Kiểm tra lần 1 năm học: 2016 – 2017 môn: Hình học lớp 6

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 730Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra lần 1 năm học: 2016 – 2017 môn: Hình học lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra lần 1 năm học: 2016 – 2017 môn: Hình học lớp 6
KIỂM TRA LẦN 1. Năm học: 2016 – 2017
MÔN : Hình học . LỚP 6
Họ và tên : .......................
Điểm
Lời phê của giáo viên
I/ TRẮC NGHIỆM:	( 2.0 điểm )
Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :
A. M cách đều hai điểm AB 	 	 B. M nằm giữa hai điểm A và B 
C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B	
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì :
A. MK + ML = KL	 B. MK + KL = ML 	
C. ML + KL = MK	 D. Một kết quả khác
Câu 3 : Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM =
A. 8 cm	B. 4 cm 	C. 4,5 cm 	D. 5 cm
Câu 4 : Cho đoạn thẳng AB = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng:
A. 10 cm 	B. 6 cm 	 C. 4cm 	D. 2cm	
Câu 5: Nếu DG + HG = DH thì :
A. D nằm giữa H và G 	 B. G nằm giữa D và H	
C. H nằm giữa D và G	 D. Một kết quả khác
Câu 6 : Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài:
 A. 1 B. 2 C. 0 D. vô số
Câu 7 : Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:
	A. Điểm M nằm giữa A và N	 B. Điểm A nằm giữa M và N
	C. Điểm N nằm giữa A và M	 D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.
Câu 8 : Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
	A.	IM = IN	B.	
	C.	IM + IN = MN	D.	IM = 2 IN
II/ TỰ LUẬN :(8.0 điểm)
Câu 9.Vẽ tia Ax . Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.
Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
So sánh MA và MB.
M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN
Bài làm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10.Trên tia Ox lấy hai điểm M và N, sao cho OM = 3cm và ON = 7cm.
Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Lấy điểm P trên tia Ox, sao cho MP = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OP.
c) Trong trường hợp M nằm giữa O và P. Chứng tỏ rằng P là trung điểm của đoạn thẳng MN.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN:
I/ TRẮC NGHIỆM: (2.0 điểm)
1
2
3
4
5
6
7
8
C
A
B
D
B
A
B
B
(Mỗi câu đúng cho 0.25 đ)
II/ TỰ LUẬN (8.0 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
9
A
B
M
x
N
Vẽ hình đúng được
0,25
a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 	
 Vì AM <AB ( 4 cm < 8 cm) 
0,25
0,25
b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên AM + MB = AB 	MB = AB – AM hay MB = 8 – 4 = 4 cm	
Vậy AM = MB.
0,5
0,5
0,25
c)Theo câu a và b ta có : AM + MB = AB và MA = MB
 M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 
0,5
0,5
d)Vì AB < AN ( 8 cm < 12 cm ) nên B nằm giữa A và M.
Ta có: AB + BN = AN BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm.
 Vậy MB = BN = 4 cm.
0,5
0,25
0,25
10
a) Do M, N cùng thuộc tia Ox mà OM < ON nên M nằm giữa hai điểm O và N
Vậy MN = 4(cm)
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ
b) 
TH1: Nếu P nằm giữa M và N thì M nằm giữa O và P
 OP = OM + MP OP = 3 + 2 = 5(cm).
TH2: Nếu Nếu P nằm giữa O và M OM = OP + PM
 3 = OP + 2 OP = 1(cm).
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,5 đ
c) M nằm giữa O và P OP = 5(cm) < ON = 7(cm) nên P nằm giữa O và N 
suy ra OP + PN = ON 5 + PN = 7 PN = 2(cm)
Do đó: MP = PN, mà P nằm giữa M và N nên P là trung điểm của MN
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_hinh_6_lan_1.doc