Kiểm tra chương 2 Đại số 9 - Trường THCS Lê Hồng Phong

doc 6 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1044Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương 2 Đại số 9 - Trường THCS Lê Hồng Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương 2 Đại số 9 - Trường THCS Lê Hồng Phong
Tuần 9 	 Ngày soạn : 12/ 10/ 2014
	 Ngày dạy : 13/ 10/ 2014
Tiết 17	 KIỂM TRA CHƯƠNG I
I. MỤC TIÊU :
- Kiến thức : Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của HS trong chương.
- Kĩ năng : Kiểm tra kĩ năng giải bài tập của HS.
- Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác của HS.
II. CHUẨN BỊ :
	GV : Đề – Đáp án
	HS : Xem lại kiến thức toàn chương
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Căn bậc hai.
Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm
Nêu được ví dụ về căn bậc hai số học
Tính được căn bậc hai số học của các số không âm
Số câu
1
1
Số điểm
0,5 (5%)
0,5 (5%)
2. Căn thức bậc hai
Biết điều kiện xác định của 
Số câu
2
2
Số điểm
2 (20%)
2 (20%)
3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Thực hiện được khai phương một tích và nhân các căn bậc hai
Số câu
2
2
Số điểm
1 (10%)
1 (10%)
4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Thực hiện được khai phương một thương và chia các căn bậc hai.
Số câu
2
2
Số điểm
1 (10%)
1 (10%)
5. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai
Số câu
2
2
Số điểm
3 (30%)
3 (30%)
6. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Biết phối hợp các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai với các biểu thức phức tạp
Số câu
2
2
Số điểm
2 (20%)
2 (20%)
7. Căn bậc ba
Hiểu và tính được căn bậc ba của một số cho trước
Số câu
1
1
Số điểm
0,5 (5%)
0,5 (5%)
Tổng số câu
10
2
12
Tổng số điểm
8 (80%)
2 (20%)
10 (100%)
IV. ĐỀ KIỂM TRA :
ĐỀ 1 :
Bài 1 : (3 điểm) Tính 
	a) 	b) 	 c) 	 d) 	 e) f) 
Bài 2 : (2 điểm) Tìm x để các căn thức sau có nghĩa :
	a) 	 b) 
Bài 3 : (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau 
	a) 	 b) 
Bài 4 : (1 điểm) Tìm x, biết 	
Bài 5 : (2 điểm) Cho biểu thức: (với)
a) Rút gọn biểu thức A.	
b) Tính giá trị của A khi x = .
ĐỀ 2 :
Bài 1 : (3 điểm) Tính 
	a) 	b) 	 c) 	 d) 	 e) f) 
Bài 2 : (2 điểm) Tìm x để các căn thức sau có nghĩa :
	a) 	 b) 
Bài 3 : (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau 
	a) 	b) 
Bài 4 : (1 điểm) Tìm x : 
Bài 5 : (2 điểm) Cho biểu thức: (với )
a) Rút gọn biểu thức A.	
b) Tính giá trị của A khi x =
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
ĐỀ 1 :
Bài
Nội dung
Điểm
Bài 1
(3 đ)
a) = 11
b) 
c) 
d) 
e) 
f) = 7
(0,5 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,5 đ)
Bài 2
(2 đ)
a) Để có nghĩa thì 
b) Để có nghĩa thì 
(0,5 đ)	
(0,5 đ)
(0,5 đ)
(0,5 đ)
Bài 3
(2 đ)
a) 
b) 
(0,5 đ)	
(0,5 đ)	
(0,5 đ)
(0,5 đ)	
(0,5 đ)
(0,5 đ)
Bài 4
(1 đ)
ĐKXĐ: 
 = 6 
 (t/m đkxđ) 
Vậy x = 7 	
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
Bài 5
(2 đ)
a) 
b) Ta có : x = 
 Thay x vào biểu thức A ta được: 
A =
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,5 đ)
ĐỀ 2 :
Bài
Nội dung
Điểm
Bài 1
(3 đ)
a) = 12
b) 
c) 
d) 
e) 
f) = 6
(0,5 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,5 đ)
Bài 2
(2 đ)
a) Để có nghĩa thì 
b) Để có nghĩa thì 
(0,5 đ)	
(0,5 đ)
(0,5 đ)
(0,5 đ)
Bài 3
(2 đ)
a) 
b) 
(0,5 đ)	
(0,5 đ)	
(0,5 đ)
(0,5 đ)	
(0,5 đ)
(0,5 đ)
Bài 4
(1 đ)
ĐKXĐ: 
 = 6 
 (t/m đkxđ) 
Vậy x = – 1 	
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
Bài 5
(2 đ)
a) 
b) Ta có : x = 
 Thay x vào biểu thức A ta được: 
A =
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,5 đ)
VI. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
	- Xem lại kiến thức đã học trong chương I
	- Xem trước bài mới.
– & —

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_CHUONG_II_DAI_SO_9.doc