Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11

doc 4 trang Người đăng haibmt Lượt xem 41846Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11
Chương I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH
VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất . Ngôn ngữ lập trình là gì :
phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình;
ngôn ngữ Pascal hoặc C;
phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc; (*)
phương tiện diễn đạt thuật toán;
Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai ?
Lập trình là viết chương trình;
Lập trình và chương trình là hai khái niệm tương đương, đều là cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình; (*)
Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm,  ;
Chương trình chưa chắc là đã đúng nếu cho kết quả đúng với rất nhiều bộ dữ liệu vào;
Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?
Mọi bài toán đều có thể giải được bằng máy tính; (*)
Chương trình là một mô tả thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình;
Không thể viết được chương trình để giải một bài toán nếu như không biết thuật toán để giải bài toán đó;
Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;
Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?
Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình mô tả thuật toán giải bài toán đó;
Mọi người sử dụngmáy tính đều phải biết lập chương trình; (*)
Máy tính điện tử có thể chạy các chương trình;
Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;
Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ 
cho phép thể hiện các dữ liệu trong bài toán mà các chương trình sẽ phải xử lí;
dưới dạng nhị phân để máy tính có thể thực hiện trực tiếp;
diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện; (*)
có tên là “ngôn ngữ thuật toán” hay còn gọi là “ngôn ngữ lập trình bậc cao” gần với ngôn ngữ toán học cho phép mô tả cách giải quyết vấn đề độc lập với máy tính;
Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ máy là
bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể diễn đạt thuật toán để giao cho máy tính thực hiện
ngôn ngữ để viết các chương trình mà mỗi chương trình là một dãy lệnh máy trong hệ nhị phân; (*)
các ngôn ngữ mà chương trình viết trên chúng sau khi dịch ra hệ nhị phân thì máy có thể chạy được;
diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện;
Hãy chọn phương án ghép đúng . Hợp ngữ là ngôn ngữ 
mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch;
có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy . Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy; (*)
mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân ;
không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể chạy trực tiếp dưới dạng kí tự .
Hãy chọn phương án ghép sai . Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ
thể hiện thuật toán theo những quy ước nào đó không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể;
mà máy tính không hiểu trực tiếp được, chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao trước khi chạy phải dịch sang ngôn ngữ máy;
có thể diễn đạt được mọi thuật toán;
sử dụng từ vựng và cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh); (*)
Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai ?
Chương trình dịch cho phép chuyển chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó sang chương trình trên ngôn ngữ máy để máy có thể thực hiện được mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của chương trình nguồn; (*)
Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó giảm nhẹ được nỗ lực lập trình, tăng cường hiệu suất lập trình;
Chương trình dịch giúp tìm ra tất cả các lỗi của chương trình;
Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch;
Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch ?
Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương trình dịch dùng với hợp ngữ; (*)
Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch;
Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được;
Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh;
Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
Mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có đúng một chương trình dịch;
Chương trình dịch gồm hợp dịch, thông dịch, biên dịch;
Máy tính chỉ nhận biết được kí tự 0 và kí tự 1 nên chương trình bằng ngôn ngữ máy cũng phải được dịch sang mã nhị phân;
Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau; (*)
Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
Ngữ nghĩa trong ngôn ngữ lập trình phụ thuộc nhiều vào ý muốn của người lập trình tạo ra;
Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có 3 thành phần là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa, nên việc khai báo kiểu dữ liệu, hằng, biến, được áp dụng chung như nhau cho mọi ngôn ngữ lập trình;
Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn ngữ đó; (*)
Các ngôn ngữ lập trình đều có chung một bộ chữ cái;
Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
Ngoài bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngôn ngữ lập trình còn có các quy tắc để khai báo biến, hằng,;
Ngoài bảng chữ cái, có thể dùng các kí tự thông dụng trong toán học để viết chương trình;
Chương trình có lỗi cú pháp có thể được dịch ra ngôn ngữ máy nhưng không thực hiện được; 
Cú pháp là bộ quy tắc dùng để chương trình; (*)
Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau đây:
Chương trình cho kết quả đúng khi thực hiện đủ 20 test / 20 test thì chương trìn đó đúng;
Chương trình cho kết quả sai khi thực hiện 1 test thì chương trình đó sai; (*)
Bộ test với kích thước dữ liệu lớn có nhiều khả năng phát hiện lỗi sai của chương trình hơn là các bộ test với kích thước dữ liệu nhỏ;
Khi dịch chương trình không thấy lỗi thì có thể kết luận chương trình là đúng.
Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?
Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .
Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. (*)
Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau.
Biến có thể đặt hoặc không đặt tên gọi .
Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?
Biến dùng trong chương trình phải khai báo . (*)
Biến được chương trình dịch bỏ qua .
Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .
Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .
Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?
Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện . (*)
Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .
Hằng được chương trình dịch bỏ qua .
Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?
Tên gọi là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .
Tên gọi là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình .
Tên gọi có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .
Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xác định . (*)
Hãy chọn biểu diễn hằng đúng trong các biểu diễn sau :
Begin
58,5
‘65
1024	(*)
Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau
‘*****’
-tenkhongsai
(bai_tap)
Tensai	(*)
Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau :
Dễ lập trình hơn so với ngôn ngữ bậc cao	(*)
Tốc độ thực hiện nhanh hơn so với chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao
Gần với ngôn ngữ máy
Sử dụng trọn vẹn các khả năng của máy tính
Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau ?
Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa	(*)
Phát hiện được lỗi cú pháp
Thông báo lỗi cú pháp
Tạo được chương trình đích
Phát biểu nào dưới đây đúng ?
Chương trình là dãy các lệnh được tổ chức theo các quy tắc được xác định bởi ngôn ngữ lập trình cụ thể	(*)
Trong chế độ thông dịch, mỗi câu lệnh của chương trình nguồn được dịch thành một câu lệnh của chương trình đích
Mọi bài toán đều có chương trình để giải trên máy tính
Nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì chương trình đích cũng có lỗi cú pháp
Chương trình dịch là chương trình có chức năng
Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy	(*)
Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thành chương trình thực hiện được trên máy
Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành chương trình thực hiện được trên máy
Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình hợp ngữ
Trong tin học, hằng là đại lượng
Có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
Có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình	(*)
Được đặt tên
Có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy thuộc vào bài toán
Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là 
Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch
Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa
Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa	(*)
Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa
Trong các cách khai báo Hằng sau đây, cách khai báo nào là đúng ?
Const Pi = 3,14;
Const = Pi;
Const Pi = 3.1;	(*)
Pi = 3.14
Hãy chọn phát biểu sai ?	
Các biến đều phải được khai báo và mỗi biến chỉ khai báo một lần
Một chương trình luôn luôn có hai phần : phần khai báo và phần thân	(*)
Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau
Chương trình dịch có hai loại : thông dịch và biên dịch
Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa CONST dùng để khai báo 
Tên chương trình
Hằng	(*)
Biến
Thư viện
Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa USES dùng để khai báo
Tên chương trình
Hằng
Biến
Thư viện	(*)
Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal
abc_123
_123abc
123_abc	(*)
abc123
Bằng 2 chữ cái A và B , người ta có thể viết được mấy tên đúng có độ dài không quá 2 chữ cái
2
4
6	(*)
8
Có mấy loại hằng ?
2
3	(*)
4
5
Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào ?
{ và }	(*)
[ và ]
( và )
/* và */
Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal ?
End	(*)
Sqrt
Crt
LongInt
Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng ?
Tên dành riêng là tên do người lập trình đặt
Tên dành riêng là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác	(*)
Tên dành riêng là tên đã được NNLT qui định đúng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại
Tên dành riêng là các hằng hay biến
Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn ?
Tên chuẩn là tên do người lập trình đặt
Tên chuẩn là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác
Tên chuẩn là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại	(*)
Tên chuẩn là các hằng hay biến

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_hoi_trac_nghiem_tin.doc