Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 (Bản đẹp)

doc 9 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 (Bản đẹp)
TuÇn 22
 ChiÒu thø 2 ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 
TiÕng viÖt : OÂn tËp(2T)
TiÕt 1 : luyÖn viÕt bµi 4- tËp II
1. Môc tiªu 
HS viÕt ®óng cì chò.
HS viÕt ®Ñp, ®óng tèc ®é.
2. Ho¹t ®éng :
Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c viÕt.
HS viÕt, GV kiÓm tra, uèn n¾n cho nh÷ng em viÕt sai.
 3. Cñng cè dÆn dß 
TiÕt 2 :TËp ®äc : LuyÖn ®äc diÔn c¶m 
I. môc tiªu 
§äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi bèn anh tµi:
- §äc ®óng c¸c tõ ng÷ cã ©m vÇn HS hay ph¸t ©m sai. 
- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n. Giäng ®äc phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u chuyÖn.
.§äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi:
- §äc ®óng c¸c tõ ng÷ cã ©m vÇn HS hay ph¸t ©m sai. 
- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi c¶m høng tù hµo, ca ngîi nÒn v¨n minh v¨n ho¸ §«ng S¬n - nÒn v¨n ho¸ cña mét thêi k× cæ x­a cña d©n téc.
II. luyÖn ®äc :
Bµi Bèn Anh Tµi: 
§äc diÔn c¶m
- Giäng håi hép cña ®o¹n ®Çu; dån dËp gÊp g¸p ë ®o¹n t¶ cuéc chiÕn ®Êu cña 4 anh em víi yªu tinh, giäng vui khoan thai ë ®o¹n kÕt. 
- Chó ý ng¾t giäng, nhÊn giäng ë ®o¹n v¨n:
 CÈu Kh©y hÐ cöa.// Yªu tinh thß ®Çu vµo,/ lÌ l­ìi dµi nh­ qu¶ nóc n¸c,/ trîn m¾t xanh lÌ.// Mãng Tay §ôc M¸ng nhanh nh­ c¾t tãm lÊy l­ìi yªu tinh.// N¾m Tay §ãng Cäc ®Êm mét c¸i lµm nã g·y gÇn hÕt hµm r¨ng.//CÈu Kh©y nhæ c©y bªn ®­êng quÊt tói bôi.// Yªu tinh ®au qu¸ hÐt lªn,/ giã b·o næi Çm Çm,/ ®Êt trêi tèi sÇm l¹i.//Bèn anh em CÈu Kh©y liÒn ®uæi theo nã.//
 - NhiÒu HS luyÖn ®äc.
- GV cho HS thi ®äc diÔn c¶m ®Ó b×nh chän HS ®äc hay nhÊt.
2. Bµi trèng ®ång §«ng S¬n :
- Giäng c¶m høng tù hµo, ca ngîi nÒn v¨n minh v¨n ho¸ §«ng S¬n . 
- Chó ý ®äc nhÊn nhÊn giäng, ng¾t h¬i ë ®o¹n v¨n sau:
Næi bËt trªn hoa v¨n trèng ®ång lµ vÞ trÝ chñ ®¹o cña h×nh t­îng con ng­êi hoµ víi thiªn nhiªn. Con ng­êi lao ®éng,/ ®¸nh c¸, / s¨n b¾n. // Con ng­êi ®¸nh trèng, thæi kÌn.// Con ng­êi cÇm vò khÝ b¶o vÖ quª h­¬ng/ vµ t­ng bõng nh¶y móa mõng chiÕn c«ng hay c¶m t¹ thÇn linh// §ã lµ con ng­êi thuÇn hËu, / hiÒn hoµ, / mang tÝnh nh©n b¶n s©u s¾c.///
- HS nªu c¸ch ®äc diÔn c¶m .
- GV cho HS thi ®äc diÔn c¶m ®Ó b×nh chän HS ®äc hay nhÊt.
- GVgäi nhiÒu HS ®äc diÔn c¶m : ®äc tõng ®o¹n, c¶ bµi.
- §¹i diÖn c¸c nhãm thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp.
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm.
To¸n : «n tËp rót gän ph©n sè vµ quy ®ång mÉu sè 
I. môc tiªu:
Bieát caùch thöïc hieän ruùt goïn phaân soá.( Tröôøng hôïp caùc phaân soá ñôn giaûn)
quy ñoàng maãu soá cuûa hai phaân soá, trong ñoù maãu soá cuûa caùc phaân soá ñöôïc choïn laøm maãu soá chung
Cuûng coá veà quy ñoàng maãu soá hai phaân soá.
II. ho¹t ®éng 
Bµi 1: Rót gän c¸c ph©n sè sau 
 a, b. . 
 c. d. 
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2. Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau :
 a. vµ	b. vµ 
c. vµ 	d. vµ 
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 3: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau:
 a. 2/3 vµ 4/8 b. 1/2 ,2/3 vµ ¾
 c. 5/6 , 7/8 vµ 10/12 d. 12/24 .9/6 , vµ 6/12.
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Khoa häc : ©m thanh trong cuéc sèng 
I. MUÏC TIEÂU
 -Neâu ñöôïc vÝ dô vÒ Ých lîi cña ©m thanh trong cuéc sèng : ©m thanh dïng ®Ó giao tiÕp trong sinh ho¹t , häc tËp , lao ®éng , gi¶i trÝ ; dïng ®Ó b¸o hiÖu vai troø cuûa aâm thanh trong ñôøi soáng (giao tieáp vôùi nhau qua noùi, haùt, nghe ; duøng ñeå laøm tín hieäu (tieáng troáng tr­êng, tieáng coøi tµu xe,).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: -Hình veõ trang 84, 85 SGK.
 - Chuaån bò theo nhoùm : 
 + 5 chai hoaëc coác gioáng nhau ; tranh aûnh veà vai troø cuûa aâm thanh thanh trong cuoäc soáng; tranh aûnh veà caùc loaïi aâm thanh khaùc nhau.
 +Moät soá ñóa, baêng caùt- xeùt.
Chuaån bò chung: Ñaøi caùt-xeùt vaø baêng ñeå ghi.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1. Khôûi ñoäng . 
2. Kieåm tra baøi cuõ .-GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 2, 3 / 54 VBT Khoa hoïc. 
-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Hoaït ñoäng 1 : TÌM HIEÅU VAI TROØ CUÛA AÂM THANH TRONG CUOÄC SOÁNG
Muïc tieâu :
Neâu ñöôïc vai troø cuûa aâm thanh trong ñôøi soáng (giao tieáp vôùi nhau qua noùi, haùt, nghe ; duøng ñeå laøm tín hieäu (tieáng troáng, tieáng coøi xe)).
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 :
- Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trang 86 SGK, ghi laïi vai troø cuûa aâm thanh. Boå sung theâm nhöõng vai troø khaùc maø HS bieát.
- HS quan saùt caùc hình trang 86 SGK, ghi laïi vai troø cuûa aâm thanh. Boå sung theâm nhöõng vai troø khaùc maø HS bieát.
Böôùc 2 :
- Goïi HS trình baøy.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû tröôùc lôùp.
Hoaït ñoäng 2 : THÖÏC HAØNH CAÙC CAÙCH PHAÙT RA AÂM THANH
Muïc tieâu: 
Giuùp HS dieãn taû thaùi ñoä tröôùc theá giôùi xung quanh. Phaùt trieån kó naêng ñaùnh gía.
Caùch tieán haønh : 
- GV hoûi: Keå ra nhöõng aâm thanh maø baïn thích?
- Laøm vieäc caù nhaân. 
- GV ghi leân baûng thaønh 2 coät thích ; khoâng thích. GV yeâu caàu caùc em neâu lí do thích hoaëc khoâng thích.
- HS neâu leân yù kieán cuûa mình vaø neâu lí do thích hoaëc khoâng thích.
Hoaït ñoäng 3 : TÌM HIEÅU ÍCH LÔÏI CUÛA VIEÄC GHI LAÏI ÑÖÔÏC AÂM THANH
Muïc tieâu: 
Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi ñöôïc aâm thanh. Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa nghieân cøu khoa hoïc vaø coù thaùi ñoä traân troïng.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 :
- GV ñaët vaán ñeà: Caùc em thích nghe baøi haùt naøo? Do ai trình baøy? GV baät cho HS nghe baøi haùt ñoù.
- Moät soá HS traû lôøi.
- GV hoûi: Neâu caùc ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi ñöôïc aâm thanh?
- HS laøm vieäc theo nhoùm.
Böôùc 2 : Thaûo luaän chung caû lôùp.
Böôùc 3 :
- GV cho HS thaûo luaän chung veà caùch ghi laïi aâm thanh hieän nay.
- HS thaûo luaän chung veà caùch ghi laïi aâm thanh hieän nay.
- GV cho moät, hai HS leân noùi, haùt. Ghi aâm vaøo baêng sau ñoù phaùt laïi. 
- Moät, hai HS leân noùi, haùt. 
Hoaït ñoäng 4 : TROØ CHÔI LAØM NHAÏC CUÏ
Muïc tieâu: 
Nhaän bieát ñöôïc aâm thanh coù theå nghe cao, thaáp (boàng, traàm) khaùc nhau.
Caùch tieán haønh : 
- Cho caùc nhoùm laøm nhaïc cuï: Ñoå nöôùc vaøo chai töø vôi ñeán gaàn ñaày. GV yeâu caàu HS so saùnh aâm do chai phaùt ra khi goõ. Caùc nhoùm chuaån bò baøi bieåu dieãn. Sau ñoù töøng nhoùm bieåu dieãn, caùc nhoùm ñaùnh giaù chung baøi bieåu dieãn cuûa nhoùm baïn.
- Caùc nhoùm chôi theo höôùng daãn cuûa GV.
Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø
- HS môû SGK ñoïc phaàn Baïn caàn bieát.
- 1 HS ñoïc.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
**********************************************************************
 ChiÒu thø 3 ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2010 
 To¸n : so s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè 
Môc tiªu : Bieát so saùnh hai phaân soá coù cuøng maãu soá.
 Cuûng coá veà nhaän bieát moät phaân soá beù hôn 1 hoaëc lôùn hôn 1.
II. Ho¹t ®éng 
 Bµi 1 so s¸nh c¸c ph©n sè sau 
 4/7....3/7 8/15......11/15 22/10.........11/5
9/11......12/11 13/15.........9/15 48/63.........32/42
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2. ®iÒn dÊu thÝch hîp vµo dÊu chÊm 
9/4........1 18/165.........1 17/17......1
8/5..1 13/15 .....1 23/24 .......1
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
 Bµi 3: C¸c mÉu sè bÐ h¬n 1, cã mÉu sè lµ 4 vµ cã tö sè kh¸c 0 lµ :
......................................................................................................................................
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 4: ViÕt c¸c ph©n sè theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ :
 4/7 ;2/7 ; 6/7
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
tËp lµm v¨n : lµm bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi
I-Môc tiªu : 
 - BiÕt lËp dµn ý miªu t¶ mét c©y ¨n tr¸i quen thuéc theo mét trong 2 c¸ch ®· häc: t¶ lÇn l­ît tõng bé phËn cña c©y; t¶ lÇn l­ît tõng thêi k× ph¸t triÓn cña c©y.
II-Ho¹t ®éng :
 §Ò bµi : Bµi2: LËp dµn ý miªu t¶ mét c©y ¨n tr¸i quen thuéc theo mét trong hai c¸ch ®· häc:
T¶ lÇn l­ît tõng bé phËn cña c©y.
T¶ lÇn l­ît tõng thêi k× ph¸t triÓn cña c©y. 
1 häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi.C¶ líp ®äc thÇm l¹i.
Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n: mçi em chän mét cay ¨n tr¸i quen thuéc ( GV gîi ý tªn c¸c c©y ®ã : cam, quýt, chanh, b­ëi, mÝt, na, æi, nh·n) Sau ®ã HS tù lËp dµn ý miªu t¶ c©y ®ã theo 1 trong 2 c¸ch ®· häc.
NhiÒu häc sinh ®äc bµi viÕt cña m×nh 
C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, söa ch÷a
NhËn xÐt tiÕt häc 
ThÓ dôc NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN 
 TROØ CHÔI : “ÑI QUA CAÀU ”
I. Muïc tieâu : 
 -OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng. 
 -Hoïc troø chôi: “Ñi qua caàu” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, hai em moät daây nhaûy vaø duïng cuï saân chôi cho troø chôi “Ñi qua caàu”. 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -HS taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung.
 -Khôûi ñoäng: Chaïy chaäm theo haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân quanh saân taäp. 
 -Troø chôi: “Bòt maét baét deâ”.
2. Phaàn cô baûn:
 a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn: 
 * OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân 
 -GV cho HS khôûi ñoäng laïi caùc khôùp, oân caùch so daây, chao daây, quay daây vaø chuïm hai chaân baät nhaûy qua daây nheï nhaøng theo nhòp quay daây. 
-GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. Caùc toå tröôûng duøng lôøi vaø tieáng voã tay ñieàu khieån nhòp cho toå cuûa mình nhaûy.
 -Caû lôùp nhaûy daây theo nhòp hoâ. Em naøo coù soá laàn nhaûy nhieàu nhaát ñöôïc bieåu döông. 
b) Troø chôi : “Ñi qua caàu”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
 -Neâu teân troø chôi. -GV phoå bieán caùch chôi. 
 Chuaån bò :
 Söû duïng gheá baêng hoaëc caàu thaêng baèng hoaëc nôi coù baät gaïch xaây coù beà maët 15 – 20 cm, ñoä cao caùch maët ñaát 20 – 30cm. 
 Caùch chôi : 
 Caùc em laàn löôït böôùc leân ñaàu caàu hoaëc gheá baêng, roài ñi sang phía beân kia, töông töï nhö ñang ñi qua caàu. 
 -GV toå chöùc cho HS chôi chính thöùc. Toå naøo thöïc hieän ñuùng nhaát, toå ñoù thaéng.
 Löu yù: GV nhaéc nhôû caùc nhoùm giuùp ñôõ nhau trong luyeän taäp, traùnh ñeå xaûy ra chaán thöông.
3. Phaàn keát thuùc:
 -Chaïy nheï nhaøng, sau ñoù ñöùng taïi choã taäp moät soá ñoäng taùc hoài tónh thaû loûng tay chaân keát hôïp hít thôû saâu. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc.
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân. 
6 – 10 ph
1 – 2 phuùt
1 laàn: 2 laàn 8 nhòp 
2 phuùt
1 – 2 phuùt 
18 – 22 ph
12– 14 phuùt 
1 laàn 
7 – 8 phuùt
4 – 6 phuùt
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo.
====
====
====
====
5GV
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
 * HS ñöùng taïi choã, chuïm hai chaân baät nhaûy. 
 * Hình 52 trang 109.
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
-HS trong lôùp thaønh 1 – 4 haøng doïc thaúng höôùng vaøo ñaàu caàu.
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.
==========
==========
==========
==========
5GV
*******************************************************
 S¸ng thø 7 ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2010
 Luyªn ®äc diÔn c¶m 
I. Môc tiªu
1. §äc tr¬n toµn bµi Anh hïng lao ®éng TrÇn §¹i NghÜa:
- Chó ý ®äc râ c¸c sè chØ thêi gian, c¸c tõ phiªn ©m tiÕng n­íc ngoµi: 1935, 1946, 1948, 1952, sóng ba-d«-ca, tªn löa SAM.2, B52.
- Giäng kÓ râ rµng, chËm r·i, ®Çy c¶m høng ca ngîi nhµ khoa häc ®· cã nh÷ng cèng hiÕn xuÊt s¾c cho ®Êt n­íc. NhÊn giäng khi ®äc c¸c danh hiÖu cao quý Nhµ n­íc trao tÆng cho TrÇn §¹i NghÜa.
2. 1. §äc tr¬n toµn bµi: BÌ xu«i s«ng La.
 ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng, tr×u mÕn phï hîp víi néi dung miªu t¶ c¶nh ®Ñp thanh b×nh ªm ¶ cña dßng s«ng La, víi t©m tr¹ng cña ng­êi ®i bÌ
®ang say mª ng¾m c¶nh vµ m¬ ­íc t­¬ng lai.
II. Ho¹t ®éng 
1) §äc diÔn c¶m:Anh hïng lao ®éng TrÇn §¹i NghÜa:
- Giäng kÓ râ rµng, chËm r·i, víi c¶m høng ca ngîi. NhÊn giäng khi ®äc c¸c danh hiÖu cao quý Nhµ n­íc trao tÆng «ng TrÇn §¹i NghÜa.
GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
- HS nªu c¸ch ®äc diÔn c¶m.
- NhiÒu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m.
( ®äc c¸ nh©n, ®äc nèi ®o¹n, ®äc ®o¹n yªu thÝch, thi ®äc hay nhÊt)
2 bµi bÌ xu«i s«ng La
§äc diÔn c¶m + häc thuéc lßng 
Giäng nhÑ nhµng, tr×u mÕn, nhÊn giäng c¸c tõ ng÷ miªu t¶ vÎ ®Ñp cña s«ng La: trong veo, m­¬n m­ít, l­în ®µn, ®»m m×nh, long lanh, hãt. 
- GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi
- NhiÒu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m.
( ®äc c¸ nh©n, ®äc nèi ®o¹n, ®äc ®o¹n yªu thÝch, thi ®äc hay nhÊt)
HS thi ®äc thuéc lßng tõng khæ, c¶ bµi.
III. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc 
To¸n: «n tËp ph©n sè , rót gän, quy ®ång ph©n sè 
I. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS:
Reøn kó naêng ruùt goïn phaân soá , quy ñoàng maãu soá caùc phaân soá.
Ho¹t ®éng :
Bµi 1: Rót gän c¸c ph©n sè sau:
 a, 3/9 b, 16/32 c,9/27
 108/27 1071/2007 981/1179
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau:
a, 2/7 vµ 2/3 b. 1/9 vµ 1/3
b. 9/8 vµ 2/7 d. 3/24 vµ 5/12
d, 5/12 vµ 3/13 e. 32/54 vµ 6/18
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 3: §iÒn dÊu thÝch hîp vµo dÊu chÊm 
9/4........1 18/165.........1 17/17......1
8/5..1 13/15 .....1 23/24 .......1
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
§Þa lÝ : Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n
 ë ®ång b»ng Nam bé
I. Môc tiªu:
 - Nªu ®­îc mét sè ho¹t ®éng s¶n xuÊt chñ yÕu cña ng­êi d©n ë ®ång b»ng Nam Bé :
 + Trång nhiÒu lóa g¹o , c©y ¨n tr¸i.
 + Nu«i trång vµ chÕ biÕn thñy s¶n .
 + ChÕ biÕn l­¬ng thùc.
II. §å dïng d¹y – häc:
 - S­u tÇm mét sè tranh ¶nh, h×nh vÏ vÒ nhµ ë, trang phôc, lÔ héi cña ng­êi d©n Nam bé.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng häc
1. KiÓm tra bµi cò
Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng, võa ®iÒn vµo s¬ ®å, võa chØ trªn l­îc ®å ®ång b»ng nam bé vµ tr×nh bµy néi dung kiÕn thøc bµi häc tr­íc.
GV kÕt luËn - cho ®iÓm.
2 HS tr¶ lêi 
HS Líp nhËn xÐt - bæ sung
2. Bµi míi.
Ho¹t ®éng 1 : Vùa lóa, vùa tr¸i c©y lín nhÊt c¶ n­íc
Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái:
HS tiÕn hµnh th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
+ Dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tù nhiªn cña ®ång b»ng nam bé, h·y nªu lªn nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c¸c s¶n phÈm cña ng­êi d©n n¬i ®©y.
§¹i diÖn nhãm HS tr×nh bµy, HS líp nhËn xÐt - bæ sung
GV nhËn xÐt - kÕt luËn 
HS l¾ng nghe.
- Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc tµi liÖu SGK vµ thÓ hiÖn qui tr×nh thu ho¹ch vµ chÕ biÕn g¹o xuÊt khÈu.
- HS nhãm th¶o luËn - ®¹i diÖn 2 nhãm tr×nh bµy b»ng s¬ ®å trªn b¶ng líp
* Chó ý: nÕu HS gÆp khã kh¨n, GV cã thÓ nªu gîi ý, (vÝ dô: ph¬i thãc, tuèt lóa, xuÊt khÈu, xay s¸t vµ ®ãng bao, gÆt lóa ..)
GÆt lóa 
è
tuèt lóa 
è
ph¬i thãc 
è
Xay s¸t g¹o vµ ®ãng bao
è
XuÊt khÈu
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS 
HS c¸c nhãm bæ sung - nhËn xÐt 
GV kÕt luËn 
Chó ý l¾ng nghe.
Ho¹t ®éng 2: N¬i s¶n xuÊt nhiÒu thuû s¶n nhÊt c¶ n­íc
Yªu cÇu 1 HS nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm vÒ m¹ng l­íi s«ng ngßi kªnh r¹ch cña ®ång b»ng nam bé.
- Yªu cÇu HS th¶o luËn cÆp ®«i ®Ó tr¶ lêi c©u hái: §Æc ®iÓm cña m¹ng l­íi s«ng ngßi cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n §BNB?
-GV kÕt luËn
Tr¶ lêi: ... dµy ®Æc, ch»ng chÞt ...
- HS tr¶ lêi - nhËn xÐt - bæ sung.
- L¾ng nghe
Ho¹t ®éng 3: Thi kÓ tªn c¸c s¶n vËt cña ®ång b»ng Nam Bé
GV chia líp thµnh 2 d·y, tæ chøc thi tiÕp søc víi néi dung: kÓ tªn c¸c s¶n v¹t ®Æc tr­ng cña ®ång b»ng nam bé trong thêi gian 3 phót.
Sau 3 phót, d·y nµo nªu (viÕt) ®­îc nhiÒu tªn s¶n vËt ®óng h¬n, d·y ®ã sÏ chiÕn th¾ng.
GV tæ chøc cho HS ch¬i
GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch: t¹i sao ®ång b»ng nam bé l¹i cã ®­îc nh÷ng s¶n vËt ®Æc tr­ng nh­ vËy?
HS tr¶ lêi (®óng) : v× cã nhiÒu s«ng ngßi, kªnh r¹ch vµ vïng biÓn réng lín.
GV tæng kÕt cuéc ch¬i, khen ngîi d·y HS th¾ng cuéc.
3. Cñng cè - dÆn dß:- NhËn xÐt tiÕt häc.
 - DÆn dß HS chuÈn bÞ bµi sau
Mü thuËt : VEÕ THEO MAÃU : VEÕ CAÙI CA VAØ QUAÛ
I/ MUÏC TIEÂU :
	-HS bieát caáu taïo cuûa caùc vaät .
	-HS bieát boá cuïc baøi veõ sao cho hôïp lí ;bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu ; bieát veõ ñaäm nhaït baèng buùt chì ñen hoaëc veõ maøu .
	-HS quan taâm ,yeâu quí moïi vaät xung quanh 
II/ CHUAÅN BÒ 
	-SGK , SGV ; Maãu veõ ; Hình gôïi yù caùch veõ caùi ca vaø quaû ; Söu taàm moät soá baøi veõ cuûa HS caùc lôùp tröôùc ; Buùt chì taåy , maøu veõ , taåy .
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY –HOÏC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/ KTBC :
2/ Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi :
HÑ 1 : QUAN SAÙT ,NHAÄN XEÙT
 GV giôùi thieäu maãu veõ hoaëc giôùi thieäu ñoà duøng daïy hoïc hay veõ minh hoaï treân baûng ñeå gôïi yù HS quan saùt ,nhaän xeùt 
+ Hình daùng ,vò trí cuûa caùi ca vaø quaû ? + Maøu saéc vaø ñoä ñaäm nhaït cuûa maãu ? + Caùch baøy maãu naøo hôïp lí hôn ? + Q/saùt nhöõng hình veõ naøy ,em thaáy hình veõ naøo coù boá cuïc ñeïp , chöa ñeïp ?
HÑ 2 : CAÙCH VEÕ CA VAØ QUAÛ
 GV Y/C HS xem hình 2 trang 51 SGK nhaéc caùc em nhôù laïi trình töï veõ theo maãu ñaõ ñöôïc hoïc ôû caùc baøi tröôùc 
Tuyø theo h/daùng cuûa maãu ñeå veõ khung theo chieàu doïc hoaëc theo chieàu ngang tôø giaáy .
-Phaùc khung hình chung cuûa maãu ; Tìm tæ leä boä phaän cuûa caùi ca 
-Xem laïi tæ leä cuûa caùi ca vaø quaû roài veõ neùt chi tieát cho gioáng vôùi hình maãu .
HÑ 3 : THÖÏC HAØNH GV quan saùt lôùp vaø y/c HS :
 Quan saùt maãu ,öôùc löôïng tæ leä giöõa chieàu cao vôùi chieàu ngang cuûa maãu ñeå veõ khung hình 
 Öôùc löôïng chieàu cao ,chieàu roäng cuûa caùi ca vaø quaû 
 Phaùc neùt ,veõ hình cho gioáng maãu 
 Khi gôïi yù ,GV y/c HS nhìn maãu,so saùnh vôùi baøi veõ ñeå nhaän ra nhöõng choã chöa ñaït vaø ñieàu chænh 
 Gôïi yù cuï theå ñoái vôùi nhöõng HS coøn luùng tuùng ñeå caùc em hoaøn thaønh baøi veõ .Ñ/vieân nhöõng HS khaù veõ ñaäm nhaït hoaëc veõ maøu .
HÑ 4 : NHAÄN XEÙT ,ÑAÙNH GIAÙ : GV gôïi yù HS nhaän xeùt moät soá baøi veõ veà boá cuïc ,tæ leä ,hình veõ 
 HS tham gia ñaùnh vaø xeáp loaïi 
Haùt 
Laéng nghe 
HS quan saùt roài traû lôøi 
HS traû lôøi 
HS veõ 
 HS thöïc hieän 
HS thöïc hieän 
*************************HÕt ************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_22_ban_dep.doc