Giáo án lớp 7 - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

doc 107 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 728Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 7 - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp 7 - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
 TUAÀN 1 :	Ngaøy soaïn:22/08/2005 
 	 Tieát : 0 1 
§ 1
I. MUÏC TIEÂU:
	- HS hieåu ñöôïc khaùi nieäm soá höõu tæ, caùch bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá vaø so saùnh caùc soá höõu tæ. Böôùc ñaàu nhaän bieát moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá: N Q Z.
	- HS bieát bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá, bieát so saùnh hai soá höõu tæ.
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
	Giaùo vieân: Thöôùc thaúng coù chia khoaûng, phaán maøu, baûng phuï.
	Hoïc sinh: Oân taäp caùc kieán thöùc: phaân soá baèng nhau, tính chaát cô baûn cuûa phaân soá, so saùnh soá nguyeân, so saùnh phaân soá, bieåu dieãn soá nguyeân treân truïc soá. Duïng cuï: Thöôùc thaúng coù chia khoaûng.
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
Oån ñònh:
Kieåm tra baøi cuõ:
Baøi môùi: 
GV: giôùi thieäu chöông trình ñaïi soá 7, neâu yeâu caàu veà saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp, yù thöùc vaø phöông phaùp hoïc taäp boä moân Toaùn. GV: Giôùi thieäu sô löôïc veà chöông I: Soá höõu tæ – soá thöïc.
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieán thöùc
HÑ 1: Soá höõu tæ 
GV: Neâu caùc soá, yeâu caàu HS vieát moãi soá treân thaønh 3 phaân soá baèng noù.
GV: Coù theå vieát moãi soá treân thaønh bao nhieâu phaân soá baèng noù ?
GV: Boå sung vaøo cuoái caùc daõy soá daáu “”
GV: caùc phaân soá baèng nhau laø caùc caùch vieát khaùc nhau cuûa cuøng moät soá, soá ñoù ñöôïc goïi laø soá höõu tæ.
GV: Vaäy caùc soá treân ñeàu laø soá höõu tæ.
H: Vaäy theá naøo laø soá höõu tæ?
?1
GV: Giôùi thieäu taäp hôïp caùc soá höõu tæ kí hieäu laø Q
GV: Yeâu caàu HS laøm 
?2
H: Vì sao caùc soá treân laø caùc soá höõu tæ?
GV: Yeâu caàu HS laøm 
H: Soá töï nhieân n coù laø soá höõu tæ khoâng? Vì sao?
H: Nhaän xeùt gì veà moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp N, Z, Q ?
GV: Giôùi thieäu sô ñoà bieåu thò moái quan heä giöõa 3 taäp hôïp.
GV: Yeâu caàu HS laøm BT 1/ 7 SGK
HÑ 2 : Bieåu dieãn soá höõu tæ treân soá:
GV: Veõ truïc soá, yeâu caàu HS bieåu dieãn caùc soá nguyeân -2; -1; 2 treân truïc soá.
GV: Yeâu caàu HS ñoïc VD1(SGK)
H: Caùch bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá?
GV: Nhaéc laïi caùch laøm 
GV: Yeâu caàu HS ñoïc VD 2; moät HS leân baûng trình baøy.
GV: Nhaéc laïi caùch laøm 
?4
HÑ 3: So saùnh hai soá höõu tæ:
GV: Cho HS laøm 
H: Vôùi hai soá höõu tæ baát kì ta coù nhöõng tröôøng hôïp naøo?
H: Ñeå so saùnh hai soá höõu tæ ta laøm theá naøo?
GV: Cho HS laøm baøi 2 / 7 SGK
GV: Nhaän xeùt 
GV: Cho HS laøm baøi 3/ 8 SGK
Nhoùm 1+2 laøm caâu a
Nhoùm 3+4 laøm caâu b
Nhoùm 5+6 laøm caâu c
?5
GV: Cho HS laøm 
GV: Nhaän xeùt 
HS: 
HS: Thaønh voâ soá phaân soá baèng noù
HS: Traû lôøi
?1
HS: 
HS: Caùc soá treân laø soá höõu tæ (theo ñònh nghóa)
?2
HS: Vôùi thì 
HS: 
HS: 
HS: Thöïc hieän BT 1
?3
HS: Caû lôùp laøm , moät HS leân baûng trình baøy
HS: traû lôøi ; moät HS leân baûng trình baøy.
HS: Ñoïc VD 2; moät HS leân baûng trình baøy.
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû , moät HS leân baûng trình baøy
HS: x=y hoaëc xy
HS: Traû lôøi
HS: caû lôùp laøm vaøo vôû, moät HS leân baûng trình baøy.
HS Nhaän xeùt
HS: Hoaït ñoäng nhoùm, moãi nhoùm cöû ñaïi dieän leân baûng trình baøy 
HS: Laøm vaøo vôû, moät HS leân baûng trình baøy.
HS: Nhaän xeùt 
1. Soá höõu tæ:
 Soá höõu tæ laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng phaân soá vôùi a, b Z; b0
N
Z
Q
N Q Z.
Baøi 1: (tr 7/SGK)
?3
2. Bieåu dieãn soá höõu tæ treân soá:
 -1 0 1 2
VD 1:
O M
 -1 1 
?4
3. So saùnh hai soá höõu tæ:
Vì neân 
Baøi 2 / 7 SGK
Caùc phaân soá bieåu dieãn soá höõu tæ 
Baøi 3 / 8 SGK
x < y 
x > y
x = y
?5
4) Höôùng daãn veà nhaø: 
- Hoïc baøi trong SGK vaø vôû ghi
- Laøm baøi taäp 4; 5 / 8 SGK; HS khaù gioûi laøm baøi taäp 7; 8; 9 SBT.
 IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 
Ngaøy soaïn: 26/8/2005
 Tieát: 02 	 	 
I. MUÏC TIEÂU:
	- HS naém vöõng qui taéc coäng tröø soá höõu tæ, bieát qui taéc chuyeån veá trong taäp hôïp soá höõu tæ
	- Coù kyõ naêng laøm caùc pheùp toaùn coäng tröø soá höõutæ nhanh vaø ñuùng
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
GV: Phaán maøu, baûng phuï ghi baøi taäp,thöôùc
HS: OÂn taäp qui taéc coäng tröø phaân soá, qui taéc chuyeån veá , daáu ngoaëc. Baûng nhoùm
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1/ OÅn ñònh(1’)
2/ Kieåm tra baøi cuõ: (9’)
 HS1: theá naøo laø soá höõu tæ? Cho ví duï
	Laøm baøi taäp 3a/8:So saùnh soá caùc höõu tæ: x=vaø y= 
 HS2: Laøm baøi taäp 3b/8:So saùnh soá caùc höõu tæ: x=vaø y= 
 3/ Baøi môùi:
TL
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Kieán thöùc
13’
10’
10’
HÑ1:Coäng tröø soá höõu tæ
Ta ñaõ bieát moïi soá höõu tæ ñeàu vieát ñöôïc döôùi daïng phaân soá, vôùi a,b Z,b0
Vaäy ñeå coäng, tröø 2 soá höõu tæ ta laøm theá naøo?
Neâu qui taéc coäng 2phaân soá cuøng maãu , khaùc maãu
Nhö vaäy vôùi 2 soá höõu tæ baát kyø ta ñeàu coù theå vieát chuùng döôùi daïng hai phaân soá cuøng 1maãu döông roài aùp duïng qui taéc coäng 2phaân soá cuøng maãu
Vôùi x=,haõy vieát tieáp
Em haõy nhaéc laïi caùc tính chaát pheùp coäng phaân soá
GV cho HS laøm VD ôû SGK 
GV: ghi laïi ,nhaán maïnh ,boå sung
Cho HS laøm ?1
GV: Yeâu caàu HS laøm tieáp baøi 6a,b
HÑ2: Qui taéc chuyeån veá
Tìm soá nguyeân x bieát x+5=7
Nhaéc laïi qui taéc chuyeån veá trong Z
Töông töï trong Q ta cuõng coù qui taéc chuyeån veá
GV: Goïi 1HS ñoïc qui taéctrang 9
GV: Cho HS laøm ?2 
GV: Cho HS ñoïc chuù yù trang 9 SGK
HÑ3:Cuûng coá
GV: Cho HS: laøm baøi 8 SGK 
GV: nhaän xeùt 
GV: Neâu baøi 7/10 SGK, yeâu caàu HS: laøm vaøo vôû.
GV: nhaän xeùt 
GV: Neâu baøi 9a,c): cho HS hoaït ñoäng nhoùm
GV: nhaän xeùt 
GV: Neâu baøi 10 / 10 SGK. Chia lôùp laøm 2 nhoùm, moãi nhoùm laøm 1 caùch
GV: Kieåm tra baøi laøm moät vaøi nhoùm
H: Muoán coäng ,tröø caùc soá höõu tæ ta laøm nhö theá naøo? Phaùt bieåu qui taéc chuyeån veá trong Q.
HS: Ta vieát chuùng döôùi daïng phaân soá roài aùp duïng qui taéc coäng tröø phaân soá
HS: neâu qui taéc
HS: phaùt bieåu
HS: ñöùng taïi choã noùi caùch laøm
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû,2HS leân baûng
Caû lôùp laøm vaøo vôû ,2hs leân baûng
x+5=7x=7-5=2
HS: nhaéc laïi
HS: ñoïc qui taéctrang 9
HS: 2 em leân baûng laøm
HS ñoïc chuù yù trang 9 SGK
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû 
HS: Moät em leân baûng trình baøy.
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû 
HS: Moät em leân baûng trình baøy.
HS: nhaän xeùt 
HS: Hoaït ñoäng nhoùm. 
HS: Ñaïi dieän caùc nhoùm treo baûng vaø trình baøy.
HS: nhaän xeùt 
HS: hoaït ñoäng nhoùm 
 Nhoùm 1+2+3 laøm caùch 1
 Nhoùm 4+5+6 laøm caùch 2
HS nhaéc laïi caùc qui taéc
1. Coäng tröø soá höõu tæ:
Vôùi x=
VD: 
?1
Baøi 6 a,b /10 SGK:
Keát quaû:a) b)-1
2. Qui taéc chuyeån veá:
Vôùi moïix,y,z Î Q: 
?2 Tìm x bieát 
a) b) 
Keát quaû:a)x= b) 
Chuù yù:(trang 9/SGK)
Baøi 8 a)
Baøi7a) 
Baøi 9 a, c /10 SGK:
Keát quaû:a) c)
Baøi 10) Keát quaû:
C2: 
	4/Höôùng daãn veà nhaø(2’):
	- BTVN:7b; 8bd; 9bd; (sgk); 12;13(SBT)
	- OÂn qui taéc nhaân chia phaân soá; Caùc tính chaát cuûa pheùp nhaân trong Z
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn:28/08/2005 
Tieát 3: 
I. MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY:
	- HS naém vöõng caùc quy taéc nhaân, chia soá höõu tæ, hieåu khaùi nieäm tæ soá cuûa hai soá höõu tæ .
	- Coù kó naêng nhaân, chia soá höõu tæ nhanh vaø ñuùng.	
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
	Giaùo vieân: phaán maøu, baûng phuï ghi coâng thöùc toång quaùt vaø baøi taäp 14 /12
	Hoïc sinh: Oân taäp caùc kieán thöùc: nhaân, chia phaânsoá, tính chaát cô baûn cuûa pheùp nhaân phaân soá, ñònh nghóa tæ soá.
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
	1. Oån ñònh:
	2. Kieåm tra baøi cuõ:
	 H: Muoán coäng, tröø hai soá höõu tæ x, y ta laøm theá naøo? Vieát coâng thöùc toång quaùt.
 Chöõa baøi taäp 8d/10 SGK
	3. Baøi môùi:
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieán thöùc
HÑ 1: Nhaân hai soá höûu tæ: 
GV: ÑVÑ: Trong taäp Q caùc soá höõu tæ cuõng coù pheùp tính nhaân, chia hai soá höõu tæ.
H: Ví duï: -0,2. thöïc hieän nhö theá naøo ?
H: Haõy phaùy bieåu quy taéc nhaân phaân soá.
GV: Cho HS laøm ví duï: 
H: Pheùp nhaân phaân soá coù nhöõng tính chaát gì?
GV: Pheùp nhaân soá höõu tæ cuõng coù tính chaát nhö vaäy.
GV: Treo baûng phuï t/c.
GV: Cho HS laøm baøi 11 a,b,c /12
HÑ 2: Chia hai soá höõu tæ:
H: Vôùi ()
Aùp duïng quy taéc chia phaân soá, haõy vieát coâng thöùc chia x cho y.
GV: Cho HS laøm ví duï:
GV: Haõy vieát -0,4 döôùi daïng phaân soá roài thöïc hieän pheùp tính.
?
GV: Cho HS laøm 
GV: Nhaän xeùt.
GV: Goïi 1 HS ñoïc phaàn chuù yù SGK
H: Haõy laáy ví duï veà tæ soá cuûa hai soá höõu tæ.
HÑ 3: Luyeän taäp – Cuûng coá:
GV: Cho HS laøm baøi 13/12 SGK
GV: Höôùng daãn HS laøm phaàn a, môû roäng töø nhaân hia soá ra nhaân nhieàu soá.
GV: Cho HS hoaït ñoäng nhoùm laøm phaàn b, c, d.
GV: Nhnaä xeùt
HS: 
HS: Ñöùng taïi choã phaùt bieåu.
HS: laøm vaøo vôû, moät HS leân baûng thöïc hieän.
HS: Giao hoaùn, keát hôïp, nhaân vôùi 1, tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng, caùc soá khaùc 0 ñeàu coù soá nghòch ñaûo.
HS: 3 em leân baûng trình baøy
HS: Leân baûng vieát 
HS: trình baøy, GV ghi baûng
?
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû, 2 HS leân baûng laøm
HS: Nhaän xeùt
HS: Ñoïc SGK
HS: leân baûng vieát ví duï
HS: caû lôùp thöïc hieän
HS: Hoaït ñoäng nhoùm, 2 nhoùm laøm moät caâu.
HS: Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng trình baøy. 
HS: Caùc nhoùm nhaän xeùt
1 Nhaân hai soá höûu tæ:. 
Vôùi 
Ta coù: 
Tính chaát pheùp nhaân soá höõu tæ:
 Vôùi 
Baøi 11 /12 SGK
KQ: a) 
 b) 
 c) 
2. Chia hai soá höõu tæ: 
Vôùi ()
a) 
b) 
* Chuù yù:
Vôùi x, y Î Q; y ≠ 0 tæ soá cuûa x vaø y kyù hieäu laø: hay x: y
Baøi 13 /12 SGK:
a) 
b) 
c) 
d) 
	4.Höôùng daãn veà nhaø: 
- Naém vöõng quy taéc nhaân chia soá höõu tæ . Oân taäp giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân.
- Laøm baøi taäp 12, 15, 16 / 13 SGK; 10, 11, 14 / 4, 5 SBT
- Höôùng daãn baøi 15a / 13:
4.(-25) + 10: (-2) = -100 + (-5) = -105 
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 
Ngaøy soaïn: 05/9/2005
Tieát: 04 
I. MUÏC TIEÂU:
	- HS hieåu khaùi nieäm giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ 
	- Xaùc ñònh ñöôïc giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ. Coù kyõ naêng coäng tröø ,nhaân ,chia soá thaäp phaân
	- Coù yù thöùc vaän duïng tính chaát caùc pheùp toaùn veà soá höõu tæ ñeå tính toaùn hôïp lyù
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
	GV:Baûng phuï ghi baøi taäp
	HS:OÂn taäp giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
	1/ OÅn ñònh:(1’)
2/ Kieåm tra baøi cuõ:(7’) 
 HS1: Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân laø gì?
	Tìm 	Tìm x bieát: 
 HS2:Veõ truïc soá, bieåu dieãn treân truïc soá caùc soá höõu tæ 3,5; ; -2
 3/ Baøi môùi:
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
12’
15’
8’
HÑ1:Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ: 
GV: Töông töï nhö giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân.giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ x laø khoaûng caùch töø ñieåm x ñeán ñieåm O treân truïc soá. Kí hieäu 
GV:Döïa vaøo ñònh nghóa haõy tìm 
Cho HS laøm ?1b 
GV: neâu coâng thöùc tính giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ .
GV: Yeâu caàu HS: ñoïc VD sau ñoù trình baøy.
GV:Yeâu caàu HS laøm ?2
GV: Yeâu caàu HS laøm baøi taäp 17/15 SGK
Vaø cho HS laøm baøi taäp sau: Ñuùng hay sai:
a) 0 vôùi moïi xQ
b) x vôùi moïi xQ
c) =-2 x=-2
d) =-
e)=-x x0
GV: ghi baûng caâu traû lôøi, yeâu caàu em khaùc nhaän xeùt.
GV nhaán maïnh nhaän xeùt trang 14 SGK
HÑ2: Coäng, tröø, nhaân, chia soá thaäp phaân:
GV: Haõy vieát soá thaäp phaân treân döôùi daïng phaân soá thaäp phaân roài aùp duïng qui taéc coäng hai phaân soá
GV: Trong thöïc haønh khi coäng hai soá thaäïp phaân ta aùp duïng qui taéc töông töï nhö ñoái vôùi soá nguyeân.
H: Coäng hai soá nguyeân ta laøm nhö theá naøo?
GV: thöïc hieän caâu a, yeâu caàu 2 HS leân baûng thöïc hieän caâu b, c.
GV:Vaäy khi coäng, tröø, nhaân hai soá thaäp phaân ta aùp duïng quy taéc veà giaù trò tuyeät ñoái vaø daáu töông töï nhö vôùi soá nguyeân.
Thöông hai soá thaäp phaân x vaø y laø thöông cuûa vaøvôùi daáu “+” ñaèøng tröôùc neáu x vaø y cuøng daáu vaø daáu “-“ñaèøng tröôùc neáu x vaø y khaùc daáu. 
GV: Yeâu caàu HS laøm ?3.Tính
–3,116+0,263
(-3,7).(-2,16)
GV: Cho HS laøm baøi taäp 18(15SGK)
HÑ3:Cuûng coá
GV: Haõy neâu coâng thöùc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höuõ tæ
GV: Ñöa baûng phuï ghi baøi taäp 19/15 SGK 
GV: nhaän xeùt vaø ñöa ra keát luaän.
GV: Neâu baøi 20/15 SGK
HS: Nhaéc laïi ñònh nghóa giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ x 
HS: 
Caû lôùp ?2 laøm vaøo vôû, 2 HS leân baûng laøm
HS: ñöùng taïi choã traû lôøi vaø giaûi thích.
HS: nhaän xeùt 
HS: caû lôùp laøm ra nhaùp
HS: moät em leân baûng trình baøy 
HS: traû lôøi
HS: 2 em leân baûng thöïc hieän
HS: nhaän xeùt 
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû, 2 HS leân baûng trình baøy.
HS: Caû lôùp laøm vaøo nhaùp
HS: Leân baûng trình baøy 
HS giaûi thích
HS: nhaän xeùt 
HS: leân baûng trình baøy 
HS: nhaän xeùt 
1. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ 
Ñònh nghóa: (SGK)
?1 Neáu x> 0thì =x
 Neáu x= 0 thì =0
 Neáu x< 0 thì =-x
 x neáu x0
 = 
 -x neáu x<0
Ví duï:
Baøi 171 / 15 SGK:
Baøi taäp:(baûng phuï)
a)Ñuùng 
b)Ñuùng 
c) Sai =-2 khoâng coù giaù trò x naøo
d)Sai =
e) Ñuùng
Nhaän xeùt: Vôùi moïi xQ, ta coù: 0: =-:
 x
2. Coäng, tröø , nhaân , chia soá thaäp phaân:
Ví duï:
a)(-1,13)+(-0,264)
a)(-1,13)+(-0,264)=-(1,13+0,254)=-1,394
b)0,254-2,134=0,254+(-2,134)
=-(2,134-0,245)=-1,889
c)(-5,2).3,14=-(5,2.3,14)=-16,328
Ví duï:
d) (-0,408): (-0,34)
=+(90,408 : 0,34)=1,2
e) (-0,408): (+0,34)
=-(90,408 : 0,34)=-1,2
?3
a)=-(3,116-0,263)=-2,853
b)=+(3,7.2,16)=7,992
BT18:Keát quaû;
a)-5,639: b) –0,32: 
c) 16,072: d)-2,16
Baøi 19 / 15 SGK:
a) Huøng: ñaõ coäng caùc soá aâm Lieân: nhoùm caùc soá haïng coù toång laø soá nguyeân 
b) Caùch laøm cuûa baïn Lieân nhanh hôn, neân laøm theo caùch laøm cuûa baïn naøy
Baøi 20/15 SGK:
a)=(6,3+2,4)+
=8,7+(-4)=4,7
c)=3,7
d)
	4/Höôùng daãn veà nhaø(2’)
	Hoïc thuoäc ñònh nghóa vaø coâng thöùc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ ,oân so saùnh soá höuõ tæ
	Baøi taäp 21 , 22, 24(tr15,16 SGK); 24,25,27 (tr7,8 SBT)
	Tieát sau luyeän taäp mang maùy tính boû tuùi
 IV. RUÙT KINH NGHIEÄM ,BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn:03/09/2005 
Tieát 5: 
I. MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY:
	- Cuûng coá quy taéc xaùc ñòh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ.
	- Reøn kyõ naêng so saùnh caùc soá höõu tæ, tính giaù trò bieåu thöùc, tìm x (ñaúng thöùc coù chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái), söû duïng maùy tính boû tuùi.
	- Phaùt trieån tö duy HS qua daïng toaùn tìm giaù trò lôùn nhaát, giaù trò nhoû nhaát cuûa bieåu thöùc.
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
	Giaùo vieân: phaán maøu, baûng phuï.
	Hoïc sinh: baûng nhoùm, maùy tính boû tuùi.
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
Oån ñònh:
Kieåm tra baøi cuõ: 
Neâu coâng thöùc tính giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ x.
Chöõa baøi taäp 24 /7 SBT
Baøi môùi: 
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieán thöùc
HÑ1: Tính giaù trò bieåu thöùc:
GV: Cho HS laøm baøi 24/16SGK
GV: Cho HS hoaït ñoäng nhoùm 
GV: Môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng trình baøy.
GV: Nhaän xeùt 
HÑ2: So saùnh soá höõu tæ:
GV: Cho HS laøm baøi 22/16 SGK
GV: Haõy ñoåi caùc soá thaäp phaân ra phaân soá roài so saùnh.
GV: Haõy saép xeáp caùc phaân soá theo thöù töï lôùn daàn.
GV: Cho HS laøm baøi 23/16 SGK
H: Döïa vaøo tính chaát “Neáu x<y vaø y<z thì x<z” haõy so saùnh.
GV: Nhaän xeùt 
HÑ3: Tìm x (Ñaúng thöùc thöùc coù chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái)
GV: Cho HS laøm baøi 25 /16 SGK
H: Nhöõng soá naøo coù giaù trò tuyeät ñoái baèng 2,3.
GV: Gôïi yù : caâu b, haõy chuyeån sang veá phaûi roài xeùt hai tröôøng hôïp nhö caâu a.
GV: Nhaän xeùt 
HÑ4: Tìm GTLN, GTNN:
GV: Cho HS laøm baøi 32 /8 SBT
H: coù giaù trò nhö theá naøo?
H: Vaäy A = 0,5-coù giaù trò nhö theá naøo ?
H: GTLN cuûa A laø bao nhieâu?
H: Töông töï caâu a, haõy giaûi caâu b.
HÑ5: Söû duïng maùy tính boû tuùi:
GV: Cho HS laøm baøi 26/ 16 SGK
GV: Treo baûng phuï vieát noäi dung baøi 26.
HS: Hoaït ñoäng nhoùm 
Aùp duïng tính chaát caùc pheùp tính ñeå tính nhanh.
HS: Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng trình baøy 
HS: caùc nhoùm nhaän xeùt.
- Caû lôùp laøm ra nhaùp 
- Moät HS leân baûng ñoåi caùc soá thaäp phaân ra phaân soá.
HS: Moät em leân baûng saép xeáp.
Caû lôùp laøm ra nhaùp 
HS: Moät em leân baûng trình baøy
HS: Nhaän xeùt 
HS: Soá 2,3 vaø -2,3 coù giaù trò tuyeät ñoái baèng 2,3.
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû
HS Moät em leân baûng trình baøy 
HS: Nhaän xeùt
HS: 0 vôùi moïi x
HS: GTLN cuûa A laø 0,5
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû
HS: Moät HS leân baûng trình baøy.
HS: Söû duïng maùy tính boû tuùi tính giaù trò cuûa bieåu thöùc (theo höôùng daãn)
HS: Duøng maùy tính boû tuùi tính caâu a, c.
Baøi 24/16SGK:
a) (-2,5.0,38.0,4)-[0.125.3,15.(-8)]
= [(2,5.4).0,38]-[(-0,8.1,25).3,15]
= (-1).0,38-(-1).3,15
= -0,38 + 3,15
= 2,77
b)[(-20,83).0,24+(-9,17).0,2]:
[2,47.0,5-(-3,53).0,5]
= [(20,83-9,17).0,2]:
 [(2,47+3,53).0,5]
= [(-30).0,2]: (6.0,5)
= (-6): 3 = -2
Baøi 22 / 16 
Baøi 23/16 SGK
Baøi 25 /16 SGK
Baøi 32 /8 SBT:
a) Vì 0 vôùi moïi x
A = 0,5- ≤ 0,5 vôùi moïi x
A coù GTLN = 0,5
Khi x – 0,5 = 0 x= 3,5
b) B = 
B coù GTLN = -2
x = 1,4
Baøi 26/ 16 SGK:
-2,5497
-0,42
Höôùng daãn veà nhaø: 
- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
- Laøm baøi taäp 26 b,d/ 7 SGK; 28 b,d ; 30; 31 a,c; 33; 34 / 8, 9 SBT
- Oân taäp: Ñònh nghóa luyõ thöøa baäc n cuûa a, nhaân, chia hai luyõ thöøa cuøng cô soá.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 
Ngaøy soaïn:13/9/2005
Tieát: 06 
I/ MUÏC TIEÂU: 
HS hieåu khaùi nieäm luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân cuûa moät soá höõu tæ,bieát caùc qui taéc tính tích vaø thöông cuûa hai luõy thöøa cuøng cô soá, quy taéc luõy thöøa cuûa luõy thöøa
Coù kyõ naêng vaän duïng caùc qui taéc treân trong tính toaùn 
II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
 GV:Baûng phuï,maùy tính boû tuùi
 HS:OÂn luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân cuûa moät soá töï nhieân, qui taéc nhaân ,chia hai luõy thöøa cuøng cô soá, maùy tính boû tuùi
II/ TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
	1/ OÅn ñònh: (1’)
	2/ Kieåm tra baøi cuõ:(7’)
 HS1:Tính: a) 	 b) theo hai caùch
 HS2: Cho aN. luõy thöøa baäc n cuûa a laø gì? Cho ví duï
	 Vieát caùc tích sau döôùi daïng moät luõy thöøa: 34.3 ;58:52
 Traû lôøi:HS1:a)
	b)C1:=-3,1.(-2,7)=8,37
	 C2:=-3,1.3-3,1.(-5,7)=-9,3+17,67=8,37
 GV: Nhaéc laïi qui taéc nhaân chia hai luõy thöøa cuøng cô soá
 3/ Baøi môùi:
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
7’
8’
10’
10’
HÑ1: Luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân :
GV: Töôïng töï nhö ñoái vôùi soá töï nhieân em haõy neâu ñònh nghóa luõy thöøa baäc n cuûa soá höõu tæ x
GV: Nhö vaäy xn vieát ôû daïng tích nhö theá naøo?
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc vaø caùc qui öôùc
Neáu thì xn=coù theå vieát nhö theá naøo? 
GV: Cho HS laøm ?1
HÑ2:Tích vaø thöông hai luõy thöøa cuøng soá:
GV: Vôùithì
am.an=?; am.an=?()
Töông töï Vôùi, ta cuõng co ùcoâng thöùc nhö treân
Phaùt bieåu noäi dung coâng thöùc baèng lôøi?
GV: Cho HS laøm ?2.Vieát döôùi daïng 1luõy thöøa
HÑ3:Luõy thöøa cuûa luõy thöøa:
GV: Cho HS laøm ?3
GV: Vaäy khi tính luõy thöøa cuûa 1 luõy thöøa ta laøm nhö theá naøo?
GV: Cho HS laøm ?4 
Ñuùng hay sai?
a)23.24 = (23)4
b)52. 53= (52)3
nhaán maïnh Noùi chung
am.an (am)n
HÑ3:Cuûng coá
GV: Goïi HS nhaéc laïi ñònh nghóa vaø caùc qui taéc . Vieát 3 coâng thöùc ôû goùc baûng
Laøm BT 27
GV: Cho HS hoaït ñoäng nhoùm laøm BT 28 vaø 31
HS: Luõy thöøa baäc n cuûa soá höõu tæ xlaø tích cuûa n thöøa soá x(n>1)
HS: neâu coâng thöùc nhö SGK
xn====
GV vaø HS cuøng laøm:
(-0,5)2= (-0,5). (-0,5)=0,25
2HS khaù leân baûng
(-0,5)3=(-0,5). (-0,5). (-0,5)=-0,125
(9,7)0=1
am.an=am+n ; am.an=am-n
Ñoïc phaàn in nghieâng
HS1:a) (-3)2. (-3)3 =(-3)5
HS2:b) (-0,25)5: (-0,25)3=(-0,25)2
=0,252
(22)3 =22. 22. 22=26
Giöõ nguyeân cô soá vaø nhaân hai soá muõ
?4 a)
b)
a)Sai.Söûa 23.24 = 27 coøn (23)4 =212
b) Sai.Söûa 52. 53 =55 coøn (52)3 =56
Keát quaûBT 27
Keát quaû BT28:
 BT31:
1/ Luõy thö

Tài liệu đính kèm:

  • docdai so7 hki..doc