Kiểm tra định kì chương 1 Giải tích 12 - Mã đề 357 - Trường THPT Gia Hội

pdf 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 14/01/2021 Lượt xem 433Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì chương 1 Giải tích 12 - Mã đề 357 - Trường THPT Gia Hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra định kì chương 1 Giải tích 12 - Mã đề 357 - Trường THPT Gia Hội
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỪA THIÊN HUẾ 
TRƯỜNG THPT GIA HỘI 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ-KẾT THÚC CHƯƠNG 1 
Môn: Giải tích 12 - Thời gian làm bài: 45 phút; 
(25 câu trắc nghiệm) 
 Mã đề thi 357 
Họ, tên thí sinh: ...................................................................................................................................... 
Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 22y x x  trên đoạn  0;2 là: 
 A. 1 . B. 0 . C. 2 . D. 3 . 
Câu 2. Cho hàm số 3 2
1
3
y x x x    . Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A. Hàm số đồng biến trên . B. Hàm số đạt cực tiểu tại 1x  . 
 C. Hàm số nghịch biến trên . D. Hàm số đạt cực đại tại 1x  . 
Câu 3. Gọi m và n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 3 3y x x  . Lúc đó, tổng 
2 3m n bằng: 
 A. 2 . B. 2. C. 4. D. 0. 
Câu 4. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 2 1y x x   tại điểm  0; 1I  là: 
 A. 0y  B. y x C. 1y   D. y x  
Câu 5. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
3
3 1
x
y
x



 tại điểm có hoành độ bằng 
1
3
x   có hệ số góc bằng: 
 A. 
9
4
 B. 8 C. 2 D. 2 
Câu 6. Gọi t là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 2
1
2 3 5
3
y x x x    tại điểm cực tiểu. Khẳng định nào dưới 
đây là đúng ? 
A. t có hệ số góc bằng 1 . B. t có hệ số góc dương. 
C. t song song với trục hoành. D. t song song với đường thẳng 1x  . 
Câu 7. Cho hàm số 3
4
3
3
y x x    . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 
A. Hàm số đã cho có một điểm cực đại, không có điểm cực tiểu. 
B. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu. 
C. Hàm số đã cho không có điểm cực trị. 
D. Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu, không có điểm cực đại. 
Câu 8. Số lượng đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
2 2017x x
y
x
 
 là: 
 A. 0 B. 2 C. 3 D. 1 
Câu 9. Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số 3 4 2 2 2y x m x m x x    đi qua điểm  1;0I ? 
 A. 0 B. 3 C. 1 D. 2 
Câu 10. Số giao điểm của hai đường con 3 2 2 3y x x x    và 2 1y x x   là: 
 A. 2 B. 3 C. 1 D. 0 
Câu 11. Điểm cực đại của đồ thị hàm số 
2 2
2
x x
y
x
 


 có tọa độ là: 
 A.  0;1 B.  0;0 C.  4;9 D.  0; 1 
Câu 12. Cho hàm số ( ) sin 2 3f x x x   . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 
 A. ( )f x nhận 
2
x

 làm điểm cực đại. B. ( )f x nhận 
6
x

  làm điểm cực đại. 
 C. ( )f x nhận 
2
x

 làm điểm cực tiểu. D. ( )f x nhận 
6
x

  làm điểm cực tiểu. 
Câu 13. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1
y x
x
  trên đoạn  1;2 là: 
 A. 1 B. 
3
2
 C. 0 D. 2 
Câu 14. Cho các hàm số 
2
( )
2
x
f x
x



 , 3 2( ) 6 17 4g x x x x    , 3( ) cos 4h x x x x    và 
2 2 3
( )
1
x x
k x
x
  


. Trong các hàm số nêu trên, hàm số có chiều biến thiên khác với chiều biến 
thiên của các hàm số còn lại là: 
 A. 
3 2( ) 6 17 4g x x x x    B. 
2
( )
2
x
f x
x



 C. 
3( ) cos 4h x x x x    D. 
2 2 3
( )
1
x x
k x
x
  


Câu 15. Cho hàm số 3 2( ) 1.f x x x    Khẳng định nào dưới đây là sai? 
A. Đồ thị hàm số ( )f x không có tâm đối xứng. 
B. Đồ thị hàm số ( )f x có một điểm cực tiểu. 
C. Đồ thị hàm số ( )f x không có đường tiệm cận. 
D. Đồ thị hàm số ( )f x có một điểm cực đại. 
Câu 16. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ? 
 A. 
3 3 4y x x   . B. 3 2 2 1y x x x     . 
 C. 
4 22 2y x x    . D. 4 23 2y x x   . 
Câu 17. Đồ thị  C của hàm số 2 2 3y x x   cắt Oy tại điểm A . Phương trình tiếp tuyến với  C tại 
điểm A là: 
 A. 2 3y x   . B. 2 3y x  . C. 4 4y x   . D. 2 3y x  . 
Câu 18. Hàm số nào dưới đây không có giá trị nhỏ nhất, không có giá trị lớn nhất trên  2;2 ? 
 A. 1y x   . B. 3 2y x  . C. 4 2y x x  . D. 
1
1
x
y
x



. 
Câu 19. Phương trình 3 3 1 0x x m    có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi: 
 A. 1m   . B. 1 3m   . C. 3m  . D. 1 3m   . 
Câu 20. Cho hàm số 3 2
4
( ) 2 3
3
f x x x x     . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ? 
A. Trên đoạn  1;1 , ( )f x có giá trị nhỏ nhất tại 1 và không có giá trị lớn nhất. 
B. Trên đoạn  1;1 , ( )f x không có giá trị nhỏ nhất, nhưng có giá trị lớn nhất bằng 1. 
C. Trên đoạn  1;1 , ( )f x có giá trị nhỏ nhất tại 1 , nhưng có giá trị lớn nhất tại 1. 
D. Trên đoạn  1;1 , ( )f x có giá trị nhỏ nhất tại 1 và có giá trị lớn nhất tại 1 . 
Câu 21. Số lượng cực trị của hàm số 5 32016 2017 2018y x x   là: 
 A. 3 B. 2 C. 0 D. 1 
Câu 22. Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành? 
 A. 
3 2 2 1y x x x     . B. 4 22 2y x x    . 
 C. 
4 23 2y x x   . D. 3 23 4y x x   . 
Câu 23. Cho hàm số 
4
( )f x x
x
  . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ? 
A. Hàm số ( )f x đồng biến trên các khoảng  ;0 và  0; . 
B. Hàm số ( )f x đồng biến trên . 
C. Hàm số ( )f x nghịch biến trên các khoảng  ;0 và  0; . 
D. Hàm số ( )f x nghịch biến trên . 
Câu 24. Đồ thị hàm số 
2 1
2
x
y
x



 có các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt là: 
 A. 
1
2;
2
x y   B. ; 2x y y  C. 2; 2x y  D. 2; 2x y   
Câu 25. Với các giá trị nào của m thì hàm số 3y x mx  không có cực trị ? 
 A. 0m  B. m C. 0m  D. 0m  
--------------------- HẾT -------------------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfTrac nghiem 12 chuong 1.pdf