Ma trận và đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 11 - Năm học 2016-2017

docx 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 26/01/2021 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 11 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận và đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 11 - Năm học 2016-2017
Tính trọng số phân bổ điểm cho các chủ đề, cấp độ trong đề kiểm tra 1 tiết 
Hình thức phối hợp trắc nghiệm và tự luận.
 Môn lý: 11 cơ bản
Năm học: 2016 – 2017
SỞ GD&ĐT ĐAK LAK KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN NĂM HỌC: 2016 – 2017
Thời gian làm bài: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)
HỌ VÀ TÊN:LỚP:..
A. Phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan
C©u 1 : 
Độ tự cảm của ống dây điện chiều dài l, tiết diện S, gồm N vòng dây có lõi không khí là :
A.
B.
C.
D.
C©u 2 : 
Một điện tích q = 3,2.10-9 C bay vào trong từ trường đều có 
B = 0,04 T với vận tốc v = 2.106 m/s theo phương vuông góc với từ trường. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích q có độ lớn bằng bao nhiêu ?
A.
2,56.10-3 N
B.
0,256.10-3 N
C.
0,256.10-5 N
D.
0,256.10-4 N
C©u 3 : 
Chọn câu sai ?Tương tác từ là tương tác giữa :
A.
Giữa 2 điện tích
B.
Hai nam châm
C.
Hai dòng điện
D.
Nam châm và dòng điện
C©u 4 : 
Đơn vị của từ thông là :
 A.
Tesla (T)
B.
Vôn (V)
C.
Vêbe (Wb)
D.
Henri (H)
C©u 5 : 
Cuộn tự cảm có L = 2 mH, có dòng điện cường độ 10A chạy qua. Năng lượng tích lũy trong cuộn đó là :
A.
100 J
B.
1 J
C.
0,01 J
D.
0,1 J
C©u 6 : 
Suất điện động trong mạch kín tỉ lệ với :
A.
Độ lớn của từ thông qua mạch
B.
Độ lớn của cảm ứng từ B của từ trường
C.
Tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch
D.
Tốc độ chyển động của mạch kín trong
 từ trường
C©u 7 : 
Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là :
A.
Quá trình chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng
B.
Quá trình chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng
C.
Quá trình chuyển hóa điện năng thành cơ năng
D.
Quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng
C©u 8 : 
Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đặt giữa 2 cực của nam châm như hình vẽ,
 có chiều :
A.
 N
 S
Hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng giấy 
B.
Hướng từ đầu dưới lên đầu trên mặt phẳng giấy
C.
Hướng từ ngoài vào trong mặt phẳng giấy
D.
Hướng từ đầu trên xuống đầu dưới mặt phẳng giấy
C©u 9 : 
Công thức tính cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài là :
A.
B.
C.
D.
C©u 10 : 
Chọn câu đúng và đầy đủ nhất. Phương của lực Lo-ren-xơ :
A.
Vuông góc với đường sức từ
B.
Vuông góc với cả véc tơ cảm ứng từ và véc tơ vận tốc
C.
Trùng với phương của véc tơ vận tốc của hạt
D.
Song song với phương của véc tơ cảm ứng từ
C©u 11 : 
Phát biểu nào sau đây là đúng nhất ? Từ trường không tương tác với :
A.
Các điện tích đứng yên
B.
Các điện tích chuyển động
C.
Nam châm đứng yên
D.
Nam châm chuyển động
C©u 12 : 
Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng :
A.
Điện trường biến thiên thì sẽ có từ trường cảm ứng
B.
Dòng điện trong mạch biến thiên thì sẽ có từ trường cảm ứng
C.
Từ thông biến thiên thì sẽ có dòng điện cảm ứng
D.
Từ trường biến thiên thì sẽ có điện trường cảm ứng
C©u 13 : 
Phát biểu nào dưới đây là đúng ? Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường :
A.
Nằm theo hướng của đường sức từ
B.
Vuông góc với đường sức từ
C.
Nằm theo hướng của lực từ
D.
Không có hướng xác định
C©u 14 : 
Trường hợp nào sau đây không xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch :
A.
Dịch chuyển nam châm lại gần vòng dây
B.
Dịch chuyển nam châm ra xa vòng dây
C.
Nam châm đứng yên trong vòng dây
D.
Thay đổi diện tích vòng dây.
C©u 15 : 
Chọn câu trả lời đúng
Một dòng điện cường độ I = 10 A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 cm là :
A.
2.10-7 T
B.
2.10-5 T
C.
6,28.10-7 T
D.
6,28.10-5 T
Câu 16: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. thẳng song song và cách đều nhau	B. song song.
C. thẳng song song.	D. thẳng.
Câu 17: Suất điện động cảm ứng là suất điện động
A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.	 B. được sinh bởi nguồn điện hóa học.
C. được sinh bởi dòng điện trong mạch.	 D. sinh ra dòng điện trong mạch kín.
Câu 18. Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 5 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là
A. 9 N.	B. 0,9 N.	C. 900 N.	D. 0 N.
Câu 19 Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A thì có cảm ứng từ 0,4 μT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là
A. 1,2 μT.	B. 2,2 μT.	D. 0,2 μT.	D. 1,6 μT.
Câu 20. Một điện tích có độ lớn 5 μC bay với vận tốc 2.105 m/s vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là
A. 1 N. 	B. 104 N.	C. 0,1 N.	D. 0 N.
B. Phần câu hỏi tự luận:
Câu 1: (1.5 điểm)
 Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 4cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là và ngược chiều nhau. Xác định hướng và độ lớn cảm ứng từ tại điểm M cách mỗi dây là 2cm.
Câu 2: ( 1.5điểm)
 Một khung dây dẫn tròn được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Diện tích vòng dây là S = 0,2m2. Cho cảm ứng từ tăng đều từ 0,2T đến 0,5T trong thời gian 0,1s. Hãy xác định:
a) Độ biến thiên từ thông qua khung dây
b) Suất điện động cảm ứng trong khung
 Hết.........................
Hướng dẫn chấm và biểu điểm
Phần trắc nghiệm
Câu 
Đáp Án
1
D
2
B
3
A
4
C
5
D
6
C
7
D
8
A
9
B
10
B
11
A
12
C
13
A
14
C
15
16
17
18
19
20
B
A
A
A
A
A
B. Phần tự luận
Câu hỏi
Nội dung kiến thức
Điểm
Ghi chú
1
Tóm tắt:
Cho 	Tìm 
 - Biểu diễn được 
 . Do 
- Biểu diễn được 
0.25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Phương pháp tư duy, kĩ năng trình bày lập luận chưa tốt trừ tối đa 0,25đ
2a
2b
Tóm tắt: 
Cho 	Tìm 
0,25
0,25
0,25
0,25
Phương pháp tư duy, kĩ năng trình bày lập luận chưa tốt trừ tối đa 0,25đ
- Bài làm viết thiếu đơn vị ở đáp số trừ tối đa 0,25đ
- Câu hỏi làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa

Tài liệu đính kèm:

  • docxma_tran_va_de_kiem_tra_mon_vat_li_11_45_hk2.docx