Hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn Toán lớp 6

doc 3 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 759Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn Toán lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn Toán lớp 6
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10 	
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN TOÁN – LỚP 6
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện từng bước các phép tính:
a/ 64 : 23 + 32 . 32 – 20 : 22
= 64 : 8 + 32 . 9 – 20 : 4	0,25 x 3 điểm
= 8 + 288 – 5 = 291	0,25 điểm
b/ – 359 + 181 + (– 123) + 350 + (– 172)
= – 178 + (– 123) + 350 + (– 172)	0,25 điểm
= – 301 + 350 + (– 172)	0,25 điểm
= 49 + (– 172)	0,25 điểm
= – 123 	0,25 điểm
c/ [413 – 17 . (19 . 35 – 52 . 42 )] : 25
= [413 – 17 . (4617 – 832 )] : 25	
= [413 – 17 . 3785] : 25	0,25 điểm
= (413 – 64345) : 25	
= 4576 : 25 = 143	0,25 điểm
Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:
a/ (1345 – 13x) : 7 + 145 = 248
(1345 – 13x) : 7 = 248 – 145 	0,25 điểm
(1345 – 13x) : 7 = 103
 (1345 – 13x) = 103 . 7	0,25 điểm
 (1345 – 13x) = 721
 13x = 1345 – 721 	0,25 điểm
 13x = 624
 x = 624 : 13 = 48	0,25 điểm
b/ │x│ = 33
*/ x = 33	
x = 27	0,5 điểm
*/ x = – 33	
x = – 27	0,5 điểm
Bài 3 (1,5 điểm)
a/ Tìm ƯCLN (42 ; 70), BCNN (42 ; 70)
42 = 2.3.7	70 = 2.5.7	0,25 điểm x 2
ƯCLN (42 ; 70) = 2.7 = 14	0,5 điểm
BCNN (42 ; 70) = 2.3.5.7 = 210	0,5 điểm
b/ Tìm ƯCLN (2013 ; 2012 ; 1), BCNN (3 ; 2013; 1)
Vì 2013 chia hết cho 1; 2012 chia hết cho 1
Nên ƯCLN (2013 ; 2012 ; 1)= 1	0,25 điểm
Vì 2013 chia hết cho 3; 2013 chia hết cho 1 	
Nên BCNN (2013 ; 2012 ; 1) = 2013	0,25 điểm
HS làm cách khác và kết quả đúng: được trọn điểm
HS cho kết quả ƯCLN (2013 ; 2012 ; 1)= 1 và BCNN (2013 ; 2012 ; 1) = 2013 mà thiếu giải thích: không cho điểm.
Bài 4 (2 điểm) Khối 6 của trường em có khoảng 450 – 500 học sinh. Khi xếp hàng 6, hàng 10 hay hàng 12 đều dư 3 HS. Tím số học sinh khối 6.
Gọi x là số học sinh khối 6
(x – 3) là bội của 6, 10,12 và 450 – 3 ≤ x – 3 ≤ 500 – 3 
hay 447 ≤ x – 3 ≤ 497	 0,25 điểm
	6 = 2 . 3	 0,25 điểm
	10 = 2 . 5	 0,25 điểm
	12 = 22 . 3 	 0,25 điểm
BCNN (6; 10; 12) = 22 . 3 . 5 = 60	0,25 điểm
BC(6,10,12) = B(60) = {0,60,...,360,420,480,540,...}	0,25 điểm
Do đó x – 3 = 480	0,25 điểm
Vậy số học sinh khối 6 là: 480 + 3 = 483 (HS)	 0,25 điểm
Bài 5 (2 điểm) Trên tia Ox lấy các điểm A, B sao cho OA = 12cm; OB = 8cm.
a/ Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
Trên tia Ox có OB = 8cm < OA = 12cm	0,5 điểm
B nằm giữa O và A	 0,25 điểm
b/ Tính độ dài đoạn thẳng AB.
	Vì B nằm giữa O và A nên ta có: OB + BA = OA	 0,5 điểm
8+ BA = 12 => BA = 12 – 8 = 4 (cm)	0,25 điểm
c/ Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.
Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có:
BM = MA = BA :2 = 4 : 2 = 2(cm)	0,25 điểm
Trên tia Ox điểm B nằm giữa hai điểm O và M nên:
 OM = OB + BM = 8 + 2 = 10 (cm)	0,25 điểm
Lưu ý: HS không vẽ hình không chấm điểm cả bài.
HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docHD CHAM TOAN 6.doc