/m3
C©u 5 (2 ®iÓm): 
Mét chiÕc Can« chuyÓn ®éng theo dßng s«ng th¼ng tõ bÕn A ®Õn bÕn B xu«i theo dßng n­íc. Sau ®ã l¹i chuyÓn ®éng ng­îc dßng n­íc tõ bÕn B ®Õn bÕn A. BiÕt r»ng thêi gian ®i tõ B ®Õn A gÊp 1,5 lÇn thêi gian ®i tõ A ®Õn B (n­íc ch¶y ®Òu). Kho¶ng c¸ch gi÷a hai bÕn A, B lµ 48 km vµ thêi gian Can« ®i tõ B ®Õn A lµ 1,5 giê. TÝnh vËn tèc cña Can«, vËn tèc cña dßng n­íc vµ vËn tèc trung b×nh cña Can« trong mét l­ît ®i vÒ?
C©u 6(1,5®iÓm): 
Mét qu¶ cÇu ®Æc b»ng nh«m, ë ngoµi kh«ng khÝ cã träng l­îng 1,458N. Hái ph¶i khoÐt lâi qu¶ cÇu mét phÇn cã thÓ tÝch bao nhiªu ®Ó khi th¶ vµo n­íc qu¶ cÇu n»m l¬ löng trong n­íc? BiÕt dnh«m = 27 000N/m3, dn­íc =10 000N/m3.
tốc không đổi v1(m/s) trên cầu chúng phải
chạy với vận tốc không đổi v2 (m/s)
Đồ thị bên biểu diễn sự phụ thuộc khoảng
Cách L giữa hai ô tô chạy kế tiếp nhau trong
Thời gian t. tìm các vận tốc V1; V2 và chiều 
Dài của cầu.
Bài 6(2 đ): Trong tay chỉ có 1 chiếc cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, bình lớn đựng nước, thước thẳng có vạch chia tới milimet. Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của một chất lỏng nào đó và khối lượng riêng của cốc thủy tinh. Cho rằng bạn đã biết khối lượng riêng của nước.
 ĐỀ 6
 Caâu 1: Moät vaät chuyeån ñoäng töø A ñeán B caùch nhau 180m. Trong nöûa ñoaïn ñöôøng ñaàu vaät ñi vôùi vaän toác v1=5m/s, nöûa ñoaïn ñöôøng coøn laïi vaät chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v2= 3m/s.
 a.Sau bao laâu vaät ñeán B?
 b.Tính vaän toác trung bình cuûa vaät treân caû ñoaïn ñöôøng AB.
Caâu 2: Hai thanh saét vaø ñoàng coù cuøng chieàu daøi laø 2m ôû 300C. Hoûi chieàu daøi thanh naøo daøi hôn vaø daøi hôn bao nhieâu khi nung noùng caû hai thanh leân 2000C? Bieát raèng khi nung noùng leân theâm 10C thì thanh saét daøi theâm 0,000018 chieàu daøi ban ñaàu, thanh ñoàng daøi theâm0,000012 chieàu daøi ban ñaàu.
Caâu 3:Moät chuøm tia saùng chieáu leân maët göông phaúng theo phöông naèm ngang, muoán coù chuøm tia phaûn xaï chieáu xuoáng ñaùy gieáng theo phôg thaúng ñöùng ta caàn phaûi ñaët göông nhö theá naøo?
ĐỀ 7
 Bµi 1/ (4 ®iÓm) Mét ng­êi ®i du lÞch b»ng xe ®¹p, xuÊt ph¸t lóc 5 giê 30 phót víi vËn tèc 15km/h. Ng­êi ®ã dù ®Þnh ®i ®­îc nöa qu·ng ®­êng sÏ nghØ 30 phót vµ ®Õn 10 giê sÏ tíi n¬i. Nh­ng sau khi nghØ 30 phót th× ph¸t hiÖn xe bÞ háng ph¶i söa xe mÊt 20 phót.
Hái trªn ®o¹n ®­êng cßn l¹i ng­êi ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu ®Ó ®Õn ®Ých ®óng giê nh­ dù ®Þnh?
Bµi 2/ (4 ®iÓm) Tõ d­íi ®Êt kÐo vËt nÆng lªn cao ng­êi ta m¾c mét hÖ thèng gåm rßng räc ®éng vµ rßng räc cè ®Þnh. VÏ h×nh m« t¶ c¸ch m¾c ®Ó ®­îc lîi:
a) 2 lÇn vÒ lùc.
b) 3 lÇn vÒ lùc.
Muèn ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã ta ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn g×?
Bµi 3/ (4 ®iÓm) Trong tay ta cã mét qu¶ c©n 500gam, mét th­íc th¼ng b»ng kim lo¹i cã v¹ch chia vµ mét sè sîi d©y buéc. Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c nhËn l¹i khèi l­îng cña mét vËt nÆng 2kg b»ng c¸c vËt dông ®ã? VÏ h×nh minh ho¹
Bµi 4/ (4 ®iÓm) Hai g­¬ng ph¼ng G1 , G2 quay mÆt ph¶n x¹ vµo nhau vµ t¹o víi nhau mét gãc 600. Mét ®iÓm S n»m trong kho¶ng hai g­¬ng.
 a) H·y nªu c¸ch vÏ ®­êng ®i cña tia s¸ng ph¸t ra tõ S ph¶n x¹ lÇn l­ît qua G1, G2 råi quay trë l¹i S ?.
 b) TÝnh gãc t¹o bëi tia tíi xuÊt ph¸t tõ S vµ tia ph¶n x¹ ®i qua S ?
Bµi 5: (4 ®iÓm) Th¶ 1,6kg n­íc ®¸ ë -100C vµo mét nhiÖt l­îng kÕ ®ùng 2kg n­íc ë 600C. B×nh nhiÖt l­îng kÕ b»ng nh«m cã khèi l­îng 200g vµ nhiÖt dung riªng lµ 880J/kg.®é.
a) N­íc ®¸ cã tan hÕt kh«ng?
b) TÝnh nhiÖt ®é cuèi cïng cña nhiÖt l­îng kÕ?
BiÕt Cn­íc ®¸ = 2100J/kg.®é , Cn­íc = 4190J/kg.®é , ln­íc ®¸ = 3,4.105J/kg, 
ĐỀ 8
Bài 1(3,5 đ): Một khối gỗ nếu thả trong nước thì nổi thể tích, nếu thả trong dầu thì nổi thể tích. Hãy xác định khối lượng riêng của dầu, biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.
Bài 2(3,5 đ): Một vật nặng bằng gỗ, kích thước nhỏ, hình trụ, hai đầu hình nón được thả không có vận tốc ban đầu từ độ cao 15 cm xuống nước. Vật tiếp tục rơi trong nước, tới độ sâu 65 cm thì dừng lại, rồi từ từ nổi lên. Xác định gần đúng khối lượng riêng của vật. Coi rằng chỉ có lực ác si mét là lực cản đáng kể mà thôi. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. 
Bài 3(3 đ): Một cốc hình trụ có đáy dày 1cm và thành mỏng. Nếu thả cốc vào một bình nước lớn thì cốc nổi thẳng đứng và chìm 3cm trong nước.Nếu đổ vào cốc một chất lỏng chưa xác định có độ cao 3cm thì cốc chìm trong nước 5 cm. Hỏi phải đổ thêm vào cốc lượng chất lỏng nói trên có độ cao bao nhiêu để mực chất lỏng trong cốc và ngoài cốc bằng nhau.
L(m)
T(s)
400
200
0 10 30 60 80
Bài 4(4 đ): Một động tử xuất phát từ A trên đường thẳng hướng về B với vận tốc ban đầu V0 = 1 m/s, biết rằng cứ sau 4 giây chuyển động, vận tốc lại tăng gấp 3 lần và cứ chuyển động được 4 giây thì động tử ngừng chuyển động trong 2 giây. trong khi chuyển động thì động tử chỉ chuyển động thẳng đều.
Sau bao lâu động tử đến B biết AB dài 6km?
Bài 5(4 đ): Trên đoạn đường thẳng dài, 
các ô tô đều chuyển động với vận
tốc không đổi v1(m/s) trên cầu chúng phải
chạy với vận tốc không đổi v2 (m/s)
Đồ thị bên biểu diễn sự phụ thuộc khoảng
Cách L giữa hai ô tô chạy kế tiếp nhau trong
Thời gian t. tìm các vận tốc V1; V2 và chiều 
Dài của cầu.
Bài 6(2 đ): Trong tay chỉ có 1 chiếc cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, bình lớn đựng nước, thước thẳng có vạch chia tới milimet. Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của một chất lỏng nào đó và khối lượng riêng của cốc thủy tinh. Cho rằng bạn đã biết khối lượng riêng của nước.
 -----------------HẾT---------------------
®Ò 9
C©u 1. Cã mét thanh thuû tinh vµ mét m¶nh lôa. H·y tr×nh bµy c¸ch lµm ®Ó ph¸t hiÖn mét qu¶ cÇu kim lo¹i ®ang treo b»ng mét sîi chØ kh«ng so¾n mang ®iÖn tÝch ©m hay ®iÖn tÝch d­¬ng. BiÕt r»ng qu¶ cÇu ®ang nhiÔm ®iÖn.
C©u 2. Mét ng­êi tiÕn l¹i gÇn mét g­¬ng ph¼ng AB trªn ®­êng trïng víi ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB. Hái vÞ trÝ ®Çu tiªn ®Ó ng­êi ®ã cã thÓ nh×n thÊy ¶nh cña mét ng­êi thø hai ®øng tr­íc g­¬ng AB (h×nh vÏ). BiÕt AB = 2m, BH = 1m, HN2 = 1m, N1 lµ vÞ trÝ b¾t ®Çu xuÊt ph¸t cña ng­êi thø nhÊt, N2 lµ vÞ trÝ cña ng­êi thø hai.
. N2
(Ng­êi thø hai)
H
. N1
 (Ng­êi
 thø nhÊt)
A
B
900
I
C©u 3. Cïng mét lóc tõ hai ®Þa ®iÓm c¸ch nhau 20km trªn cïng mét ®­êng th¼ng cã hai xe khëi hµnh ch¹y cïng chiÒu. Sau 2 giê xe ch¹y nhanh ®uæi kÞp xe ch¹y chËm. BiÕt mét xe cã vËn tèc 30km/h.
a) T×m vËn tèc cña xe cßn l¹i.
b) TÝnh qu·ng ®­êng mµ mçi xe ®i ®­îc cho ®Õn lóc gÆp nhau.
C©u 4. B×nh th«ng nhau cã hai nh¸nh cïng tiÕt diÖn, ng­êi ta ®æ chÊt láng cã träng l­îng riªng d1 vµo b×nh sao cho mùc chÊt láng b»ng nöa chiÒu cao H cña b×nh. Rãt tiÕp mét chÊt láng kh¸c cã träng l­îng riªng d2 ®Çy ®Õn miÖng b×nh cña mét nh¸nh. T×m chiÒu cao cña cét chÊt láng ®ã (ChÊt láng cã träng l­îng riªng d2). Gi¶ sö c¸c chÊt láng kh«ng trén lÉn nhau vµ chÊt láng cã träng l­îng riªng d1 ë bªn nh¸nh cßn l¹i kh«ng trµn ra khái b×nh.
	C©u 5. Mét ng­êi ®i bé vµ mét vËn ®éng viªn ®i xe ®¹p cïng khëi hµnh ë mét ®iÓm vµ ®i cïng chiÒu trªn mét ®­êng trßn cã chu vi 1800m. VËn tèc cña ng­êi ®i xe ®¹p lµ 6m/s, cña ng­êi ®i bé lµ 1,5m/s. Hái khi ng­êi ®i bé ®i ®­îc mét vßng th× gÆp ng­êi ®i xe ®¹p mÊy lÇn. TÝnh thêi gian vµ ®Þa ®iÓm gÆp nhau.
ĐỀ 10
Bài 1(3,5 đ): Hai nhánh của một bình thông nhau chứa chất lỏng có tiết diện S. Trên một nhánh có một pitton có khối lượng không đáng kể. Người ta đặt một quả cân có trọng lượng P lên trên pitton ( Giả sử không làm chất lỏng tràn ra ngoài). Tính độ chênh lệch mực chất lỏng giữa hai nhánh khi hệ đạt tới trạng thái cân bằng cơ học?. Khối lượng riêng của chất lỏng là D
Bài 2 (4 đ): Trong một bình nhiệt lượng kế chứa hai lớp nước. Lớp nước lạnh ở dưới và lớp nước nóng ở trên. Tổng thể tích của hai khối nước này thay đổi như thế nào khi chúng sảy ra hiện tượng cân bằng nhiệt?. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và với môi trường.
Bài 3(5,5 đ) Thả một cục nước đá có mẩu thuỷ tinh bị đóng băng trong đó vào một bình hình trụ chứa nước. Khi đó mực nước trong bình dâng lên một đoạn là h = 11mm. Cục nước đá nổi nhưng ngập hoàn toàn trong nước. Hỏi khi cục nước đá tan hết thì mực nước trong bình thay đổi thế nào?. Cho khối lượng riêng của nước là Dn = 1g/cm3. Của nước đá là Dđ = 0,9g/cm3. và của thuỷ tinh là Dt = 2g/cm3.
Bài 4(4 đ) Một lò sưởi giữ cho phòng ở nhiệt độ 200C khi nhiệt độ ngoài trời là 50C. Nếu nhiệt độ ngoài trời hạ xuống tới – 50C thì phải dùng thêm một lò sưởi nữa có công suất 0,8KW mới duy trì nhiệt độ phòng như trên. Tìm công suất lò sưởi được đặt trong phòng lúc đầu?.
Bài 5(2 đ) Một nhà du hành vũ trụ chuyển động
dọc theo một đường thẳng từ A đến B. Đồ
thị chuyển động được biểu thị như hình vẽ. 
(V là vận tốc nhà du hành, x là khoảng cách
từ vị trí nhà du hành tới vật mốc A ) tính thời 
gian người đó chuyển động từ A đến B
(Ghi chú: v -1 = )
Bài 6(2,5 đ) Hãy tìm cách xác định khối lượng của một cái chổi quét nhà với các dụng cụ sau: Chiếc chổi cần xác định khối lượng, một số đoạn dây mềm có thể bỏ qua khối lượng, 1 thước dây có độ chia tới milimet. 1 gói mì ăn liền mà khối lượng m của nó được ghi trên vỏ bao ( coi khối lượng của bao bì là nhỏ so với khối lượng cái chổi)
ĐỀ 11
Bài 1: Đưa một vật khối lượng m = 200kg lờn độ cao h = 10m người ta dựng một trong hai cỏch sau: 
 1) Dựng hệ thống gồm một rũng rọc cố định, một rũng rũng động. Lỳc này lực kộo dõy để nõng vật lờn là F1 = 1200N. Hóy tớnh: 
a) Hiệu suất của hệ thống.
b) Khối lượng của rũng rọc động, biết hao phớ để nõng rong rọc động bằng ẳ hao phớ tổng cộng do ma sỏt.
 2) Dựng mặt phẳng nghiờng dài l = 12m. Lực kộo vật lỳc này là F2 = 1900N. Tớnh lực ma sỏt giữa vật và mặt phẳng nghiờng, hiệu suất của cơ hệ này.
Bµi 2. 
Mét chiÕc xe ph¶i ®i tõ ®Þa ®iÓm A ®Õn ®Þa ®iÓm B trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh lµ . NÕu xe chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B víi vËn tèc th× xe sÏ ®Õn B sím h¬n 18 phót so víi thêi gian quy ®Þnh. NÕu xe chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B víi vËn tèc xe sÏ ®Õn B trÔ h¬n 27 phót so víi thêi gian quy ®Þnh. 
T×m chiÒu dµi qu·ng ®­êng AB vµ thêi gian quy ®Þnh .
§Ó chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B ®óng thêi gian quy ®Þnh , xe chuyÓn ®éng tõ A ®Õn C (trªn AB) víi vËn tèc råi tiÕp tôc chuyÓn ®éng tõ C ®Õn B víi vËn tèc . T×m chiÒu dµi qu·ng ®­êng AC.
Bµi 3 .
Mét qu¶ cÇu ®ång chÊt cã khèi l­îng M = 10kg vµ thÓ tÝch .
1/ H·y ®­a ra kÕt luËn vÒ tr¹ng th¸i cña qu¶ cÇu khi th¶ nã vµo bÓ n­íc.
2/ Dïng mét sîi d©y m¶nh, mét ®Çu buéc vµo qu¶ cÇu, ®Çu kia buéc vµo mét ®iÓm cè ®Þnh ë ®¸y bÓ n­íc sao cho qu¶ cÇu ngËp hoµn toµn trong n­íc vµ sîi d©y cã ph­¬ng th¼ng ®øng. TÝnh lùc c¨ng cña d©y. Cho biÕt: Khèi l­îng riªng cña n­íc .
Bµi 4 .
Trong mét b×nh nhiÖt l­îng kÕ ban ®Çu cã chøa n­íc ë nhiÖt ®é . Ng­êi ta ®æ thªm mét khèi l­îng n­íc ë nhiÖt ®é vµo b×nh khi c©n b»ng nhiÖt, nhiÖt ®é cña n­íc lµ . Cho thªm mét côc n­íc ®¸ khèi l­îng ë nhiÖt ®é vµo b×nh th× cuèi cïng trong b×nh cã n­íc ë nhiÖt ®é . T×m , biÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc /(kg.®é), nhiÖt dung riªng cña n­íc ®¸ /(kg.®é), nhiÖt nãng ch¶y cña n­íc ®¸ /kg. Bá qua sù biÕn ®æi cña c¸c chÊt trong b×nh víi nhiÖt l­îng kÕ vµ m«i tr­êng.
-------- Hết ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTap de BDLY8 rat hay.doc