Hình học 12 - Tìm tọa độ vectơ, tọa độ điểm thuộc mặt - Đường

docx 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 930Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hình học 12 - Tìm tọa độ vectơ, tọa độ điểm thuộc mặt - Đường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình học 12 - Tìm tọa độ vectơ, tọa độ điểm thuộc mặt - Đường
 TÌM TỌA ĐỘ VECTƠ , TỌA ĐỘ ĐIỂM THUỘC MẶT - ĐƯỜNG
 Câu 1: Cho;.Tìm m để . A. B. C. D. 
Câu 2: Cho ;.Tìm m để . A. B. C. D. 
Câu 3: Cho vectơ .Tìm tọa độ vectơ cùng phương với vectơ , biết rằng .
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho vectơ .Tìm tọa độ vectơ cùng phương với vectơ , biết rằng .
A. B. C. D. 
Câu 5: Cho .Tìm tọa độ cùng phương với , biết tạo với trục Oy một góc nhọn và 
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho ;;.Tìm x,y để 3 điểm A,B,C thẳng hàng.
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho 2 điểm . Tìm điểm M thỏa 3
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho 3 vectơ . Tìm m để 3 vectơ đồng phẳng
A. B. C. D. 
Câu 9: Cho 3 vectơ . Tìm m để 3 vectơ không đồng phẳng
A. và B. và C. và A. và 
Câu 10: Cho ;. Tìm tọa độ điểm C trên trục Ox biết AC BC
A. B. C. D. 
Câu 11: Cho .Tìm điểm B trên trục Oy, biết AB 
 A. và A. và C. và D. và
Câu 12: Cho ;. Tìm tọa độ điểm M trên trục Oz cách đều 2 điểm A và B.
A. B. C. D. 
Câu 13: Cho tứ diện ABCD có ,,và điểm D thuộc trục Oy; biết .Tìm tọa độ điểm D.
A. và B. và C. và D. và
Câu 14: Tìm trên mpđiểm M cách đều các điểm;;. 
A. A. A. C. 
Câu 15: Cho 3 điểm,, . Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H, tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
A. B.
C. D.
Câu 16: Cho 2 điểm,. Trực tâm H của tam giác OAB có tọa độ:
A. B. C. D.
Câu 17: Cho 2 điểm,. Tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB có tọa độ:
A. B. C. D. 	
Câu 18: Hình chiếu H của điểm trên mặt phẳng có tọa độ:
A.	B.C.	D.
 Câu 19: Hình chiếu của gốc tọa độ trên mặt phẳng có tọa độ:
A.	B. C.	D.
Câu 20: Điểm đối xứng của gốc tọa độ qua mặt phẳng có tọa độ:
A. 	B. C.	D. 
Câu 21: Cho mp và điểm . Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua mp (P).
A.	B. C. D.
Câu 22: Hình chiếu H của M(1; 2; – 6) lên đường thẳng d: có tọa độ là : 
A. H(– 2; 0; 4)	B. H(–4; 0; 2)	C. H(0; 2; –4)	D. H(2; 0; 4)
Câu 23: Hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ trên đường thẳng có tọa độ:
A.	B. C.	D. 
Câu 24: Điểm đối xứng của gốc tọa độ qua đường thẳng có tọa độ:
A. 	B. C. 	D. 
 Câu 25: Cho điểm và đường thẳng . Tìm tọa độ điểm M là điểm đối xứng với điểm A qua d.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26:
a/ Hình chiếu của điểm trên mặt phẳng tọa độ, trục tọa độ.
b/ Điểm đối xứng của điểm qua mặt phẳng tọa độ, trục tọa độ, gốc tọa độ O.
Câu 27: Cho hai điểm và đường thẳng . Tọa độ điểm M thuộc d sao cho tam giác AMB vuông tại M là
A. hoặc 	B. hoặc 
C. hoặc 	D. hoặc 
Câu 28: Cho hai điểm và mặt phẳng . Tìm tọa độ điểm M thuộc sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(0;1;2) và hai đường thẳng , . Tìm tọa độ các điểm M thuộc , N thuộc sao cho ba điểm A, M, N thẳng hàng.
A. B. C. D.
Câu 30: Cho điểmvà đường thẳng .Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d và cách điểm A một khoảng bằng 3.
A. , B. , 
C. , D. , 
Câu 31: Cho điểmvà đường thẳng .Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho độ dài đoạn 
A. , B. , 
C. , D. , 
Câu 32: Cho điểmvà đường thẳng .Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho đoạn MA có độ dài ngắn nhất 
 A. 	B. 	 C. 	D. 
 Câu 33: Cho đường thẳng , và mặt phẳng . Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng 3.
A., B., 
C., D.Kết quả khác
Câu 34: Cho 3 điểm và mặt phẳng . Tìm tọa độ điểm M thuộc sao cho 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Trong không gian toạ độ cho các điểm và đường thẳng . Tìm điểm M trên d để thể tích tứ diện MABC bằng 3.
A. hoặc 	B. hoặc 
C. hoặc 	D. hoặc 
Câu 36: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng . Gọi C là giao điểm của với (P), M là điểm thuộc . Tìm M biết .
A. hoặc 	B. hoặc 
C. hoặc 	D. hoặc 
Câu 37: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng và hai đường thẳng , .Xác định toạ độ điểm M thuộc đường thẳng sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng nhau.
A. hoặc 	B. hoặc 
C. hoặc 	D. hoặc 
Câu 38: Trong không gian với hệ toạ Oxyz, tìm trên Ox điểm M cách đều đường thẳng và mặt phẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng và hai điểm . Tìm tọa độ điểm I thuộc đường thẳng AB (I khác B) sao cho khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P) bằng khoảng cách từ B đến mặt phẳng (P).
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng và . Xác định tọa độ điểm M thuộc sao cho khoảng cách từ M đến bằng 1.
A. hoặc 	B. hoặc 
C. hoặc 	D. hoặc 
Câu 41: Cho đường thẳng . Xác định tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho khoảng cách từ M đến Δ bằng OM.
A. hoặc 	B. hoặc 
C. hoặc 	D. hoặc 
Câu 42: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 4; 2),B(–1; 2; 4) và đường thẳng . Tìm toạ độ điểm M trên sao cho: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;4;2), B(-1;2;4) và đường thắng. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng sao cho nhỏ nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm và đường thẳng . Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng và hai điểm, . Tìm điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho: nhỏ nhất.	
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm và đường thẳng . Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho đạt giá trị lớn nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 47: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, Cho các điểm , và đường thẳng . Tìm điểm M thuộc đường thẳng sao cho: 
A. hoặc 	B. hoặc 
C. hoặc 	D. hoặc 
Câu 48: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, Cho các điểm , và đường thẳng . Tìm điểm M thuộc đ. thẳng sao cho: đạt giá trị nhỏ nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 49: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, Cho hai đường thẳng và . Tìm điểm M thuộc đường thẳng và N thuộc đường thẳng sao cho MN nhỏ nhất
A. B. C. D. 
Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho đường thẳng và hai điểm 
A (-2; 1; 1); B (-3; -1; 2).Tìm tọa độ điểm M thuộc đ.thẳngsao cho tam giác MAB có diện tích bằng .
A. hoặc 	B. hoặc 
C. hoặc 	C. hoặc 
Câu 51: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm , và đường thẳng . Tìm toạ độ điểm M trên D sao cho DMAB có diện tích nhỏ nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 52: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm A(2;1;0), B(1;2;2), C(1;1;0) và mặt phẳng . Xác định toạ độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho đường thẳng CD song song với mặt phẳng (P).
A. 	B. 	C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxBAI_TAP_HINH_TOA_DO_KHONG_GIAN_HAY.docx