Kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017 môn: Toán 6

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 623Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017 môn: Toán 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017 môn: Toán 6
ĐỀ 5 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Toán 6 
Thời gian: 90 phút
A/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
1. Số tự nhiên chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là:
	A. 5	B. 2 và 5 	C. 0	D. 2
2. Số phần tử của tập hợp: B = {x N* | x < 4 } là:
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
3. Trong các số 7; 8; 9; 10 số nguyên tố là:
	A. 9 	B. 7	C. 8	D. 10
4. Tập hợp các ước của 8 là:
	A. 	 B. C. D. 
5. Ước chung lớn nhất của 25 và 50 là:
	A. 100 	B. 25	C. 5	D. 50
6. Kết quả của phép tính 4 7 : là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
7. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi: 
	A) AI + IB = AB 	B) IA = IB = 	C) IA = IB 	D) Tất cả đều đúng 
8. Đọc hình sau:
 	A. Tia MN B. Đoạn thẳng MN C. Tia NM D. Đường thẳng MN
B/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1. (2đ) Thực hiện tính (tính nhanh nếu có):
	a) (-12) + (-9)
	b) 32.24 + 32.76 
	c) 95: 93 – 32. 3
	d) 160 : {|-17| + [32.5 – (14 + 211: 28)]} 
Bài 2. (1đ) Tìm số nguyên x, biết:
	a/ x – 12 = - 28
	b/ 20 + 8.(x + 3) = 52.4
Bài 3. (0,5đ) Tìm ƯCLN(60;72)
Bài 4. (1,5đ) Một số học sinh khối 6 của một trường được cử đi mít tinh. Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vưa đủ. Tính số học sinh khối 6 đã được cử đi. Biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 125 học sinh.
Bài 5. (2,5đ) Trên tia Ox vẽ 2 đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.
	a/ Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Tại sao?
	b/ Tính độ dài đoạn thẳng MN.
	c/ Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Tại sao?
	d/ Lấy E là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng OE.
Bài 6. (0,5đ) Tính tổng các số nguyên x, biết: -103 x < 100
---Hết---
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
BÀI THI HỌC KÌ I TOÁN 6 (đề 1)
Thời gian: 90’
A/ TRẮC NGHIỆM (2điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
A
B
A
B
D
B
D
B/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
 	a) -21	(0,75đ)
	b) 900 (Nếu trình bày tính nhanh được 0,75đ còn tính bình thường được 0,5đ)
	c) 95: 93 – 32. 3 = 92 – 33 = 81 – 27 = 54
	d) 4	(0,5đ) 
Câu 2: (1 điểm)
x = -16 	(0,5đ)
x = 7 	(0,5đ)
Câu 3: (0,5 điểm)
 Phân tích 60 = 22. 3. 5; 72 = 23. 32 	(0,25đ)
 ƯCLN(60, 72) = 22. 3 = 12 	(0,25đ)
Câu 4: (1,5 điểm)
Gọi a là số học sinh (aN*)	(0,25đ)
a6 ; a9 ; a 12 nên a BC(6,9,12) 	(0,25đ)
BCNN(6,9,12) = 36 	(0,5đ)
a 	(0,25đ)
Kết hợp điều kiện ta được a = 108 
Vậy số học sinh khối 6 đã được cử đi là 108 em 	(0,25đ)
Câu 5: (2,5 điểm)
	Vẽ hình chính xác 	(0,5đ) 
Khẳng định M nằm giữa O và N 	(0,25đ)
Giải thích 	(0,25đ)
Tính đúng MN = 3cm 	(0,5đ)
Khẳng định M là trung điểm của đoạn thẳng AN (0,25đ)
Giải thích 	(0,25đ)
	d) Lập luận và tính đúng OE = 4,5cm 	(0,5đ)
Câu 6: (0,5 điểm)
	Viết được các số nguyên x	(0,25đ)
 Trình bày và tính được kết quả là -406 	(0,25đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_HK_I_Toan_6_De_5.doc