Giáo án Phụ đạo Lớp 5

doc 73 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 18/09/2023 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Phụ đạo Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Phụ đạo Lớp 5
TuÇn 1
 LuyÖn to¸n:
 ÔN TẬP VỀ ph©n sè
I. Môc tiªu: Gióp hs luyÖn tËp, thùc hµnh so s¸nh hai ph©n sè.
II. §å dïng: phiếu học tập.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 GV
1.Hình thành kiến thức:
- Hs nêu lại cách so sánh 2 phân số. 
2. Thực hành :
Gv cho hs làm bài trong phiếu học tập các bài sau :
Bµi 1.D·y ph©n sè nµo ®ược viÕt theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ?
A. ; ; B. ; ; 
C. ; ; D.; ; 
Bµi 2. T×m c¸c sè tù nhiªn x kh¸c 0 ®Ó cã:
a) 
Bµi 3. Khoanh vµo ph©n sè kh«ng b»ng c¸c ph©n sè cßn l¹i.
; ; ; 
Bµi 4. Em ¨n c¸i b¸nh, chÞ ¨n c¸i b¸nh như thÕ. Hái ai ¨n nhiÒu b¸nh h¬n?
3. Gv chÊm ch÷a bµi, cñng cè, dÆn dß.
 HS
- Hs trình bày, nhận xét.
HS Làm bài . 
Bµi 2.
a) Víi < th× x = 1 (v× < ).
b) Víi > th× x = 1 hoÆc x = 2 
(v× > ; > ).
Bµi 4. Bµi gi¶i
 Em ¨n c¸i b¸nh, tøc lµ ¨n c¸i b¸nh.
 ChÞ ¨n c¸i b¸nh, tøc lµ ¨n c¸i b¸nh. 
Mµ > , nªn > .
 VËy chÞ ¨n nhiÒu b¸nh h¬n.
LUYỆN TOÁN: ¤n tËp vÒ ph©n sè
I.Môc tiªu:
- TiÕp tôc gióp häc sinh cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ ph©n sè: ph©n sè b»ng nhau, rót gän ph©n sè, so s¸nh ph©n sè. 
- Cñng cè kÜ n¨ng lµm to¸n vÒ ph©n sè.
II. §å dïng: phiếu học tập
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng 1: Hình Thành kiến thức
Cñng cè c¸ch rót gän ph©n sè, c¸ch so s¸nh ph©n sè kh¸c mÉu sè, ph©n sè cïng tö sè, so s¸nh ph©n sè b»ng phÇn bï.
Hoạt động2 : Thực hành làm trong phiếu bài tâp.
Bµi 1: Rót gän c¸c ph©n sè
, ,,
Bµi2:So s¸nh ph©n sè:
 a, vµ b,vµ c,vµ 
Bµi3: T×m c¸c ph©n sè b»ng nhau:
 ;	 ; 
 ; ; 
Bµi4 : Cho ph©n sè cã tæng tö sè vµ mÉu sè lµ136. T×m ph©n sè ®ã, biÕt r»ng ph©n sè ®ã cã thÓ rót gän thµnh.
 Hoạt động 3:GV và Hs chữa bài, nhËn xÐt tiÕt häc.
 HS th¶o luËn c¸ch lµm bµi.
C¸c cÆp ph©n sè b»ng nhau lµ: 
vµ; vµ; vµ.
LuyÖn TiÕng viÖt:
LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
I. Môc tiªu: TiÕp tôc gióp hs t×m ®ưîc nhiÒu tõ ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ ®· cho. BiÕt sö dông tõ thÝch hîp víi ng÷ c¶nh cô thÓ.
II. §å dïng: phiếu bài tËp 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:	
Ho¹t ®éng 1: Hình Thành kiến thức
Cñng cè về từ đồng nghĩa.
Hoạt động2 : Thực hành làm trong phiếu bài tâp.
Bµi 1. Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: bÐ báng, nhá con, bÐ con, nhá nh¾n.
a) Cßn ... g× n÷a mµ nòng nÞu.
b) ... l¹i ®©y chó b¶o.
c) Th©n h×nh ...
d) Ngưêi ... nhưng rÊt khoÎ.
Bµi 2. Nh÷ng tõ ®eo, câng , v¸c, «m cã thÓ thay thÕ cho tõ ®Þu trong dßng th¬ thø hai ®îc kh«ng? V× sao?
 Nhí ngêi mÑ n¾ng ch¸y lưng
 §Þu con lªn rÉy bÎ tõng b¾p ng«.
 Tè H÷u
Bµi 3. T×m vµ ®iÒn tiÕp nh÷ng tõ ®ång nghÜavµo mçi nhãm tõ dưíi ®©y vµ chØ ra nghÜa chung cña tõng nhãm:
a) c¾t, th¸i, ...
b) to, lín, ...
c) ch¨m, ch¨m chØ, ...
3. Gv chÊm ch÷a bµi, cñng cè, dÆn dß.
- hs nêu
1. Thø tù c¸c tõ cÇn ®iÒn: 
 bÐ báng
 bÐ con
 nhá nh¾n
 nhá con
2. C¸c tõ ®eo, câng, v¸c, «m kh«ng thay thÕ ®îc cho tõ ®Þu, v× tõ ®Þu cã s¾c th¸i nghÜa riªng mµ c¸c tõ kia kh«ng cã. ...
3. C¸c nhãm ®ång nghÜa:
a) c¾t, th¸i, x¾t, x¾n, xÎo, pha, chÆt, b¨m, chÐm, ph¸t, xÐn, ca, xÎ, bæ, ...
NghÜa chung: Chia c¾t ®èi tîng thµnh nh÷ng phÇn nhá (b»ng dông cô).
b) to, lín, to lín, to t¸t, to tíng, vÜ ®¹i, ...
NghÜa chung: cã kÝch thước, cưêng ®é qu¸ møc b×nh thưêng.
c) ch¨m, ch¨m chØ, siªng n¨ng, chÞu khã, cÇn cï, chuyªn cÇn, cÇn mÉn, ...
NghÜa chung: Lµm nhiÒu vµ ®Òu dÆn mét viÖc g× ®ã.
---------------------------------------------------
TUẦN 2:
 LuyÖn to¸n : 
ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ
I. Môc tiªu
- Rèn kỹ năng thực hiện 4 phép tính về phân số.
- Áp dụng để tìm thành phần chưa biết trong phép tính và giải toán . 
II.Chuẩn bị :
- Phiếu bài tập
III.Các hoạt động dạy học
GV
HS
1. Hình thành kiến thức:
- Cho HS nêu cách cộng trừ 2 phân số 
 + Cùng mẫu số
 + Khác mẫu số
- Cho HS nêu cách nhân chia 2 phân số 
*Lưu ý: HS cách nhân chia phân số với số tự nhiên , hướng dẫn HS rút gọn tại chỗ, tránh một số trường hợp HS thực hiện theo qui tắc sẽ rất mất thời gian.
2. Thực hành làm trong phiếu bài tâp.
- GV chấm một số bài 
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải 
Bài 1 : Tính 
a) + b) 
 c) 4 - d) 2 : 
Bài 2 : Tìm x
a) - x = b) : x = 
Bài 3 : 
 Một quãng đường cần phải sửa. Ngày đầu đã sửa được quãng đường, ngày thứ 2 sửa bằng so với ngày đầu. Hỏi sau 2 ngày sửa thì còn lại bao nhiêu phần quãng đường chưa sửa ? 
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia phân số 
- HS nêu cách cộng trừ 2 phân số : Cùng mẫu số và khác mẫu số.
- HS nêu cách nhân chia 2 phân số
Kết quả :
a) c) 
b) 	d) 6
Kết quả :
a) x = b) x = 
Giải:
Cả hai ngày sửa được số phần quãng đường là : (quãng đường)
Quãng đường còn phải sửa là:
(Quãng đường)
 Đ/S : quãng đường
- HS lắng nghe và thực hiện..
-------------------------------------
 LuyÖn To¸n:
¤N luyÖn vÒ ph©n sè
I. Môc tiªu:
- Gióp häc sinh nhí, hiÓu vµ biÕt vËn dông tÝnh chÊt vµo bµi tËp
- C¸ch tÝnh c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè
II. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc 
 GV
H§1: Hình thành kiến thức.
- H·y nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè?
- TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè ®îc vËn dông vµo ®©u? LÊy vÝ dô
- Nªu c¸ch céng (trõ) hai ph©n sè cïng mÉu sè?
- Nªu c¸ch céng (trõ) hai ph©n sè kh¸c mÉu sè?
- Nªu c¸ch nh©n chia hai ph©n sè 
H§2: Thùc hµnh làm trong phiếu bài tập.
Bµi 1: ViÕt c¸c ph©n sè sau ph©n sè nµo lµ ph©n sè thËp ph©n
 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 7
 5 10 20 100 1000
Bµi 2: ViÕt c¸c ph©n sè sau thµnh ph©n sè thËp ph©n
 4 ; 6 ; 7 ; 25
 5 20 25 5000
Bµi 3: §æi 15 phót = 1 giê
 4
§i tõ A ®Õn C hÕt sè giê:
 1 3 + 1 = 2 (giê)
 4 4
 §¸p sè: 2 giê
3, Cñng cè, dÆn dß
 HS 
HS nêu
- HS làm baì.
LuyÖn TiÕng ViÖt
LUYỆN TẬP CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH.
I.Mục tiêu:
- Học sinh nắm dược cấu tạo của bài văn tả cảnh gồm ba phần.
- Phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể.
- Giáo dục học sinh ý thức học tốt bộ môn.
II. Chuẩn bị: - Nội dung, phấn màu.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1: Củng cố kiến thức.
- GV cho học sinh nhắc lại phần ghi nhớ SGK.
- GV nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh.
Bài : Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
- Cho một học sinh đọc to bài văn.
- Cho cả lớp đọc thầm bài văn
- Đọc thầm phần giải nghĩa từ khó : 
* Lụi: cây cùng loại với cây rau, cao 1-2m, lá xẻ hình quạt, thân nhỏ, thẳng và rắn, dùng làm gậy.
* Kéo đá: dùng trâu bò kéo con lăn bằng đá để xiết cho thóc rụng khỏi thân lúa.
- Cho HS đọc thầm và tự xác định mở bài, thân bài, kết luận.
- Cho HS phát biểu ý kiến.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt ý đúng.
- HS nhắc lại.
3.Củng cố dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
- HS về nhà ôn bài.
- HS thực hiện.
- Học sinh đọc to bài văn.
- Cả lớp đọc thầm bài văn
- HS đọc thầm và tự xác định mở bài, thân bài, kết luân.
- HS phát biểu ý kiến: 
- Bài gồm có 3 phần:
* Từ đầu đến khác nhau: Giới thiệu màu sắc bao trùm làng quê ngày mùa là màu vàng.
* Tiếp theo đếnlạ lùng. Tả các màu vàng rất khác nhau của cảnh vật.
* Đoạn còn lại. Tả thời tiết, con người.
Vậy: Một bài văn tả cảnh gồm có 3 phần:
a) Mở bài: giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.
b) Thân bài: tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.
c) Kết bài: nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết.
- HS lắng nghe và thực hiện.
--------------------------------------
TUẦN 4:
 LuyÖn to¸n:
¤n luyÖn vÒ gi¶i to¸n
I. Môc tiªu: 
- Gióp HS «n luyÖn tù lµm ®ược c¸c bµi tËp d¹ng t×m 2 sè khi biÕt tæng ( hiÖu) vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
!Hình thành kiến thức:
Hs nêu cách giải bài to¸n vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ, hiệu và tỉ số của 2 số.
Gv chốt kiến thức.
2.Thùc hµnh làm trong phiếu bài tập
Bµi 1:Líp 5B cã tÊt c¶ 36 häc sinh nam vµ n÷. Sè häc sinh n÷ b»ng sè häc sinh nam. Hái líp ®ã cã bao nhiªu häc sinh n÷, bao nhiªu häc sinh nam?
Bµi 2: Mét líp cã 20 häc sinh kh¸ vµ giái. Sè häc sinh giái b»ng sè häc sinh kh¸. Hái líp ®ã cã bao nhiªu häc sinh kh¸, bao nhiªu häc sinh giái?
.
GV nhËn xÐt, chèt l¹i c¸ch vÏ s¬ ®å vµ c¸c bíc gi¶i bµi to¸n.
GV cho HS so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau vÒ c¸ch gi¶i cña hai d¹ng to¸n trªn .
Bµi 3: T×m hai sè biÕt hiÖu cña chóng lµ vµ tØ sè cña hai sè ®ã lµ .
GV nhËn xÐt, chèt l¹i c¸ch vÏ s¬ ®å vµ c¸c bước gi¶i bµi to¸n.
GV cho HS so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau vÒ c¸ch gi¶i cña hai d¹ng to¸n trªn .
- Hs nêu
HS chữa bài trªn 
b¶ng, líp nhËn xÐt söa bµi .
3.Cñng cè: GV tæng kÕt tiÕt häc, nh¾c l¹i néi dung bµi.
 LuyÖn to¸n:
¤n tËp vÒ hçn sè
I.Môc tiªu: 
- ¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ hçn sè. 
- ¤n tËp vÒ gi¶i to¸n cã lêi v¨n. 
II.Ho¹t ®éng d¹y häc: 
Thùc hµnh làm trong phiếu bài tập
Bµi1: ViÕt ph©n sè hoÆc hçn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 
a. 1 mm = ... cm 5 dm = ... m 
b. 6 mm = ... cm 12 cm = ... m 
c. 43 mm = ... cm 115 cm = ... m 
- Y/c HS nªu c¸ch lµm.
- GV nhËn xÐt 
Bµi2: ; = ? 
a. ... b. ... 
c. ... d. ... 
Bµi3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 9/10 dm vµ gÊp 3 lÇn chiÒu réng. 
a. TÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã? 
b. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã? 
Gîi ý: 
- Bµi to¸n cho biÕt g×? y/c t×m g×? 
- Muèn tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ta ph¶i biÕt g×? 
- Muèn tÝnh chiÒu réng ta ph¶i lµm thÕ nµo? 
- HS ®äc y/c bµi tËp. 
- HS lµm bµi. 
- HS ®äc y/c ®Ò bµi – tãm t¾t bµi to¸n. 
- Hs chữa bài, nhận xét.
C.Cñng cè, dÆn dß: 
NhËn xÐt tiÕt häc. 
LuyÖn tiÕng viÖt:
«n luyÖn TỪ vµ c©u. 
i/ môc tiªu:
TiÕp tôc cñng cè kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa.
VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm bµi tËp. BiÕt dïng tõ ®Æt c©u, viÕt ®o¹n v¨n.
Ii/ lªn líp:
 Ho¹t ®éng cña gV
 ho¹t ®éng cña hS
1.Hình thành kiến thức
H: ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa?
H: ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa hoµn toµn?
H: ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn?
Cho vÝ dô.
- GV chèt kiÕn thøc.
2.Thùc hµnh làm bài tập
Bµi 1: Chän tõ thÝch hîp nhÊt trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: im l×m, v¾ng lÆng, yªn tÜnh.
 C¶nh vËt tra hÌ ë ®©y, c©y cèi ®øng , kh«ng gian ., kh«ng mét tiÕng ®éng nhá. ChØ mét mµu n¾ng chãi chang.
 Nãi râ ë tõng « trèng, v× sao en chän tõ ®ã.
- Nªu yªu cÇu. Theo dâi HS lµm bµi.
- Ch÷a bµi.
H: Khi sö dông tõ ®ång nghÜa ta cÇn l­u ý ®iÒu g×?
NhËn xÐt. Chèt kiÕn thøc.
Bµi 2: T×m tõ ®ång nghÜa víi c¸c tõ sau: häc tËp; th«ng minh; ch¨m chØ; gän gµng.
Nªu yªu cÇu.
Theo dâi HS lµm bµi. Ch÷a bµi. NhËn xÐt.KÕt luËn:
H: Nh÷ng tõ nh­ thÕ nµo gäi lµ tõ ®ång nghÜa?
Bµi 4: Chän tõ ng÷ thÝch hîp nhÊt ( trong c¸c tõ ng÷ cho s½n ë d­íi) ®Ó ®iÒn vµo tõng vÞ trÝ trong ®o¹n v¨n miªu t¶ sau ®©y:
Mïa xu©n ®· vÒ
Mïa xu©n ®· ®Õn h¼n råi, ®Êt trêi l¹i mét lÇn n÷a(1), tÊt c¶ nh÷ng g× sèng trªn tr¸i ®Êt l¹i v­¬n lªn ¸nh s¸ng mµ (2) n¶y në víi mét søc m¹nh kh«ng cïng. H×nh nh­ tõng kÏ ®¸ kh« còng (3) v× mét l¸ cá non võa( 4), h×nh nh­ mçi giät khÝ trêi còng (5) kh«ng lóc nµo yªn v× tiÕng chim g¸y, tiÕng ong bay.
(1): t¸i sinh, thay da ®æi thÞt, ®æi míi, ®æi thay, thay ®æi, khëi s¾c, håi sinh.
(2): sinh s«i, sinh thµnh, ph¸t triÓn, sinh n¨m ®Î b¶y.
(3):xèn xang, xao ®éng, xao xuyÕn , båi håi, b©ng khu©ng, chuyÓn m×nh,cùa m×nh, chuyÓn ®éng.
(4): bËt dËy, v­¬n cao, xße në, n¶y në, xuÊt hiÖn, hiÓn hiÖn.
(5): lay ®éng, lung lay, rung ®éng, rung lªn.
- Nªu yªu cÇu. Theo dâi HS lµm bµi.
- Ch÷a bµi. NhËn xÐt- KÕt luËn.
3. Cñng cè- dÆn dß:
- ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa?
- NhËn xÐt giê häc
- HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. NhËn xÐt , bæ sung.
- Th¶o luËn nhãm bµn. 
- §¹i diÖn vµi nhãm tr¶ lêi. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- Tõ cÇn ®iÒn: 
Yªn tÜnh, im l×m, v¾ng lÆng.
- HS tù gi¶i thÝch.
 - §äc yªu cÇu.
 - Lµm bµi c¸ nh©n vµo nh¸p. 
- Nèi tiÕp nhau tr¶ lêi.
- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- HS tr¶ lêi.
- §äc yªu cÇu.
- Lµm bµi theo nhãm 4.
- §¹i diÖn mét vµi nhãm tr¶ lêi. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.Tõ cÇn ®iÒn:
- ®æi míi, sinh s«i,cùa m×nh, xße në, rung ®éng.
- HS nèi tiÕp tr¶ lêi
 ---------------------------------------------------
 TUẦN 5:
luyÖn to¸n:
 LuyÖn tËp vÒ gi¶i to¸n
I. Môc TIÊU: 
- TiÕp tôc gióp häc sinh cñng cè, rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn quan hÖ tØ lÖ.
II. §å dïng: Phiếu ghi s½n c¸c ®Ò bµi.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Hình thành kiến thức:
- Hs nêu cách giải bài to¸n liên quan đến quan hệ tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
Gv chốt kiến thức.
2.Thùc hµnh làm trong phiếu bài tập
Gv h­íng dÉn hs luyÖn tËp qua c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1:§Ó hót hÕt n­íc ë mét c¸i hå ph¶i dïng 3 m¸y b¬m lµm viÖc liªn tôc trong 4 giê. V× muèn c«ng viÖc hoµn thµnh sím h¬n, ng­êi ta ph¶i dïng 6 m¸y b¬m nh­ thÕ Hái sau mÊy giê sÏ hót hÕt ®­îc n­íc ë hå?
+ Bµi to¸n nµy cã thÓ gi¶i b»ng mÊy c¸ch? §ã lµ c¸ch nµo?
+ Y/c HS lµm 1 trong 2 c¸ch bªn.
- Ch÷a bµi, Chèt bµi ®óng
Gi¶i : 6 m¸y b¬m so víi 3 m¸y th× gÊp:
 6 ; 3 = 2( lÇn)
 6 m¸y b¬m hót hÕt n­íc hå sau sè giê:
 4 : 2 = 2 ( giê)
§¸p sè : 2 giê.
Bµi 2 : Mét xe t¶i chØ cã thÓ chë ®­îc 3« bao g¹o, mçi bao 50kg. NÕu chÊt lªn xe ®ã lo¹i bao g¹o 75kg th× xe chë ®­îc bao nhiªu bao?
+ Y/c HS tãm t¾t bµi to¸n, råi gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch rót vÒ ®¬n vÞ.
+ Gv nhËn xÐt, chèt bµi ®óng.
 Gi¶i : Sè kg g¹o lµ:
 50 x 300 = 15000 (kg)
 Sè bao lo¹i 75kg lµ:
 15000 : 75 = 200 (bao)
§¸p sè: 200 bao.
Bµi 3 :MÑ mua 20 kg g¹o th­êng, gi¸ 4500 ®ång mét ki-l«-gam th× võa hÕt sè tiÒn ®ang cã. Còng víi sè tiÒn Êy, nÕu mua g¹o ngon h¬n th× sÏ ®îc bao nhiªu ki-l«-gam g¹o, biÕt r»ng gi¸ mét ki-l«-gam g¹o ngon h¬n gi¸ mét ki-l«-gam g¹o th­êng lµ 4500 ®ång
-Y/c HS chän 1 trong 2 c¸ch ®Ó gi¶i bµi to¸n.
*. Gv chÊm, ch÷a bµi, 
2.Cñng cè dÆn dß.
- hs nêu các bước giải 2 dạng toán đó. 
- HS ®äc ®Ò, tãm t¾t bµi to¸n.
Tãm t¾t: 3 m¸y b¬m : 14 giê
 6 m¸y b¬m :  giê?
- Gi¶i b»ng 2 c¸ch, C1 :T×m tØ sè
 C2 : Rót vÒ ®¬n vÞ
- HS lµm bµi, GV gióp ®ì HS yÕu
-2 HS lªn b¶ng lµm theo 2 c¸ch vµ chØ râ ®©u lµ c¸ch t×m tØ sè, ®©u lµ c¸ch rót vÒ ®¬n vÞ.
- líp nhËn xÐt.
- HS ®äc ®Ò råi tãm t¾t bµi to¸n.
Tãm t¾t: Mçi bao 50kg : 300 bao
 Mçi bao 75kg : ..bao?
- HS lµm bµi b»ng c¸ch rót vÒ ®¬n vÞ.
- Y/c HS ®äc ®Ò, tãm t¾t.
- Y/c HS tù gi¶i
LuyÖn to¸n:
LUYÖN TËP §æI §¥N VÞ §O DIÖN TÝCH
I-Môc tiªu:
- ¤n luyÖn, cñng cè vÒ ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch.
-RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch.
II-ChuÈn bÞ:
	*HS: ¤n tËp kiÕn thøc ®· häc, hoµn thµnh bµi tËp trong vë BT To¸n;
	*GV: Tæng hîp kiÕn thøc, thiÕt kÕ bµi tËp ®Ó HS luyÖn tËp.
III-Ho¹t ®éng d¹y-häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1-Hưíng dÉn «n tËp kiÕn thøc:
-Tæ chøc cho HS tù «n tËp kiÕn thøc vÒ ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch.
-Cho mét sè HS nªu tr­íc líp
*GV kÕt luËn chung
2-LuyÖn tËp thùc hµnh:
Bµi 1: ViÕt sè ®o thÝch hîp vµo chç chÊm
- Y/c HS lµm bµi.
- Gäi HS ch÷a bµi, GV nhËn xÐt.
* Chèt: Hai ®¬n vÞ ®øng liÒn nhau th× h¬n ho¹c kÐm nhau mÊylÇn?
Bµi 2: §iÒn dÊu: >, < , = vµo 
- H/dÉn HS yÕu c¸ch ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o.
- Y/c HS lµm bµi, GV thu bµi chÊm, nhËn xÐt.
3-Ch÷a bµi trong vë bµi tËp
-Cho HS nh¾c l¹i mèi quan hÖ gi÷a 2 ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch liÒn kÒ
-NhËn xÐt tiÕt häc
-Nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o liÒn kÒ.
-2-3 HS thùc hiÖn
-HS lµm bµi trªn b¶ng, ch÷a bµi
a) ha = .... m2 
b) km2 = ... ha
c) km2 = ... ha
d) ha = ... m2
- h¬n ho¹c kÐm nhau 100 lÇn.
-HS lµm bµi trªn b¶ng, ch÷a bµi
a) 5m2 8dm2 58dm2
b) 910 ha 91 km2
c) 7 dm2 5 cm2 710 cm2 
d) 8 cm2 4 mm2 8 cm2
LuyÖn TiÕng ViÖt
¤n luyÖn vÒ tõ ®ång nghÜa
I/ Môc tiªu: Gióp häc sinh:
 - VËn dông tõ ®ång nghÜa ®Ó ®Æt c©u, viÕt ®o¹n v¨n, x¸c ®Þnh tõ ®ång nghÜa trong v¨n c¶nh.
II/ ChuÈn bÞ: - Vë luyÖn TiÕng ViÖt
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
H§1: LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa.
1.- ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? LÊy vÝ dô minh ho¹.
 - GV chèt l¹i kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa
2. HS lµm vµo vë:
Bµi 1: T×m tõ ®ång nghÜa víi tõ in ®Ëm trong tõng c©u d­íi ®©y:
Bãng tre trïm lªn ©u yÕm lµng t«i.
§øa bÐ rÊt chãng lín, ng­êi tiÒu phu ch¨m nom nh­ con ®Î cña m×nh.
Ng«i nhµ nhá trªn th¶o nguyªn.
Bµi 2: T×m thªm c¸c tõ ®ång nghÜa vµo mỗi nhãm tõ dưới ®©y vµ chØ ra nghÜa chung cña tõng nhãm:
Đá sÉm,; ®á qu¹ch; 
Tæ quèc; non s«ng;
§«ng ®óc, tÊp nËp,
 GV chÊm mét sè em, nhËn xÐt, dÆn dß.
 --------------------------------------------
TUẦN 6:
LuyÖn To¸n: 
«n luyÖn VÒ c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch.
i/ môc tiªu:
-Cuûng coá quan heä giöõa caùc ñôn vò ño dieän tích.
-Reøn kó naêng ñoåi caùc ñôn vò ño dieän tích, so saùnh caùc soá ño dieän tích, giöõa caùc baøi toaùn lieân quan ñeán ñôn vò ño dieän tích.
Ii/ lªn líp:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
ho¹t ®éng cña häc sinh
1. Hình thành kiến thức:
H: Em h·y nªu c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch?
H: Trong b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch c¸c ®¬n vÞ h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn?
- GV chèt kiÕn thøc.
2.Thùc hµnh làm trong phiếu bài tập
Bµi 1: Ñoåi caùc ñôn vò ño sau :
 15 ha = m2 ; 25000 dm2 =  m2
 23 m2 15dm2 =  m2 ; 
 80 m2 6 dm2 =  m2
 Bµi 2: 
Mét thöa ruéng cã chiÒu réng lµ 20m, chiÒu dµi gÊp 2 lÇn chiÒu réng. Cø 100 mÐt vu«ng th× thu ho¹ch ®­îc 50 kg thãc . Hái thöa ruéng ®ã thu ho¹ch ®­îc bao nhiªu kg thãc.
 Bµi 3: Mét thöa ruéng cã chu vi lµ 54 m, chiÒu dµi gÊp 2 lÇn chiÒu réng. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng.
H: Muèn tÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã ta lµm ntn?
- Theo dâi HS lµm. Ch÷a bµi. NhËn xÐt.
3. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. NhËn xÐt , bæ sung.
- §äc yªu cÇu.
- Lµm bµi theo nhãm bµn.
- §¹i diÖn vµi nhãm nªu c¸ch lµm, kÕt qu¶. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
 HS nêu
LuyÖn TiÕng ViÖt
 ¤n luyÖn vÒ tõ ®ång ©m
 I. Môc tiªu: - Cñng cè vÒ tõ ®ång ©m d­íi d¹ng:
+ Ph©n biÖt nghÜa c¸c tõ ®ång ©m.
+ §Æt c©u ®Ó ph©n biÖt nghÜa tõ ®ång ©m.
+ T×m tõ ®ång ©m trong ®o¹n th¬.
II. Lªn líp:
1 . HÖ thèng kiÕn thøc :
-ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m ? Cho vÝ dô ?
2.Thưc hành:
Bµi 1: Nèi tõng côm tõ cã tõ ®ång ©m ( g¹ch ch©n) ë bªn tr¸i víi nghÜa cña nã ë bªn ph¶i cho phï hîp.
a. Mét tr¨m ngh×n ®ång - Cã ý nghÜa gièng nhau hoÆc gÇn gièng nhau (1).
b. §ång lóa - Tªn mét kim lo¹i cã mµu gÇn gièng nh mµu ®á (2).
c. Tõ ®ång nghÜa - §¬n vÞ tiÒn tÖ ViÖt nam (3).
d. Chu«ng ®ång - Kho¶ng ®Êt réng, b»ng ph¼ng ®Ó trång trät (4).
Yªu cÇu HS lµm bµi
ChÊm bµi nhãm (Y)
Gäi 1 sè HS ®äc kÕt qu¶
Chèt ý ®óng – nhËn xÐt
Bµi 2: Nªu nghÜa cña nh÷ng tõ ®ång ©m trong mçi c©u sau:
a. Tra nay mÑ cho c¶ nhµ ¨n mãn gi¸ xµo.
b. Bè xÕp nh÷ng quyÓn s¸ch lªn gi¸.
c. Em Hoa ngåi ngay ng¾n lªn bµn vµ b¾t ®Çu viÕt.
d. C¶ líp s«i næi bµn vÒ chuyÖn chuÈn bÞ cho cuéc thi v¨n nghÖ s¾p tíi.
Yªu cÇu HS lµm theo nhãm.
- Gäi HS tr¶ lêi.
Bµi 3: §Æt c©u ®Ó ph©n biÖt nghÜa cña 2 tõ ®ång ©m “sao”.
VÝ dô: - Sao trªn trêi nhiÒu v« kÓ.
 - ¤ng em ®ang sao chÌ.
Thu vë chÊm – nhËn xÐt.
Khen c¸c HS cã c©u hay.
Bµi 4: T×m tõ ®ång ©m trong ®o¹n th¬ sau:
Bµ giµ ®i chî cÇu ®«ng
Xem mét quÎ bãi lÊy chång lîi kh«ng.
ThÇy bãi xem quÎ ph¸n r»ng 
Lîi th× cã lîi nhưng r¨ng ch¼ng cßn.
- Yªu cÇu HS TB ®äc l¹i BT.
- Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa tõ “lîi” trong mçi trường hîp trªn.
- Lµm vµo vë
Nèi: a – 3 ; b – 4
 c – 1 ; d – 2
1 HS nh¾c l¹i yªu cÇu.
MÇm ®Ëu xanh.
§å dïng ®Ó ®ì mét vËt kh¸c.
§å dïng b»ng gç hoÆc s¸t
Trao ®æi ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã.
- Th¶o luËn nhãm 4.
- C¸c nhãm nèi tiÕp tr¶ lêi.
HS lµm vµo vë.
2 HS lªn ghi c©u võa ®Æt.
1 HS
®äc – nh¾c l¹i yªu cÇu ®Ò.
Tõ “lîi”
HS gi¶i nghÜa tõ “lîi”.
3. Cñng cè – dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc.
TUẦN 7
 LuyÖn to¸n:
	¤n luyÖn vÒ sè thËp ph©n 
I-Môc tiªu:
-¤n luyÖn, cñng cè vÒ ®äc - viÕt sè thËp ph©n.
-RÌn luyÖn kÜ n¨ng nhËn biÕt hµng cña sè thËp ph©n.
II-ChuÈn bÞ:
	*HS: ¤n tËp kiÕn thøc ®· häc, hoµn thµnh bµi tËp trong vë BT To¸n;
	*GV: Tæng hîp kiÕn thøc, thiÕt kÕ bµi tËp ®Ó HS luyÖn tËp.
III-Ho¹t ®éng d¹y-häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1-Hưíng dÉn «n tËp kiÕn thøc:
-Tæ chøc cho HS tù «n tËp kiÕn thøc vÒ sè thËp ph©n ®· häc.
+ Y/c HS nªu c¸ch ®äc,viÕt sè thËp ph©n.
+ Y/c HS x¸c ®Þnh c¸c hµng cña sè thËp ph©n.
- Cho mét sè HS nªu tr­íc líp
*GV kÕt luËn chung
2-LuyÖn tËp thùc hµnh
Bµi 1: H·y viÕt råi ®äc c¸c sè sau:
357,8 ; 23,03 ; 4,67 ; 0,348 ; 0,985.
- C¸ch lµm: GV ®äc ch÷ sè theo c¸ch sau,
VD: ba tr¨m n¨m chôc b¶y ®¬n vÞ t¸m phÇn m­êi. 
- Y/c HS viÕt b¶ng con, 
- Gäi 1 sè em nªu c¸ch ®äc.
- GV cho líp nhËn xÐt
Bµi 2: §äc c¸c sè thËp ph©n theo hµng vµ nªu gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè sau:
 25,46 ; 7,8302 ; 0,030

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_phu_dao_lop_5.doc